Αποτελέσματα live αναζήτησης

1020146/215/0006Δ/27.2.2006 Περιπτώσεις εγγράφων και διαδικασιών, αρμοδιότητας Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, που εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις που αφορούν στην επικύρωση αντιγράφων εγγράφων και προβλέπονται από ειδικές διατάξεις.

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

1020146/215/0006Δ/27.2.2006
Περιπτώσεις εγγράφων και διαδικασιών, αρμοδιότητας Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, που εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις που αφορούν στην επικύρωση αντιγράφων εγγράφων και προβλέπονται από ειδικές διατάξεις.


1020146/215/0006Δ/27.2.2006 Περιπτώσεις εγγράφων και διαδικασιών, αρμοδιότητας Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονο

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αρ.Πρ.1020146/215/0006Δ/27.02.06 Περιπτώσεις εγγράφων και διαδικασιών, αρμοδιότητας Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, που εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις που αφορούν στην επικύρωση αντιγράφων εγγράφων και προβλέπονται από ειδικές διατάξεις.


1.- Σας στέλνουμε συνημμένα, για ενημέρωση και εξυπηρέτησή σας Πίνακα, στον οποίο περιλαμβάνονται:
α).- οι περιπτώσεις εγγράφων και διαδικασιών, αρμοδιότητας των Διευθύνσεων Φορολογίας Κεφαλαίου, Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης που εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις, οι οποίες αφορούν στην επικύρωση αντιγράφων εγγράφων και
β).- οι ειδικές διατάξεις που προβλέπουν τις εξαιρέσεις.


2.- Αναφορικά με το παραπάνω θέμα και ειδικότερα:
α).- για τις περιπτώσεις εξαιρέσεων, αρμοδιότητας της Δ/νσης Φορολογίας Κεφαλαίου, επισημαίνουμε ότι :
i) οι δηλώσεις φόρου κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής, μεταβίβασης, φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας και ειδικού φόρου επί των ακινήτων (3%), αν και είναι ιδιωτικά έγγραφα, επικυρώνονται, νόμιμα, μόνο από τις οικείες Δ.Ο.Υ., όπου φυλάσσονται τα πρωτότυπά τους, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις που αναφέρονται στη σχετική στήλη του Πίνακα.
ii) ακριβή αντίγραφα από αντίγραφα των παραπάνω δηλώσεων, που έχουν εκδοθεί και επικυρωθεί από την οικεία Δ.Ο.Υ., επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές Αρχές (συνεπώς και από τις υπόλοιπες Υπηρεσίες του Υπουργείου) και τα Κ.Ε.Π., κατ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 16 του ν.3345/2005.Για τη συγκεκριμένη περίπτωση, σχετικό είναι και το αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/17260, σχετ. 20059, 20131, 19761 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α προς το Ταμείο Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων, φωτοαντίγραφο του οποίου σας επισυνάπτουμε, για την πληρέστερη ενημέρωσή σας.
β).- για την περίπτωση εξαίρεσης, αρμοδιότητας της Δ/νσης Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, σημειώνουμε ότι:
i) αν και η ξένη άδεια κυκλοφορίας επιβατικού αυτοκινήτου είναι έγγραφο που εκδόθηκε από αλλοδαπή αρχή, επικυρώνεται, νόμιμα, από την αρμόδια για τον τελωνισμό αυτού τελωνειακή αρχή, σύμφωνα με τη Κοινή Υπουργική Απόφαση, που αναφέρεται στη σχετική στήλη του Πίνακα και
ii) ακριβές αντίγραφο από αντίγραφο της παραπάνω ξένης άδειας κυκλοφορίας, που έχει επικυρωθεί από την αρμόδια τελωνειακή αρχή, επικυρώνεται από όλες τις διοικητικές Αρχές (συνεπώς και από τις υπόλοιπες Υπηρεσίες του Υπουργείου) και τα Κ.Ε.Π., κατ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 16 του ν.3345/2005.


3.- Τέλος, επισημαίνουμε ότι στον συνημμένο Πίνακα, καθώς και στην αριθ. 1008564/110/0006Δ/25.1.2006 (ΦΕΚ 163/Β΄/13.2.2006) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, περί «Εξαίρεσης εγγράφων και διαδικασιών, αρμοδιότητας Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, από τις ρυθμίσεις που αφορούν στην επικύρωση αντιγράφων εγγράφων», η οποία σας έχει κοινοποιηθεί, περιλαμβάνονται όλες οι περιπτώσεις εγγράφων και διαδικασιών, αρμοδιότητας Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, που εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις των διατάξεων των παρ. 5 και 6 του άρθρου 16 του Ν. 3345/2005, όπως αυτές αντικατέστησαν τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999.

Συνημμένα: Τα αναφερθέντα έγγραφα

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ
ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΒΒΟΥΡΑΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Ή ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΞΑΙ-

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟ-


ΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ

ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ


ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ


Α.

Δ/νσης Φορολογίας Κεφαλαίου (Δ13)


1.

Επικύρωση αντιγράφων των δηλώσεων φόρου κληρονομί ας, δωρεάς και γονικής παροχής, γίνεται μόνο από την οικεία Δ.Ο.Υ., όπου φυλάσσονται τα πρωτότυπα των δηλώσεων αυτών.

Συνδυασμός άρθρων 67, 68, 69 ν.2961/2001,καθώς και συνδυασμός άρθρων 88, 89, 90 και 112 παρ. 2 ν.2961/2001 (σχετικές και η ΠΟΛ.1274/30.11.2001 με τη συμπληρωματική Της ΠΟΛ.1113/2002, καθώς και η ΠΟΛ.1046/13.5.2004).

2.

Επικύρωση αντιγράφων των δηλώσεων φόρου μεταβίβασης, γίνεται μόνο από την οικεία Δ.Ο.Υ., όπου φυ λάσσονται τα πρωτότυπα των δηλώσεων αυτών.

Συνδυασμός άρθρων 7 και 13 α.ν. 1521/1950 (Σχετικές και η ΠΟΛ.1274/30.11.2001 με τη συμπληρωματική της ΠΟΛ.1113/2002, καθώς και η ΠΟΛ.1046/13.5.2004).

3.

Επικύρωση αντιγράφων των δηλώσεων φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας, γίνεται μόνο από την οικεία Δ.Ο.Υ., όπου φυλάσσονται τα πρωτότυπα των δηλώσεων αυτών.

Αρθρο 28 ν.2459/1997 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 85 του ν. 2238/1994.

4.

Επικύρωση αντιγράφων των δηλώσεων ειδικού φόρου επί των ακινήτων (3%), γίνεται μόνο από την οικεία Δ.Ο.Υ., όπου φυλάσσονται τα πρωτότυπα των δηλώσεων αυτών.

Αρθρο 17 ν.3091/2002 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 85 του ν. 2238/1994.

Β.

Δ/νσης Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Δ16)


1.

Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής (επίδειξη πληρεξουσίου, αποκλειστικά θεωρημένου από την αρχήπου το εξέδωσε- πρωτότυπο της εξουσιοδότησης, επικύρωση ιδιωτικού συμφωνητικού κοινοπραξιών από το αρμόδιο Τμήμα της Δ.Ο.Υ., όπου έχει κατατεθεί).

Α.Υ.Ο 1113502/6435/0016/7.12.2001

(ΦΕΚ 1728/Β΄/27.12.2001).

2.

Απαιτείται η υποβολή στο πρωτότυπο του πιστοποιητικού Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. για τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3220/2004

Κ.Υ.Α. 1104059/7953/29.12.2004

(ΦΕΚ 1962/ Β/31.12.2004).

3.

Δεν είναι επιτρεπτή η επικύρωση από οποιονδήποτε φωτοαντιγράφων ή αντιγράφων αποδεικτικού ενημερότητας χρεών προς το Δημόσιο, μετά την έκδοσή τους.

Εξαιρούνται τα φωτοαντίγραφα των αποδεικτικών ενημερότητας τετράμηνης ισχύος, τα οποία επικυρώνονται ατελώς, από την Αρχή που πρέπει να προσκομισθεί το αποδεικτικό ενημερότητας, με την επίδειξη του πρωτοτύ που κατά τη διάρκεια ισχύος του.

Αρθρο 26 Ν.1882/1990.

Α.Υ.Ο 1109793/6134-11/0016/ 24.11.1999 (ΦΕΚ 2134/Β΄), άρθρο 9 παρ. 8 αυτής, όπως ισχύει μετά από την αντικατάστασή του από την Α.Υ.Ο.& Οικ. 1092634/6908-11/0016/10.11.2004 (ΦΕΚ 1755/Β΄).

4.

Αντίγραφα αποδεικτικών είσπραξης χορηγούνται και σε νδιαφερομένους με απόφαση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Επιθεώρησης, ύστερα από σύμφωνη γνώμη και του αρμόδιου Επιθεωρητή για την αναγκαιότητα της χορήγησης και τη διαπίστωση της εισαγωγής του εισπραχθέντος ποσού στη Δημόσια διαχείριση.

Επίσης, οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ., μπορούν να επικυρώνουν φωτοαντίγραφα διπλοτύπων είσπραξης, αναγράφοντας στο σώμα αυτών με σαφήνεια το λόγο της χορήγησής τους. Τα φωτοαντίγραφα αυτά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως τίτλοι εξόφλησης ή πίστωσης.

Αρθρο 76 Π.Δ. 16/1989 (6/Α΄).

Αρθρο 1 Π.Δ. 5/1993 (ΦΕΚ 3 /Α΄).

Αρθρο 34 Ν.2362/1995 (247/Α΄).

Αριθ. 1064129/801/Α0006/5.8.2004 (ΦΕΚ 1255/Β΄) Απόφαση ΥπουργούΟικονομίας και Οικονομικών.

Α/Α

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Ή ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΞΑΙ-ΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ


ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ


Γ.

Δ/νσης Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης

Η αριθ. ΟΙΚ.31949/2725/13.11.1998

ΚΥΑ, των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων και Μεταφορών & Επι κοινωνιών.

1.

Είναι δυνατή η επικύρωση αντιγράφου ξένης άδειας κυκλοφορίας επιβατικού αυτοκινήτου αντιρρυπαντικής τεχνολογίας από την αρμόδια για τον τελωνισμό αυτού τελωνειακή Αρχή.Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης