ΙΚΑ Σ56/7/13.01.06

Τήρηση προθεσμιών για τη διεκπεραίωση-απάντηση σε αιτήσεις πολιτών. Αποζημίωση πολιτών για καθυστερήσειςΣχόλια:


13 Ιαν 2006

Taxheaven.gr
ΙΚΑ Σ56/7/13.01.06       Τήρηση προθεσμιών για τη διεκπεραίωση-απάντηση σε αιτήσεις πολιτών. Αποζημίωση πολιτών για καθυστερήσεις


Σχετ.: Η εγκύκλιος 103/2004.

1. Με την ανωτέρω εγκύκλιο κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Ν. 3242/2004 και η σχετική με αυτές εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης.
Στην παρ. 1 του άρθρου 6 ορίζεται γενική προθεσμία 50 ημερών για τη διεκπεραίωση αιτήσεων που υποβάλλονται από τους πολίτες σε δημόσιες υπηρεσίες γενικά. Σύμφωνα δε με την περίπτωση 2 της ίδιας παραγράφου του ανωτέρω άρθρου, αν μία υπόθεση δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί λόγω αντικειμενικής αδυναμίας, ειδικά αιτιολογημένης, η αρμόδια υπηρεσία οφείλει, εντός πέντε τουλάχιστον ημερών πριν από την εκπνοή της προθεσμίας να γνωστοποιήσει εγγράφως στους αιτούντες: α) τους λόγους της καθυστέρησης, β) τον υπάλληλο που έχει αναλάβει την υπόθεση και τον αριθμό τηλεφώνου του και γ) κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία.
Εξάλλου, το άρθρο 7 του ανωτέρω νόμου προσδιορίζει τις κυρώσεις που επιβάλλονται στην περίπτωση που δεν τηρούνται οι οριζόμενες στο προηγούμενο άρθρο προθεσμίες, δηλαδή την καταβολή χρηματικής αποζημίωσης στους αιτούντες από τον οικείο φορέα.

2. Με το με αρ. Σ42/3/10.3.2004 Γενικό Έγγραφο η Υπηρεσία μας επιφυλάχθηκε να δώσει οδηγίες για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων εργαζομένων της Ολυμπιακής Αεροπορίας οι οποίοι δεν συνταξιοδοτήθηκαν με το ειδικό καθεστώς του Ν. 1759/88 και αξιώνουν τη χορήγηση της προσαύξησης του ποσού της σύνταξής τους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 32 του Ν. 1902/1990.
Για το θέμα αυτό καθώς και για το αν είναι επιτρεπτό οι εργαζόμενοι στις αεροπορικές επιχειρήσεις να συνταξιοδοτηθούν με τις κοινές διατάξεις της νομοθεσίας του Ιδρύματος, εάν τυχόν αυτές είναι ευνοϊκότερες (π.χ., 2874/2000 ή παρ. 1 άρθρου 27 Ν. 1902/90) ή να λάβουν την ανωτέρω πριμοδότηση της παρ. 8 του άρθρου 32 του Ν. 1902/1990, ακόμα και εάν έχουν συνταξιοδοτηθεί με τις διατάξεις του Ν. 1759/1988, έχει επιληφθεί η Νομική Διεύθυνση του Ιδρύματος, στην οποία εκκρεμούν σχετικά ερωτήματα της Υπηρεσίας μας.
3. Με αφορμή το γεγονός ότι υποβάλλεται στα Υποκαταστήματα πλήθος αιτήσεων με τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι που ανήκουν στις προαναφερθείσες κατηγορίες ζητούν να ικανοποιηθούν οι αξιώσεις τους σχετικά με τα ανωτέρω θέματα, εξαιτίας του εξαιρετικού φόρτου εργασίας που προκύπτει για τις υπηρεσίες όταν υποβάλλονται μαζικά αιτήσεις, αφενός, και αφετέρου λόγω της υφιστάμενης εκκρεμότητας στη Νομική Διεύθυνση, υπάρχει αντικειμενική αδυναμία της Υπηρεσίας να τηρήσει τη νόμιμη προθεσμία για τη διεκπεραίωση αυτών των αιτήσεων.
Σας εφιστούμε, λοιπόν, την προσοχή στην εφαρμογή της περίπτωσης 2 της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3242/04, σύμφωνα με την οποία θα πρέπει τουλάχιστον 5 ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας των 50 ημερών από την υποβολή του αιτήματος να ενημερώσετε εγγράφως και με απόδειξη παραλαβής τους αιτούντες για τους λόγους για τους οποίους υφίσταται αντικειμενική αδυναμία της υπηρεσίας να απαντήσει επί της ουσίας στην αίτησή τους εντός της νόμιμης προθεσμίας καθώς και να τους παράσχετε κάθε άλλη χρήσιμη σχετικά με την αίτησή τους πληροφορία.

Η τήρηση αυτής της διαδικασίας είναι απολύτως απαραίτητη, έστω και αν έχει ήδη παρέλθει η προθεσμία, παρ� όλο που στην πράξη ούτως ή άλλως επιβαρύνει τις αρμόδιες Υπηρεσίες με το έργο της διεκπεραίωσής της, διότι, εκτός του ότι απαιτείται ευθέως από τη διάταξη, αποδυναμώνει τις ήδη προβαλλόμενες αξιώσεις των αιτούντων για την καταβολή σε αυτούς χρηματικής αποζημίωσης λόγω υπέρβασης των προθεσμιών.


Taxheaven.gr