Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρ.απ. 6511/10.01.2006 Δημοσιευόμενα Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία των Εταιρειών που συντάσσουν Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ).

Σχόλια: Η απόφαση αυτή καταργείται με την  Κ2-11365/16-12-2008


Κατηγορία: Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Αρ.απ. 6511/10.01.2006
Δημοσιευόμενα Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία των Εταιρειών που συντάσσουν Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ).


Αρ.απ. 6511/10.01.2006 Δημοσιευόμενα Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία των Εταιρειών που συντάσσουν Ετήσιες Οικονο

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αρ.απ. 6511/23.02.06 Δημοσιευόμενα Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία των Εταιρειών που συντάσσουν Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ).

 


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


Έχοντας υπόψη:


Α. Τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών" παράγραφο 4 του άρθρου 135), όπως ισχύει που ορίζουν ότι επιπρόσθετα της προβλεπόμενης από τις παραγράφους 1, 2 και 3 του ως άνω άρθρου δημοσιότητας, οι εφαρμόζουσες, είτε υποχρεωτικά είτε προαιρετικά, τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης υποχρεούνται να δημοσιεύουν τα στοιχεία και τις πληροφορίες που ορίζονται με κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Ανάπτυξης, είτε κατά τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.


Β. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα" που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98).


Γ. Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/21.3.2002 (ΦΕΚ 57 Α) περί Συγχώνευσης των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.
Δ. Τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. Δ. 15/Α/Φ/19/οικ 4889/ 24.3.2004 απόφασης "Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Ιωάννη Παπαθανασίου και Γεώργιο Σαλαγκούδη" (ΦΕΚ 528/Β΄/26.3.2004), αποφασίζουμε:

Όπως:


1. Τα δημοσιευόμενα, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 135 του Κ.Ν. 2190/1920, συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες των ενοποιημένων και μη ενοποιημένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, είναι εκείνα που αποτυπώνονται στα Υποδείγματα 1, 2 και 3, για τις εμπορικές, βιομηχανικές και λοιπές ανώνυμες εταιρείες ή εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, αντίστοιχα.
Τα ως άνω συνοπτικά στοιχεία και πληροφορίες δημοσιεύονται στις εφημερίδες, αναρτώνται στη διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρίας και υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ταυτόχρονα με την ανάρτηση στη διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρίας των ετήσιων οικονομικών της καταστάσεων.


2. Οι Εταιρίες μπορούν να παρεκκλίνουν από το περιεχόμενο των κατωτέρω υποδειγμάτων 1, 2 και 3 εάν, αποδεδειγμένα, οι υιοθετούμενες αποκλίσεις υποβοηθούν τον αναγνώστη στο να κατανοήσει πληρέστερα τα παρατιθέμενα στοιχεία. Οι επιτρεπόμενες αποκλίσεις δεν περιλαμβάνουν τη μη παράθεση των προδιαγραφόμενων στοιχείων, εκτός αν τα παραλειπόμενα (ή συγχωνευόμενα) στοιχεία είναι επουσιώδη. Αντίθετα, στις περιπτώσεις όπου η παράθεση πρόσθετων στοιχείων είναι αναγκαία για την αποφυγή δημιουργίας εσφαλμένων ή παραπλανητικών εντυπώσεων, η παράλειψη των πρόσθετων αυτών στοιχείων δεν είναι επιτρεπτή.


3. Στην περίπτωση που συντάσσονται ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, οικονομικά στοιχεία παρατίθενται σε τέσσερις διακριτές στήλες: στις δύο πρώτες παρατίθενται τα ενοποιημένα μεγέθη (της τρέχουσας και της προηγούμενης χρήσης) και στις δύο επόμενες τα αντίστοιχα μεγέθη της μητρικής εταιρείας, με σαφή ένδειξη των στηλών που αφορούν τα ενοποιημένα μεγέθη και εκείνων που αφορούν τα μεγέθη της μητρικής εταιρίας.


4. Στην περίπτωση που από τις διατάξεις του νόμου, προκύπτει υποχρέωση σύνταξης και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, επιπρόσθετα παρατίθενται τα παρακάτω:
α. Η επωνυμία και η χώρα της καταστατικής έδρας για κάθε μια από τις εταιρίες ή κοινοπραξίες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και το ποσοστό με το οποίο η μητρική Εταιρία συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, στο μετοχικό τους κεφάλαιο.
β. Η μέθοδος ενσωμάτωσης που εφαρμόστηκε, για κάθε εταιρία ή κοινοπραξία που περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, με ειδική αναφορά σε τυχόν μεταβολή της μεθόδου ενσωμάτωσης κάποιας εταιρίας ή κοινοπραξίας από χρήση σε χρήση, και επεξήγηση του λόγου μεταβολής της μεθόδου.
γ. Η επωνυμία των εταιριών που:
1. ενσωματώθηκαν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για πρώτη φορά στην τρέχουσα χρήση ενώ δεν είχαν ενσωματωθεί στην προηγούμενη χρήση, με σύντομη επεξήγηση του λόγου έναρξης της ενσωμάτωσής τους,
2. δεν ενσωματώθηκαν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στην τρέχουσα χρήση ενώ είχαν ενσωματωθεί στην προηγούμενη χρήση, με σύντομη επεξήγηση του λόγου μη ενσωμάτωσής τους.
δ. Σε περίπτωση έναρξης ή παύσης ενσωμάτωσης στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, ή μεταβολής της μεθόδου ενσωμάτωσης εταιριών ή κοινοπραξιών, που επέφεραν μεταβολή συνολικά σε ποσοστό άνω του 25% στον κύκλο εργασιών, ή / και στα αποτελέσματα μετά από φόρους της Εταιρίας ή / και στην καθαρή θέση της Εταιρίας στην τρέχουσα χρήση, αναφέρεται η επίπτωση στα παραπάνω μεγέθη (ποσό και ποσοστό).


5. Επιπλέον παρατίθενται διακριτά σε εταιρική και ενοποιημένη βάση, και τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες:
α. Η συνολική επίπτωση των παρατηρήσεων της έκθεσης ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή στην καθαρή θέση και τα αποτελέσματα μετά από φόρους, σε περίπτωση που ο τύπος της έκθεσης ελέγχου είναι με εξαιρέσεις που επηρεάζουν τη γνώμη του ελεγκτή. Σε περίπτωση που ο τύπος της έκθεσης ελέγχου είναι με θέματα έμφασης, γίνεται συνοπτική παρουσίαση των εν λόγω θεμάτων. Σε περίπτωση δε που ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής, εκφέρει αρνητική γνώμη ή αρνείται να εκφέρει γνώμη, παρατίθεται ο λόγος της άρνησης.
β. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις.
γ. Σε περίπτωση που σημειώθηκε μεταβολή στις λογιστικές μεθόδους ή στις λογιστικές εκτιμήσεις, αναφέρεται το είδος της μεταβολής και η επίπτωση, εφόσον είναι σημαντική, στα αποτελέσματα και στην καθαρή θέση.
δ. Σε περίπτωση εταιρικών γεγονότων όπως εξαγορά, συγχώνευση άλλης εταιρίας ή κλάδου, απόσχιση κλάδου, αναδιάρθρωση και διακοπή εκμετάλλευσης, αναφέρεται το γεγονός. Επιπλέον, στην περίπτωση που τα εν λόγω γεγονότα επέφεραν μεταβολή συνολικά σε ποσοστό άνω του 25%, στον κύκλο εργασιών, ή / και στα αποτελέσματα μετά από φόρους, ή / και στην καθαρή θέση στην τρέχουσα περίοδο, αναφέρεται η επίπτωση στα παραπάνω μεγέθη (ποσό και ποσοστό).
ε. Σε περίπτωση αλλαγής της χρονικής περιόδου της τρέχουσας χρήσης της Εταιρίας, αναφέρεται το γεγονός και οι λόγοι της αλλαγής, με επισήμανση στη μη συγκρισιμότητα των οικονομικών στοιχείων της τρέχουσας χρήσης σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Επιπλέον για λόγους συγκρισιμότητας παρατίθενται τα βασικά μεγέθη (κύκλος εργασιών, αποτελέσματα μετά από φόρους, καθαρή θέση), της τρέχουσας χρήσης με τα αντίστοιχα στοιχεία της συγκρίσιμης προηγούμενης χρονικής περιόδου.
στ. Σε περίπτωση που οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζουν άλλες εταιρίες, αναφέρονται οι επωνυμίες των εταιριών αυτών, η χώρα της έδρας τους, το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους στις ενοποιημένες οικονομικές τους καταστάσεις.
ζ. Το ποσό των υφιστάμενων εμπράγματων βαρών.
η. Οι πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρίας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της.
θ. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας και της προηγούμενης χρήσης.
ι. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24.
ια. Σε περίπτωση που στην τρέχουσα χρήση η Εταιρία παύει να καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, αναφέρεται το γεγονός και η αιτία που το προκάλεσε.
ιβ. Κάθε άλλη ουσιώδης για τους αναγνώστες πληροφορία ως προς τη χρηματοοικονομική κατάσταση και την πορεία των δραστηριοτήτων της Εταιρίας μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης των περιοδικών οικονομικών καταστάσεων.


6. Τα δημοσιευόμενα στοιχεία πρέπει να παρατίθενται κατά τρόπο που να τα καθιστά ευκρινή και ευανάγνωστα.


Υπόδειγμα 1


Εμπορικές, βιομηχανικές και λοιπές ανώνυμες εταιρίες ή εταιρίες περιορισμένης ευθύνης
(Πλήρης Επωνυμία Εταιρείας) ΑΕ (ή ΕΠΕ) 


ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από (ημερομηνία έναρξης χρήσης) (1) μέχρι (ημερομηνία λήξης χρήσης) (1)
(δημοσιευόμενα βάσει του Ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΑΛΠ)


Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της (επωνυμία Εταιρίας). Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 

Διεύθυνση έδρας Εταιρίας:

 

Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιριών (ή εταιριών περιορισμένης Ευθύνης):

[ΑΡΜΑΕ ή ΑΜΕΠΕ]

Αρμόδια Νομαρχία (ή Πρωτοδικείο):

[αρμόδια νομαρχία ή πρωτοδικείο}

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου (ή διαχειριστές):

[ονοματεπώνυμο των μελών του ΑΣ ή των διαχειριστών]

Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία) (2):

[Ημερομηνία] (1)

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:

[όνομα]

Ελεγκτική εταιρία:

[επωνυμία/

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:

(3)

Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας:

[διεύθυνση διαδικτύου]

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ (7)

 

Επεξ/τική Σημείωση

31.12.200Χ

31.12.200Χ-1

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

 

 

 

Πάγια στοιχεία ενεργητικού

 

Χ

Χ

Αποθέματα

 

Χ

Χ

Απαιτήσεις από πελάτες

 

Χ

Χ

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

 

Χ

Χ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

 

ΧΧ

ΧΧ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

 

 

 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

 

Χ

Χ

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις

 

Χ

Χ

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

 

Χ

Χ

Σύνολο υποχρεώσεων (α)

 

ΧΧ

ΧΧ

Μετοχικό (ή Εταιρικό) Κεφάλαιο

 

Χ

Χ

Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης μετόχων Εταιρίας

 

Χ

Χ

Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων (ή εταίρων) εταιρίας (β)

(4)

ΧΧ

ΧΧ

Δικαιώματα Μειοψηφίας (γ)

(4)

Χ

Χ

Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ)=(β)+(γ)

 

ΧΧ

ΧΧ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ε) = (α)+ (δ)

 

ΧΧ

ΧΧ

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ (7)

 

Επεξ/τική Σημείωση

1.01-31.12.200Χ

1.01-31.12.200Χ-1

Σύνολο κύκλου εργασιών

(5)

Χ

Χ

Μικτά κέρδη / (ζημιές)

(5)

Χ

Χ

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων

(5)

Χ

Χ

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων

(5)

Χ

Χ

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων σύνολο

(5)

Χ

Χ

Μείον φόροι

 

Χ

Χ

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους σύνολο

(5)

XX

XX

Κατανέμονται σε:

 

 

 

Μετόχους Εταιρίας

(4)

Χ

Χ

Μετόχους Μειοψηφίας

(4)

Χ

Χ

 

 

 

 

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε Ευρώ)

 

Χ,ΧΧ

Χ,ΧΧ

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή -(σεΕυρώ)

(6)

Χ,ΧΧ

Χ,ΧΧ

1.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ (7)

 

31.12.200Χ

31.12.200Χ-

Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (01.01.200Χκαι 01.01.200Χ-1 αντίστοιχα)

Χ

Χ

Κέρδη (ζημιές) της χρήσεως μετά από φόρους

Χ

Χ

 

ΧΧ

ΧΧ

Αύξηση / (μείωση) μετοχικού εταιρικού κεφαλαίου

Χ

Χ

Διανεμηθέντα μερίσματα [κέρδη]

Χ

Χ

Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ΄ ευθείας στην καθαρή θέση

Χ

Χ

Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών

Χ

Χ

Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (31.12.200Χ και 31.12.200Χ-1 αντίστοιχα)

ΧΧ

ΧΧ

1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ (7)

1η Εναλλακτική: Άμεση μέθοδος

 

01.01-31.12.200Χ

01.01-31.12.200Χ-1

Λειτουργικές δραστηριότητες

 

 

Εισπράξεις από απαιτήσεις

Χ

Χ

Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους, κλπ.

Χ

Χ

Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων

Χ

Χ

Τόκοι πληρωθέντες

Χ

Χ

Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

ΧΧ

ΧΧ

Επενδυτικές δραστηριότητες

 

 

Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άϋλων παγίων

Χ

Χ

Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άϋλων παγίων

Χ

Χ

Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών κλπ

Χ

Χ

Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) επενδυτικών τίτλων (μετοχών, αξιόγραφων)

Χ

Χ

Τόκοι εισπραχθέντες

Χ

Χ

Μερίσματα εισπραχθέντα

Χ

Χ

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

ΧΧ

ΧΧ

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

 

 

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Χ

Χ

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια

Χ

Χ

Εξοφλήσεις δανείων

Χ

Χ

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)

Χ

Χ

Μερίσματα πληρωθέντα

Χ

Χ

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

ΧΧ

ΧΧ

Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα (α)+(β)+(γ)

ΧΧ

ΧΧ

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου

Χ

Χ

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

ΧΧ

ΧΧ

2η Εναλλακτική :Έμμεση μέθοδος

 

01.01.-31.12.200Χ

01.01.-31.12.200Χ-1

Λειτουργικές δραστηριότητες

 

 

Κέρδη προ φόρων

Χ

Χ

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

 

 

Αποσβέσεις

Χ

Χ

Προβλέψεις

Χ

Χ

Συναλλαγματικές διαφορές

Χ

Χ

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας

Χ

Χ

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

Χ

Χ

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

 

 

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων

Χ

Χ

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

Χ

Χ

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

Χ

Χ

Μείον:

 

 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα

Χ

Χ

Καταβεβλημένοι φόροι

Χ

Χ

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

XX

XX

Επενδυτικές δραστηριότητες

 

 

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων

Χ

Χ

Αγορά ενσώματων και άϋλων πάγιων στοιχείων

Χ

Χ

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων πάγιων στοιχείων

Χ

Χ

Τόκοι εισπραχθέντες

Χ

Χ

Μερίσματα εισπραχθέντα

Χ

Χ

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

XX

XX

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

 

 

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Χ

Χ

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια

Χ

Χ

Εξοφλήσεις δανείων

Χ

Χ

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)

Χ

Χ

Μερίσματα πληρωθέντα

Χ

Χ

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

XX

XX

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)

XX

XX

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου

Χ

Χ

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

ΧΧ

ΧΧ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 

Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (Πλήρης Επωνυμία Εταιρείας) ΑΕ (ή ΕΠΕ)


ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από (ημερομηνία έναρξης χρήσης) (1) μέχρι (ημερομηνία λήξης χρήσης) (1) (δημοσιευόμενα βάσει του Ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΑΛΠ) 

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της (επωνυμία Εταιρίας). Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

 

Διεύθυνση έδρας Εταιρίας:

 

Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιριών (ή εταιριών περιορισμένης Ευθύνης):

[ΑΡΜΑΕ ή ΑΜΕΠΕ]

Αρμόδια Νομαρχία (ή Πρωτοδικείο):

[αρμόδια νομαρχία ή πρωτοδικείο]

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου (ή διαχειριστές):

[ονοματεπώνυμο των μελών του ΑΣ ή των διαχειριστών]

Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία) (2).

[Ημερομηνία] (1)

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:

[όνομα[

Ελεγκτική εταιρία:

[επωνυμία]

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:

(3)

Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας:

[διεύθυνση διαδικτύου]

2.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ (7)

 

Επεξ/τική Σημείωση

31.12.200Χ

31.12.200Χ-1

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

 

 

 

Διαθέσιμα και καταθέσεις στην Κεντρική Τράπεζα

 

Χ

Χ

Απαιτήσεις κατά άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων

 

Χ

Χ

Χαρτοφυλάκιο συναλλαγών

 

Χ

Χ

Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα-απαιτήσεις

 

Χ

Χ

Δάνεια και προκαταβολές σε πελάτες (μετά από προβλέψεις)

 

Χ

Χ

Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων

 

Χ

Χ

Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις (μόνο για τα μη ενοποιημένα)

 

Χ

Χ

Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις

(4)

Χ

Χ

Άϋλα πάγια περιουσιακά στοιχεία

 

Χ

Χ

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

 

Χ

Χ

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

 

Χ

Χ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

 

XX

XX

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

 

 

 

Υποχρεώσεις προς άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

 

Χ

Χ

Καταθέσεις πελατών και συναφείς υποχρεώσεις προς πελάτες

 

Χ

Χ

Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα-υποχρεώσεις

 

Χ

Χ

Εκδοθείσες ομολογίες και λοιπές δανειακές υποχρεώσεις

 

Χ

Χ

Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη

 

Χ

Χ

Λοιπές υποχρεώσεις

 

Χ

Χ

Σύνολο υποχρεώσεων (α)

 

XX

XX

Καθαρή Θέση μετόχων Εταιρίας

(4)

Χ

Χ

Δικαιώματα Μειοψηφίας

(4)

Χ

Χ

Σύνολο Καθαρής Θέσης (β)

 

XX

XX

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β)

 

XX

XX

2.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ (7)

 

Επεξ/τική Σημείωση

1.01-31.12-200Χ

1.01-31.12.200Χ-1

Καθαρά έσοδα από τόκους

 

Χ

Χ

Καθαρά έσοδα από αμοιβές / προμήθειες

 

Χ

Χ

Έσοδα από μερίσματα

 

Χ

Χ

Κέρδη / (ζημιές) από χρηματοοικονομικές πράξεις

 

Χ

Χ

Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως

 

Χ

Χ

Έσοδα από λειτουργικές δραστηριότητες

 

XX

XX

Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους

 

Χ

χ

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

 

Χ

χ

Γενικά λειτουργικά έξοδα

 

Χ

χ

Αποσβέσεις

 

Χ

χ

Ζημίες απομείωσης αξίας περιουσιακών στοιχείων

 

Χ

χ

Έσοδα συμμετοχών σε συγγενείς εταιρείες

(4)

Χ

χ

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων

(5)

XX

XX

Μείον φόροι

 

Χ

χ

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους

(5)

XX

XX

Κατανέμονται σε:

 

 

 

Μετόχους Εταιρίας

(4)

Χ

Χ

Μετόχους Μειοψηφίας

(4)

Χ

Χ

 

 

 

 

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή -βασικά (σε Ευρώ)

(6)

Χ,ΧΧ

Χ,ΧΧ

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή -(σε Ευρώ)

 

Χ,ΧΧ

Χ,ΧΧ

2.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα):

Είναι αυτά που περιλαμβάνονται στον πίνακα 1.3 του Υποδείγματος 1

2.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ (7)

 

1.01-31.12.200Χ

1.01-31.12.200Χ-1

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

Χ

Χ

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

Χ

Χ

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

Χ

Χ

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της περιόδου (α)+(β)+(γ)

XX

XX

Επίπτωση συναλλαγματικών διαφορών στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Χ

Χ

Σύνολο εισροών / (εκροών) περιόδου

XX

XX

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου

Χ

Χ

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

XX

XX

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 

Ασφαλιστικές Εταιρίες (Πλήρης Επωνυμία Εταιρείας) ΑΕ (ή ΕΠΕ) 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από (ημερομηνία έναρξης χρήση ς) (1) μέχρι (ημερομηνία λήξης χρήση ς) (1) (δημοσιευόμενα βάσει του Ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΑΛΠ) 

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της (επωνυμία Εταιρίας). Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

 

Διεύθυνση έδρας Εταιρίας:

 

Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιριών (ή εταιριών περιορισμένης Ευθύνης):

[ΑΡΜΑΕ ή ΑΜΕΠΕ]

Αρμόδια Νομαρχία (ή Πρωτοδικείο):

[αρμόδια νομαρχία ή πρωτοδικείο]

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου (ή διαχειριστές):

[ονοματεπώνυμο των μελών του ΑΣ ή των διαχειριστών/

Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία) (2).

[Ημερομηνία] (1)

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:

[όνομα]

Ελεγκτική εταιρία:

[επωνυμία]

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:

(3)

Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας:

[διεύθυνση διαδικτύου[

3.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ (7)

 

Επεξ/τική Σημείωση

31.12.200Χ

31.12.200Χ-1

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

 

 

 

Ακίνητα

 

Χ

Χ

Επενδύσεις για λογαριασμό

 

Χ

Χ

Επενδύσεις σε συμμετοχικού

 

Χ

Χ

Κινητές αξίες και λοιπές επενδύσεις

 

Χ

Χ

Σύνολο επενδύσεων (α)

 

XX

XX

Απαιτήσεις κατά ασφαλισμένων

 

Χ

Χ

Απαιτήσεις κατά αντασφαλιστών

 

Χ

Χ

Λοιπές απαιτήσεις

 

Χ

Χ

Σύνολο απαιτήσεων (β)

 

XX

XX

Καθαρές ασώματες ακινητοποιήσεις

 

Χ

Χ

Καθαρές ενσώματες ακινητοποιήσεις

 

Χ

Χ

Διαθέσιμα

 

Χ

Χ

Σύνολο λοιπών περιουσιακών στοιχείων

 

XX

XX

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (α) + (β) +

 

XX

XX

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

 

 

 

Υποχρεώσεις προς αντασφαλιστές

 

Χ

Χ

Λοιπές υποχρεώσεις

 

Χ

XX

Σύνολο υποχρεώσεων (α)

 

XX

XX

Μαθηματικές προβλέψεις ασφαλειών

 

Χ

Χ

Ασφαλιστικές προβλέψεις εκκρεμών

 

Χ

Χ

Λοιπές ασφαλιστικές προβλέψεις - Ιδία

 

Χ

Χ

Σύνολο ασφαλιστικών προβλέψεων -

 

XX

XX

Καθαρή Θέση μετόχων εταιρίας

(4)

Χ

Χ

Δικαιώματα Μειοψηφίας

(4)

Χ

Χ

Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ)

 

XX

XX

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β) +

 

XX

XX

3.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗ (ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ (7)

 

Επεξ/τική Σημείωση

1.01-31.12…200Χ

1.01-31.12.200Χ-1

Ασφαλίσεις Ζωής

 

 

 

Καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα και άλλα συναφή έσοδα

 

Χ

Χ

Μείον δεδουλευμένες προμήθειες και έξοδα παραγωγής

 

Χ

Χ

Μείον πληρωθείσες αποζημιώσεις - Ιδία κράτηση

 

Χ

Χ

Μεταβολή μαθηματικών και λοιπών προβλέψεων- Ιδία κράτηση

 

Χ

Χ

Καθαρό εισόδημα επενδύσεων ασφαλίσεων ζωής

 

Χ

Χ

Κέρδη/ (ζημιές) ασφαλίσεων ζωής (α)

(5)

XX

XX

Ασφαλίσεις κατά Ζημιών

 

 

 

Καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα και άλλα συναφή έσοδα

 

Χ

Χ

Μείον δεδουλευμένες προμήθειες και έξοδα παραγωγής

 

Χ

Χ

Μεταβολή λοιπών ασφαλιστικών προβλέψεων - Ιδία κράτηση

 

Χ

Χ

Πληρωθείσες αποζημιώσεις - Ιδία κράτηση

 

Χ

Χ

Καθαρό εισόδημα επενδύσεων ασφαλίσεων κατά ζημιών

 

Χ

Χ

Κέρδη/ (ζημιές) ασφαλίσεων κατά ζημιών (β)

(5)

XX

XX

Διοικητικά έξοδα (γ)

 

Χ

Χ

Λοιπά δεδουλευμένα έσοδα, έξοδα (δ)

 

Χ

Χ

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (α)+(β)-(γ)-(δ)

(5)

XX

XX

Μείον φόροι

 

Χ

Χ

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους

(5)

XX

XX

Κατανέμονται σε:

 

 

 

Μετόχους Εταιρίας

(4)

Χ

Χ

Μετόχους Μειοψηφίας

(4)

Χ

Χ

 

 

 

 

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή -βασικά (σε Ευρώ)

(6)

Χ,ΧΧ

Χ,ΧΧ

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή - (σε Ευρώ)

 

Χ,ΧΧ

Χ,ΧΧ

 

3.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα):


Είναι αυτά που περιλαμβάνονται στον πίνακα 1.3 του Υποδείγματος 1.
3.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα):


Είναι αυτά που περιλαμβάνονται στον πίνακα 2.4 του Υποδείγματος 2.
Επεξηγηματικές σημειώσεις των προαναφερόμενων στοιχείων και πληροφοριών:


1. Οι ημερομηνίες παρατίθενται ως εξής: ημέρα (αριθμητικά), μήνας (ολογράφως), έτος (αριθμητικά).
2. Η "ημερομηνία έγκρισης" είναι η ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων (ετήσιων ή ενδιάμεσων) από τα όργανα διοίκησης της Εταιρείας (ΔΣ ή Διαχειριστές). Η ημερομηνία αυτή είναι, εκ των πραγμάτων, μεταγενέστερη της ημερομηνίας του ισολογισμού.
3. Ο "τύπος" της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών προσδιορίζεται βάσει των διατάξεων της υπ. αριθμ. 483 απόφασης της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) (ΦΕΚ 1589 Β΄/22.10.2004).


Κατά περίπτωση χρησιμοποιούνται οι παρακάτω όροι:
i) Με σύμφωνη γνώμη 
ii) Με σύμφωνη γνώμη - θέματα έμφασης 
iii) Γνώμη με εξαιρέσεις 
iv) Άρνηση γνώμης 
v) Αρνητική γνώμη
4. Μόνο για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Τα εν λόγω πεδία συμπληρώνονται υποχρεωτικά.
5. Αναφέρονται στο σύνολο των δραστηριοτήτων (συνεχιζόμενες και διακοπείσες).
6. Σε περίπτωση ενοποιημένων μεγεθών, αφορούν κέρδη ανά μετοχή μετά από φόρους και δικαιώματα μετόχων μειοψηφίας.
7. Τα ποσά εκφράζονται σε Ευρώ, χιλιάδες Ευρώ ή εκατομμύρια Ευρώ ή όπως αλλιώς αναφέρεται, με γνώμονα την επάρκεια της πληροφόρησης. Ο επιλεγείς τρόπος παράθεσης ακολουθείται με συνέπεια. Ειδικότερα, τα νομισματικά στοιχεία που αφορούν τα κέρδη και το προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή παρατίθενται σε Ευρώ με δύο δεκαδικά ψηφία.
8. Στους παρατιθέμενους πίνακες τα αριθμητικά υποσύνολα έπονται μονής γραμμής και, στο βαθμό που η άθροιση διακόπτεται, ακολουθούνται από μονή υπογράμμιση ενώ τα σύνολα έπονται μονής γραμμής και ακολουθούνται από διπλή υπογράμμιση.
Οι υφιστάμενες διατάξεις, που καθορίζουν τα έντυπα τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης, παραμένουν σε ισχύ.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής καταργείται η υπ΄ αριθμ. 23861/587 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 913/18.6.2004).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης