Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1037/3.3.2006 Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων των Δ.Υ.ΠΕ. μετά την κατάργηση των Πε.Σ.Υ.Π.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1037/3.3.2006
Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων των Δ.Υ.ΠΕ. μετά την κατάργηση των Πε.Σ.Υ.Π.


ΠΟΛ.1037/3.3.2006 Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων των Δ.Υ.ΠΕ. μετά την κατάργηση των Πε.Σ.Υ.Π.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


ΠΟΛ.1037/03.03.06 Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων των Δ.Υ.ΠΕ. μετά την κατάργηση των Πε.Σ.Υ.Π.

ΣΧΕΤ: Το αριθμ. πρωτ.1976/07.02.2006 έγγραφό σας.


Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 107 του ν.2238/1994, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος στον αρμόδιο προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, μέχρι τις 10 Μαρτίου του οικείου οικονομικού έτους για τα εισοδήματα που απέκτησαν μέσα στο αμέσως προηγούμενο έτος, ανεξάρτητα αν τα εισοδήματα αυτά υπόκεινται ή όχι σε φορολογία.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 42 του ν.3329/2005 ορίζεται, οτι από την 3η Μαΐου 2005 καταργούνται τα Πε.Σ.Υ.Π., τα οποία είχαν συσταθεί με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν.2889/2001.

3. Εξάλλου, με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 1 του ν.3329/2005 ορίζεται, οτι στην έδρα κάθε Υγειονομικής Περιφέρειας συνίσταται Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Δ.Υ.ΠΕ.», που συμπληρώνεται από το όνομα της οικείας Περιφέρειας. Η κάθε Δ.Υ.ΠΕ. έχει δικό της προϋπολογισμό, πρωτόκολλο, αρχείο, σφραγίδα, και Α.Φ.Μ.

4. Επίσης, με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 1 του ν.3329/2005, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 50 του ν.3370/2005 ορίζεται, οτι στην κάθε Δ.Υ.ΠΕ. περιέρχεται αυτοδικαίως, κατά κυριότητα, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου, και με την επιφύλαξη των διατάξεων περί κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών, το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας του αντίστοιχου Πε.Σ.Υ.Π..

Οι ως άνω διατάξεις ισχύουν αναδρομικά από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.3329/2005, δηλαδή από 3 Μαΐου 2005.

5. Επίσης, με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 14 του ως άνω νόμου ορίζεται, οτι τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. που είχαν μετατραπεί σε αποκεντρωμένες μονάδες των Πε.Σ.Υ.Π. και οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας που προβλέπονται με το ν.3106/2003 μετατρέπονται σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

6. Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου οτι οι Δ.Υ.ΠΕ. αποτελούν ουσιαστικά διάδοχο των Πε.Σ.Υ.Π. και για την αποφυγή γραφειοκρατικών διαδικασιών (έκδοση ενταλμάτων πληρωμής φόρου, αναζήτηση μελών των διοικήσεων Πε.Σ.Υ.Π. κλπ.) με την παρούσα γίνεται δεκτό, οτι με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2006 οι Δ.Υ.ΠΕ. θα δηλώσουν και τα εισοδήματα που προέκυψαν από τα ακίνητα που είχαν εκμισθωθεί από τα Πε.Σ.Υ.Π. και τα οποία περιήλθαν στην κυριότητά τους μετά την έναρξη ισχύος του ν.3329/2005, δηλαδή θα δηλώσουν τα εισοδήματα που προέκυψαν από τα ακίνητα αυτά μέσα σε ολόκληρο το έτος 2005.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2459/1997, ο οποίος ρυθμίζει τη φορολογία μεγάλης ακίνητης περιουσίας (άρθρα 21 - 35), από το 1997 και για κάθε επόμενο έτος, επιβάλλεται φόρος στη μεγάλη ακίνητη περιουσία. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο φορολογείται για την αξία της ακίνητης περιουσίας του, που αποτελείται από ακίνητα ή εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά, και βρίσκονται στην Ελλάδα την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας. Για την επιβολή του φόρου, η έννοια του ακινήτου και των εμπραγμάτων δικαιωμάτων λαμβάνεται κατά τον Αστικό Κώδικα. Ενώ, με την παρ.4 του άρθρου 26, ορίζεται οτι για τα νομικά πρόσωπα υπόχρεοι σε δήλωση είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.

Περαιτέρω, με το άρθρο 23 του ιδίου νόμου, ορίζονται ρητά και περιοριστικά 28 περιπτώσεις απαλλαγών από το φόρο για λόγους κοινωνικούς, αναπτυξιακούς, οικονομικούς. Ειδικότερα, με την περ. ι΄του άρθρου αυτού, τα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου προβλέπεται οτι απαλλάσσονται του φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας, οχι όμως και της υποχρέωσης υποβολής δήλωσης.

Επιπλέον, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1026/17.2.2006, οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων του εν λόγω φόρου, παρατείνονται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. μεταξύ 27 Μαρτίου (ψηφία 1, 2) και 31 Μαρτίου (ψηφία 9, 0).

2. Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 23 του ν.3427/2005, ορίζεται οτι υποχρέωση υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων είχε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο είχε την 1η Ιανουαρίου 2005 εμπράγματο δικαίωμα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητο που βρίσκεται στην Ελλάδα. Ενώ, σε περίπτωση μεταβολής της περιουσιακής ή προσωπικής κατάστασης (οικογενειακή για φυσικά πρόσωπα, κάθε είδους μετατροπή για νομικά πρόσωπα) του υποχρέου την 1η Ιανουαρίου, υποβάλλεται δήλωση μεταβολής στοιχείων ακινήτων το αντίστοιχο έτος.

Αναλυτικότερα, σε περίπτωση μετασχηματισμού, το προερχόμενο από τη μετατροπή νομικό πρόσωπο, υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων για λογαριασμό εκείνου που μετασχηματίστηκε, ταυτόχρονα με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος που θα υποβάλει στο όνομα της τελευταίας.

3. Κατόπιν τούτων και δεδομένου οτι οι Δ.Υ.ΠΕ. αποτελούν διάδοχο των Πε.Σ.Υ.Π., εφόσον με την παρ.5 του άρθρου 50 του ν.3370/2005 ορίστηκε οτι στην κάθε Δ.Υ.ΠΕ. περιέρχεται αυτοδικαίως, κατά κυριότητα, το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας του αντίστοιχου Πε.Σ.Υ.Π., σας πληροφορούμε οτι οι Δ.Υ.ΠΕ. θα πρέπει να δηλώσουν τόσο τις μεταβολές στην περιουσιακή κατάσταση που έχουν επέλθει κατά τη διάρκεια του έτους 2005 στα ακίνητα που ήταν ιδιοκτησίας των Πε.Σ.Υ.Π. όσο και να υποβάλλουν τη δήλωση του φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας εκείνων, καταγράφοντας μόνο τα στοιχεία των ακινήτων χωρίς τον υπολογισμό της αξίας.


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης