Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1008/23.1.2006 Απόδοση στο Δημόσιο του ποσοστού επί των τηλεοπτικών δικαιωμάτων αθλητικών σωματείων κ.λ.π..

Κατηγορία: Τέλη και Ειδικές Φορολογίες

ΠΟΛ.1008/23.1.2006
Απόδοση στο Δημόσιο του ποσοστού επί των τηλεοπτικών δικαιωμάτων αθλητικών σωματείων κ.λ.π..


ΠΟΛ.1008/23.1.2006 Απόδοση στο Δημόσιο του ποσοστού επί των τηλεοπτικών δικαιωμάτων αθλητικών σωματείων κ.λ.π.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


ΠΟΛ.1008/23.01.06 Απόδοση στο Δημόσιο του ποσοστού επί των τηλεοπτικών δικαιωμάτων αθλητικών σωματείων κ.λ.π..


Σχετικά με το ανωτέρω θέμα θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 2800/2000 (ΦΕΚ Α 41) προβλέπεται ότι από τα έσοδα των Αθλητικών Σωματείων, των Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.) και των Αθλητικών Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Α.Ε.) που προέρχονται από τα τηλεοπτικά τους δικαιώματα για τη μετάδοση αγώνων που αναφέρονται στο εδάφιο α΄ της παρ. 5 του άρθρου 41 του ν. 2725/1999 και των συναφών μ' αυτούς διαφημίσεων, καθώς και από τα αντίστοιχα έσοδα των Αθλητικών Οργανισμών που διοργανώνουν Διεθνείς, Ευρωπαϊκούς, Παγκόσμιους και Ολυμπιακούς Αγώνες, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) αποδίδεται στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και καταβάλλεται ως αποζημίωση στο αστυνομικό προσωπικό για την πρόσθετη απασχόλησή του προς λήψη μέτρων τάξης και ασφάλειας στους προαναφερόμενους αγώνες.

Με τις ίδιες διατάξεις προβλέπεται ότι ο τρόπος και η διαδικασία απόδοσης του ανωτέρω ποσού στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας κ Οικονομικών, Δημόσιας Τάξης και Πολιτισμού.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 3103/2003 (ΦΕΚ Α΄ 23), το ανωτέρω ποσό κατατίθεται σε ειδικό, εκτός προϋπολογισμού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, Λογαριασμό, ο οποίος συνιστάται για το σκοπό αυτόν με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης.

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3336/2005, ειδικοί, εκτός κρατικού προϋπολογισμού, λογαριασμοί που έχουν συσταθεί ή προβλέπεται η σύστασή τους με διατάξεις τυπικών νόμων και δεν ενεργοποιήθηκαν, ως προς τις πληρωμές τους μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού (20-4-2005) καταργούνται και οι πόροι και το προϊόν των λογαριασμών αυτών αποτελούν δημόσια έσοδα και περιέρχονται αυτοδίκαια, στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

4. Επειδή μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία (20 Απριλίου 2005), δεν συνεστήθη ειδικός λογαριασμός για την εισαγωγή του ανωτέρω πόρου (10%), ο πόρος αυτός αποτελεί δημόσιο έσοδο και περιέρχεται αυτοδίκαια στον Κρατικό Προϋπολογισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προαναφερόμενες διατάξεις του άρθρου 8 του ν.3336/2005.

5. Κατόπιν αυτών, προσδιορίζουμε τον τρόπο απόδοσης του παραπάνω τέλους στο Δημόσιο με τον παρακάτω τρόπο:

α) Από 1/1/2006, οι τηλεοπτικοί και άλλοι φορείς κατά την καταβολή των προαναφερόμενων τηλεοπτικών δικαιωμάτων στα Αθλητικά Σωματεία, τα Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.), Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Α.Ε.) και τους Αθλητικούς Οργανισμούς που διοργανώνουν Διεθνείς, Ευρωπαϊκούς, Παγκόσμιους και Ολυμπιακούς Αγώνες, παρακρατούν ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).

β) Το ανωτέρω ποσό (10% επί των καταβαλλόμενων τηλεοπτικών δικαιωμάτων), αποδίδεται από τους υπόχρεους τηλεοπτικούς και άλλους φορείς, με μηνιαίες δηλώσεις, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματός τους Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία στο τέλος κάθε μήνα, αφορά τα δικαιώματα που αποδόθηκαν κατά τον προηγούμενο μήνα και εμφανίζεται στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου του Προϋπολογισμού (Κ.Α.Ε.) 1356.

γ) Αντίγραφο της μηνιαίας δήλωσης που υποβάλλεται στην Οικεία Δ.Ο.Υ. καθώς και του διπλότυπου είσπραξης από την κατάθεση των ποσών, αποστέλλονται από τους υπόχρεους, μετά από κάθε καταβολή, στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Δ20 Προϋπολογισμού - Τμήμα Γ΄ Εσόδων, Πανεπιστημίου 37 101 65 Αθήνα.

δ) Ειδικά για την περίπτωση που τα προαναφερθέντα τηλεοπτικά δικαιώματα καταβάλλονται στους δικαιούχους από τηλεοπτικούς και άλλους φορείς της αλλοδαπής, το εν λόγω ποσοστό υπέρ του Δημοσίου, θα αποδίδεται σε αυτό από τα πρόσωπα που εισπράττουν τα εν λόγω δικαιώματα (Αθλητικά Σωματεία, Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών, Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες και Αθλητικοί Οργανισμοί), με την ίδια ως άνω διαδικασία.Η πρώτη υποβολή δήλωσης θα πρέπει να γίνει μέχρι 28/2/2006 για τα δικαιώματα που αποδόθηκαν κατά το μήνα Ιανουάριο.

Υπόδειγμα δήλωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΑΧ. ΕΤΟΣ 20�..

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΜΗΝΑΣ ........................

Δ.Ο.Υ. ................................................

ΑΡ. ΦΑΚ. ......................

Αριθ. Δηλ. ..........................................

Α.Φ.Μ. ..........................

ΔΗΛΩΣΗ

Απόδοσης στο Δημόσιο του ποσοστού επί των τηλεοπτικών δικαιωμάτων

αθλητικών σωματείων κλπ (άρ. 33, Ν. 2800/2000 και αρ.8, Ν. 3336/2005)

Στοιχεία

Υπόχρεου

Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία

............................................................

.....................................................................................


Έδρα (Πόλη): Οδός: Αριθ.: Τ.Κ.:ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

Επώνυμο: Όνομα: Όνομα πατέρα:

Δ/νση (Πόλη): Οδός: Αριθ.: Τ.Κ.: Τηλ.:

A.Φ.Μ. :

ΜΗΝΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΔΟΘΕΝΤΩΝ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΑΞΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ %

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ


Σύνολο


Προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής


Γενικό Σύνολο ΕΥΡΩ


...........................20�.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ Ο ΔΗΛΩΝ

ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Θεωρήθηκε

�................20�

Ο Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ.

Α.Χ.Κ............

Αρ. Διπλ. Είσπραξης...........

help

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης