Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1050/21.3.2006 (Αρ.Πρ. 1028974) Υποβολή των εξαμηνιαίων αναλυτικών καταστάσεων με τις πωλήσεις πετρελαίου εσωτερικής καύσης (dieseI) που χρησιμοποιείται για θέρμανση ή σε ορισμένες εκμεταλλεύσεις (γεωργία, δασοκομία κ.λ.π.), με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας - Οδηγίες εφαρμογής. Κοινοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών του αρχείου για την υποβολή των καταστάσεων.- Λοιπές διευκρινίσεις.

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ.1050/21.3.2006
(Αρ.Πρ. 1028974) Υποβολή των εξαμηνιαίων αναλυτικών καταστάσεων με τις πωλήσεις πετρελαίου εσωτερικής καύσης (dieseI) που χρησιμοποιείται για θέρμανση ή σε ορισμένες εκμεταλλεύσεις (γεωργία, δασοκομία κ.λ.π.), με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας - Οδηγίες εφαρμογής. Κοινοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών του αρχείου για την υποβολή των καταστάσεων.- Λοιπές διευκρινίσεις.


ΠΟΛ.1050/21.3.2006 (Αρ.Πρ. 1028974) Υποβολή των εξαμηνιαίων αναλυτικών καταστάσεων με τις πωλήσεις πετρελαίου

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΠΟΛ.1050/21.03.06 (Αρ.Πρ. 1028974) Υποβολή των εξαμηνιαίων αναλυτικών καταστάσεων με τις πωλήσεις πετρελαίου εσωτερικής καύσης (dieseI) που χρησιμοποιείται για θέρμανση ή σε ορισμένες εκμεταλλεύσεις (γεωργία, δασοκομία κ.λ.π.), με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας - Οδηγίες εφαρμογής. Κοινοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών του αρχείου για την υποβολή των καταστάσεων.- Λοιπές διευκρινίσεις.Με την 1086978/609/0015/ΠΟΛ.1121/15.9.2005 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1310/Β΄/16.9.2005 (όπως ισχύει μετά την τροποποίηση της με την Α.Υ.Ο.Ο. 1003080/22/0015 ΠΟΛ.1002/12.1.2006 ΦΕΚ. 94/B/31.1.2006) θεσπίστηκαν πρόσθετες υποχρεώσεις στους επιτηδευματίες που διαθέτουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel)- θέρμανσης αναφορικά με την υποχρέωση έκδοσης φορολογικών στοιχείων, με την εγκύκλιο δε 1096529/673/0015/ΠΟΛ.1132/12.10.2005 παρασχέθηκαν οδηγίες και διευκρινίσεις για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή της αρχικά εκδοθείσας Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1121/15.9.2005. Με τις ίδιες ως άνω αποφάσεις καθιερώθηκε η υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής εξαμηνιαίων αναλυτικών καταστάσεων από τους επιτηδευματίες - πωλητές του ανωτέρω είδους με το περιεχόμενο που αναφέρεται σε αυτές.


Για την πληρέστερη κατανόηση και εφαρμογή των διατάξεων και των οδηγιών που δόθηκαν με τις ανωτέρω διοικητικές πράξεις και ειδικότερα τόσο ως προς τον τρόπο έκδοσης των σχετικών φορολογικών στοιχείων, όσο και ως προς το περιεχόμενο και την υποβολή των εξαμηνιαίων αναλυτικών καταστάσεων, παρέχονται με την παρούσα συμπληρωματικές διευκρινίσεις και οδηγίες και κοινοποιούνται οι τεχνικές προδιαγραφές του αρχείου υποβολής τους, ως παράρτημα της παρούσας.

Α. Γενικά
Με τις διατάξεις των ανωτέρω Υπουργικών Αποφάσεων αφενός προσδιορίζεται το εκδιδόμενο στοιχείο αξίας (Α.Λ.Π. ή τιμολόγιο) για την αγορά του πετρελαίου καύσης (dιesel) -θέρμανσης, ανάλογα με την ιδιότητα την οποία δηλώνει ο αγοραστής (ιδιώτης, διαχειριστής πολυκατοικίας, αγρότης, επιτηδευματίας κ.λ.π.) και αφετέρου καθορίζεται το περιεχόμενο των εκδιδομένων στοιχείων στις λιανικές πωλήσεις του πετρελαίου αυτού, χωρίς να ορίζονται από τις διατάξεις αυτές οι δικαιούχοι πετρελαίου θέρμανσης.

Από τις ίδιες ως άνω Υπουργικές Αποφάσεις και τις λοιπές διατάξεις του Κ.Β.Σ. προκύπτει ότι, για τις πωλήσεις του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης κτιρίων εκδίδεται Α.Λ.Π., εφόσον αγοραστής είναι ιδιώτης (ιδιοκτήτης, ενοικιαστής, διαχειριστής για λογαριασμό ενοίκων διπλοκατοικίας ή πολυκατοικίας στην οποία στεγάζονται ιδιώτες ή/και επιτηδευματίες) ή τιμολόγιο και δελτίο αποστολής ή συνενωμένο δελτίο αποστολής -τιμολόγιο πώλησης, εφόσον με την δαπάνη αγοράς βαρύνεται αποκλειστικά και μόνο επιτηδευματίας, ενώ για τις πωλήσεις πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) που χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε ορισμένες εκμεταλλεύσεις, όχι όμως για θέρμανση, (ενδεικτικά: γεωργία, δασοκομία, καλλιέργειες οπωροκηπευτικών, ιχθυοκαλλιέργειες κ.α.) και διατίθεται επίσης με μειωμένο Συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης εκδίδεται μόνο δελτίο αποστολής και τιμολόγιο πώλησης ή συνενωμένο δελτίο αποστολής-τιμολόγιο πώλησης.

Β. Περιεχόμενο των καταστάσεων
1. Στις καταστάσεις περιλαμβάνονται όλες οι πωλήσεις και μεταπωλήσεις (χονδρικές και λιανικές):
α) του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για τη λειτουργία κεντρικών συστημάτων θέρμανσης (καλοριφέρ) ή άλλων μέσων για τη θέρμανση ανθρώπων στους χώρους κατοικίας, διαμονής ή εργασίας τους,
β) του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) που επίσης διατίθεται με μειωμένο Συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για χρήση αποκλειστικά σε ορισμένες εκμεταλλεύσεις, (ενδεικτικά: γεωργία, καλλιέργειες οπωροκηπευτικών, ιχθυοκαλλιέργειες, κολυμβητήρια κ.α.), στις περιπτώσεις που προβλέπεται από τη σχετική τελωνειακή νομοθεσία και
γ) του φωτιστικού πετρελαίου (κηροζίνης θέρμανσης) που χρησιμοποιείται και ως καύσιμο θέρμανσης.

2. Περιπτωσιολογία:
α. Διακριτές καταχωρήσεις
Γίνονται διακριτές καταχωρήσεις στις καταστάσεις πώλησης πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) � θέρμανσης
ι) όταν έχουν διενεργηθεί πωλήσεις προς το ίδιο πρόσωπο με διαφορετική ιδιότητα,
(π.χ. ιδιοκτήτης μονοκατοικίας, διαχειριστής πολυκατοικίας, επιτηδευματίας),
ιι) όταν έχουν διενεργηθεί πωλήσεις προς το ίδιο πρόσωπο, με την ίδια ιδιότητα, για διαφορετικά όμως ακίνητα,
ιιι) όταν σε εκδοθείσες Α.Λ.Π. που αφορούν το ίδιο ακίνητο έχουν αναγραφεί είτε διαφορετικοί διαχειριστές, είτε ο ίδιος διαχειριστής, αλλά διαφορετικοί Α.Φ.Μ.

β. Καταχώρηση τιμολογίων πωλήσεων πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) � θέρμανσης προς διαφορετικές εγκαταστάσεις επιχείρησης
Σε περίπτωση που έχουν εκδοθεί περισσότερα του ενός τιμολόγια προς έναν επιτηδευματία στα οποία αναγράφεται το ίδιο επάγγελμα, αλλά διαφορετικές διευθύνσεις λόγω ύπαρξης υποκαταστημάτων μπορεί να γίνεται μία συγκεντρωτική καταχώρηση για όλα τα τιμολόγια, με βάση το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του επιτηδευματία με τη διεύθυνση της έδρας ή ενός εκ των υποκαταστημάτων.

γ. Καταχώρηση πωλήσεων σε περιπτώσεις που η διαχείριση ασκείται από επιχείρηση διαχείρισης
Στην περίπτωση πώλησης πετρελαίου από εταιρίες διαχείρισης κτηρίων προς κτήρια τη διαχείριση των οποίων ασκούν οι ίδιες, οι καταχωρήσεις στις ως άνω καταστάσεις γίνονται και πάλι ανά διαχειριζόμενο κτίριο με αναγραφή του ονοματεπώνυμου που γράφεται στις αποδείξεις και είναι αυτό του εκπροσώπου εκ των συνιδιοκτητών ή ενοίκων του κτιρίου που έχει συναποφασισθεί και ορισθεί ως συνδιαχειριστής και της διεύθυνσής του, ενώ ως Α.Φ.Μ. σε όλες τις περιπτώσεις αναγράφεται αυτός της διαχειρίστριας επιχείρησης.

δ. Παράδειγμα: Ο Α είναι διαχειριστής πολυκατοικίας στην οποία διαμένει και για την οποία έχουν εκδοθεί Α.Λ.Π. με αναγραφή του ονόματος του ίδιου ως διαχειριστή και του δικού του Α.Φ.Μ. για το μήνα Ιανουάριο. Τον επόμενο μήνα η διαχείριση ανατίθεται σε επιχείρηση επαγγελματικής διαχείρισης και ο ίδιος (ο Α) καθίσταται συνδιαχειριστής, συνεπώς οι εκδοθείσες Α.Λ.Π. φέρουν το όνομα του Α με την ιδιότητα του συνδιαχειριστή και το Α.Φ.Μ. της διαχειρίστριας επιχείρησης. Ταυτόχρονα μισθώνει εξοχική μονοκατοικία σε προάστιο της πόλης που βρίσκεται η πολυκατοικία, και για την οποία έχουν εκδοθεί Α.Λ.Π. με την αναγραφή του ονόματος του ιδίου με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη και το δικό του Α.Φ.Μ. Τέλος, σε ιδιόκτητο αυτόνομο κτίριο στεγάζεται και η ατομική του εμπορική επιχείρηση εκμετάλλευσης εστιατορίου, για την οποία έχουν εκδοθεί τιμολόγια- δελτία αποστολής. Για κάθε μία από τις παραπάνω τέσσερις περιπτώσεις θα γίνει ξεχωριστή καταχώρηση.

ε. Καταχώρηση λιανικών πωλήσεων φωτιστικού πετρελαίου (κηροζίνης θέρμανσης) σε συσκευασίες μέχρι 20 lt
Ειδικά οι πωλήσεις φωτιστικού πετρελαίου (κηροζίνης θέρμανσης) σε συσκευασίες μέχρι 20 lt για τις οποίες εκδίδονται αποδείξεις με τη χρήση απλής ταμειακής μηχανής του ν. 1809/1988, υποβάλλονται με τις ως άνω καταστάσεις με μία εγγραφή, μόνο με τη συνολική τους αξία.

Επισημαίνεται ότι προς διευκόλυνση εφαρμογής των παραπάνω από τους υπόχρεους, στην περίπτωση χρήσης φορολογικών ταμειακών μηχανών, είναι δυνατή η ενεργοποίηση και χρήση ιδιαίτερου ημερήσιου αθροιστή πωλήσεων (Τμήματος) για κάθε είδος πωλούμενου καυσίμου, στον οποίο θα αθροίζονται και θα εμφανίζονται διακριτά σε κάθε ημερήσιο δελτίο «Ζ», οι συνολικές ημερήσιες πωλήσεις και το αναλογούν ποσό του ΦΠΑ για το συγκεκριμένο είδος πετρελαίου, δεδομένα από τα οποία προκύπτουν άμεσα τα ποσά που είναι απαραίτητα για τις εγγραφές στις συγκεντρωτικές καταστάσεις.

στ.Καταχώρηση λιανικών πωλήσεων πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel)- θέρμανσης για ποσότητες μέχρι 20 lt, συσκευασμένου ή μη
Ειδικά για τις λιανικές πωλήσεις πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) -θέρμανσης για ποσότητες έως 20 lt, συσκευασμένου ή μη, εκδίδονται αποδείξεις λιανικής πώλησης, θεωρημένες χειρόγραφες ή από ηλεκτρονικό υπολογιστή με χρήση μηχανισμού ΕΑΦΔΣΣ, στις οποίες αναγράφεται μόνο το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση του πελάτη (αγοραστή), το είδος, η ποσότητα και η αξία αυτού (όχι ο Α.Φ.Μ). Οι αποδείξεις για τις πωλήσεις αυτές καταχωρούνται στις καταστάσεις με μία εγγραφή που περιλαμβάνει τη συνολική ποσότητα, τη συνολική αξία και το συνολικό αριθμό των εκδοθεισών αποδείξεων.

η. Αξία που καταχωρείται
Η αξία των χονδρικών πωλήσεων (τιμολογίων) καταχωρείται στις καταστάσεις χωρίς τον Φ.Π.Α., η δε αξία του εσόδου των λιανικών πωλήσεων καταχωρείται αποφορολογημένη του Φ.Π.Α.

Γ. Χρόνος υποβολής
Οι καταστάσεις υποβάλλονται από τη λήξη κάθε ημερολογιακού εξαμήνου και μέχρι την 20η ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη του εξαμήνου εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί πωλήσεις εντός του προηγούμενου ημερολογιακού εξαμήνου, δηλαδή μηδενικές καταστάσεις δεν υποβάλλονται.
Κατ΄ εξαίρεση η υποβολή της πρώτης αναλυτικής κατάστασης θα περιλαμβάνει τις πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν από 14.10.2005 έως 30.6.2006 και θα διενεργηθεί το αργότερο μέχρι 20.7.2006.


Δ. Τρόπος υποβολής
Οι καταστάσεις υποβάλλονται μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου στο διαδικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ. www.gsis.gr μέσω του προγράμματος «e-καύσιμα». Διευκρινίζεται ότι εμπρόθεσμες καταστάσεις δεν υποβάλλονται πέραν του ανωτέρω τρόπου ούτε μέσω Κ.Ε.Π. ούτε μέσω Δ.Ο.Υ.
Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι, για να πραγματοποιηθεί η υποβολή μέσω διαδικτύου θα πρέπει ο υπόχρεος να έχει προηγουμένως πιστοποιηθεί στο TAXISnet και να διαθέτει όνομα και κωδικό χρήστη. Η υποβολή της σχετικής αίτησης � εγγραφής θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.
Εκπρόθεσμη υποβολή καταστάσεων θα γίνεται μόνο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του υπόχρεου επιτηδευματία με μαγνητικό μέσο (δισκέτα), συνοδευόμενο από έγγραφο του εις τριπλούν στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία του, η συνολική ποσότητα του πωληθέντος πετρελαίου το πλήθος των εκδοθέντων στοιχείων (τιμολογίων και Α.Λ.Π.) και η συνολική τους αξία.
Tέλος, ακολουθεί συνημμένο παράρτημα σχετικό με τις τεχνικές προδιαγραφές του αρχείου των καταστάσεων πώλησης πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel)-θέρμανσης που υποβάλλονται με ηλεκτρομαγνητικά μέσα.


Ακριβές Αντίγραφο Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Η Προίσταμένη της Γραμματείας ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Αλλαγή γραμμής - τέλος αρχείου

Τα αρχεία μπορεί να είναι SEQUENTIAL ή LINE SEQUENTIAL.

Για τα αρχεία που εχουν παραχθεί σε περιβάλλον DOS θα πρεπει :

Για τα LINE SEQUENTIAL

- Στο τέλος κάθε εγγραφής θα υπάρχει LF (Hex 0D), CR (Hex 0A)

- Στο τέλος του αρχείου θα υπάρχει ^Z (Hex 1A)

Για τα SEQUENTIAL

- Στο τέλος του αρχείου θα υπάρχει ^Z (Hex 1A)

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχουν μέσα στα αρχεία ΚΕΝΑ RECORDSστην αρχή, ενδιάμεσα ή στο τέλος του αρχείου.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Α) Στην περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής, η υποβολή γίνεται μόνο με μαγνητικό μέσο στη ΔΟΥ. Στην περίπτωση αυτή το μαγνητικό μέσο θα πρέπει να περιέχει ένα αρχείο με όνομα FUEL.

Β) Για τα αριθμητικά πεδία που αφορούν ποσά σε ΕΥΡΩ ή ποσότητες σε λίτρα τα δύο τελευταία ψηφία θα αποτελούν το δεκαδικό μέρος χωρίς το σύμβολο της υποδιαστολής (,). Επισημαίνεται ότι και σε περίπτωση που το ποσό είναι ακέραιο θα πρέπει να αναγράφονται δύο μηδενικά ως δεκαδικό μέρος.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Μαγνητικό μέσο (για υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων σε ΔΟΥ)

1. Κώδικας εγγραφής ASCII Character set 437 (μόνο κεφαλαία ελληνικά και λατινικά) φτιαγμένες ΜΟΝΟ από λειτουργικό σύστημα MS-DOS
2. Κώδικας εγγραφής ASCII Character ΕΛΟΤ 928 (μόνο κεφαλαία ελληνικά και λατινικά) φτιαγμένες ΜΟΝΟ από λειτουργικό σύστημα UNIX

Για υποβολή μέσω internet

Κώδικας εγγραφής ASCII Character ΕΛΟΤ 928 (μόνο κεφαλαία ελληνικά και λατινικά)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ RECORDS

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΑ ΑΡΧΕΙΟΥ (RECORD τύπου 0)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ

ΘΕΣΕΙΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΟΥ

Σημειωσ.

ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ


ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΜΗΚΟΣ

ΤΥΠΟΣ1

Τύπος Record (κωδικός)

1

1

1

Numeric


0(μηδέν)

2

Ονομα αρχείου

2

9

8

Character


FUEL

3

Ημερομηνία δημιουργίας

10

17

8

Character

YYYYMMDD


4

FILLER

18

150

133

Character


Spaces

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Γραμμή επικεφαλίδας συγκεντρωτικής κατάστασης (Στοιχεία δηλούντος) (RECORD τύπου 1)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ

ΘΕΣΕΙΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΟΥ

Σημειωσ.

ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ


ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΜΗΚΟΣ

ΤΥΠΟΣ1

Τύπος Record (κωδικός)

1

1

1

Numeric


1

2

Έτος που αφορούν τα στοιχεία

2

5

4

Numeric

YYYY


3

Κωδικός ΔΟΥ

6

9

4

Numeric4

Εξάμηνο που αφορούν τα στοιχεία

10

10

1

Numeric

1 ή 2


5

FILLER

11

15

5

Character


Spaces

6

Επωνυμία επιχείρησης (δηλούντος)

16

33

18

Character7

ΑΦΜ δηλούντος

34

42

9

Character8

Αντικείμενο εργασιών

43

58

16

Character9

Δ/νση / Πόλη

59

68

10

Character10

Δ/νση / Οδός

69

84

16

Character11

Δ/νση / Αριθμός

85

87

3

Character12

Ταχ. Κώδικας

88

92

5

Numeric13

Τηλέφωνο δηλούντος

93

102

10

Character14

FAX δηλούντος

103

112

10

Character15

E-mail δηλούντος

113

146

34

Character16

Είδος εγκατάστασης (προέλευση αρχείου)

147

150

4

Character


Ε συνολικά για την έδρα και τα υποκαταστήματα

0 (μηδέν)-μόνο της έδρας

Αριθμός εγκατάστασης μητρώου

TAXIS για υποκατάστημα

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Αναλυτική γραμμή πωλήσεων (στοιχεία πελατών) (RECORD τύπου 2)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ

ΘΕΣΕΙΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΟΥ

Σημειωσ.

ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ


ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΜΗΚΟΣ

ΤΥΠΟΣ1

Τύπος Record (κωδικός)

1

1

1

Numeric


2

2

Α/Α

2

6

5

Numeric3

ΑΦΜ ή ταυτότητα πελάτη

7

15

9

Character4

Τιμολόγια ή Αποδείξεις Λιανικής

16

16

1

Numeric

0 αν στην εγγραφή δηλώνονται τιμολόγια ή 1 αν δηλώνονται λιανικές πωλήσεις


5

Επωνυμία πελάτη

17

46

30

Character6

Ιδιότητα ή επάγγελμα πελάτη

47

66

20

Character7

Αγροτική Εκμετάλλευση

67

67

1

Numeric

Για τιμολόγια:

3- Εάν πρόκειται για Αγροτική Εκμετάλλευση


8

Δ/νση / Πόλη πελάτη

68

77

10

Character9

Δ/νση / Οδός πελάτη

78

93

16

Character10

Δ/νση / Αριθμός πελάτη

94

98

5

Character11

FILLER

99

103

5

Numeric


Spaces

12

Ποσότητα πετρελαίου Θέρμανσης

104

115

12

Numeric

10(9)V99


13

FILLER

116

127

12

Character


Spaces

14

Αριθμός Τιμολογίων ή Αποδείξεων Λιανικής (πλήθος)

128

135

8

Numeric15

Καθαρή αξία Συναλλαγών

136

150

15

Numeric

13(9)V99


ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Σύνολα πωλήσεων (RECORD τύπου 3)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΟΥ

ΘΕΣΕΙΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΟΥ

Σημειωσ.

ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ


ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΜΗΚΟΣ

ΤΥΠΟΣ1

Τύπος Record (κωδικός)

1

1

1

Numeric


3

2

Σύνολο αξίας πωλήσεων Φωτιστικού Πετρελαίου (συσκευασίες μέχρι 20 lt)

2

17

16

Numeric

14(9)V99


3

Σύνολο Ποσότητας πετρελαίου Θέρμανσης (σε ποσότητες μέχρι 20 lt)

18

33

16

Numeric

14(9)V99


4

Πλήθος Φορολογικών Στοιχείων πωλήσεων Πετρελαίου Θέρμανσης (σε ποσότητες μέχρι 20 lt)

34

49

16

Numeric5

Σύνολο αξίας πωλήσεων Πετρελαίου Θέρμανσης (σε ποσότητες μέχρι 20 lt)

50

65

16

Numeric

14(9)V99


6

Σύνολο πλήθους Φορολογικών Στοιχείων πωλήσεων (σύνολο πλήθους αναλυτικών + πλήθος πωλήσεων Πετρελαίου Θέρμανσης σε ποσότητες μέχρι 20 lt)

66

81

16

Numeric7

Γενικό σύνολο αξίας πωλήσεων (σύνολο αξίας αναλυτικών + σύνολο αξίας πωλήσεων Φωτιστικού Πετρελαίου + σύνολο αξίας πωλήσεων Πετρελαίου Θέρμανσης (σε ποσότητες μέχρι 20 lt)

82

97

16

Numeric

14(9)V99


8

Σύνολο Ποσότητας πετρελαίου Θέρμανσης αναλυτικών

98

113

16

Numeric

14(9)V99


9

FILLER

114

150

37

Character


Spaces

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης