ΠΟΛ.1031/23.2.2006

Έναρξη ισχύος των νέων μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους (ΠΟΛ 1004/2006) που εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, στα ακαθάριστα έσοδα ή τις αγορές αγαθών των εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων. (Αρ.Πρ. 1018842/5253/Γ0012)

23 Φεβ 2006

Taxheaven.gr


 

ΠΟΛ.1031/23.02.06 Έναρξη ισχύος των νέων μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους (ΠΟΛ.1004/19.1.2006) που εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, στα ακαθάριστα έσοδα ή τις αγορές αγαθών των εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων. (Αρ.Πρ. 1018842/5253/Γ0012)


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παραγρ.1,2  και 4 του άρθρου 32 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (όπως ισχύει σήμερα).

2. Το γεγονός ότι, η ισχύς από το οικονομικό έτος 2006 (χρήση 2005) των μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους, που καθορίστηκαν με την 1004925/15062/ ΠΟΛ.1004/19.1.2006 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών δημιουργεί προβλήματα, αφενός μεν κατά τον υπολογισμό των ακαθαρίστων εσόδων και του προς απόδοση Φ.Π.Α των επιχειρήσεων που για τη χρήση 2005, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ, δεν είχαν υποχρέωση τήρησης βιβλίων ή που τήρησαν βιβλία Α΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ και αφετέρου στις περιπτώσεις μετάταξης από 1.1.2006 των επιχειρήσεων από το ένα καθεστώς του ΦΠΑ σε άλλο.

3. Τις διατάξεις της αριθ.37930/ΔΙΟΕ/ 1264/14.10.05 (ΦΕΚ 1432/Β) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία ανατέθηκαν αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και

4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Συμπληρώνουμε την παραγρ.3 της αριθ.1004925/15062/ ΠΟΛ.1004/19.1.2006 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, ως ακολούθως:

Ειδικά, για τις επιχειρήσεις που σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. δεν έχουν υποχρέωση να τηρούν βιβλία ή που τηρούν βιβλία Α΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., οι μοναδικοί συντελεστές καθαρού κέρδους που εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, στα ακαθάριστα έσοδα ή τις αγορές αγαθών θα ισχύσουν από 1.1.2006 (οικον. έτος 2007).

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Taxheaven.gr