Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υ.Α. 120867/30.12.05 Προσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών των Δικηγόρων.- (ΦΕΚ Β/1964/30.12.2005)

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Υ.Α. 120867/30.12.05
Προσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών των Δικηγόρων.- (ΦΕΚ Β/1964/30.12.2005)


Υ.Α. 120867/30.12.05 Προσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών των Δικηγόρων.- (ΦΕΚ Β/1964/30.12.2005)

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Υ.Α. 120867/30.12.05 Προσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών των Δικηγόρων.- (ΦΕΚ Β/1964/30.12.2005)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ


Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2753/1999 (ΦΕΚ 249Α').
2. Τις διατάξεις της παραγρ. 12 του άρθρου 4 του ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285Α).
3. Την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης αριθ. 1085081/1473/Α0012/24.12.2003 (ΦΕΚ 1960Β') «Προσδιορισμός ελάχιστων αμοιβών των δικηγόρων», που ισχύει σήμερα.
4. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, αριθ. 37930/ΔΙΟΕ/1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432Β') «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
5. Την από 12.11.2005 γνώμη της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας.
6. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:Οι ελάχιστες αμοιβές για τις παραστάσεις των δικηγόρων ενώπιον των δικαστηρίων, για την σύμπραξη τους σε εξώδικες ενέργειες και συμβάσεις, όπως προβλέπουν οι οικείες διατάξεις, καθώς και για κάθε άλλη νομική υπηρεσία που παρέχουν αυτοί στον εντολέα τους, καθορίζονται, ως ακολούθως και ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 2006:Ι. ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑΑ'. ΠΟΙΝΙΚΕΣ
1. Παραστάσεις στα Δικαστήρια
1. Ενώπιον Πταισματοδικείου 78
2. Ενώπιον Μονομελούς Πλημ/κείου 114
3. Ενώπιον Τριμελούς Πλημ/κείου 208
4. Ενώπιον Εφετείου:

α) επί πλημμελημάτων 477

β) επί κακουργημάτων 955

γ) επί κακουργημάτων (αιτ. αναστολής) 477

5. Ενώπιον Πενταμελούς Εφετείου 1.370

5α. Ενώπιον Πενταμελούς Εφετείου (αιτ. αναστολής) 633
6. Ενώπιον Κακουργιοδικείου (Μ.Ο.Δ.) 1.277Ενώπιον Κακουργιοδικείου (Μ.Ο.Ε.) 1.5887. Ενώπιον Στρατοδικείου ή Ναυτοδικείου ή Αεροδικείου:

α) επί πλημμελημάτων 218
β) επί κακουργημάτων 571


8. Ενώπιον Αναθεωρητικού:
α) επί πλημμελημάτων 467
β) επί κακουργημάτων 7789. Ενώπιον του Αρείου Πάγου:

α) για πλημμέλημα 986
β) για κακούργημα 1.45310. Ενώπιον Συμβουλίου Πλημ/κών 228

11. Ενώπιον Συμβουλίου Εφετών 4152. Παράσταση σε απολογία κατηγορουμένου

α) Ενώπιον ανακριτικού υπαλλήλου 140
β) Ενώπιον ανακριτού για πλημμέλημα 218
γ) Ενώπιον ανακριτού για κακούργημα 5403. Παράσταση σε άλλες ανακριτικές πράξεις

α) Ενώπιον ανακριτικού υπαλλήλου 140
β) Ενώπιον ανακριτού 218


4. Υπομνήματα

α) Κατά το στάδιο της προανάκρισης 104
β) Κατά το στάδιο της ανάκρισης 208
γ) Προς το Συμβούλιο Πλημ/κών 228
δ) Προς το Συμβούλιο Εφετών

1) ως Συμβούλιο Α' Βαθμού 394

2) για την υποστήριξη εφέσέως κατά βουλεύματος 394

ε) Επί αιτήσέως αναθεωρήσέως 394
ζ) Επί αιτήσέως αναιρέσέως 3945. Μηνύσεις - Αιτήσεις - Ενδικα μέσα

α) Σύνταξη μήνυσης 135

β) Σύνταξη αίτησης προς ποινικές αρχές 83

γ) Σύνταξη αίτησης αναστολής της ποινής 208

δ) Σύνταξη αίτησης χάριτος 363

ε) Εφεση κατά βουλεύματος 405

στ) Εφεση κατ' αποφάσέως Πλημ/κείου 140

ζ) Αναίρεση κατ' αποφάσέως Πλημ/κείου και Εφετείου 519

η) Αίτηση ακύρωσης απόφασης Πλημ/κείου 166

θ) Αίτηση ακύρωσης απόφασης Εφετείου 166Β'. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ

(Αξία αντικειμένου έως 12.000 �)α) Εργατικά

α) Αγωγή 83

β) Παράσταση 62

γ) Προτάσεις 83α1) Αιτήσεις

1. Για σύνταξη κάθε αίτησης 62

2. Παράσταση 36

3. Προτάσεις 62β) Διαδικασία απόδοσης μισθίου (μηνιαίο μίσθωμα έως 450 �)1. Αγωγή 83

2. Παράσταση: 52

3. Προτάσεις 104

4. Αίτηση για έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου 104γ) Αυτοκινητικές διαφορές

1. Αγωγή 42

2. Παράσταση 62

3. Προτάσεις 42δ) Πίνακες Μηχανικών-Ιατρών-Μεσιτών κ.λ.π.α) Αγωγή 73

β) Παράσταση 83

γ) Προτάσεις 73ε) Ασφαλιστικά μέτρα (νομής)

1. Αίτηση 93

2. Παράσταση 93

3. Αυτοψία 93

4. Σημείωμα 93στ) Ασφαλιστικά μέτρα γενικά:

α) Αίτηση 78

β) Παράσταση 57

γ) Σημείωμα 67ζ) Μικροδιαφορές (αξία μέχρι 1.500 �) 62η) Συγγενικά συμβούλια - Λογοδοσίες κ.λ.π.1. Αίτηση για σύγκληση Συγγενικού Συμβουλίου 73

2. Σύνταξη εκθέσέως επί λογοδοσιών 73

3. Σύνταξη εκθέσέως επί δηλώσεων 73

4. Αίτηση για σφράγιση ή αποσφράγιση 73

5. Δηλώσεις επί κατασχέσεων 73

6. Αίτηση για την αντικατάσταση μεσεγγυούχου 73

7. Αίτηση για ένορκες βεβαιώσεις 73

8. Παράσταση σε χειραφεσία, συγγενικά συμβούλια, λογοδοσίες, δηλώσεις 939. Κάθε παράσταση 93θ) Διαδικασία πιστωτικών τίτλων

1. Αγωγή 42

2. Παράσταση 67

3. Προτάσεις 52ι) 1. Αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής 62

κ) Ανακοπές κάθε είδους

1. Ανακοπή 62

2. Παράσταση 47

3. Προτάσεις 57

λ) Ανταγωγές γενικά 47

μ) Παρεμβάσεις 47

ν) Αιτήσεις διάφορες1. Σύνταξη αίτησης για θέματα μη ειδικώς αναφερόμενα στον Κώδ. Δικηγόρων 782. Παράσταση κατά τη συζήτηση τέτοιων αιτήσεων 783. Σύνταξη αίτησης προτίμησης ή ορισμού δικασίμου , αναβολής εκτέλεσης αποφάσεων περί εξώσέως, περί παροχής απογράφου, παρατάσέως προθεσμίας 784. Παράσταση κατά τη συζήτηση τέτοιων αιτήσεων 78ξ) Τακτική διαδικασία

1. Σύνταξη αγωγής, παρέμβασης, τριτανακοπής 67

2. Προτάσεις 57

3. Παράσταση 67

4. Αίτηση για συντηρητική απόδειξη 67

5. Αγωγή περί επιδείξέως εγγράφου 67

6. Αίτηση για εξαίρεση πραγματογνώμονος 67

7. Γνωστοποίηση μαρτύρων 47

8. Αιτήσεις προς τον Εισηγητή 47

9. Κλήση προς μάρτυρα ή πραγματογνώμονα 47

10. Παράσταση κατά την εξέταση μάρτυρος 83

11. Παράσταση κατά την εξέταση μάρτυρος επί του επιδίκου 125

12. Παράσταση κατά τη δόση όρκου διαδίκου ή πραγματογνώμονος 78

13. Κλήση προς διάδικο 67

14. Σύνταξη δηλώσέως επαγωγής ή αντεπαγωγής όρκου 78

15. Προτάσεις μετ' απόδειξη 114

16. Παράσταση μετ' απόδειξη 104Σε περίπτωση αντίθετων αγωγών συνεκδικαζομένων ένα (1) γραμμάτιοΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ (Αξία αντικειμένου από 12.001 έως 80.000 ευρώ)Α) Διαδικασία Μισθωτικών διαφορών

α) Οταν το μίσθωμα είναι από 451 μέχρι 585 ΕΥΡΩ

1. Αγωγή 130

2. Παράσταση 99

3. Προτάσεις 99

β) Οταν το μίσθωμα είναι από 586 μέχρι 1.465 ΕΥΡΩ

1. Αγωγή 166

2. Παράσταση 166

3. Προτάσεις 166γ) Οταν το μίσθωμα είναι πάνω από 1.466 ΕΥΡΩ

1. Αγωγή 197

2. Παράσταση 260

3. Προτάσεις 260Β) Ασφαλιστικά μέτρα (Γενικά)

1. Αίτηση 104

2. Παράσταση 130

3. Προτάσεις (σημείωμα) 99Βα) Διατροφές κ.λ.π.

1. Αίτηση 130

2. Παράσταση 99

3. Σημείωμα 99Γ) Εκουσία δικαιοδοσία

1. Αίτηση 99

2. Παράσταση � Προτάσεις 99

3. Προτάσεις καθού 114Δ) Πίνακες ιατρών, μηχανικών μεσιτών κ.λ.π.

α) Αν το αιτούμενο ποσό είναι έως 58.695 ΕΥΡΩ

1. Αγωγή 99

2. Παράσταση 166

3. Προτάσεις (σημείωμα) 99

β) Αν το αιτούμενο ποσό είναι από 58.696 έως 146.735 ΕΥΡΩ

1. Αγωγή 166

2. Παράσταση 322

3. Προτάσεις 166

γ) Αν το αιτούμενο ποσό είναι από 146.736 και άνω

1. Αγωγή 260

2. Παράσταση 384

3. Προτάσεις 166Ε) Τακτική διαδικασία

1. Αγωγή 99

2. Παράσταση 99

3. Προτάσεις 99ΣΤ) Αγωγές - ανακοπές Γενικά

12.001 έως 44.020 ΕΥΡΩ

1. Αγωγή 67

2. Παράσταση 130

3. Προτάσεις 13044.021 έως 88.040 ΕΥΡΩ

1. Αγωγή 99

2. Παράσταση 130

3. Προτάσεις 16688.041 έως 234.775 ΕΥΡΩ

1. Αγωγή 130

2. Παράσταση 166

3. Προτάσεις 291

234.776 ΕΥΡΩ και άνω

1. Αγωγή 166

2. Παράσταση 228

3. Προτάσεις 353Ζ) Αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής

Από 12.001 έως 14.675 ΕΥΡΩ 135

Από 14.676 έως 58.695 ΕΥΡΩ 260

Από 58.696 έως 146.735 ΕΥΡΩ 394

Από 146.736 ΕΥΡΩ και άνω 644Η) Αναγκαστική απαλλοτρίωση σε δίκες αναγνώρισης δικαιούχων

1. Αίτηση 125

2. Παράσταση 93

3. Προτάσεις 93Ηα) Για καθορισμό τιμής μονάδος

α) Αν το αιτούμενο ποσό είναι έως 58.695 ΕΥΡΩ

1. Αίτηση 93

2. Παράσταση 125

3. Προτάσεις 93β) Αν το αιτούμενο ποσό είναι άνω των 58.696 ΕΥΡΩ

1. Αίτηση 156

2. Παράσταση 156

3. Προτάσεις 156Θ) Εργατικές διαφορές

1. Αγωγή 135

2. Παράσταση 99

3. Προτάσεις 99Ι) Διατροφές (ανεξαρτήτως ποσού)

1. Αγωγή 135

2. Παράσταση 99

3. Προτάσεις 99

Κ) Αυτοκινητικές διαφορές

α) Για ποσό από 12.001 έως 29.345 ΕΥΡΩ

1. Αγωγή 73

2. Παράσταση 83

3. Προτάσεις 67β) Για ποσό από 29.346 έως 88.040 ΕΥΡΩ

1. Αγωγή 99

2. Παράσταση 130

3. Προτάσεις 99γ) Για ποσό από 88.041 ΕΥΡΩ και άνω

1. Αγωγή 130

2. Παράσταση 197

3. Προτάσεις 99Λ) Ανταγωγές και παρεμβάσεις

Οπως στις αγωγές στην αντίστοιχη διαδικασία

Σε περίπτωση αντίθετων αγωγών συνεκδικαζομένων ένα (1) γραμμάτιο

Μ) Κατά την απόδειξη ότι ισχύει στο Πολυμελές ΠρωτοδικείοΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ

α) Εκουσία δικαιοδοσία - Τακτική (Μη αποτιμητές)

1. Αίτηση 114

2. Παράσταση 135

3. Προτάσεις 114β) Εφέσεις

1. Εφεση κατ' απόφασης Ειρηνοδικείου 114

2. Παράσταση 130

3. Προτάσεις 114γ) Τακτική διαδικασία

Από 80.001 έως 117.390 ΕΥΡΩ

1. Αγωγή 130

2. Παράσταση 166

3. Προτάσεις 197Από 117.391 έως 293.470 ΕΥΡΩ

1. Αγωγή 197

2. Παράσταση 228

3. Προτάσεις 322Από 293.471 έως 880.410 ΕΥΡΩ

1. Αγωγή 353

2. Παράσταση 353

3. Προτάσεις 353

Από 880.411 έως 1.467.350 ΕΥΡΩ

1. Αγωγή 550

2. Παράσταση 550

3. Προτάσεις 550

Από 1.467.351 ΕΥΡΩ και άνω

1. Αγωγή 799

2. Παράσταση 799

3. Προτάσεις 799δ) Απόδειξη

1. Αίτηση για την εξέταση μαρτύρων 73

2. Γνωστοποίηση μαρτύρων 73

3. Κλήση προς μάρτυρα 73

4. Παράσταση κατά την εξέταση μαρτύρων 83

5. Αίτηση παράτασης προθεσμίας 83

6. Παράσταση κατά τη συζήτησή της 52

7. Σύνταξη αίτησης για συντηρητική απόδειξη 83

8. Σύνταξη αγωγής για επίδειξη εγγράφου 83

9. Δήλωση επαγωγής ή αντεπαγωγής όρκου 83

10. Παράσταση κατά τη δόση του όρκου των διαδίκων η πραγματογνωμόνων 62

11. Παράσταση σε αυτοψία ή πραγματογνωμοσύνη 125

12. Παράσταση - Προτάσεις μετ' απόδειξη 228ε) Πτωχευτική Διαδικασία

1. Σύνταξη δήλωσης εμπόρου για αναστολή πληρωμών 125

2. Αίτηση πτώχευσης 93

3. Αίτηση προς τον Εισηγητή πτώχευσης 78

4. Αίτηση προς το Πτωχευτικό Δικαστήριο 104

5. Αίτηση προς τον Εισηγητή 104

6. Πτωχευτική ανακοπή 104

7. Αίτηση επικυρώσέως πτωχευτικού συμβιβασμού 104

8. Αίτηση διαρρήξέως - ανατροπής η ακυρώσέως πτωχευτ. συμβιβ. 104

9. Παράσταση κατά την εξέλεγξη των πιστωτών 104

10. Αίτηση ανακλήσέως πτωχεύσέως 93

11. Υπόμνημα ή λογοδοσία συνδίκου 52

12. Παράσταση:

α) Κατά την απογραφή 125

β) Κατά την επαλήθευση των απαιτήσεων 156

γ) Κατά τις συνελεύσεις για την εκλογή συνδίκου 135

δ) Κατά τις συνελεύσεις για την ένωση πιστωτών 135

ε) Για κατάθεση εγγράφων στον Γραμματέα 7313. Προσφυγή οποιαδήποτε προς το δικαστήριο 104

14. Υπόμνημα συνδίκου σε κάθε στάση της δίκης 104

15. Για τη σύνταξη αντιρρήσεων ή ανακοπής κατά συμβιβασμού η αγωγής περί ακυρώσέως ή διαρρήξέως συμβιβασμού 83

16. Παράσταση 52

17. Προτάσεις 52στ) Ανταγωγές � παρεμβάσεις

Όπως στις αγωγές στην αντίστοιχη διαδικασία

Σε περίπτωση αντίθετων αγωγών συνεκδικαζομένων ένα γραμμάτιοζ) Εξωδικαστική επίλυση διαφορών

α). Συζήτηση - συμβιβασμός: όπως η τακτική

β). Ματαίωση: το ποσό της παράστασης μόνον

ΑΝΑΚΟΠΕΣ - ΤΡΙΤΑΝΑΚΟΠΕΣ - ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Οπως οι αγωγές σε αντίστοιχης βαθμίδας δικαστήριοΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΗΣ1. Ανακοίνωση δίκης:

α) Ενώπιον του Ειρηνοδικείου 78

β) Ενώπιον άλλων Δικαστηρίων 1252. Ανακοίνωση δίκης με προσεπίκληση για παρέμβαση:

α) Ενώπιον Ειρηνοδικείου 78

β) Ενώπιον Πρωτοδικείου 125ΕΦΕΤΕΙΟ1. Εφεση 156

2. Παράσταση 187

3. Προτάσεις 208

4. Προτάσεις επομένων συζητήσεων 249

5. Προτάσεις για υποθέσεις εκουσίας δικαιοδοσίας 270

6. Οταν το Εφετείο δικάζει σε πρώτο βαθμό

α. Αγωγή 109

β. Παράσταση 156

γ. Προτάσεις 249Διατροφές-Εργατικές-Μισθωτικές-Αυτοκινητικές

1. Εφεση 135

2. Παράσταση 145

3. Προτάσεις 135Σε περίπτωση συνεκδίκασης αντίθετων εφέσεων ένα (1) γραμμάτιο

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣΤακτική διαδικασία

1. Αίτηση αναίρεσης 394

2. Πρόσθετοι λόγοι 260

3. Παράσταση 446

4. Προτάσεις αναιρεσ / αναιρεσίβλ 519Αναστολή

α) Αίτηση 176

β) Παράσταση 633

γ) Σημείωμα 156Διατροφές-Εργατικές-Μισθωτικές-Αυτοκίνητα

α. Αίτηση 228

β. Πρόσθετοι λόγοι 166

γ. Παράσταση 332

δ. Προτάσεις αναιρεσ / αναιρεσίβλ 301Ολομέλεια

1. Αίτηση αναίρεσης 394

2. Πρόσθετοι λόγοι 260

3. Παράσταση 446

4. Προτάσεις αναιρεσ / αναιρεσίβλ 519Γ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ1. Προσφυγή 83

2. Παράσταση 62

3. Υπόμνημα 83ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ

1. Προσφυγή 114

2. Παράσταση 197

3. Υπόμνημα 83Προσφυγές ασφαλισμένων - Υπαλλήλων

α. Προσφυγές 83

β. Παράσταση 156

γ. Υπόμνημα 52

Αγωγές: όπως η κλιμάκωση Mονομελούς ΠρωτοδικείουΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ

1. Εφεση ή αίτηση ακύρωσης 228

2. Παράσταση 249

3. Υπόμνημα 83

Στις περιπτώσεις παρέμβασης ισχύουν όσα και για τα κύρια δικόγραφα.

Αίτηση αναστολής μείωση κατά 1 / 2

Εφέσεις ασφαλισμένων ή αιτήσεις ακύρωσης υπαλλήλων:

1. Εφεση η Αίτηση 166

2. Παράσταση 208

3. Υπόμνημα 67ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Τμήματα - Ολομέλεια

1. Αίτηση ακύρωσης ή αναίρεσης ή παρέμβαση 322

2. Παράσταση 477

3. Υπόμνημα 477

4. Αναστολή

α) Αίτηση 161

β) Παράσταση 239

γ) Υπόμνημα 239Υπαλληλικές προσφυγές ή εφέσεις, αιτήσεις αναίρεσης ασφαλισμένων α. Αίτηση 197

β. Πρόσθετοι λόγοι 130

γ. Παράσταση 260

δ. Υπόμνημα 130ΣΗΜΑΤΑ

Διοικητική επιτροπή σημάτων

1. Αίτηση - Κατάθεση σήματος 208

2. Τριτανακοπή - Παρέμβαση 208

3. Παράσταση 260

4. Υπόμνημα 208ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

1. Αίτηση 778

2. Συζήτηση - Υπόμνημα 1.038

Καθ � ού 1.349

ΕΚΛΟΓΟΔΙΚΕΙΟ

1. Αίτηση 623

2. Συζήτηση - Υπόμνημα 934

Καθ' ού 1.246ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ

Α' ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ

1. Αίτηση 228

2. Παράσταση 156

3. Υπόμνημα 280Β' ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ

1. Εφεση 187

2. Παράσταση 156

3. Υπόμνημα 218Γ' ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ - ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ κ.ά

1. Εφεση 125

2. Παράσταση 93

3. Υπόμνημα 93Δ' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ - ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ όπως το μονομελές διοικητικόΕ' ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΕΣ-ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ - ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ -ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ

όπως το τριμελές διοικητικό (Υπαλλήλων)ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

α) Τμήματα

1. Εφεση η αναίρεση 130

2. Παράσταση 192

3. Υπόμνημα 130β) Ολομέλεια

1. Παράσταση 384

2. Υπόμνημα 260γ) Αναστολή

1. Αίτηση 130

2. Παράσταση 192

3. Υπόμνημα 130

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης