Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1022/9.2.2006 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 27-35 του N . 3427/2005(ΦΕΚ 312/Α) σχετικά με τροποποίηση, αντικατάσταση και συμπλήρωση των διατάξεων του A . N . 89/1967 (Αρ.Πρ. 1013874)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

ΠΟΛ.1022/9.2.2006
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 27-35 του N . 3427/2005(ΦΕΚ 312/Α) σχετικά με τροποποίηση, αντικατάσταση και συμπλήρωση των διατάξεων του A . N . 89/1967 (Αρ.Πρ. 1013874)


ΠΟΛ.1022/9.2.2006 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 27-35 του N . 3427/2005(ΦΕΚ 312/Α) σχετικά με τροποποίη

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΠΟΛ.1022/09.02.06  Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 27-35 του N . 3427/2005(ΦΕΚ 312/Α) σχετικά με τροποποίηση, αντικατάσταση και συμπλήρωση των διατάξεων του A . N . 89/1967 (Αρ.Πρ. 1013874)

Κοινοποιούμε κατωτέρω τις ως άνω διατάξεις και παρέχουμε για την ομοιόμορφη εφαρμογή τους τις ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις.

Ι. ΓΕΝΙΚΑ

Με τις διατάξεις του άρθρου 35 του N. 3427/2005 καταργούνται από 1 ης Ιανουαρίου 2006 όλες οι κανονιστικές και ατομικές διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ΄ εφαρμογή του A.N. 89/1967.

Με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ιδίου νόμου οι ήδη εγκατεστημένες στην Ελλάδα αλλοδαπές εταιρείες μπορούν να υπαχθούν από 1 ης Ιανουαρίου 2006 στις διατάξεις του A.N. 89/67 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 27 κατόπιν αιτήσεώς τους που υποβάλλουν μέχρι 31 Μαρτίου 2006 στη Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

ΙΙ. ΜΗΤΡΩΟ

1. Σύμφωνα με τα ανωτέρω οι ήδη εγκατεστημένες αλλοδαπές εταιρείες του A.N. 89/1967( εμποροβιομηχανικές) που δεν επιθυμούν να ενταχθούν στις νέες διατάξεις, θα υποβάλλουν στη Δ.Ο.Υ. δήλωση διακοπής εργασιών με ημερομηνία διακοπής την 31 η Δεκεμβρίου 2005.

Εάν έχουν πάγια (εξοπλισμό γραφείου, ακίνητα κ.λ.π) ή εμφανίζουν δαπάνες εντός του έτους 2006, θα υποβάλλουν στη Δ.Ο.Υ. δήλωση μεταβολής εργασιών με ημερομηνία μεταβολής την 31 η Δεκεμβρίου 2005 και θα τεθούν σε εκκαθάριση, χωρίς να ορίσουν εκκαθαριστή. Με την ολοκλήρωση των εργασιών της εκκαθάρισης, θα υποβάλλουν δήλωση διακοπής εργασιών. Ως ημερομηνία διακοπής θα αναγράφεται, η ημερομηνία του τελευταίου στοιχείου που αφορά την εκκαθάριση.

Στη περίπτωση που έχουν αποκτήσει κατά το διάστημα λειτουργίας τους ακίνητο, το οποίο δεν επιθυμούν να μεταβιβάσουν, θα καταστούν εταιρείες ιδιοκτησίας ακινήτου υποβάλλοντας στη Δ.Ο.Υ. δήλωση μεταβολής εργασιών, με ημερομηνία μεταβολής την 31 η Δεκεμβρίου 2005 συνυποβάλλοντας και τα δικαιολογητικά που ορίζονται στη περ. 7 του άρθρου 4 της αρ. 1070576/2627/ΔΜ/ ΠΟΛ.1102/14.7.2005 Α.Υ.Ο.Ο.

Οι ως άνω δηλώσεις θα υποβληθούν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. χωρίς την επιβολή κυρώσεων εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος και όχι πέραν της 31.12.2006.

2. Οι ήδη εγκατεστημένες αλλοδαπές εταιρείες στην Ελλάδα που επιθυμούν να υπαχθούν στις νέες διατάξεις, θα συνεχίσουν τις εργασίες τους ως εταιρείες του A.N. 89/1967 και όχι ως εμποροβιομηχανικές.

Ως εκ τούτου θα υποβάλλουν δήλωση μεταβολής εργασιών στη Δ.Ο.Υ., με την οποία θα δηλώσουν το αντικείμενο εργασιών τους, συνυποβάλλοντας το ΦΕΚ δημοσίευσης της απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για την έγκριση λειτουργίας τους. Η εν λόγω δήλωση θα υποβληθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντός μηνός από την ημερομηνία δημοσίευσης της εγκριτικής απόφασης στο ΦΕΚ, με ημερομηνία μεταβολής την1 η Ιανουαρίου 2006.

ΙΙΙ. Κ.Β.Σ.

1. Οι αλλοδαπές εταιρείες της παραγράφου 1 του κεφαλαίου ΙΙ «ΜΗΤΡΩΟ» του παρόντος που έχουν κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα (επικαρπία κ.λ.π.) επί ακινήτου και θα υποβάλλουν δήλωση μεταβολής εργασιών, για να καταστούν εταιρείες ιδιοκτησίας ακινήτου, υποχρεούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 4 του Κ.Β.Σ. από 1.1.2006 να τηρήσουν βιβλία του Κ.Β.Σ. ανάλογα με τη νομική μορφή τους, δηλαδή βιβλία Γ΄ κατηγορίας αν είναι Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. και βιβλία Β΄ κατηγορίας αν έχουν άλλη νομική μορφή.

Όσες από τις παραπάνω αλλοδαπές εταιρείες:

α) Τηρούσαν βιβλία Β΄ κατηγορίας και υποχρεούνται από 1.1.2006 να τηρήσουν βιβλία Γ΄ κατηγορίας, η θεώρηση των βιβλίων τους Γ΄ κατηγορίας και η ενημέρωσή τους με τις εγγραφές ανοίγματος, την απογραφή έναρξης και τις πράξεις που έχουν πραγματοποιηθεί από 1/1/2006, μπορούν να γίνουν μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την υποβολή της δήλωσης μεταβολής εργασιών χωρίς κυρώσεις.

Σημειώνεται ότι οι εν λόγω αλλοδαπές εταιρείες έχουν τη δυνατότητα σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ια΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ., να ζητήσουν με αίτησή τους από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., η οποία θα υποβληθεί ταυτόχρονα με τη δήλωση μεταβολής εργασιών, να ασκήσει το δικαίωμά του και να τους εγκρίνει την τήρηση βιβλίων Β΄ κατηγορίας από 1.1.2006.

Επίσης σημειώνεται ότι κατά τη διαδικασία θεώρησης των βιβλίων τους Γ΄ ή Β΄ κατηγορίας κατά περίπτωση δεν απαιτείται η προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας και βεβαίωση εγγραφής σε επιμελητήριο, όπως ορίζεται στην περίπτωση 1.3. της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της 1099747/840/0015/ ΠΟΛ.1271/12.12.2002 ερμηνευτικής εγκυκλίου διατάξεων του Ν. 3052/2002 (ΦΕΚ 221/Α) που αναφέρονται σε θέματα εφαρμογής του ΚΒΣ (Π.Δ. 186/92).

β) Τηρούσαν βιβλία Β΄ κατηγορίας και υποχρεούνται από 1.1.2006 να τηρήσουν επίσης βιβλία Β΄ κατηγορίας, δεν θα θεωρήσουν νέα, αλλά θα εξακολουθήσουν να τηρούν τα βιβλία που τηρούσαν μέχρι εξάντλησής τους.

2. Οι αλλοδαπές εταιρείες της παραγράφου 2 του κεφαλαίου ΙΙ «ΜΗΤΡΩΟ» του παρόντος που από 1.1.2006 επιθυμούν να υπαχθούν στις νέες διατάξεις του Α.Ν. 89/1967 θα συνεχίσουν να τηρούν τα βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. που τηρούσαν μέχρι τώρα, δεδομένου ότι οι εταιρείες αυτές σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 4 αυτού του Κώδικα εντάσσονταν στα βιβλία Β΄ κατηγορίας και από 1.1.2006 εξακολουθούν σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις να εντάσσονται επίσης στα βιβλία Β΄ κατηγορίας.

Ι V. ΕΛΕΓΧΟΥ

Με δεδομένο ότι, με βάση τα προαναφερόμενα, οι ήδη λειτουργούσες εταιρείες του Α.Ν. 89/1967, είτε θα διακόψουν την λειτουργία τους υποβάλλοντας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. σχετική δήλωση διακοπής, είτε, εφόσον το επιθυμούν, θα υπαχθούν στις νέες πλέον διατάξεις ή θα καταστούν εταιρείες ιδιοκτησίας ακινήτου υποβάλλοντας σχετική δήλωση μεταβολής εργασιών, είναι σκόπιμη η κατά προτεραιότητα διενέργεια φορολογικών ελέγχων των εταιρειών αυτών, ούτως ώστε και οι φορολογικές υποχρεώσεις τους να προσδιοριστούν για τη διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου, αλλά και να μην υφίστανται ελεγκτικές εκκρεμότητες κατά τη διαδικασία διευθέτησης και επιστροφής των τραπεζικών εγγυητικών επιστολών, που προβλέπονταν για τις εταιρείες αυτές.

Κατόπιν αυτών, θα πρέπει για τις ως άνω ήδη λειτουργούσες εταιρείες του Α.Ν. 89/1967 της αρμοδιότητάς σας, να προγραμματιστεί και επισπευσθεί η διενέργεια σχετικών τακτικών ελέγχων, συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης 2005 για όλα τα κατά περίπτωση φορολογικά αντικείμενα.

Οι ανωτέρω έλεγχοι θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο εντός 4 (τεσσάρων) μηνών από την υποβολή σχετικών αιτήσεων εκ μέρους των ως άνω εταιρειών. Σε περίπτωση αιτήσεων που έχουν ήδη υποβληθεί, οι ανωτέρω έλεγχοι, εφόσον εκκρεμούν, θα διενεργηθούν κατά προτεραιότητα και εντός της ίδιας πιο πάνω προθεσμίας από την έκδοση της παρούσας εγκυκλίου.


Ακριβές Αντίγραφο
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
ΚΩΝ. ΜΙΧΑΛΟΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης