Αποτελέσματα live αναζήτησης

Οδηγίες . ημερομηνίες Δηλώσεων Απόσπασμα από το φυλλάδιο με τις οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. Οδηγίες και Ημερομηνίες υποβολής των φορολογικών δηλώσεων οικονομικού έτους 2006

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Οδηγίες . ημερομηνίες Δηλώσεων
Απόσπασμα από το φυλλάδιο με τις οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. Οδηγίες και Ημερομηνίες υποβολής των φορολογικών δηλώσεων οικονομικού έτους 2006


Οδηγίες . ημερομηνίες Δηλώσεων Απόσπασμα από το φυλλάδιο με τις οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Απόσπασμα από το φυλλάδιο με τις οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2006.


1. ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΔΗΛΩΣΗ

Υποχρέωση να υποβάλλει φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1), έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον το ετήσιο φορολογούμενο (πραγματικό ή τεκμαρτό) εισόδημά του υπερβαίνει τα 3000 ευρώ, δικό του ή της συζύγου του, καθώς και όταν αυτό είναι μικρότερο από 3000 ευρώ, εφόσον στο συνολικό εισόδημα του υποχρέου περιλαμβάνεται και ζημιά από εμπορική ή γεωργική επιχείρηση.


Ειδικά, τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν αποκλειστικά εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες μέχρι 6000 ευρώ, εφόσον έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα και δεν εμπίπτουν σε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις α, ε, στ΄, ι, και ια δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση.
Τα φυσικά πρόσωπα, που κατά κύριο επάγγελμα είναι αγρότες και έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα, υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση, εφόσον το ετήσιο καθαρό γεωργικό τους εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των3000 ευρώ.


Τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν και γεωργικό εισόδημα, χωρίς να είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση, ανεξάρτητα από το ύψος του καθαρού γεωργικού εισοδήματος που αποκτούν ή το ύψος των επιδοτήσεων που λαμβάνουν ή το ύψος του επιστρεφόμενου φόρου προστιθέμενης αξίας που εισπράττουν.
Ανεξάρτητα από το αν έχουν φορολογητέο ή όχι εισόδημα έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση και:


α) Όσοι αγοράζουν αυτοκίνητα, πλοία αναψυχής, αεροσκάφη και όσοι έχουν στην κυριότητά τους ή με οποιοδήποτε τρόπο διατηρούν στην κατοχή τους επιβατικό αυτοκίνητο I.X. ή ημιφορτηγό, (εκτός από αγροτικό ημιφορτηγό), ή αυτοκίνητο μικτής χρήσης ή αυτοκίνητο τύπου JEEP ή αεροσκάφος, κότερο ή θαλαμηγό ή άκατο ή σκάφος αναψυχής, εκτός από αυτοκίνητα που απαλλάσσονται από την τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης και ένα σκάφος αναψυχής ολικού μήκους μέχρι 10 μέτρα), καθώς και όσοι χρησιμοποιούν για τις ατομικές ή οικογενειακές τους ανάγκες τέτοια μεταφορικά μέσα, τα οποία ανήκουν είτε στη σύζυγό τους ή στα προστατευόμενα μέλη τους, είτε στις εταιρίες στις οποίες μετέχουν ως εταίροι, διαχειριστές εταίροι ή προκειμένου για Α.Ε, είναι πρόεδροι ή διοικητές ή διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι αυτής.


β) Όσοι ασκούν ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα.
γ) Όσοι μετέχουν σε προσωπική ή περιορισμένης ευθύνης εταιρία ή κοινοπραξία ή αστική εταιρία ή κοινωνία , που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελμα.
δ) Όσοι έχουν ακαθάριστο εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων πάνω από 600 ευρώ το χρόνο.
ε) Όσοι αγοράζουν ακίνητα ή ανεγείρουν οικοδομή.
στ) Όσοι διατηρούν μία ή περισσότερες δευτερεύουσες κατοικίες με συνολική επιφάνεια πάνω από 150 τετραγωνικά μέτρα ή κατοικούν σε οικοδομή με επιφάνεια πάνω από 200 τετραγωνικά μέτρα.
ζ) Όσοι είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, εφόσον λαμβάνουν επιδοτήσεις ποσού άνω των 1500 ευρώ, για προϊόντα φυτικής παραγωγής ή 2250 ευρώ, για προϊόντα ζωικής παραγωγής.
Επίσης, όσοι λαμβάνουν καλλιεργητικά δάνεια πάνω από 5900 ευρώ ή όταν το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού τους αυτής της κατηγορίας στην τράπεζα, στις 31 Δεκεμβρίου 2005 υπερέβαινε τα 5900 ευρώ.
η) Όσοι έχουν άδεια της αρμόδιας αρχής να πωλούν αγαθά πλανοδίως ή στις λαϊκές αγορές.
θ) Όσοι είναι κύριοι ή επικαρπωτές ή νομείς ή κάτοχοι γεωργικής γης, την οποία καλλιεργούν υπό κάλυψη (θερμοκήπια), εφόσον αυτή έχει έκταση από δύο (2) στρέμματα και πάνω, καθώς και όσοι εισέπραξαν μέσα στο2005, επιστρεφόμενο φόρο προστιθέμενης αξίας από 881 ευρώ και πάνω.
ι) Όποιος προσκληθεί με έγγραφο του προϊσταμένου της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή ο καλούμενος υποχρεούται να υποβάλει τις οικείες δηλώσεις μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την ημερομηνία της επίδοσης σε αυτόν της οικείας πρόσκλησης.
ια) Όσοι κατά το έτος 2006 απέκτησαν ακίνητα κατά πλήρες δικαίωμα ιδιοκτησίας ή κατ΄ επικαρπία ή ψιλή κυριότητα ή έχουν δικαίωμα οίκησης σ΄ αυτά.


2. ΠΩΣ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
1. Οι σύζυγοι έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους, στα οποία ο φόρος υπολογίζεται χωριστά. Σ΄ αυτή την περίπτωση η δήλωση υπογράφεται και από τους δύο συζύγους.
2. Οι σύζυγοι υποβάλλουν φορολογική δήλωση χωριστά στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Όταν δε μένουν μαζί, κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης, λόγω διακοπής της έγγαμης συμβίωσης.
Όταν ο ένας από τους δύο είναι σε κατάσταση πτώχευσης.
Όταν ο ένας από τους δύο έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση.
3. Επίσης, υποχρέωση για την υποβολή της δήλωσης έχουν:
Ο πατέρας για τα εισοδήματα των ανήλικων παιδιών που φορολογούνται χωριστά. Αν δεν υπάρχει πατέρας ή έχει χάσει τη γονική μέριμνα, την υποχρέωση για υποβολή δήλωσης την έχει η μητέρα.
Ο κηδεμόνας ή ο προσωρινός διαχειριστής ή ο μεσεγγυούχος για περιπτώσεις σχολάζουσας κληρονομιάς ή επιδικίας ή μεσεγγύησης, αντίστοιχα.
Ο επίτροπος ή ο κηδεμόνας ή ο δικαστικός συμπαραστάτης, στις περιπτώσεις, αντίστοιχα, ανηλίκων ή αυτών που έχουν υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση.
Οι κληρονόμοι του φορολογουμένου για το συνολικό εισόδημά του μέχρι την ημέρα του θανάτου του.

3. ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ
Η δήλωση υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) προσωπικώς από το φορολογούμενο ή από πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτημένο γι΄ αυτό ή στέλνεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, μέχρι και τη 1 Μαρτίου 2006.
Ειδικότερα, μέχρι και την 1η Μαρτίου 2006 θα υποβάλουν δήλωση οι ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας, όσοι απόκτησαν εισοδήματα από συμμετοχή σε Ε.Π.Ε. με έγκριση ισολογισμού μέσα στο 2005, εισοδήματα από εκμίσθωση ακινήτων, κινητές αξίες, χωρίς εισοδήματα, οι κύριοι ή κάτοχοι επιβατικού αυτοκινήτου Ι.Χ. ή ημιφορτηγού Ι.Χ. ή μοτοσικλέτας, κότερου, αεροσκάφους κτλ., εφόσον δεν απαλλάσσονται για την τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης αυτών ή τους βαρύνει το τεκμήριο αγοράς τους.


Κατ΄ εξαίρεση μπορούν να υποβάλλουν δήλωση:
1. Μέχρι τις 3 Απριλίου 2006, όσοι δηλώνουν και γεωργικό εισόδημα ή εισόδημα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης.
2. Μέχρι τις 17 Απριλίου 2006, όσοι έχουν αποκτήσει κέρδη ή ζημιές από ατομική εμπορική επιχείρηση ή από την ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος όταν τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και εφόσον η διαχειριστική τους περίοδος έληξε μέσα στους μήνες Νοέμβριο ή Δεκέμβριο 2005.
3. Μέχρι τις 2 Μαΐου 2006 όσοι δηλώνουν και:
α) Εισόδημα από συμμετοχή σε εταιρία ή κοινοπραξία ή κοινωνία που δεν τηρεί βιβλία ή τηρεί βιβλία Α΄ ή Β΄ ή Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., εφόσον η διαχειριστική περίοδος αυτής έληξε μέσα στους μήνες Νοέμβριο ή Δεκέμβριο του 2005, ανεξάρτητα από το αντικείμενο εργασιών της εταιρίας, κοινωνίας κτλ., ή αν αυτή συμμετέχει σε άλλη εταιρία ή κοινοπραξία.
β) Οι αντιπρόσωποι, οι πράκτορες ασφαλιστικών εταιριών και οι ασφαλειομεσίτες, οι συγγραφείς για τα συγγραφικά τους δικαιώματα, οι πράκτορες και αντιπρόσωποι τραπεζών, οι μισθωτοί των οποίων το σύνολο ή ένα τμήμα των αμοιβών τους υπολογίζονται σε ποσοστό πάνω στα κέρδη επιχειρήσεων, καθώς και οι εφημεριδοπώλες, εφόσον ο προσδιορισμός του εισοδήματος αυτών των δικαιούχων εξαρτάται από επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., των οποίων η διαχειριστική περίοδος έληξε μέσα στους μήνες Νοέμβριο ή Δεκέμβριο του 2005.


Σημειώνεται ότι αν πρόκειται για εισοδήματα από συμμετοχή σε εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, των οποίων ο ισολογισμός έχει εγκριθεί ή έπρεπε να εγκριθεί μέσα στο 2005, η δήλωση των εταίρων της πρέπει να υποβληθεί μέχρι την 1η Μαρτίου 2006.
γ) Εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες (μισθοί - συντάξεις).
δ) Εισοδήματα τα οποία έχουν προκύψει στην αλλοδαπή.
ε) Εισοδήματα από αμοιβές ως αξιωματικοί ή ως κατώτερα πληρώματα εμπορικών πλοίων.
στ) Εισοδήματα, τα οποία έχουν προκύψει στην ημεδαπή και ο φορολογούμενος δεν κατοικεί ούτε διαμένει σε αυτή.
ζ) Εισοδήματα που αποκτούν, με βάση ειδική σύμβαση μίσθωσης εργασίας ή εντολής, τα μέλη Δ.Σ. ανώνυμης εταιρίας είτε θεωρούνται μισθωτές υπηρεσίες είτε από εμπορικές επιχειρήσεις.
η) Οι φορολογούμενοι που δεν κατοικούν ούτε διαμένουν ούτε αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα, αλλά υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση από άλλη αιτία π.χ. κάτοχοι αυτοκινήτου κ.λ.π.
 

4. Η υποβολή των δηλώσεων των υπόχρεων μέχρι και την 1η Μαρτίου 2006 πραγματοποιείται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. τους με αρχή για το ψηφίο 1 την 1η Μαρτίου 2006 και ολοκληρώνεται μέσα σε 11 εργάσιμες μέρες ως ακολούθως:


α) Μέχρι τη 1 Μαρτίου 2006 οι υπόχρεοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 1.
β) Μέχρι τις 2 Μαρτίου 2006 οι υπόχρεοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 2.
γ) Μέχρι τις 3 Μαρτίου 2006 οι υπόχρεοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 3.
δ) Μέχρι τις 7 Μαρτίου 2006 οι υπόχρεοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 4.
ε) Μέχρι τις 8 Μαρτίου 2006 οι υπόχρεοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 5.
στ) Μέχρι τις 9 Μαρτίου 2006 οι υπόχρεοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 6.
ζ) Μέχρι τις 10 Μαρτίου 2006 οι υπόχρεοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 7.
η) Μέχρι τις 13 Μαρτίου 2006 οι υπόχρεοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 8.
θ) Μέχρι τις 14 Μαρτίου 2006 οι υπόχρεοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 9.
ι) Μέχρι τις 15 Μαρτίου 2006 οι υπόχρεοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 10, 20, 30, 40 και 50.
ια) Μέχρι τις 16 Μαρτίου 2006 οι υπόχρεοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 60, 70, 80, 90 και 00 και υπόχρεοι που δεν έχουν Α.Φ.Μ.

5. Οι δηλώσεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις 1, 2, 3α, 3β, 3ζ και 3η υποβάλλονται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. του φορολογούμενου με αρχή για το ψηφίο 1, τις ημερομηνίες έναρξης των περιπτώσεων αυτών και ολοκληρώνεται μέσα σε 11 εργάσιμες μέρες ως ακολούθως:

Περίπτωση 1 (Γεωργικό εισόδημα και εισόδημα οπό εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης:)


α) Μέχρι τις 3 Απριλίου 2006 οι υπόχρεοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 1.
β) Μέχρι τις 4 Απριλίου 2006 οι υπόχρεοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 2.
γ) Μέχρι τις 5 Απριλίου 2006 οι υπόχρεοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 3.
δ) Μέχρι τις 6 Απριλίου 2006 οι υπόχρεοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 4.
ε) Μέχρι τις 7 Απριλίου 2006 οι υπόχρεοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 5.
στ) Μέχρι τις 10 Απριλίου 2006 οι υπόχρεοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 6.
ζ) Μέχρι τις 11 Απριλίου 2006 οι υπόχρεοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 7.
η) Μέχρι τις 12 Απριλίου 2006 οι υπόχρεοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 8.
θ) Μέχρι τις 13 Απριλίου 2006 οι υπόχρεοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 9.
ι) Μέχρι τις 14 Απριλίου 2006 οι υπόχρεοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 10, 20, 30, 40 και 50.
ια) Μέχρι τις 17 Απριλίου 2006 οι υπόχρεοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 60, 70, 80, 90 και 00 και υπόχρεοι που δεν έχουν Α.Φ.Μ.

Περίπτωση 2 (Ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες με βιβλία Γ κατηγ. εφόσον η διαχειρ. περίοδος έληξε μέσα στους μήνες: Νοέμβριο ή Δεκέμβριο 2005)

ο) Μέχρι τις 17 Απριλίου 2006 οι υπόχρεοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 1.
β) Μέχρι τις 18 Απριλίου 2006 οι υπόχρεοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 2.
γ) Μέχρι τις 19 Απριλίου 2006 οι υπόχρεοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 3.
δ) Μέχρι τις 20 Απριλίου 2006 οι υπόχρεοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 4.
ε) Μέχρι τις 25 Απριλίου 2006 οι υπόχρεοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 5.
στ) Μέχρι τις 26 Απριλίου 2006 οι υπόχρεοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 6.
ζ) Μέχρι τις 27 Απριλίου 2006 οι υπόχρεοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 7.
η) Μέχρι τις 28 Απριλίου 2006 οι υπόχρεοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 8.
θ) Μέχρι τις 2 Μαΐου 2006 οι υπόχρεοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 9.
ι) Μέχρι τις 3 Μαΐου 2006 οι υπόχρεοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 10, 20, 30, 40 και 50.
ια) Μέχρι τις 4 Μαΐου 2006 οι υπόχρεοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 60, 70, 80, 90 και 00 και υπόχρεοι που δεν έχουν Α.Φ.Μ.

Περίπτωση 30α, 3β, 3ζ και 3η (Εισοδήματα από συμμετοχή σε εταιρία κτλ. με βιβλία Α΄ Β΄ ή Γ κατηγορίας: εφόσον η διαχειριστική περίοδος έληξε μέσα στους μήνες: Νοέμβριο ή Δεκέμβριο 2005 και αντιπρόσωποι, πράκτορες κτλ.. εισοδήματα μελών ΔΣ Ανωνύμων Εταιριών και φορολογούμενοι που δεν κατοικούν στην Ελλάδα αλλά υπoχρεoύνται να υποβάλλουν δήλωση)

α) Μέχρι τις 2 Μαΐου 2006 οι υπόχρεοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 1.
β) Μέχρι τις 3 Μαΐου 2006 οι υπόχρεοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 2.
γ) Μέχρι τις 4 Μαΐου 2006 οι υπόχρεοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 3.
δ) Μέχρι τις 5 Μαΐου 2006 οι υπόχρεοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 4.
ε) Μέχρι τις 8 Μαΐου 2006 οι υπόχρεοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 5.
στ) Μέχρι τις 9 Μαΐου 2006 οι υπόχρεοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 6.
ζ) Μέχρι τις 10 Μαΐου 2006 οι υπόχρεοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 7.
η) Μέχρι τις 11 Μαΐου 2006 οι υπόχρεοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 8.
θ) Μέχρι τις 12 Μαΐου 2006 οι υπόχρεοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 9.
ι) Μέχρι τις 15 Μαΐου 2006 οι υπόχρεοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 10, 20, 30, 40 και 50.
ια) Μέχρι τις 16 Μαΐου 2006 οι υπόχρεοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 60, 70, 80, 90 και 00 και υπόχρεοι που δεν έχουν Α.Φ.Μ.
 


6. Οι δηλώσεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις 3γ, 3δ, 3ε και 3στ, υποβάλλονται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. του φορολογούμενου με αρχή, για το ψηφίο 1, τις ημερομηνίες έναρξης των περιπτώσεων αυτών και ολοκληρώνεται μέσα σε 22 εργάσιμες μέρες ως ακολούθως:


Περιπτώσεις: 3γ, 3δ, 3ε και 3στ (Εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες (μισθοί-συντάξεις), αμοιβές αξιωματικών εμπορικών πλοίων, αλλοδαπής, κατοίκων εξωτερικού)
α) Μέχρι τις 3 Μαΐου 2006 οι υπόχρεοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 1.
β) Μέχρι τις 5 Μαΐου 2006 οι υπόχρεοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 2.
γ) Μέχρι τις 9 Μαΐου 2006 οι υπόχρεοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 3.
δ) Μέχρι τις 11 Μαΐου 2006 οι υπόχρεοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 4.
ε) Μέχρι τις 15 Μαΐου 2006 οι υπόχρεοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 5.
στ) Μέχρι τις 17 Μαΐου 2006 οι υπόχρεοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 6.
ζ) Μέχρι τις 19 Μαΐου 2006 οι υπόχρεοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 7.
η) Μέχρι τις 23 Μαΐου 2006 οι υπόχρεοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 8.
θ) Μέχρι τις 25 Μαΐου 2006 οι υπόχρεοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 9.
ι) Μέχρι τις 29 Μαΐου 2006 οι υπόχρεοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 10, 20, 30, 40 και 50.
ια) Μέχρι τις 31 Μαΐου 2006 οι υπόχρεοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 60, 70, 80, 90 και 00 και υπόχρεοι που δεν έχουν Α.Φ.Μ.


Ο φορολογούμενος που θέλει να υποβάλει ηλεκτρονικά τη δήλωσή του, μέσω διαδικτύου, στην υπηρεσία ΤAXISnet (Ηλεκτρονική Διεύθυνση www.taxisnet.gr) με χρήση προσωπικών κωδικών πρόσβασης, πρέπει να υποβάλει αίτηση στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες μέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, για να του αποδοθούν αυτοί οι κωδικοί.
 


4. ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ
Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. της περιφέρέιας που βρίσκεται η κατοικία του φορολογουμένου. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος ασκεί, ατομικά, εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα θα υποβληθεί στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της κύριας επιχείρησης ή του κύριου επαγγέλματός του κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης.
Όσοι φορολογούμενοι συμμετέχουν σε προσωπικές εταιρίες, Ε.Π.Ε., κοινωνίες, κοινοπραξίες κτλ. τη δήλωσή τους θα την υποβάλλουν στη Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας που βρίσκεται η κατοικία τους και όχι στη Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της εταιρίας, κοινωνίας, κοινοπραξίας κτλ.
Ειδικά για τους φορολογουμένους που κατοικούν στο εξωτερικό και αποκτούν εισοδήματα στην Ελλάδα, αρμόδιος για την παραλαβή της δήλωσης είναι:
α) Προκειμένου για φυσικά πρόσωπα που ασκούν στην Ελλάδα ατομικά εμπορική επιχείρηση γενικά ή ελευθέριο επάγγελμα, ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας της περιφέρειας όπου βρίσκεται η έδρα της κύριας επιχείρησής τους ή του κύριου επαγγέλματός τους, κατά περίπτωση.
β) Προκειμένου για όλα τα άλλα φυσικά πρόσωπα:
αα) Ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού (Μετσόβου 4 ΤΚ. 106 82 Αθήνα - τηλ. 8204652 - 8204603 , 8204604 - FAX 8204630 ) εφόσον όμως ο αντιπρόσωπος που έχουν ορίσει υπάγεται ως προς τη φορολογία εισοδήματος σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. της περιοχής του Νομού Αττικής.
ββ) Ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. της έδρας της πρωτεύουσας οποιουδήποτε νομού της Χώρας, εφόσον ο αντιπρόσωπος που έχουν ορίσει υπάγεται ως προς τη φορολογία εισοδήματος σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. του νομού αυτού. Αν λειτουργούν σε κάποια πρωτεύουσα νομού περισσότερες Δ.Ο.Υ. αρμόδιος είναι ο Προϊστάμενος της Α΄ Δ.Ο.Υ. της πρωτεύουσας αυτού του νομού, εκτός του Νομού Θεσσαλονίκης όπου αρμόδιος είναι ο Προϊστάμενος της Θ΄ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης.


γγ) Στα νησιά των νομών Αττικής, Δωδεκανήσου, Λέσβου, Μαγνησίας, Καβάλας, Κέρκυρας, Κεφαλονιάς, Κυκλάδων και Σάμου, εκτός των νησιών στα οποία βρίσκεται η πρωτεύουσα των νομών αυτών, αρμόδια είναι η Δ.Ο.Υ. κάθε νησιού, για τους κατοίκους εξωτερικού, των οποίων οι αντιπρόσωποι υπάγονται σε αυτήν αντίστοιχα, ως προς τη φορολογία εισοδήματος.
Στην προηγούμενη περίπτωση β΄ συμπεριλαμβάνονται και τα φυσικά πρόσωπα που είναί κάτοικοι αλλοδαπής και συμμετέχουν σε ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες, σε κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, σε αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρίες, σε συμμετοχικές ή αφανείς, σε κοινοπραξίες της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ή σε άλλα νομικά πρόσωπα, όπως Ε.Π.Ε., σωματεία κτλ., που έχουν έδρα στην Ελλάδα.


Ο φορολογούμενος ορίζει τον αντιπρόσωπό του στην Ελλάδα με την αναγραφή των στοιχείων αυτού στην ένδειξη του ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ του πίνακα 1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1).


Με τον ορισμό του αντιπροσώπου δε μεταθέτεται η υποχρέωση του αλλοδαπού για υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στον αντιπρόσωπο. Ο τελευταίος μπορεί να υποβάλει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του αλλοδαπού τον οποίο αντιπροσωπεύει μόνον εφόσον διαθέτει σχετική εξουσιοδότηση προς τούτο ( παράγραφος 1 άρθρου 62 Ν. 2238/1994 ).
Όσοι περιλαμβάνονται στην παραπάνω περίπτωση β, καθώς και οι προξενικοί υπάλληλοι του Κράτους που υπηρετούν στο εξωτερικό, μπορούν να επιδώσουν τη δήλωσή τους στην προξενική αρχή του τόπου που διαμένουν, η οποία οφείλει να τη διαβιβάσει στον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.


Οι φορολογούμενοι υποχρεούνται να ενημερώσουν το τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ. της κατοικίας ή του τόπου άσκησης του επαγγέλματός τους για κάθε αλλαγή διεύθυνσης με την υποβολή του σχετικού εντύπου.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφόσον δεν είστε επιτηδευματίες και στη δήλωση που λάβατε είναι γραμμένη η παλιά σας διεύθυνση, γράψτε τη νέα διεύθυνση διορθώνοντας τα προεκτυπωμένα στοιχεία του πίνακα 1. Στην περίπτωση αυτή δεν είναι απαραίτητη η υποβολή της δήλωσης μεταβολής στο Τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ. Η διαδικασία αυτή ισχύει μόνο για το χρονικό διάστημα υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.

 

 


ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ
Προκειμένου να προσδιοριστεί ο φόρος που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδημα κάθε φορολογουμένου, αθροίζονται τα δηλούμενα εισοδήματα και συμψηφίζονται τα θετικά και αρνητικά στοιχεία των επιμέρους εισοδημάτων.
Στη συνέχεια από το εισόδημα αυτό αφαιρούνται τα ποσά των τυχόν μειώσεων και δαπανών (Π.χ. ποσά δωρεών) και το υπόλοιπο, που αποτελεί το φορολογητέο εισόδημα του υποχρέου, υποβάλλεται σε φόρο με βάση την ακόλουθη κατά περίπτωση κλίμακα:
 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ OIKON. ΕΤΟΥΣ 2006
 

α) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Κλιμάκιο Εισοδήματος

Φορολ. συντελεστής %

Φόρος κλιμακίου

Σύνολο

(ευρώ)

 

(ευρώ)

Εισοδήματος

(ευρώ)

Φόρου

(ευρώ)

11.000

0

0

11.000

0

2.000

15

300

13.000

300

10.000

30

3.000

23.000

3.300

Υπερβάλλον

40

 

 

 

(β) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ � ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Κλιμάκιο Εισοδήματος

Φορολ. συντελεστής %

Φόρος κλιμακίου

Σύνολο

(ευρώ)

 

(ευρώ)

Εισοδήματος

(ευρώ)

Φόρου

(ευρώ)

9.500

0

0

9.500

0

3.500

15

525

13.000

525

10.000 30 3.000 23.000 3.525

Υπερβάλλον

40

 

 

 


Όταν στο εισόδημα του μισθωτού ή συνταξιούχου περιλαμβάνεται και εισόδημα από άλλη πηγή, το επιπλέον αφορολόγητο ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας (α), σε σχέση με το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας (β), περιορίζεται στο ποσό του μισθού ή της σύνταξης που δηλώνεται, εφόσον το ποσό του μισθού ή της σύνταξης είναι μικρότερο από το επιπλέον αυτό αφορολόγητο ποσό.
Το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου των κλιμάκων (α) και (β) αυξάνεται κατά χίλια (1.000) ευρώ εάν ο φορολογούμενος έχει ένα τέκνο που τον βαρύνει, κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ εάν έχει δύο τέκνα που τον βαρύνουν, κατά δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ εάν έχει τρία τέκνα που τον βαρύνουν και κατά χίλια (1.000) ευρώ για κάθε ένα τέκνο πάνω από τα τρία. Π.χ. εάν μισθωτός φορολογούμενος έχει δύο τέκνα το αφορολόγητο του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας (α) διαμορφώνεται στα 12.000, εάν έχει τρία τέκνα το αφορολόγητο διαμορφώνεται στα 20.000, εάν έχει τέσσερα τέκνα το αφορολόγητο διαμορφώνεται στα 21.000 Κ.Ο.Κ.


Το ποσό με το οποίο προσαυξάνεται το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου, μειώνει το ποσό του δεύτερου κλιμακίου και εάν αυτό δεν επαρκεί, το ποσό του τρίτου κλιμακίου.
Εάν ο ένας σύζυγος δεν έχει εισόδημα ή αυτό που έχει είναι μικρότερο από το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας, το αφορολόγητο ποσό που αφορά τα τέκνα ή η διαφορά που προκύπτει και μέχρι το αφορολόγητο ποσό που αφορά τα τέκνα, προστίθεται στο αφορολόγητο ποσό του άλλου συζύγου.


ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ
Αν στο συνολικό εισόδημα περιλαμβάνεται και εισόδημα από ακίνητα, το ακαθάριστο ποσό αυτού υποβάλλεται και σε συμπληρωματικό φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή ενάμιση τοις εκατό (1.5%).
Περαιτέρω επιβάλλεται αυξημένο ποσό συμπληρωματικού φόρου το οποίο ορίζεται σε ποσοστό 3% στο ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητα που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, εφόσον η επιφάνεια καθεμιάς από αυτές υπερβαίνει τα 300 τετραγωνικά μέτρα.
Το αυξημένο αυτό ποσοστό συμπληρωματικού φόρου επιβάλλεται στο ακαθάριστο εισόδημα από εκμισθούμενες κατοικίες.
Το ποσό αυτό του συμπληρωματικού φόρου, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το ποσό του φόρου που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδημα του φορολογουμένου.


ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ
Το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την κλίμακα (α) ή (β) κατά περίπτωση μειώνεται κατά ποσοστό 20% τοις εκατό (20%) και μέχρι του ποσού που προβλέπεται αντίστοιχα για:
α) έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης κωδ. 051-052
β) δαπάνη καταβαλλόμενου μισθώματος κωδ. 811 έως 827, καθώς και του ποσού της δαπάνης διδάκτρων για φροντιστήρια εκπαιδευτικών μαθημάτων ή ξένων γλωσσών κωδ.079 έως 085
γ) τόκους στεγαστικού δανείου που έχει συναφθεί από 1/1/03 και μετά κωδ.055-056
δ) το ποσό της διατροφής που καταβάλλεται από τον ένα σύζυγο στον άλλο, το οποίο επιδικάστηκε ή συμφωνήθηκε με συμβολαιογραφική πράξη κωδ. 075 076 και
ε) Για το φορολογούμενο που αποκτά εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες (μισθούς και συντάξεις), εφόσον αυτός προσφέρει υπηρεσίες ή κατοικεί για εννέα (9) τουλάχιστον μήνες μέσα στο έτος που απόκτησε το εισόδημα αυτό στους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου και Δωδεκανήσου, καθώς και σε περιοχή των νομών Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Φλώρινας, Πέλλης, Κιλκίς, Σερρών και Δράμας, η οποία περιλαμβάνεται σε ζώνη βάθους είκοσι (20) χιλιομέτρων από τη μεθοριακή γραμμή, τα ως άνω ποσά μείωσης του φόρου προσαυξάνονται με εξήντα (60) ευρώ για κάθε τέκνο που τον βαρύνει.


Αν με βάση την φορολογική κλίμακα δεν προκύπτει για το φορολογούμενο ποσό φόρου ή αυτό που προκύπτει είναι μικρότερο από το άθροισμα των μειώσεων των περιπτώσεων α, β, δ και ε που αφορούν αυτόν προσωπικά και τα πρόσωπα που τον βαρύνουν, τότε ολόκληρο το ποσό των μειώσεων των περιπτώσεων αυτών ή η διαφορά που προκύπτει μειώνει το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική κλίμακα για τον άλλο σύζυγο.
Αν το συνολικό ποσό των μειώσεων είναι μεγαλύτερο του φόρου, ο οποίος προκύπτει με βάση τη φορολογική κλίμακα για τον φορολογούμενο και τη σύζυγό του, η διαφορά δεν επιστρέφεται ούτε συμψηφίζεται.
Το ποσό που απομένει ύστερα από τις μειώσεις αποτελεί το φόρο που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδημα του φορολογούμενου.
 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης