Αποτελέσματα live αναζήτησης

1008872/2411/05/ΔΟΣ /13.2.2006 Ορισμός αποδεικτικών στοιχείων σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 4 του ν. 3312/2005 (ΦΕΚ 35/Α΄).(ΦΕΚ Β΄ 193/13.2.2006)

Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

1008872/2411/05/ΔΟΣ /13.2.2006
Ορισμός αποδεικτικών στοιχείων σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 4 του ν. 3312/2005 (ΦΕΚ 35/Α΄).(ΦΕΚ Β΄ 193/13.2.2006)


1008872/2411/05/ΔΟΣ /13.2.2006 Ορισμός αποδεικτικών στοιχείων σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 4 του ν. 3

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


ΑρΠρ.1008872/2411/05/ΔΟΣ /13.02.06 Ορισμός αποδεικτικών στοιχείων σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 4 του ν. 3312/2005 (ΦΕΚ 35/Α΄).(ΦΕΚ Β΄ 193/13.2.2006)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του ν. 3312/2005 (ΦΕΚ 35 Α΄) για την
ανάγκη ορισμού των αποδεικτικών στοιχείων των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 4 του
ίδιου νόμου, σχετικά με την "Αμοιβαία συνδρομή των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης
στον τομέα της άμεσης φορολογίας, φορολογία τόκων και άλλες διατάξεις", με τις οποίες
ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου
2003, σχετικά με τη φορολογία των
υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις που αποκτούν φυσικά πρόσωπα.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ (E.E.L 157/138/26.6.2003).

3. Τις διατάξεις του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α΄) που αφορούν στις εταιρείες επενδύσεων
χαρτοφυλακίου, αμοιβαία κεφάλαια, διατάξεις εκσυγχρονισμού και εξυγιάνσεως της
κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις.

4. Τις διατάξεις του ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210 Α΄), με τις οποίες ενσωματώθηκαν στην
Ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2001/107/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 21ης Ιανουαρίου 2002 για την τροποποίηση της Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όσον
αφορά το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με
ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) και συναφών
θεμάτων.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 7 της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της
Ελβετικής Συνομοσπονδίας, που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην Οδηγία
2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από
αποταμιεύσεις, και η οποία κυρώθηκε με το ν. 3363/2005 (ΦΕΚ 159 Α΄).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 5 της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του
Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν, που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην Οδηγία
2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από
αποταμιεύσεις, και η οποία κυρώθηκε με το ν. 3365/2005 (ΦΕΚ 161 Α΄).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του
Πριγκιπάτου του Μονακό, που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην Οδηγία
2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από
αποταμιεύσεις, και η οποία κυρώθηκε με το ν. 3364/2005 (ΦΕΚ 160 Α΄).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της
Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου, που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην
Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από
αποταμιεύσεις, και η οποία κυρώθηκε με το ν.
3362/2005 (ΦΕΚ 158 Α΄).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 6 της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του
Πριγκιπάτου της Ανδόρας, που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην οδηγία
2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από
αποταμιεύσεις, και η οποία κυρώθηκε με το ν. 3361/2005 (ΦΕΚ 157 Α΄).

10. Τις διατάξεις του άρθρου 8 των Συμφωνιών υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της
Ελληνικής Δημοκρατίας και των Νήσων Γκέρνζυ, Μαν και Τζέρσεϋ για τη φορολόγηση των
εισοδημάτων από αποταμιεύσεις και για την προσωρινή εφαρμογή τους, οι οποίες κυρώθηκαν
με το ν. 3358/2005 (ΦΕΚ 154 Α΄).

11. Τις διατάξεις του άρθρου 2 των Συμφωνιών υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της
Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου των Κάτω Χωρών για τις Ολλανδικές Αντίλλες και
για την Αρούμπα αντίστοιχα, για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις και για
την προσωρινή εφαρμογή τους, οι οποίες
κυρώθηκαν με το ν. 3352/2005 (ΦΕΚ 148 Α΄).

12. Τις διατάξεις των άρθρου 2 της Συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της
Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ανγκουίλα, σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών
όσον αφορά τα έσοδα από αποταμιεύσεις υπό τη μορφή τόκων, η οποία κυρώθηκε με το ν.
3359/2005 (ΦΕΚ 155 Α΄).

13. Τις διατάξεις του άρθρου 9 της Συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της
Ελληνικής Δημοκρατίας και των Βρετανικών Παρθένων Νήσων για τη φορολόγηση των
εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, η οποία κυρώθηκε με το ν. 3360/2005 (ΦΕΚ 156 Α΄).

14. Τις διατάξεις του άρθρου 6 της Συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της
Ελληνικής Δημοκρατίας και των Νήσων Καϋμάν για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από
αποταμιεύσεις, η οποία κυρώθηκε με το ν. 3355/2005 (ΦΕΚ 151 Α΄).

15. Τις διατάξεις του άρθρου 5 της Συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της
Ελληνικής Δημοκρατίας και του Μοντσεράτ για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από
αποταμιεύσεις, η οποία κυρώθηκε με το ν. 3354/2005 (ΦΕΚ 150 Α΄).

16. Τις διατάξεις του άρθρου 8 της Συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της
Ελληνικής Δημοκρατίας και των Νήσων Τουρκ και Κάϊκος για τη φορολόγηση των εισοδημάτων
από αποταμιεύσεις, η οποία κυρώθηκε με το ν. 3353/2005 (ΦΕΚ 149 Α΄).

17. Τις διατάξεις του π.δ. 249/1998 (ΦΕΚ 186 Α΄) "Τροποποίηση και συμπλήρωση του
Οργανισμού του Υπουργείου Οικονομικών (π.δ. 284/1988)".

18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφαση αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του Κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τα αποδεικτικά στοιχεία των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 4 του ν. 3312/2005,
ως ακολούθως:

Αρθρο 1


Πιστοποιητικό για τους Ο.Σ.Ε.Κ.Α.

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 της
Οδηγίας 2003/48/ΕΚ, η πιστοποίηση των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) γίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Για το σκοπό αυτό εκδίδει
πιστοποιητικό, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 1 της παρούσας.

2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εκδίδει το πιστοποιητικό μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου
φορέα διαχείρισης (Α.Ε.Δ.Α.Κ.). Η αίτηση περιλαμβάνει την επωνυμία του φορέα διαχείρισης
(Α.Ε.Δ.Α.Κ.), τον αριθμό φορολογικού μητρώου του, τη διεύθυνσή του, καθώς και κατάλογο
των Ο.Σ.Ε.Κ.Α. που αυτός διαχειρίζεται.

Στην ως άνω αίτηση του ενδιαφερόμενου φορέα (Α.Ε.Δ.Α.Κ.) επισυνάπτονται τα εξής στοιχεία:

- Αδεια σύστασης του Ο.Σ.Ε.ΚΑ. (αμοιβαίο κεφάλαιο σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν.3283/2004), καθώς και το Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στο οποίο έχει
δημοσιευθεί.

- Βεβαίωση του θεματοφύλακα σχετικά με την κατάθεση των στοιχείων του αρχικού
ενεργητικού του Ο.Σ.Ε.Κ.Α.

- Καταστατικό με τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις καθώς και άδεια σύστασης και λειτουργίας
του φορέα διαχείρισης του Ο.Σ.Ε.Κ.Α (Α.Ε.Δ.Α.Κ.),

- καθώς και οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο ζητηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

3. Οι φορείς διαχείρισης Ο.Σ.Ε.Κ.Α. (Ανώνυμες Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων
Κεφαλαίων - Α.Ε.Δ.Α.Κ.) υποβάλλουν για τους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. που διαχειρίζονται το
πιστοποιητικό της προηγούμενης παραγράφου στους κατωτέρω αρμόδιους οικονομικούς φορείς:

α) σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης

β) στις τρίτες χώρες με τις οποίες η Ευρωπαϊκή Κοινότητα υπέγραψε συμφωνίες για την
πρόβλεψη μέτρων ισοδύναμων με τα θεσπιζόμενα στην Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου και οι οποίες κυρώθηκαν με νόμο από την Ελλάδα, ήτοι στην Ελβετική Συνομοσπονδία, το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν, το Πριγκιπάτο του Μονακό, το Πριγκιπάτο της Ανδόρας και τη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου

γ) στα συνδεδεμένα και εξαρτημένα εδάφη των Κάτω Χωρών και του Ηνωμένου Βασιλείου, με τα
οποία η Ελλάδα υπέγραψε διμερείς συμφωνίες για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από
αποταμιεύσεις, οι οποίες κυρώθηκαν με νόμο, ήτοι στις Ολλανδικές Αντίλλες και την
Αρούμπα, στις Νήσους Γκέρνζυ, Μαν και Τζέρσεϋ, στην Ανγκουίλα, στις Νήσους Καϋμάν, στο
Μονσεράτ, στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους και στις Νήσους Τουρκ και Κάικος.

4. Το πιστοποιητικό ισχύει για τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσής του, με την
προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται καμία μεταβολή στα υποβληθέντα στοιχεία της παραγράφου 2
του παρόντος.

Αρθρο 2

Βεβαίωση του ποσοστού του ενεργητικού των οργανισμών ή φορέων με έδρα στην Ελλάδα

1. Για την εφαρμογή της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 3312/2005, οι
φορείς διαχείρισης Ο.Σ.Ε.Κ.Α. (Α.Ε.Δ.Α.Κ.) βεβαιώνουν για κάθε Ο.Σ.Ε.Κ.Α. που
διαχειρίζονται ότι αυτός επενδύει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 40% ή το
15%, κατά περίπτωση, του ενεργητικού του σε απαιτήσεις που αναφέρονται στην περίπτωση α΄
της ίδιας παραγράφου, εκδίδοντας βεβαίωση για το ως άνω ποσοστό, σύμφωνα με το υπόδειγμα
του Παραρτήματος 2 της παρούσας.

2. Η ως άνω βεβαίωση υπογράφεται από τα αρμόδια όργανα του φορέα διαχείρισης
(Α.Ε.Δ.Α.Κ.), καθώς και από τους ορκωτούς ελεγκτές με βάση τις εξαμηνιαίες
αναλυτικές εκθέσεις για τη σύνθεση του επενδυμένου ενεργητικού του Ο.Σ.Ε.Κ.Α.. Οι
εκθέσεις αυτές περιλαμβάνουν για τους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. τα στοιχεία που ορίζονται
στις περιπτώσεις α΄ και ζ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210 Α΄).

3. Η έκδοση της βεβαίωσης γίνεται εντός τριμήνου από το τέλος του έτους, στο οποίο αφορά,
και περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

- το όνομα, τη διεύθυνση και τον αριθμό φορολογικού μητρώου της εταιρείας διαχείρισης
του Ο.Σ.Ε.Κ.Α.,

- το όνομα και την κατηγορία (μικτό, ομολογιακό κ.λπ.), του αμοιβαίου κεφαλαίου,

- το νόμισμα στο οποίο έχει γίνει η αποτίμηση του ενεργητικού,

- μέρισμα, στην περίπτωση διανομής του, στο οποίο περιλαμβάνονται τόκοι από επένδυση σε
απαιτήσεις της περιπτώσεως α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 3312/2005,

- το ποσοστό του ενεργητικού το οποίο έχει επενδυθεί, όπως αναφέρεται ανωτέρω, σε
απαιτήσεις της περιπτώσεως α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ιδίου νόμου.

Αντίγραφο της βεβαίωσης αυτής κοινοποιείται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

4. Η ως άνω βεβαίωση υποβάλλεται στους αρμόδιους οικονομικούς φορείς όλων των υπαγομένων
κρατών και εδαφών, που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 της παρούσας.

Αρθρο 3

Τήρηση στοιχείων και κοινοποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4
του άρθρου 4 του ν. 3312/2005

1. Οι φορείς πληρωμής όπως ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3312/2005
υποχρεούνται να τηρούν σε αρχείο τα αποδεικτικά στοιχεία των άρθρων 1 και 2 της παρούσας
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

2. Οι ως άνω φορείς υποχρεούνται να συλλέγουν τα στοιχεία της παραγράφου 2 του άρθρου 4
του ν. 3312/ 2005 και να τα υποβάλουν ηλεκτρονικά στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών
Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.). Τα στοιχεία αυτά, τα οποία κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Διεθνών
Οικονομικών Σχέσεων (Δ.Ο.Σ.) σύμφωνα με την παράγραφο 4 του ίδιου νόμου διαβιβάζονται
στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών από τη Δ.Ο.Σ. σε συνεργασία με τη Γ.Γ.Π.Σ.

3. Ως προς το χρόνο και τον τρόπο διαβίβασης των ως άνω στοιχείων προς τις αρμόδιες
αρχές των άλλων κρατών από τη Δ.Ο.Σ. σε συνεργασία με τη Γ.Γ.Π.Σ. ισχύουν τα οριζόμενα
σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 7 του ν.3312/2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 1 & ΣΤΑΔΙΟΥ COMMISSION
105 62 ΑΘΗΝΑ 1, KOLOKOTRONI & STADIOU STR.
ΕΛΛΑΔΑ 10562 ATHENS, HELLAS

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ 2Γ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2003/48/ΕΚ ΤΗΣ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΟΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ.


CERTIFICATE OF UNDERTAKING FOR COLLECTIVE INVESTMENT IN TRANSFERABLE SECURITIES ("UCITS") ARTICLE 4(2C) OF COUNCIL DIRECTIVE 2003/48/EC OF 3 JUNE 2003 ON TAXATION OF SA VINGS INCOME IN THE FORM OF INTEREST PA YMENTS

1. Επωνυμία και διεύθυνση του φορέα διαχείρισης Ο.Σ.Ε.ΚΑ.

1. Identification and address of the entity

1.1. α) Επωνυμία / πλήρης επωνυμία του φορέα διαχείρισης Ο.Σ.Ε.Κ.Α.
Name/full name of the entity β) Αριθμός φορολογικού μητρώου/ Tax Identification Number

1.2. Πλήρης διεύθυνση του φορέα διαχείρισης Ο.Σ.Ε.Κ.Α / Complete address of the entity

1. Βεβαίωση/Certification

Πιστοποιείται ότι ο φορέας που αναφέρεται ανωτέρω είναι φορέας διαχείρισης Ο.Σ.Ε.Κ.Α.
αναγνωρισμένος βάσει της Οδηγίας 85/611/ΕOΚ για την εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 2γ της
Οδηγίας 2003/48/ΕΚ της 3ης Ιουνίου 2003 για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων
εισοδημάτων από αποταμιεύσεις.

Το παρόν πιστοποιητικό θα παραμείνει σε ισχύ για 3 έτη, εκτός εάν ανακληθεί με αίτηση
του φορέα, ο οποίος υποχρεούται να αναφέρει άμεσα την ανάκληση σε κάθε οικονομικό φορέα
από τον οποίο λαμβάνει τόκους.

I certify that the entity named above is a UCITS recognized in accordance with Directive
85/61 1/EEC for the purpose of the Article 4(2c) of the Council Directive 2003/48/EC of
3 June 2003 on taxation of savings income in the form of interest payments.

This certificate will remain valid for 3 years unless revoked at the request of the
entity, which will then be liable immediately to report the revocation to any economic
operator from which it receives interest payments.

Υπογραφή / Signed

Ημερομηνία / Date

Θέση / Position [1]

[1] Πλήρης επωνυμία και διεύθυνση της αρμόδιας αρχής που εκδίδει το πιστοποιητικό /Full
name and address of responsible authority issuing the certificate Σφραγίδα της
αρμόδιας αρχής/Stamp of the responsible authority

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΒΕΒΑΙΩΣΗ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. / GREEK UCITS CERTIFICATE

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 6 παρ. 1 δ) της Οδηγίας 2003/48/EK/Pursuant to article 6 par. 1
d) of the Council Directive 2003/48/EC

ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. / COMPANY NAME:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / COMPANY ADDRESS:

Α.Φ.Μ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / TIN OF THE COMPANY:

Ο.Σ.Ε.Κ.Α. (ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ) / UCITS (MUTUAL FUND NAME):

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / CATEGORY/ SUBCATEGORY:

ΝΟΜΙΣΜΑ / CURRENCY

ΤΥΠΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ/INVESTOR TYPE

ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / DIVIDEND DISTRIBUTED: ΝΑΙ/YES ΟΧΙ /NO

Καθεστώς σε σχέση με Οδηγία 2003/48/ΕΟΚ/Status as per 2003/48/EC:

ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ / APPLICABLE

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ/EFFECTIVE DATE: / /

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ/ASSET %4 %

Ημ/νία του πιστοποιητικού / Date of the Certificate: __/__/__

Υπογραφή / Signature Υπογραφή / Signature Υπογραφή / Signature

Οικονομικός Διευθυντής / Financial Director

Διευθύνων Σύμβουλος / Chief Executive Officer

Ορκωτός Ελεγκτής / Auditor or Managing Director

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης