Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υ.Α.130621/2.7.2003 Εργασίες, έργα και δραστηριότητες στις οποίες απαγορεύεται να απασχολούνται οι ανήλικοι.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-07-2003 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Υ.Α.130621/2.7.2003
Εργασίες, έργα και δραστηριότητες στις οποίες απαγορεύεται να απασχολούνται οι ανήλικοι.


Υ.Α.130621 (ΦΕΚ 875/Β/2-7-2003) Εργασίες, έργα και δραστηριότητες στις οποίες απαγορεύεται να απασχολούνται οι ανήλικοι.

130621

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (137/Α)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 (παράγραφος 1) του ν. 3144/2003 «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση
της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις» (111/Α).
3. Το π.δ. 62/98 «Μέτρα για την προστασία των νέων κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία
94/33/ΕΚ» (67/Α)
4. Το από 01.05.2002 πόρισμα της Επιτροπής για τις χειρότερες μορφές εργασίας των παιδιών, η οποία
συγκροτήθηκε με την με αρ. 95546/30.8.2001 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων
3. Τη γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας

Αποφασίζουμε

Αρθρο 1
Σκοπός- Πεδίο εφαρμογής
1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός των εργασιών, των έργων και των δραστηριοτήτων
που από τη φύση τους ή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτελούνται είναι πιθανό να βλάψουν την
υγεία, την ασφάλεια ή να προσβάλλουν την ηθική των νέων εργαζομένων που δεν έχουν συμπληρώσει το
18ο έτος της ηλικίας τους κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 3144/2003 και της
παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 2918/2001 «Κύρωση της 182 ∆ΣΕ για την απαγόρευση των
χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψή τους» (119/Α).
2. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται σε κάθε πρόσωπο ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18)
ετών το οποίο απασχολείται με οποιαδήποτε μορφής σύμβαση εργασίας ή σχέση εργασίας ή με σύμβαση
έργου ή με σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή αυτοαπασχολείται, πλην των απασχολουμένων με σχέση
ναυτικής εργασίας στον ναυτιλιακό και τον αλιευτικό τομέα, για τους οποίους εφαρμογή έχουν ειδικές
διατάξεις.

Αρθρο 2
Απαγορεύσεις
Καθορίζονται οι εργασίες, τα έργα και οι δραστηριότητες στις οποίες απαγορεύεται να απασχολούνται
ανήλικοι, επειδή θεωρούνται ότι από τη φύση τους ή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτελούνται είναι
πιθανό να βλάψουν την υγεία, την ασφάλεια ή να προσβάλλουν την ηθική τους.
Α. Αν θυγιειν ό περιβάλλον (επικίν δυν ες ουσίες, παράγον τες και διαδικασίες, θερμοκρασία, θόρυβος
και δον ήσεις επιβλαβείς για την υγεία)
1. Μελισσοκομικές εργασίες εφόσον πρόκειται για αλλεργικά άτομα
2. Χρήση γεωργικών φαρμάκων
3. Χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων
4. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας- διαχείρισης λυμάτων κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων
2
5. ∆ιαχείριση ζωικών περιττωμάτων και αποσυντιθέμενων υλικών
6. Μονάδες αξιοποίησης ζωικών αποβλήτων
7. Συλλογή απορριμμάτων
8. Οι εργασίες σε εγκαταστάσεις αποχέτευσης και σε αυτοκίνητα εκκένωσης βόθρων
9. Η αποκομιδή απορριμμάτων και το θάψιμό τους σε χωματερές
10. Η διαλογή ή χρησιμοποίηση ρακών και παλιοϋφασμάτων. Η διαλογή μεταχειρισμένων ρούχων που
δεν έχουν απολυμανθεί
11. Βυρσοδεψία
12. Ταρίχευση, βαλσάμωμα
13. Η εργασία σε εργοστάσια παρασκευής ζωικής κόλλας και οστεόκολλας, σε βυρσοδεψεία και σε
αποθήκες ακατέργαστων δερμάτων
14. Η εργασία σε έρευνες για καρκίνο ή λοιμώδεις νόσους
15. Η εργασία που συνεπάγεται προφανή κίνδυνο για την επαφή με το ανθρώπινο αίμα που μπορεί κατά
μεγάλη πιθανότητα να θεωρηθεί φορέας μικροβίων
16. Η χρησιμοποίηση ή ανάμειξη οργανικών ουσιών που υπόκεινται σε σήψη
17. Οι εργασίες που συνεπάγονται επιβλαβή έκθεση σε βιολογικούς παράγοντες των ομάδων 3 και 4 ως
προς το βαθμό κινδύνου μόλυνσης του άρθρου 2 του Π.∆. 186/1995 «Προστασία των εργαζομένων από
κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε
συμμόρφωση με τις οδηγίες του Συμβουλίου 90/679/EOK και 93/88/EOK» (97/Α)
18. Τεχνικοί ακτίνων Χ
19. Βοηθοί εργαστηρίων όπου γίνεται χρήση ιοντιζουσών ακτινοβολιών και ραδιενεργών υλικών
20. Εργασίες κατά τις οποίες ο νέος εκτίθεται σε επίδραση ιοντιζουσών ακτινοβολιών σύμφωνα με την
Έγκριση Κανονισμών Ακτινοπροστασίας αριθ.1014 (ΦΟΡ) 94/ 06.03.2001
21. Εργασίες που συνεπάγονται επιβλαβή έκθεση σε:
- ουσίες και παρασκευάσματα, που σύμφωνα με το άρθρο 34 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης
(ΚΥΑ) 378/94 «Επικίνδυνες ουσίες, ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση αυτών σε
συμμόρφωση με την οδηγία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 67/548/ΕΟΚ όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει» (705/Β) και το άρθρο 10 της ΚΥΑ 265/02 «Ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση
επικίνδυνων παρασκευασμάτων σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της Οδηγίας 2001/60/ΕΚ της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας» (1214/Β), κατατάσσονται ως τοξικά (T), λίαν τοξικά (T+), διαβρωτικά (C) ή εκρηκτικά (E)
- ουσίες και παρασκευάσματα, που σύμφωνα με την ΚΥΑ 378/94 και την ΚΥΑ 1197/89 κατατάσσονται
ως επιβλαβή (Xn) και χαρακτηρίζονται από μία ή περισσότερες από τις κάτωθι φράσεις κινδύνου:
α. Κίνδυνοι πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων (R39).
β. Πιθανοί κίνδυνοι μόνιμων επιδράσεων (R40).
γ. Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση κατόπιν εισπνοής (R42).
δ. Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση κατόπιν επαφής με το δέρμα (R43).
ε. Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο (R45).
στ. Μπορεί να προκαλέσει κληρονομικές γενετικές αλλοιώσεις (R46).
ζ. Κίνδυνος σοβαρών επιδράσεων στην υγεία σε περίπτωση παρατεταμένης έκθεσης (R48).
η. Μπορεί να επηρεάσει τη γονιμότητα (R60).
θ. Κίνδυνος κατά την εγκυμοσύνη βλαβερών επιδράσεων στο νεογνό (R61).
- ουσίες και παρασκευάσματα, που σύμφωνα με την ΚΥΑ 378/94 κατατάσσονται ως ερεθιστικά (Xi)
και χαρακτηρίζονται από μία ή περισσότερες από τις κάτωθι φράσεις κινδύνου:
α. Είναι λίαν εύφλεκτη (R12).
β. Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση κατόπιν εισπνοής (R42).
γ. Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση κατόπιν επαφής με το δέρμα (R43).
- ουσίες παρασκευάσματα που αναφέρονται στο άρθρο 2 (παράγραφος 3) του π.δ.399/94
"Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους
παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 90/394/ΕΟΚ"
(221/Α/94)
- μόλυβδο και σε ενώσεις του, στο βαθμό που οι εν λόγω παράγοντες μπορούν να απορροφούνται
από τον ανθρώπινο οργανισμό
- αμίαντο
3
22. Η εξαγωγή, χρησιμοποίηση, ή ανάμειξη υλικών που περιέχουν ελεύθερο διοξείδιο του πυριτίου ή
σύμπλοκα άλατα πυριτίου ή αμίαντο
23. Η χρησιμοποίηση υδραργύρου (και υπό μορφή φυράματος) και υδραργυρικών αμαλγαμάτων
24. Η χρησιμοποίηση, ανάμειξη ή παραγωγή χρωμάτων μολυβδούχων
25. Η βαφή κατά την οποία γίνεται χρήση του ανθρακικού μολύβδου, του θειικού μολύβδου, του οξειδίου
του μολύβδου και ειδών που περιέχουν τις ουσίες αυτές. Επίσης οι εργασίες καθαρισμού επιφανειών
βαμμένων με αυτές τις ουσίες εκτός αν τα τεχνικά μέτρα που λαμβάνονται αποτρέπουν τη δυνατότητα
εισπνοής σκόνης
26. Η χρησιμοποίηση διαλυτών που περιέχουν βενζόλιο
27. Η παραγωγή, η ανάμειξη και η χρησιμοποίηση μονομερούς βινυλοχλωριδίου
28. Η παραγωγή, η κατεργασία και η σύμμειξη μολύβδου. Η εργασία σε εργοστάσια κατασκευής
συσσωρευτών μολύβδου
29. Η εργασία σε στοιχειοθετήρια, σε στερεοτυπεία, στις λινοτυπικές μηχανές, στα χυτήρια μονοτυπίας και
στη τσιγκογραφία
30. Η συστηματική εργασία σε χώρους φορτίσεως συσσωρευτών
31. Η κασσιτέρωση ή χρωμίωση ή επιμετάλλωση. Το βάψιμο με πιστολέτο ως συστηματική εργασία. Η
βαφή και η εμβάπτιση μεταλλικών αντικειμένων
32. Η εργασία σε εργοστάσια ή εργαστήρια:
α. Παρασκευής θειικού οξέως, θειώδους οξέως και θειωδών ενώσεων.
β. Νιτρικού και υδροχλωρικού οξέως.
γ. Χλωρίου, χλωριούχου ασβεστίου, υποχλωριωδιών αλκαλίων και χλωριούχου θείου.
δ. Χλωρικών αλάτων
ε. Επεξεργασίας αρσενικού και παρασκευής αρσενικούχων ενώσεων.
ζ. Παρασκευής ανιλίνης και χρωμάτων ανιλίνης και αζοχρωμάτων.
η. Παρασκευής κυανιούχων ενώσεων και χρήσης ισοκυανιούχων.
θ. Παρασκευής οξαλικού οξέως.
ι. Παρασκευής αιθυλικού, οξικού και προπυλικού αιθυλεστέρα.
ια. Παρασκευής κολλοδίου και κυτταροειδούς.
ιβ. Παραγωγής αμμωνίας.
ιγ.Φωσφόρου
ιδ. Χημικών λιπασμάτων
33. Η εργασία λεύκανσης ή διάλυσης χάρτου, άχυρου ή ρακών
34. Λεύκανση, βαφή και τελική επεξεργασία υφασμάτων με τη χρήση χημικών
35. Η εργασία σε βασικές μεταλλουργικές βιομηχανίες
36. Η εργασία και παραμονή σε χώρους υαλουργείων στους οποίους κατεργάζεται η πρώτη ύλη,
καθαρίζονται οι κλίβανοι, εμφυσούνται οι ύαλοι, κόβονται, τροχίζονται ή λειαίνονται
37. Ο καθαρισμός μεταλλικών επιφανειών με ψηγματοβολή (αμμοβολή)
38. Η εργασία στους αλευρόμυλους (στα τμήματα που αναπτύσσονται σκόνες)
39. Το κοπάνισμα, το ξάσιμο και το ξεχώρισμα λιναριού, μπαμπακιού, τριχών ή μαλλιών
40. Εργασίες που συνεπάγονται, σύμφωνα με το Π.∆. 396/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και
υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε
συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 89/656/EOK» (220/Α) τη χρήση ατομικών
αναπνευστικών προστατευτικών μέσων, εκτός αν αυτό επιβάλλεται για την αντιμετώπιση εκτάκτων
περιστατικών ή την εκτέλεση καθήκοντος μικρής χρονικής διάρκειας
41. Εργασίες κατά τις οποίες ο νέος εκτίθεται σε θόρυβο στάθμης μεγαλύτερης των 80 dB(A). Η τιμή των
80 dB(A) νοείται ως μέση ισοδύναμη τιμή (για 40 ώρες απασχόληση την εβδομάδα). Επίσης σε
θόρυβο στάθμης μεγαλύτερης των 112 dB έστω και στιγμιαίως.
42. Εργασίες που συνεπάγονται, σύμφωνα με το Π.∆. 396/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και
υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε
συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 89/656/EOK» (220/Α) τη χρήση ωτασπίδων, εκτός αν
αυτό επιβάλλεται για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών ή την εκτέλεση καθήκοντος μικρής
χρονικής διάρκειας.
4
43. Εργασίες κατά τις οποίες ο νέος εκτίθεται σε πολύ υψηλές ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (για ικανό
χρονικό διάστημα) ή σε εντόνως ακτινοβολούμενη θερμότητα ή σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά
την εκτέλεση υπαιθρίων εργασιών.
44. Εργασίες πυρόσβεσης
45. Εργασία σε φούρνους και κλιβάνους
46. Επεξεργασία μετάλλων
47. Παρασκευή ινών και πλαστικών
48. Εφαρμογές συγκολλητικών ουσιών/διαλυτών π.χ. στην υποδηματοποιία
49. Εργασίες συγκόλλησης ή κοπής με αέριο ή ηλεκτρισμό
50. Η εργασία σε εργοστάσια ή εργαστήρια ή τμήματα εργοστασίων στα οποία ή παράγονται ή
αποστάζονται:
α. Εκρηκτικές ύλες
β. Πυροτεχνήματα
γ. Φωτιστικά αέρια, πεπιεσμένα αέρια, εύφλεκτα υλικά
δ. Εύφλεκτα προϊόντα.
Επίσης η απασχόληση εν γένει σε χώρους εργασίας, στους οποίους υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας
εκρηκτικής ατμόσφαιρας κατά την έννοια του άρθρου 2 του Π.∆. 42/2003 «Σχετικά με τις ελάχιστες
απαιτήσεις για τη βελτίωση της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων οι οποίοι
είναι δυνατόν να εκτεθούν σε κίνδυνο από εκρηκτικές ατμόσφαιρες σε συμμόρφωση με την οδηγία
1999/92/ΕΚ της 16ης ∆εκεμβρίου 1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (44/Α)
Β. Πολύωρη απασχόληση, ν υκτεριν ή απασχόληση και απασχόληση όπου ο αν ήλικος είν αι
εκτεθειμέν ος σε κάθε κίν δυν ο φυσικής, ψυχολογικής ή σεξουαλικής κακοποίησης ή
εκμετάλλευσης.
1. Εργασία σε Καμπαρέ, Κακόφημους οίκους, Μπάρ, Καταστήματα πώλησης σεξουαλικών ειδών,
Ινστιτούτα σάουνας - μασάζ, Χαρτοπαικτικές λέσχες, Χώρους παιγνίων
2. Εργασία σε ντισκοτέκ, μουσικοχορευτικά κέντρα
3. Συμμετοχή σε ασελγή θεάματα ή εργασία σε χώρους τέτοιων θεαμάτων (στριπτήζ, χορός, σάτιρα, κλπ)
4. Συμμετοχή ή εργασία σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες ερωτικού ή πορνογραφικού περιεχομένου
5. Μοντέλα σε επίδειξη μόδας, φωτογράφησης και διαφήμισης προϊόντων (μανεκέν), ηθοποιοί, και άλλοι
καλλιτέχνες, εφόσον δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Π.∆. 62/98 περί απασχόλησης
σε πολιτιστικές και συναφείς δραστηριότητες
6. Γελωτοποιοί (κλόουν), ανιματέρ και άλλα παρόμοια
7. Συνοδοί κυρίων - κυριών
8. Κάθε μορφής επαιτεία ή εκμετάλλευση
9. Πλανόδιοι πωλητές, πωλητές σε υπαίθριους πάγκους και υπαίθριες αγορές
10. Υπαίθριοι μικροπωλητές (π.χ. πώληση λουλουδιών σε χώρους διασκέδασης, πώληση
μικροαντικειμένων στους οδηγούς αυτοκινήτων στα φανάρια, στους πιστούς έξω από τις εκκλησίες,
κλπ)
11. Υπαίθρια παροχή υπηρεσιών (π.χ. καθαρισμός τζαμιών αυτοκινήτων στα φανάρια, λουστράρισμα
παπουτσιών στα πεζοδρόμια, κλπ)
12. Πλασιέ
13. ∆ιαφημιστές - αφισοκολλητές - διανομείς φυλλαδίων
14. Εργασίες διανομής και παράδοσης αγαθών κατ- οίκον - κούριερ
15. Θυρωροί
16. Οικιακοί βοηθοί
17. Η φροντίδα, ταρίχευση και μεταφορά νεκρών
18. Εργασία σε επιχειρήσεις οικονομικών συναλλαγών, στοιχημάτων, κλπ
19. Μοναχική εργασία σε χώρους όπου γίνονται χρηματικές συναλλαγές (π.χ. καντίνες, βενζινάδικα,
περίπτερα, κλπ)
20. Η εργασία φύλακα. Η μεταφορά χρημάτων από και προς τράπεζες, δημόσια ταμεία, πιστωτικά ή
νομισματικά ιδρύματα ή τόπους φύλαξης
21. Εργασία σε οινοποιεία, ζυθοποιεία και αποστακτήρια αλκοολούχων ποτών
5
22. Εργασίες που αμείβονται κατ' αποκοπή και εργασίες στις οποίες η αύξηση του ρυθμού εργασίας
επιτρέπει τη λήψη ενός υψηλότερου μισθού
23. Η συμμετοχή σε ομάδα εργασίας η οποία περιλαμβάνει ενήλικες εργαζόμενους που εκτελεί εργασίες
που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο
24. Χρήση όπλων σε δραστηριότητες αναψυχής
25. ∆ιαχείριση επιβητόρων ( ίππων, ταύρων βουβαλοταύρων, κάπρων κλπ είτε σε συστηματικές εκτροφές
είτε για ζώα ελευθέρας βοσκής
26. Τοκετός ζώων
27. Κέντρα τεχνητής σπερματέγχυσης και οχείας ζώων
28. Εργασία σε σφαγεία
29. Εργασίες εκδοράς γουναφόρων
30. Εργασία σε ορυχεία, μεταλλεία, λατομεία
31. Εργασία σε νοσοκομεία, κλινικές, γηροκομεία ή σε άλλες μονάδες φροντίδας και υγείας
32. Η εργασία σε υπηρεσίες ψυχιατρικής περίθαλψης και περίθαλψης τοξικομανών
33. Η εργασία που απαιτεί για την διατήρηση της ασφάλειας της εργασίας, την συνεννόηση και την
συνεργασία του εργαζομένου που την εκτελεί, με εργαζόμενους που εκτελούν άλλη εργασία
34. Η απασχόληση σε χώρους κατασκευής, επισκευής ή εμπορίας όπλων και πυρομαχικών
Γ. Εργασίες με τη χρήση επικίν δυν ου εξοπλισμού, μηχαν ημάτων και εργαλείων ή εργασία που
περιλαμβάν ει χειρων ακτική διακίν ηση ή μεταφορά βαρέων φορτίων.
1. Οικοδομικές εργασίες και τεχνικά έργα
2. Υλοτομία
3. Εργασίες δασοτεχνικών έργων πλην φυτοκομικών εργασιών
4. Μηχανοποιημένες καλλιέργειες
5. Χειρισμός γεωργικών μηχανημάτων
6. Χρήση αυτοκινούμενων γεωργικών μηχανημάτων πλην των περιπτώσεων που έχουν άδεια οδήγησης
7. Χειρισμός και οδήγηση γεωργικού ελκυστήρα (τρακτέρ), (από άτομα μικρότερα των 17 ετών
συμπληρωμένων)
8. Χρήση μηχανολογικού μη αυτοκινούμενου εξοπλισμού (μηχανικά συστήματα άρδευσης, χορτοκοπτικά
μηχανήματα, ψεκαστήρες κλπ)
9. Η επίβλεψη της λειτουργίας και η τροφοδοσία των θεριστικών και των αλωνιστικών μηχανών και των
πρεσσών άχυρου
10. Το φούσκωμα ελαστικών γεωργικών ελκυστήρων ή άλλων αναλόγων οχημάτων με πίεση μεγαλύτερη
της 1,5 Atm
11. Χρήση κυνηγετικών όπλων
12. Μεταφορά ή έλξη με την χρησιμοποίηση δύο ή περισσοτέρων μηχανών
13. Η εργασία σε διακλαδώσεις γραμμών τραίνων συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης βαγονιών
14. Εργασίες σε αποβάθρες
15. Φορτοεκφορτώσεις
16. Στοιβάξεις
17. Εργασίες που συνεπάγονται την ανύψωση ή μεταφορά φορτίου μεγαλύτερου από το αναγραφόμενο
στον παρακάτω πίνακα Α
ΠΙΝΑΚΑΣ Α
Ηλικία Φορτίο που ανυψούται σε Kg
Άρρενες Θήλεις
Παιδιά που δεν έχουν συμπληρώσει το
15ο έτος της ηλικίας τους
0 0
Έφηβοι από 15 μέχρι 16 ετών 8 5
Έφηβοι που έχουν συμπληρώσει το 16ο
έτος της ηλικίας τους
13 8
18. Εργασίες ως σύνηθες έργο, που συνεπάγονται τη μεταφορά ή την ανύψωση φορτίου μεγαλύτερου
από το αναγραφόμενο στον πιο κάτω πίνακα Β για έφηβους 15 μέχρι 18 ετών
6
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
Απόσταση στην οποία μεταφέρεται το
φορτίο σε μέτρα
Ανώτατο επιτρεπτό όριο φορτίου σε Kg
Aρρενες Θήλεις
έως 10 μέτρα 8 5
Από 10 έως 30 μέτρα 5 3
Από 30 μέτρα και πάνω 3 2
19. Η εργασία ως σύνηθες έργο, που συνεπάγεται ώθηση φορτίου σε σιδηροτροχιές ή με χειράμαξες για
άρρενες κάτω των 16 ετών και θήλεις κάτω των 18 ετών
20. Η εργασία ως σύνηθες έργο, που συνεπάγεται ώθηση σε σιδηροτροχιές φορτίου μεγαλύτερου των 300
Kg ή ώθηση με χειράμαξες δύο τροχών φορτίου μεγαλύτερου των 100 Kg ή ώθηση με χειράμαξες
τριών ή τεσσάρων τροχών φορτίου μεγαλύτερου των 50 Kg ή τέλος ώθηση με χειράμαξες ενός τροχού
φορτίου μεγαλύτερου των 30 Kg, για άρρενες 16 μέχρι 18 ετών
21. Η εργασία για φόρτωση ή εκφόρτωση σκαφών
22. Εργασίες που ανατίθενται ως σύνηθες έργο και υποχρεώνουν τον εργαζόμενο να παίρνει αφύσικη
στάση (π.χ. σιδερωτής) ή να διατηρεί μέλη του σώματός του για ικανό χρονικό διάστημα σε μη φυσική
θέση (π.χ. τα χέρια σε επίπεδο ψηλότερο των ώμων)
23. Κατασκευαστές εργαλείων
24. Μηχανοτεχνίτες
25. Οδήγηση/χειρισμός φορτηγών, λεωφορείων, τρικύκλων, φέρρυ μποτ, κλπ
26. Ο χειρισμός γερανών, γερανογεφυρών και βαρούλκων ή άλλων παρομοίων μηχανών και
μηχανημάτων
27. Ο χειρισμός και οδήγηση περονοφόρων ανυψωτικών μηχανημάτων (από άτομα μικρότερα των 17
ετών συμπληρωμένων) και ο χειρισμός περονοφόρων οχημάτων μεταφερόντων πυρακτωμένα ρευστά
υλικά
28. Χειρισμός των πρεσσών με έκκεντρο ή παρομοίων πρεσσών
29. Χειρισμός υδραυλικών πρεσσών
30. Χειρισμός θερμοπλαστικών πρεσσών, χυτοπρεσσών αλουμινίου και άλλων παρομοίων πρεσσών
31. Ο χειρισμός μηχανών κατασκευής παπουτσιών
32. Τοποθέτηση και χειρισμός μηχανών πριονίσματος και επεξεργασίας ξύλου
33. Οι εργασίες με μηχανήματα που φέρουν κοπτικά εργαλεία που κινούνται με μηχανική δύναμη και
κυρίως οι εξής:
α. Η εργασία σε κυκλικά πριόνια, πριονοκορδέλες, μηχανές λείανσης, διαμόρφωσης (σβούρες) ή
ροκανίσματος ξύλων.
β. Η εργασία σε ψαλίδια, σε μηχανήματα τεμαχισμού, σε μηχανήματα κοπής (κοπτικά δεσμίδων χαρτιού,
κυκλικά πριόνια, πριονοκορδέλες επεξεργασίας άλλου υλικού εκτός του ξύλου) και σε θραυστήρες.
γ. Η εργασία σε μηχανήματα ελασματοποιΐας και γενικά σε μηχανήματα στα οποία το υλικό ή το
επεξεργαζόμενο αντικείμενο περνά μεταξύ κυλίνδρων δημιουργώντας τον κίνδυνο πιασίματος μέλους
του σώματος του εργαζομένου.
δ. Η εργασία σε μηχανήματα ζυμώσεως-συνθλίψεως.
ε. Η εργασία σε φυγοκεντρικές μηχανές.
στ. Η εργασία με μηχανικά πριόνια, με αλυσσοπρίονα, καταρράκτες, σε μηχανήματα αποφλοιώσεως,
κλαδεύσεως, και παρόμοια.
34. Εργασίες με πριόνια κοπής ξυλείας βενζινοκίνητα
35. Το κάρφωμα με πιστόλι καρφώματος ή πιστόλι μπουλονιών
36. Η εργασία σε ανοικτό κύλινδρο ή κοχλία
37. Οι εργασίες σε αναμείκτες (μίξερ βιομηχανικά) σε λειαντικές μηχανές, σε μηχανές τεμαχισμού, σε
μηχανές ζεματίσματος (σφαγείων) και σε φυγοκεντρικές μηχανές
38. Η εργασία σε διατρητικές μηχανές, σε καμπτικές μηχανές, σε μηχανές παραγωγής προϊόντων
σκυροδέματος και σε μηχανές προτύπων χυτηρίων
39. Η λίπανση, ο καθαρισμός, η επισκευή και η αναζήτηση βλάβης σε μηχανές, εργαλεία και συσκευές
που βρίσκονται σε λειτουργία. Η απόδοση μηχανήματος σε ομαλή λειτουργία μετά από βλάβη. Η
ρύθμιση του μηχανήματος
40. Η επίβλεψη κινητηρίων μηχανών
41. Η σύνδεση-αποσύνδεση ιμάντων ή στοιχείων μεταδόσεως κινήσεως με το μηχάνημα σε λειτουργία
7
42. Η εκκίνηση μηχανών στις οποίες απασχολούνται ταυτόχρονα δύο ή περισσότεροι εργαζόμενοι
43. Η εκκίνηση μηχανών που αποτελούν τμήμα αλυσίδας αυτοματισμού
44. Εργασίες σε εναέρια και υπόγεια δίκτυα
45. Ο χειρισμός ηλεκτρικών εγκαταστάσεων υψηλής τάσεως. Η εργασία σε στοιχεία υπό τάση μεγαλύτερη
των 50V
46. Η επίβλεψη ατμολεβήτων καθώς και λεβήτων ή δοχείων με αέρια υπό πίεση. Η επίβλεψη και
συντήρηση λεβήτων και δικτύου υγραερίου
47. Ο καθαρισμός ή βαφή με πίεση μεγαλύτερη των 2,5 Atm
48. Το φούσκωμα ελαστικών τροχών λεωφορείων και αεροπλάνων με πίεση μεγαλύτερη των 3 Atm
49. Η εργασία σε ατμοκρουνούς
50. Επίστρωση και λίπανση βαρέων μηχανημάτων
∆. Εργασία που πραγματοποιείται κάτω από την επιφάν εια του εδάφους, του ν ερού, σε επικίν δυν α
ύψη ή σε χώρους υπό περιορισμό.
1. Υπόγειες εργασίες
2. Υποβρύχιες εργασίες που εκτελούνται με σκάφανδρο ή αναπνευστική συσκευή
3. Κλάδεμα και συγκομιδή καρπών σε υψηλά δέντρα
4. Εργασίες αναρρίχησης σε δένδρα για τη συγκομιδή καρπών
5. Αναρρίχηση για συγκομιδή καρπών
6. Εγκατάσταση και επισκευή τηλεφωνικών γραμμών, καλωδίων ηλεκτροδότησης, κεραιών, κλπ
7. Βαφή, επισκευή, συντήρηση εξωτερικής όψης ψηλών κτιρίων
8. Καθαρισμός εξωτερικής όψης τζαμιών
9. Εργασίες σε κεκλιμένη στέγη. Εργασίες συναρμολογήσεως και αποσυναρμολογήσεως στεγών
10. Εργασίες συναρμολογήσεως και αποσυναρμολογήσεως αρθρωτών κλιμάκων και εργασίες πάνω σε
αυτές
11. Η εργασία που ενέχει κίνδυνο πτώσης από ύψος ακόμη και αν γίνεται χρήση μέσων ατομικής
προστασίας
12. Η εργασία που ενέχει κίνδυνο πτώσης αντικειμένων στον χώρο που κινείται ο ανήλικος κατά την
εργασία του
13. Εργασίες σε κανάλια άρδευσης, φρεάτια άντλησης ύδατος
14. Εργασία σε περιβάλλον υπερπίεσης (θάλαμοι πίεσης, καταδύσεις, κλπ)
15. Η εργασία σε χώρους στους οποίους είναι πιθανή η έλλειψη οξυγόνου ή η ύπαρξη επικίνδυνης
ατμόσφαιρας (δηλητηριώδη ή εκρηκτικά μίγματα)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΡΕΠΠΑΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης