Αρ. Πρ. 598/23.01.06

Σύνταξη και αποστολή εκθέσεων ελέγχου Κ.Β.Σ. στις Δ.Ο.Υ.Σχόλια:


23 Ιαν 2006

Taxheaven.gr
Αρ. πρ. 598/23.01.06 Σύνταξη και αποστολή εκθέσεων ελέγχου Κ.Β.Σ. στις Δ.Ο.Υ.

Προς: Όλες τις Περιφερειακές Δ/νσεις ΥΠ.Ε.Ε.


1. Γενικά

Όπως είναι γνωστό με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ν.3296/2004 (ΦΕΚ 253 Α΄/14-12-2004) καθορίστηκε ειδικός, προαιρετικού χαρακτήρα, τρόπος και διαδικασία περαίωσης των υποβαλλόμενων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ καθώς και των λοιπών φορολογιών, ως ειλικρινών, ειδικά των εμπορικών επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών που τηρούν βιβλία ανεξαρτήτως κατηγορίας Κ.Β.Σ., ή νόμιμα δεν τηρούν μέχρι συγκεκριμένου ύψους ορίων ακαθαρίστων εσόδων (εμπορικές επιχειρήσεις πώλησης εμπορευμάτων ή παραγωγής προϊόντων, για χρήσεις με ακαθάριστα έσοδα μέχρι 300.000 ευρώ, ελεύθεροι επαγγελματίες, για χρήσεις με ακαθάριστες αμοιβές μέχρι 150.000 ευρώ κ.λ.π.).2. 2. Ενδεικτικές περιπτώσεις εξαίρεσης από την περαίωση

Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ως άνω νόμου, καθορίστηκαν περιπτώσεις εξαίρεσης από την περαίωση. Μεταξύ των περιπτώσεων αυτών είναι:

2.1.Δηλώσεις που αφορούν διαχειριστικές περιόδους που βαρύνονται με παραβάσεις Κ.Β.Σ..

Τονίζεται ότι με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1027/22.2.2005 με την οποία δόθηκαν οδηγίες, μεταξύ των άλλων και για την εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 14 διευκρινίστηκε ότι «...Ως παραβάσεις που επισύρουν την εξαίρεση θεωρούνται οι παραβάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 3, 4 και 6 του άρθρου 30 του ΚΒΣ, δηλαδή οι παραβάσεις αυτές που προβλέπεται ότι επισύρουν ανεπάρκεια ή ανακρίβεια των βιβλίων και στοιχείων, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους και από το αν επηρεάζουν ή όχι τελικώς το κύρος των βιβλίων και στοιχείων σύμφωνα με τις παραγράφους 7 και 8 του ιδίου άρθρου 30 του ΚΒΣ.

Σημειώνεται ότι η κατά τα ανωτέρω εξαίρεση ισχύει εφόσον πρόκειται για παραβάσεις του ΚΒΣ για τις οποίες κατά το χρόνο κατά τον οποίο επέρχεται η περαίωση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ έχουν ήδη επιδοθεί στον επιτηδευματία οι οικείες εκθέσεις ελέγχου ΚΒΣ ή Υπηρεσιακά Σημειώματα Ελέγχου (Υ.Σ.Ε.) από τις ελεγκτικές υπηρεσίες (Σ.Δ.Ο.Ε., Ελεγκτικά Κέντρα, Δ.Ο.Υ.) ».

2.2. Δηλώσεις που αφορούν χρήσεις για τις οποίες κατά τον χρόνο υποβολής τους υπάρχουν και δεν έχουν ακόμη ελεγχθεί κατασχεθέντα ανεπίσημα βιβλία και στοιχεία.3. 3. Ενέργειες Υπηρεσιών.

Κατόπιν των ανωτέρω και για να καταστεί δυνατή η ενημέρωση των Δ.Ο.Υ., ενόψει της επικείμενης έναρξης υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2006 (χρήση 2005), επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

· Όσες εκθέσεις ελέγχου Κ.Β.Σ., τρεχουσών υποθέσεων, βρίσκονται ακόμη σε εκκρεμότητα θα πρέπει να ολοκληρωθούν και αποσταλούν στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., με ευθύνη των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων, το αργότερο έως 28/2/2006, με ταυτόχρονη ενημέρωση της Υπηρεσίας μας, ώστε μετά την ημερομηνία αυτή να μην υφίστανται πλέον σχετικές εκκρεμότητες.

· Για Υ.Σ.Ε. που θα εκδοθούν μετά την ημερομηνία λήψης της παρούσης και θα αφορούν επιχειρήσεις οι οποίες εμπίπτουν στις πιο πάνω κατηγορίες, να ενημερώνετε άμεσα τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. και να διεκπεραιώνετε τις σχετικές υποθέσεις, όσο το δυνατόν ταχύτερα, με τη σύνταξη και αποστολή των οικείων εκθέσεων ελέγχου.

· Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι υπάρχει η υποχρέωση άμεσης ενημέρωσης, των αρμοδίων Δ.Ο.Υ., στις περιπτώσεις επιχειρήσεων των οποίων έχουν κατασχεθεί ή παραληφθεί ανεπίσημα βιβλία και στοιχεία, προκειμένου να εξαιρεθούν οι δηλώσεις των επιχειρήσεων αυτών από την περαίωσή τους.


Ακριβές αντίγραφο Ο Ειδικός Γραμματέας

ΗΛΙΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ


Taxheaven.gr