Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρ. Πρ. Γ99/1/15/17.01.06 Αντιμετώπιση Λαθών στη Καταβολή Τρεχουσών Εισφορών

Σχόλια:


Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αρ. Πρ. Γ99/1/15/17.01.06
Αντιμετώπιση Λαθών στη Καταβολή Τρεχουσών Εισφορών


Αρ. Πρ. Γ99/1/15/17.01.06 Αντιμετώπιση Λαθών στη Καταβολή Τρεχουσών Εισφορών

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αρ. Πρ. Γ99/1/15/17.01.06 Αντιμετώπιση Λαθών στη Καταβολή Τρεχουσών Εισφορών


1. Γενικά

Μετά την εφαρμογή του νέου συστήματος ασφάλισης και καταβολής εισφορών από 01/01/2002, εντοπίζονται λάθη στη διαδικασία καταβολής τρεχουσών εισφορών. Τα λάθη αφορούν κυρίως καταχώρηση σε λάθος μήνα, έτος, ΑΜΕ/ΑΜΟΕ, ΑΦΜ, καταχώρηση καταβολής δύο φορές για τον ίδιο μήνα κλπ.
Τα λάθη που εντοπίζονται σε Υποκαταστήματα ενταγμένα στο ΟΠΣ, από την ημερομηνία ένταξης και μετά, διορθώνονται μέχρι σήμερα κεντρικά, ύστερα από σχετικό αίτημα του Υποκαταστήματος, χωρίς σε όλες τις περιπτώσεις να διασφαλίζεται η νομιμότητα της διαδικασίας (π.χ. η μεταφορά ποσών από έναν ΑΜΕ σε κάποιον άλλο). Οδηγίες σχετικά με την καταβολή εισφορών σε Υποκαταστήματα εκτός ΟΠΣ, έχουν δοθεί με την αριθ. 9/21/-1-2002 εγκύκλιο.

2. Αντιμετώπιση του Προβλήματος

Τόσο ο αυξημένος αριθμός των αιτημάτων που διαβιβάζονται κεντρικά κυρίως από τα Υποκαταστήματα που έχουν ενταχθεί στο ΟΠΣ, όσο και ο χρόνος που απαιτείται για την διόρθωση τους, καθιστούν αναγκαία την αντιμετώπιση των περιπτώσεων αυτών άμεσα από τα αρμόδια Υποκαταστήματα.
Ως εκ τούτου και προκειμένου να διασφαλίζεται η νομιμότητα των ενεργειών σε κάθε περίπτωση, κρίθηκε απαραίτητη η εισαγωγή μιας νέας διαδικασίας τόσο για τα Υποκαταστήματα που έχουν ενταχθεί στο ΟΠΣ όσο και για τα εκτός ΟΠΣ Υποκαταστήματα.
Ακολούθως ορίζεται η διαδικασία η οποία θα ακολουθείται, σε κάθε μια από τις εξής περιπτώσεις:

Διόρθωση λαθών (μεταφορές ποσών στην ίδια ή διαφορετική χρονική περίοδο) που αφορούν στον ίδιο εργοδότη με περισσότερους ΑΜΕ ή ΑΜΟΕ με ίδιο ΑΦΜ .

Διόρθωση λαθών (μεταφορές ποσών) που αφορούν σε διαφορετικούς εργοδότες με διαφορετικούς ΑΦΜ (από ΑΜΕ σε ΑΜΕ ή από ΑΜΕ σε ΑΜΟΕ ή από ΑΜΟΕ σε ΑΜΕ) .

Διόρθωση λαθών (Επιμερισμός καταβολών σε περισσότερες χρονικές περιόδους) που αφορούν στον ίδιο εργοδότη (είτε στον ίδιο ΑΜΕ ή ΑΜΟΕ, είτε σε διαφορετικούς ΑΜΕ ή ΑΜΟΕ με τον ίδιο ΑΦΜ).


Η διαδικασία για κάθε μια από τις ανωτέρω περιπτώσεις διαφοροποιείται, αναλόγως αν πρόκειται για καταβολή των εισφορών στην Τράπεζα ή το Υποκατάστημα.


3. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΟΠΣ

3.1 Εργοδότες στους οποίους έχει εφαρμογή η διαδικασία

Η διαδικασία διόρθωσης λανθασμένων καταβολών που έχουν πραγματοποιηθεί στο υποκατάστημα ή σε τράπεζα ισχύει για εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων, Οικιακού Προσωπικού σε σταθερό εργοδότη και Οικοδομοτεχνικών Έργων.

Η εν λόγω διαδικασία δεν ισχύει για εργοδότες Ειδικών Κατηγοριών (Αποκλειστικές/οι Νοσοκόμες/οι, Κατ’ οίκον απασχολούμενοι σε πολλούς Εργοδότες, Ασφαλισμένοι βάσει του άρθρου 65 Ν. 2676/79).

Επισήμανση:
Σε περίπτωση που η διόρθωση αφορά σε ΑΜΟΕ άλλου υποκαταστήματος, το αρμόδιο για την αποκατάσταση του λάθους, υποκατάστημα θα πρέπει να ενημερώσει με Fax το τμήμα Οικοδομών του υποκαταστήματος που ανήκει το Οικοδομοτεχνικό Έργο προκειμένου να ενημερωθεί η χειρόγραφη πινακίδα του.


3.2 Περιγραφή Διαδικασίας
3.2.1 Διόρθωση λαθών (μεταφορές ποσών στην ίδια ή διαφορετική χρονική περίοδο) που αφορούν στον ίδιο εργοδότη με περισσότερους ΑΜΕ ή ΑΜΟΕ με ίδιο ΑΦΜ .

Η διόρθωση των λαθών που σχετίζονται με καταχώρηση σε διαφορετικό αριθμό μητρώου του ίδιου προσώπου (φυσικού ή νομικού) αλλά ιδίου ΑΦΜ ή αφορούν καταχώριση (μεταφορά) καταβολών σε άλλη χρονική περίοδο, θα γίνεται σε κάθε περίπτωση με ενυπόγραφη αίτηση του ενδιαφερόμένου στο Τμήμα Εσόδων του αρμοδίου Υποκαταστήματος, η οποία θα συνοδεύεται με το παραστατικό στο οποίο απεικονίζεται η λανθασμένη καταβολή (Ταμειακό Παραστατικό ή Παραστατικό Τραπέζης).

Βήματα διόρθωσης:

I. Καταβολή εισφορών σε Υποκατάστημα (ΓΕΤΕ)


Αρμόδιο για τη διόρθωση του λάθους είναι το υποκατάστημα που εκδόθηκε το ΓΕΤΕ.
Χρήστης του Οικονομικού Τμήματος διορθώνει το ΓΕΤΕ μέσω της αντίστοιχης οθόνης του Οικονομικού 2000, κατόπιν Υπηρεσιακού Σημειώματος του Τμήματος Εσόδων στο οποίο επισυνάπτεται το Ταμειακό παραστατικό.

Ο χρήστης του Οικονομικού Τμήματος διορθώνει και χειρόγραφα το Ταμειακό παραστατικό δηλαδή αναγράφει και υπογράφει τα σωστά στοιχεία, όπως ακριβώς διορθώθηκαν στο Οικονομικό 2000 (ΑΜΕ/ΑΜΟΕ ή χρονική περίοδο) και το επιδίδει στον εργοδότη.

Φωτοτυπία του διορθωμένου χειρόγραφου ΓΕΤΕ διαβιβάζεται στο Τμήμα Εσόδων.


II. Καταβολή εισφορών μέσω Τραπέζας


Αρμόδιο για τη διόρθωση του λάθους είναι το υποκατάστημα που ανήκει η έδρα του Εργοδότη στον οποίο εκ παραδρομής πιστώθηκε το ποσό.

Ο υπάλληλος του Τμήματος Εσόδων διαβιβάζει το αίτημα με υπηρεσιακό σημείωμα κεντρικά στην Επιχειρησιακή Ομάδα Ασφαλιστικών Εισφορών (Πατησίων 12 – Αθήνα), περιγράφοντας με σαφήνεια τις μεταβολές που ζητάει να πραγματοποιηθούν.


Σε κάθε περίπτωση η αίτηση και τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά αρχειοθετούνται σε ειδικό «Κλασέρ» στο Τμήμα Εσόδων.3.2.2 Διόρθωση λαθών (μεταφορές ποσών) που αφορούν σε διαφορετικούς εργοδότες με διαφορετικούς ΑΦΜ (από ΑΜΕ σε ΑΜΕ ή από ΑΜΕ σε ΑΜΟΕ ή από ΑΜΟΕ σε ΑΜΕ) .

Η διόρθωση των λαθών που σχετίζονται με καταχώρηση σε διαφορετικό Αριθμό Μητρώου και ΑΦΜ από αυτόν του εργοδότη που κατέβαλε τις εισφορές, θα γίνεται με ενυπόγραφες αιτήσεις και των δύο εργοδοτών και στη συνέχεια θα εκδίδεται απόφαση Διευθυντή για τη μεταφορά των ποσών. Επιπλέον ο εργοδότης που πραγματοποίησε τη λανθασμένη καταβολή θα προσκομίζει τα παραστατικά στα οποία αυτή απεικονίζεται (Ταμειακό Παραστατικό ή Παραστατικό Τράπεζας).
Σε κάθε περίπτωση, για τη μεταφορά εισφορών από έναν Αριθμό Μητρώου σε άλλον, θα ακολουθούνται τα παρακάτω:
Αίτηση του εργοδότη που δήλωσε λανθασμένο Αριθμό Μητρώου, για την μεταφορά του ποσού του στο σωστό Αριθμό Μητρώου.

Δήλωση του εργοδότη, στον οποίο εκ παραδρομής πιστώθηκε το ποσό, ότι αναγνωρίζει το λάθος και αποδέχεται τη χρέωση του λογαριασμού του με το συγκεκριμένο ποσό.

Έλεγχος των προσκομισθέντων δικαιολογητικών σε συνδυασμό με τα αρχεία που τηρούνται από την υπηρεσία, από υπάλληλο του Τμήματος Εσόδων του υποκαταστήματος στο οποίο ο εργοδότης προσήλθε για την διόρθωση της καταβολής.

Έκδοση χειρόγραφης Απόφασης του Διευθυντή του αρμοδίου για τη διόρθωση υποκαταστήματος, η οποία κοινοποιείται και στους δύο εργοδότες.

Διενέργεια της διόρθωσης.

Αρχειοθέτηση των αιτήσεων, των προσκομισθέντων δικαιολογητικών και της απόφασης σε ειδικό «Κλασέρ».


Βήματα διόρθωσης:

I. Καταβολή εισφορών σε Υποκατάστημα (ΓΕΤΕ)


Αρμόδιο για τη διόρθωση του λάθους είναι το υποκατάστημα που εκδόθηκε το ΓΕΤΕ.
Χρήστης του Οικονομικού Τμήματος διορθώνει το ΓΕΤΕ μέσω της αντίστοιχης οθόνης του Οικονομικού 2000, κατόπιν Υπηρεσιακού Σημειώματος του Τμήματος Εσόδων στο οποίο επισυνάπτεται η απόφαση Διευθυντή και το χειρόγραφο ΓΕΤΕ.

Ο χρήστης του Οικονομικού Τμήματος διορθώνει και χειρόγραφα το Ταμειακό παραστατικό δηλαδή αναγράφει και υπογράφει τα σωστά στοιχεία, όπως ακριβώς διορθώθηκαν στο Οικονομικό 2000 (ΑΜΕ/ΑΜΟΕ ή χρονική περίοδο) και το επιδίδει στον εργοδότη.

Φωτοτυπία του διορθωμένου χειρόγραφου ΓΕΤΕ διαβιβάζεται στο Τμήμα Εσόδων.


II. Καταβολή εισφορών μέσω Τραπέζας


Αρμόδιο για τη διόρθωση του λάθους είναι το υποκατάστημα που ανήκει η έδρα του Εργοδότη στον οποίο εκ παραδρομής πιστώθηκε το ποσό.

Ο υπάλληλος του Τμήματος Εσόδων διαβιβάζει το αίτημα και την απόφαση Διευθυντή με υπηρεσιακό σημείωμα κεντρικά στην Επιχειρησιακή Ομάδα Ασφαλιστικών Εισφορών (Πατησίων 12 – Αθήνα), περιγράφοντας με σαφήνεια τις μεταβολές που ζητάει να πραγματοποιηθούν.


Διευκρίνιση:
Σε περίπτωση που το αρμόδιο για την έκδοση της απόφασης Υποκατάστημα είναι διαφορετικό από το Υποκατάστημα του εργοδότη που αιτείται τη διόρθωση της καταβολής, ισχύουν τα ακόλουθα:
Το αίτημα και τα δικαιολογητικά διαβιβάζονται στο Υποκατάστημα του εργοδότη που εκ παραδρομής πιστώθηκε το ποσό, προκειμένου να εκδοθεί απόφαση Δ/ντή..

Για την έκδοση της απόφασης, απαιτείται συναίνεση του εργοδότη. Ως εκ τούτου το αρμόδιο Υποκατάστημα επικοινωνεί με τον εργοδότη στο λογαριασμό του οποίου εκ παραδρομής πιστώθηκε το ποσό και ζητά την έγγραφη συναίνεσή του.

3.2.3 Διόρθωση λαθών (Επιμερισμός καταβολών σε περισσότερες χρονικές περιόδους) που αφορούν στον ίδιο εργοδότη (είτε στον ίδιο ΑΜΕ ή ΑΜΟΕ, είτε σε διαφορετικούς ΑΜΕ ή ΑΜΟΕ με τον ίδιο ΑΦΜ).Η διόρθωση των λαθών που σχετίζονται με καταχώρηση σε διαφορετικό αριθμό μητρώου του ίδιου προσώπου (φυσικού ή νομικού) αλλά ιδίου ΑΦΜ ή αφορούν καταχώριση (μεταφορά) καταβολών σε άλλη χρονική περίοδο, θα γίνεται σε κάθε περίπτωση με ενυπόγραφη αίτηση του ενδιαφερόμένου στο Τμήμα Εσόδων του αρμοδίου Υποκαταστήματος, η οποία θα συνοδεύεται με το παραστατικό στο οποίο απεικονίζεται η λανθασμένη καταβολή (Ταμειακό Παραστατικό ή Παραστατικό Τραπέζης).
Επισημαίνουμε ότι ο επιμερισμός καταβολών αφορά μόνο καταβολές οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί στο υποκατάστημα.
Αρμόδιο για την πραγματοποίηση της διόρθωσης είναι το υποκατάστημα που εκδόθηκε το ΓΕΤΕ.
Βήματα διόρθωσης:
Ο Εργοδότης υποβάλλει εγγράφως αίτημα στο Τμήμα Εσόδων και επιστρέφει το λανθασμένο ΓΕΤΕ .

Υπάλληλος του Τμήματος Εσόδων εκδίδει νέα χειρόγραφα ΓΕΤΕ με την ημερομηνία του αρχικού. Το συνολικό ποσό των νέων ΓΕΤΕ πρέπει να ισούται με το ποσό του αρχικού ΓΕΤΕ.

Υπάλληλος του Τμήματος Εσόδων διαβιβάζει τα ΓΕΤΕ (αρχικό και νέα) με Υπηρεσιακό Σημείωμα στο Οικονομικό Τμήμα προκειμένου να διενεργηθεί η διόρθωση.

Χρήστης του Οικονομικού Τμήματος μέσω της οθόνης « Διόρθωση οριστικοποιημένου ΓΕΤΕ», διορθώνει το αρχικό ΓΕΤΕ και μεταφέρει το ποσό σε μηδενικό εργοδότη. Εκδίδει εντολή πληρωμής στον σχετικό Κωδικό (15301 κλπ) και ΟΓΕ με το σύνολο των νέων εκδοθέντων ΓΕΤΕ στον ίδιο Κ.Α Στη συνέχεια καταχωρεί τα νέα ΓΕΤΕ.

Το Οικονομικό Τμήμα επιστρέφει το ακυρωμένο ΓΕΤΕ στο Τμήμα Εσόδων , προκειμένου να αρχειοθετηθεί με την αίτηση και τα λοιπά προσκομισθέντα δικαιολογητικά.


4. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΟΠΣ

4.1 Διαφοροποίηση του εντύπου του ΓΕΤΕ

Για τον περιορισμό των λαθών στην καταβολή των Εισφορών σε υποκαταστήματα που έχουν ενταχθεί στο ΟΠΣ, πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες τροποποιήσεις στο έντυπο του ΓΕΤΕ που εκτυπώνεται από το σύστημα:

Έγιναν πιο ευδιάκριτα (bold) τα πεδία που αφορούν τον ΑΜΕ/ΑΜΟΕ και την επωνυμία του εργοδότη

Προστέθηκε κείμενο, όπου ο εργοδότης βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων που δήλωσε και ότι αποδέχεται την πίστωση του συγκεκριμένου ΑΜΕ με το ποσό των εισφορών.


Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι, τα εκδιδόμενα ΓΕΤΕ θα φέρουν πάντα υπογραφή του συναλλασσόμενου και οι λογιστές θα συμπληρώνουν κατάσταση με τα στοιχεία των εργοδοτών που επιθυμούν να εξυπηρετήσουν.


4.2 Προσθήκη οθονών διόρθωσης οριστικοποιημένων καταβολών

Για την διόρθωση των λανθασμένων καταβολών μέσω του ΟΠΣ δημιουργήθηκαν 2 νέες οθόνες «Διόρθωση Οριστικοποιημένου ΓΕΤΕ», «Διόρθωση Οριστικοποιημένων Καταβολών μέσω Τράπεζας» οι οποίες και θα ενσωματωθούν στο λογισμό του ΟΠΣ ΙΚΑ.

Μέσω των ανωτέρω οθονών δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης μόνο ΓΕΤΕ που εκδόθηκαν στο υποκατάστημα από την ημερομηνία ένταξης του στο ΟΠΣ και μετά, καθώς και καταβολών μέσω Τραπεζών για χρονικές περιόδους από 01/01/2002 και μετά.

Για καταβολές οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο υποκατάστημα έως την ημερομηνία ένταξης, ΓΕΤΕ που εκδόθηκαν χειρόγραφα στα πλαίσια εφαρμογής του disaster plan καθώς και ΓΕΤΕ παραρτημάτων, η διόρθωση θα πραγματοποιείται μέσω της οθόνης «Διόρθωση Οριστικοποιημένου ΓΕΤΕ» από το Τμήμα του Οικονομικού, εφαρμοζόντας την ισχύουσα διαδικασία.

Επισημαίνεται ότι η διαδικασία που περιγράφεται για κάθε περίπτωση θα εφαρμόζεται εφόσον δεν έχει διενεργηθεί συμψηφισμός της χρονικής περιόδου που αφορά η λανθασμένη καταβολή.

Δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης λανθασμένης καταβολής μέσω του συστήματος μόνο μια φορά για κάθε καταβολή. Ως εκ τούτου η χρήση των οθονών θα πρέπει να γίνεται με την δέουσα προσοχή δεδομένου ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα ανάκλησης της διόρθωσης.

Λεπτομερείς οδηγίες για τη χρήση των νέων οθονών αναγράφονται στο κείμενο οδηγιών χρήσης τους που επισυνάπτεται στο παρόν έγγραφο.


4.3 Εργοδότες στους οποίους έχει εφαρμογή η διαδικασία

Η διαδικασία διόρθωσης λανθασμένων καταβολών που έχουν πραγματοποιηθεί στο υποκατάστημα ή σε τράπεζα ισχύει για εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων, Οικιακού Προσωπικού σε σταθερό εργοδότη και Οικοδομοτεχνικών Έργων.

Η εν λόγω διαδικασία δεν ισχύει για εργοδότες Ειδικών Κατηγοριών (Αποκλειστικές/οι Νοσοκόμες/οι, Κατ’ οίκον απασχολούμενοι σε πολλούς Εργοδότες, Ασφαλισμένοι βάσει του άρθρου 65 Ν. 2676/79).

Επισήμανση:
Σε περίπτωση που η διόρθωση αφορά σε ΑΜΟΕ άλλου υποκαταστήματος, το αρμόδιο για την αποκατάσταση του λάθους, υποκατάστημα θα πρέπει να ενημερώσει με Fax το τμήμα Οικοδομών του υποκαταστήματος που ανήκει το Οικοδομοτεχνικό Έργο προκειμένου να ενημερωθεί η χειρόγραφη πινακίδα του.

4.4 Περιγραφή διαδικασίας

4.4.1 Διόρθωση λαθών (μεταφορές ποσών στην ίδια ή διαφορετική χρονική περίοδο) που αφορούν στον ίδιο εργοδότη με περισσότερους ΑΜΕ ή ΑΜΟΕ με ίδιο ΑΦΜ .


Η διόρθωση των λαθών που σχετίζονται με καταχώρηση σε διαφορετικό αριθμό μητρώου του ίδιου προσώπου (φυσικού ή νομικού) αλλά ιδίου ΑΦΜ ή αφορούν καταχώριση (μεταφορά) καταβολών σε άλλη χρονική περίοδο, θα γίνεται σε κάθε περίπτωση με ενυπόγραφη αίτηση του ενδιαφερόμένου στο Τμήμα Εσόδων του αρμοδίου Υποκαταστήματος, η οποία θα συνοδεύεται με το παραστατικό στο οποίο απεικονίζεται η λανθασμένη καταβολή (Ταμειακό Παραστατικό ή Παραστατικό Τραπέζης).

Βήματα διόρθωσης:

I. Καταβολή εισφορών σε Υποκατάστημα (ΓΕΤΕ)


Αρμόδιο για τη διόρθωση του λάθους είναι το υποκατάστημα που εκδόθηκε το ΓΕΤΕ.

Ειδικά εξουσιοδοτημένος χρήστης του Τμήματος Εσόδων (Προϊστάμενος) διορθώνει το ΓΕΤΕ μέσω της οθόνης «Διόρθωση Οριστικοποιημένου ΓΕΤΕ».

Με την ολοκλήρωση της καταχώρισης παράγεται εκτύπωση, στην οποία απεικονίζονται τα στοιχεία της λανθασμένης και της ορθής καταβολής.

Αντίγραφο της εκτύπωσης επιδίδεται στον Εργοδότη.


II. Καταβολή εισφορών μέσω Τράπεζας

Αρμόδιο για τη διόρθωση του λάθους είναι το υποκατάστημα που ανήκει η έδρα του Εργοδότη στον οποίο εκ παραδρομής πιστώθηκε το ποσό.
Ειδικά εξουσιοδοτημένος χρήστης του Τμήματος Εσόδων (Προϊστάμενος) διορθώνει την εγγραφή της καταβολής, μέσω της οθόνης «Διόρθωση Οριστικοποιημένων Καταβολών μέσω Τραπέζης».

Με την ολοκλήρωση της καταχώρισης παράγεται εκτύπωση, στην οποία απεικονίζονται τα στοιχεία της λανθασμένης και της ορθής καταβολής.

Αντίγραφο της εκτύπωσης επιδίδεται στον Εργοδότη.


Μετά την ολοκλήρωση της διόρθωσης, η αίτηση, τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά και η εκτύπωση που παράγεται από το σύστημα αρχειοθετούνται σε ειδικό «Κλασέρ».


4.4.2 Διόρθωση λαθών (μεταφορές ποσών) που αφορούν σε διαφορετικούς εργοδότες με διαφορετικούς ΑΦΜ (από ΑΜΕ σε ΑΜΕ ή από ΑΜΕ σε ΑΜΟΕ ή από ΑΜΟΕ σε ΑΜΕ) .


Η διόρθωση των λαθών που σχετίζονται με καταχώρηση σε διαφορετικό Αριθμό Μητρώου και ΑΦΜ από αυτόν του εργοδότη που κατέβαλε τις εισφορές, θα γίνεται με ενυπόγραφες αιτήσεις και των δύο εργοδοτών και στη συνέχεια θα εκδίδεται απόφαση Διευθυντή για τη μεταφορά των ποσών. Επιπλέον ο εργοδότης που πραγματοποίησε τη λανθασμένη καταβολή θα προσκομίζει τα παραστατικά στα οποία αυτή απεικονίζεται (Ταμειακό Παραστατικό ή Παραστατικό Τράπεζας).
Σε κάθε περίπτωση, για τη μεταφορά εισφορών από έναν Αριθμό Μητρώου σε άλλον, θα ακολουθούνται τα παρακάτω:
Αίτηση του εργοδότη που δήλωσε λανθασμένο Αριθμό Μητρώου, για την μεταφορά του ποσού του στο σωστό Αριθμό Μητρώου.

Δήλωση του εργοδότη, στον οποίο εκ παραδρομής πιστώθηκε το ποσό, ότι αναγνωρίζει το λάθος και αποδέχεται τη χρέωση του λογαριασμού του με το συγκεκριμένο ποσό.

Έλεγχος των προσκομισθέντων δικαιολογητικών σε συνδυασμό με τα στοιχεία που τηρούνται από την υπηρεσία (Καρτέλα Κινήσεων Εργοδότη), από υπάλληλο του Τμήματος Εσόδων του υποκαταστήματος στο οποίο ο εργοδότης προσήλθε για την διόρθωση της καταβολής.

Έκδοση χειρόγραφης Απόφασης του Διευθυντή του αρμοδίου για τη διόρθωση υποκαταστήματος η οποία κοινοποιείται και στους δύο εργοδότες.

Διενέργεια της διόρθωσης.

Αρχειοθέτηση της αίτησης, των προσκομισθέντων δικαιολογητικών, της εκτύπωσης που παράγεται από το σύστημα και της απόφασης σε ειδικό «Κλασέρ».

Βήματα διόρθωσης:

I. Καταβολή εισφορών σε Υποκατάστημα (ΓΕΤΕ)


Αρμόδιο για τη διόρθωση του λάθους είναι το υποκατάστημα που εκδόθηκε το ΓΕΤΕ.
Ειδικά εξουσιοδοτημένος χρήστης του Τμήματος Εσόδων (Προϊστάμενος) διορθώνει το ΓΕΤΕ μέσω της οθόνης «Διόρθωση Οριστικοποιημένου ΓΕΤΕ».

Με την ολοκλήρωση της καταχώρισης παράγεται εκτύπωση, στην οποία απεικονίζονται τα στοιχεία της λανθασμένης και της ορθής καταβολής.

Αντίγραφο της εκτύπωσης κοινοποιείται στον εργοδότη.


II. Καταβολή εισφορών μέσω Τράπεζας


Αρμόδιο για τη διόρθωση του λάθους είναι το υποκατάστημα που ανήκει η έδρα του Εργοδότη στον οποίο εκ παραδρομής πιστώθηκε το ποσό.
Ειδικά εξουσιοδοτημένος χρήστης του Τμήματος Εσόδων (Προϊστάμενος) διορθώνει την εγγραφή της καταβολής μέσω της οθόνης «Διόρθωση Οριστικοποιημένων Καταβολών μέσω Τράπεζας».

Με την ολοκλήρωση της καταχώρισης παράγεται εκτύπωση, στην οποία απεικονίζονται τα στοιχεία της λανθασμένης και της ορθής καταβολής.

Αντίγραφο της εκτύπωσης κοινοποιείται στον εργοδότη.

Διευκρίνιση:
Σε περίπτωση που το αρμόδιο για την έκδοση της απόφασης Υποκατάστημα είναι διαφορετικό από το Υποκατάστημα του εργοδότη που αιτείται τη διόρθωση της καταβολής, ισχύουν τα ακόλουθα:
Το αίτημα και τα δικαιολογητικά διαβιβάζονται στο Υποκατάστημα του εργοδότη που εκ παραδρομής πιστώθηκε το ποσό, προκειμένου να εκδοθεί απόφαση Δ/ντή..

Για την έκδοση της απόφασης, απαιτείται συναίνεση του εργοδότη. Ως εκ τούτου το αρμόδιο Υποκατάστημα επικοινωνεί με τον εργοδότη στο λογαριασμό του οποίου εκ παραδρομής πιστώθηκε το ποσό και ζητά την έγγραφη συναίνεσή του.4.4.3. Διόρθωση λαθών (Επιμερισμός καταβολών σε περισσότερες χρονικές περιόδους) που αφορούν στον ίδιο εργοδότη (είτε στον ίδιο ΑΜΕ ή ΑΜΟΕ, είτε σε διαφορετικούς ΑΜΕ ή ΑΜΟΕ με τον ίδιο ΑΦΜ).

Η διόρθωση των λαθών που σχετίζονται με καταχώρηση σε διαφορετικό αριθμό μητρώου του ίδιου προσώπου (φυσικού ή νομικού) αλλά ιδίου ΑΦΜ ή αφορούν καταχώριση (μεταφορά) καταβολών σε άλλη χρονική περίοδο, θα γίνεται σε κάθε περίπτωση με ενυπόγραφη αίτηση του ενδιαφερόμένου στο Τμήμα Εσόδων του αρμοδίου Υποκαταστήματος, η οποία θα συνοδεύεται με το παραστατικό στο οποίο απεικονίζεται η λανθασμένη καταβολή (Ταμειακό Παραστατικό).

Επισημαίνουμε ότι ο επιμερισμός των καταβολών αφορά μόνο ΓΕΤΕ που εκδόθηκαν από το υποκατάστημα και όχι καταβολές μέσω Τραπεζών.

4.4.3.1 Χειρόγραφα ΓΕΤΕ που αφορούν στον ίδιο εργοδότη.


Αν πρόκειται για χειρόγραφο ΓΕΤΕ η διαδικασία η οποία θα ακολουθείται θα είναι η παρακάτω:
Ο Εργοδότης υποβάλλει εγγράφως αίτημα στο Τμήμα Εσόδων και επιστρέφει το λανθασμένο ΓΕΤΕ .

Υπάλληλος του Τμήματος Εσόδων εκδίδει νέα χειρόγραφα ΓΕΤΕ με την ημερομηνία του αρχικού. Το συνολικό ποσό των νέων ΓΕΤΕ πρέπει να ισούται με το ποσό του αρχικού ΓΕΤΕ.

Υπάλληλος του Τμήματος Εσόδων διαβιβάζει τα ΓΕΤΕ (αρχικό και νέα) με Υπηρεσιακό Σημείωμα στο Οικονομικό Τμήμα προκειμένου να διενεργηθεί η διόρθωση.

Χρήστης του Οικονομικού Τμήματος μέσω της οθόνης «Διόρθωση οριστικοποιημένου ΓΕΤΕ», διορθώνει το αρχικό ΓΕΤΕ, εκδίδει εντολή πληρωμής στον σχετικό Κωδικό ( 15301 κλπ) και ΟΓΕ με το σύνολο των νέων εκδοθέντων ΓΕΤΕ, στον ίδιο Κ.Α. Στη συνέχεια καταχωρεί τα νέα ΓΕΤΕ.

Το Οικονομικό Τμήμα επιστρέφει το ακυρωμένο ΓΕΤΕ στο Τμήμα Εσόδων, προκειμένου να αρχειοθετηθεί με την αίτηση και τα λοιπά προσκομισθέντα δικαιολογητικά.

4.4.3.2 ΓΕΤΕ μέσω του ΟΠΣΑν πρόκειται για καταβολή μέσω ΟΠΣ θα ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:
Ειδικά εξουσιοδοτημένος χρήστης του Τμήματος Εσόδων (Προϊστάμενος) ακυρώνει την καταβολή μέσω της σχετικής οθόνης (Διόρθωση Οριστικοποιημένου ΓΕΤΕ).

Το Τμήμα Εσόδων εκδίδει χειρόγραφα ΓΕΤΕ το συνολικό άθροισμα των οποίων θα πρέπει να είναι ίσο με την αρχική καταβολή (εφόσον στο αρχικό Γραμμάτιο Είσπραξης είχαν υπολογιστεί Πρόσθετα Τέλη, αυτά θα πρέπει να επιμεριστούν στα χειρόγραφα Γραμμάτια από το παλαιότερο χρονικά προς το νεότερο).

Τα χειρόγραφα ΓΕΤΕ διαβιβάζονται στο Οικονομικό Τμήμα , το οποίο εκδίδει Οριστικό Γραμμάτιο Είσπραξης και Εντολή Πληρωμής με το συνολικό ποσό των ΓΕΤΕ, που καταχωρεί στο ΟΠΣ μέσω της οθόνης «Λογιστικές Πράξεις – Ταμειακά Παραστατικά».

Τέλος το Οικονομικό Τμήμα καταχωρεί τα χειρόγραφα ΓΕΤΕ μέσω της οθόνης «Γραμμάτια Είσπραξης Τρεχουσών Εισφορών»

4.4.4 Αταυτοποίητες Καταβολές μέσω Τραπεζών
Εκτός από τις δύο οθόνες διόρθωσης λανθασμένων καταβολών στο λογισμικό, έχει ενσωματωθεί και η οθόνη «Αταυτοποίητες καταβολές μέσω Τραπέζης», μέσω της οποίας θα δίνεται η δυνατότητα εντοπισμού των καταβολών σε Τράπεζες οι οποίες δεν έχουν ταυτοποιηθεί (ανύπαρκτος Αριθμός Μητρώου, ανύπαρκτος Αριθμός Μητρώου και ΑΦΜ κλπ). Οδηγίες και για τη χρήση της οθόνης αυτής αναγράφονται στο κείμενο οδηγιών χρήσης τους που επισυνάπτεται στο παρόν έγγραφο.
Εφόσον εντοπιστεί κάποια καταβολή που μπορεί να ταυτοποιηθεί, θα αποστέλλεται Υπηρεσιακό Σημείωμα, υπογεγραμμένο από τον Διευθυντή του Υποκαταστήματος, στην Επιχειρησιακή Ομάδα Οικονομικού / Διόρθωση Καταβολών (Πατησίων 12, Αθήνα) για την ταυτοποίηση της κεντρικά.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης