Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1038/9.3.2006 Διαδικασία χορήγησης εξαίρεσης από την επιβολή ΦΠΑ στις παραδόσεις νεόδμητων ακινήτων, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-03-2006 ]
Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1038/9.3.2006
Διαδικασία χορήγησης εξαίρεσης από την επιβολή ΦΠΑ στις παραδόσεις νεόδμητων ακινήτων, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ.ΠΟΛ. 1038/09.03.06 Διαδικασία χορήγησης εξαίρεσης από την επιβολή ΦΠΑ στις παραδόσεις νεόδμητων ακινήτων, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ.


Έχοντας υπόψη:
1. Τις παρακάτω διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. (κυρ. με τον ν.2859/2000/ΦΕΚ 248 Α΄), όπως ισχύoυν μετά το ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α΄):
α) της παραγράφου 4 του άρθρου 6,
β) της παραγράφου 5 του άρθρου 6,
γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 59,
δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64.

2. Την 37930/ΔΙΟΕ 1264 (ΦΕΚ 1432 Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί «Καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».

3. Την ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας για τη χορήγηση εξαίρεσης από την επιβολή ΦΠΑ στις παραδόσεις νεόδμητων ακινήτων.

4. Ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Ορίζουμε τη διαδικασία χορήγησης της εξαίρεσης που προβλέπεται από την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως κάτωθι:
2. Με αίτηση του υποκειμένου, που υποβάλλεται στην αρμόδια για την έδρα του Δ.Ο.Υ., όπως το συνημμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1, χορηγείται εξαίρεση από την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), αναφορικά με συγκεκριμένη οικοδομή, εφόσον έχει κατατεθεί πλήρης φάκελος στην πολεοδομία για την έκδοση ή την αναθεώρηση της άδειας και έχει υπογραφεί προσύμφωνο και εργολαβικό συμβόλαιο κατασκευής μέχρι την 25/11/2005.

3. Ο υποκείμενος υποβάλλει συνημμένα με την αίτησή του τα παρακάτω:
α) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του προσυμφώνου και εργολαβικού συμβολαίου κατασκευής για τη συγκεκριμένη οικοδομή,
β) βεβαίωση, που εκδίδεται από την αρμόδια πολεοδομική αρχή, από την οποία να προκύπτουν το όνομα/ επωνυμία του αιτούντος την έκδοση της οικοδομικής αδείας, η διεύθυνση του οικοπέδου, ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης ή αναθεώρησης της οικοδομικής αδείας καθώς και η κατάθεση πλήρους φακέλου για την έκδοση ή την αναθεώρηση της άδειας, σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις, για τη συγκεκριμένη οικοδομή μέχρι και 25/11/05,
γ) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας οικοδομής που εκδίδεται ή αναθεωρείται από 1/1/2006.

4. Με βάση τα παραπάνω δικαιολογητικά εκδίδεται απόφαση, όπως το συνημμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2, για χορήγηση εξαίρεσης από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. εις τετραπλούν. Ένα αντίτυπο αυτής διαβιβάζεται στη Δ.Ο.Υ. της περιοχής του ακινήτου, ένα επιδίδεται στον αιτούντα, ένα διαβιβάζεται στη Διεύθυνση 13η Φορολογίας Κεφαλαίου και ένα παραμένει στο αρχείο της Δ.Ο.Υ.. Αντίγραφο της απόφασης εξαίρεσης επισυνάπτεται από τον υποκείμενο σε κάθε δήλωση μεταβίβασης κατά την υποβολή της στη Δ.Ο.Υ.. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί και η εξαίρεση να χορηγηθεί, πριν τη δήλωση έναρξης εργασιών του υποκαταστήματος για τη συγκεκριμένη οικοδομή. Ειδικά για τις περιπτώσεις που έχουν διενεργηθεί πράξεις πριν από τη δημοσίευση της παρούσας Απόφασης, η αίτηση εξαίρεσης μπορεί να υποβληθεί και η εξαίρεση να χορηγηθεί μέχρι και τις 28 Απριλίου 2006.

5. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

6. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΕΖΑΣ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1: Αίτηση Εξαίρεσης
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2: Απόφαση ΕξαίρεσηςΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφεία κ.κ. Υφυπουργών
2. Γραφεία κ.κ. Γεν. Γραμματέων
3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα Πληροφορικών Συστημάτων για καταχώριση στο
INTERNET
4. Γραφεία κ. κ. Ειδικών Γραμματέων
5. Γραφεία κ.κ. Γεν. Διευθυντών
6. Όλες τις Δ/νσεις Ιδίου Υπουργείου, Τμήματα και Ανεξάρτητα Γραφεία
7. Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών
8. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
9. Μονάδα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Ανάλυσης (Μ.Ε.Τ.Α.)
10. Τράπεζα Δημοσιονομικών Δεδομένων: Σίνα 2-4, Αθήνα
11. Δ/νση 14η ΦΠΑ- Τμήμα Α΄(20), Τμήματα Β΄,Γ΄,Δ΄,Ε΄, (από 10 αντίγραφα)
12. Δ/νση 13η Φορολογίας Κεφαλαίου- Τμήμα Β΄(από 10 αντίγραφα)
ΑΙΤΗΣΗ

Επώνυμο ή Επωνυμία______________________
_____________________________________________________
Όνομα____________________________________________
Αντικείμενο εργασιών________________________
_____________________________________________________
Α_Φ_Μ____________________________________________
Δ/νση_____________________________________________
Τηλ_ ______________________________________________

ΘΕΜΑ: Εξαίρεση από Φ_Π_Α_ (Άρθρο 6 §4 Κώδικα Φ_Π_Α_)_


ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
Βεβαίωση της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής_
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του προσυμφώνου και εργολαβικού συμβολαίου κατασκευής_
¨ Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας οικοδομής_
Προς τη Δ_Ο_Υ ____________________________________


Παρακαλώ να μου χορηγήσετε εξαίρεση από την υπαγωγή στο Φ_Π_Α_ σύμφωνα με την παρ_ 4 του άρθρου 6 του Κώδικα Φ_Π_Α_ για την οικοδομή που βρίσκεται ________________________
_______________________________για την οποία έχει εκδοθεί/αναθεωρηθεί η υπ’ αριθ_ __________________/______________________ άδεια οικοδομής από την πολεοδομική αρχή τ_______________________________________________

Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι απολύτως ακριβή και ότι γνωρίζω τις σοβαρές συνέπειες που συνεπάγεται μία ψευδής δήλωση_


Ο Α ι τ ώ ν
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1
Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α 2

Δ_Ο_Υ_ ____________________________ _______________________200___

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Προϊστάμενος της Δ_Ο_Υ_ ___________________________________ έχοντας υπόψη :

1_ Tις παρακάτω διατάξεις του Κώδικα Φ_Π_Α (κυρ_ με το ν_2859/2000/ΦΕΚ 248 Α’), όπως ισχύουν μετά το ν_ 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α’):
α) της παραγράφου 4 του άρθρου 6,
β) της παραγράφου 5 του άρθρου 6,
γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 59,
δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64_
2_ Την αριθμ_ ________________________________________________________________ Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών_
3_ Την από __________________________ (αρ_ πρωτ_ ________________________) αίτηση τ___ _______________________________________
________________________________________ και τα επισυναπτόμενα σε αυτή δικαιολογητικά_


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Εγκρίνουμε την εξαίρεση από Φ_Π_Α_ του ____________________________________________________
________________________________________________________________ για την οικοδομή που βρίσκεται _____________________________________________________________________
________________________________________________
______________ για την οποία έχει εκδοθεί/αναθεωρηθεί άδεια οικοδομής υπ΄ αριθ________________/_______________ από την πολεοδομική αρχή τ_______________________________________________


Ο Προϊστάμενος της Δ_Ο_Υ_

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης