Αρθρα

Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Κ Γνωστοποίηση προς τους υπόχρεους ΕργοδότεςΣχόλια:


30 Δεκ 2005

Taxheaven.gr
Τ.ΕΑ.Υ.Ε.Κ/12.2005 Γνωστοποίηση προς τους υπόχρεους Εργοδότες
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ&
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TAΜΕΙΟΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005
ΥΠΑΛ/ΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 5 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΤΚ 176 71
ΤΗΛ: 210 9547600 - FAX 210 9575647


ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ

Το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων (Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Κ.), γνωστοποιεί στους υπόχρεους εργοδότες ότι με την αριθμ. 20113/4495/160 /28-2-2005 απόφαση Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 291/τβ/7-3-2005, τροποποιήθηκε το άρθρο 35 του Καταστατικού του Ταμείου ως εξής :
«2. Οι εργοδότες που απασχολούν ή πρόκειται να απασχολήσουν πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του Ταμείου υποχρεούνται να απογράφονται στο μητρώο εργοδοτών του με την έναρξη της απασχόλησης των προσώπων αυτών και να γνωστοποιούν με υπεύθυνη δήλωσή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ταμείου τις μεταβολές των στοιχείων τους που έχουν καταχωριστεί σ' αυτό.
Υποχρέωση γνωστοποίησης υπάρχει για την αλλαγή της επωνυμίας της επιχείρησης, της νομικής μορφής της, των κατά νόμο υπευθύνων αυτής, των στοιχείων τους και του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους. Οι εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν στο Ταμείο τις μεταβολές αυτές εντός προθεσμίας ενός μηνός από την ημερομηνία κατά την οποία επήλθαν οι μεταβολές αυτές.
Εάν δεν γνωστοποιηθούν οι ανωτέρω μεταβολές εντός της καθοριζομένης προθεσμίας επιβάλλεται στους εργοδότες πρόστιμο ανερχόμενο στο ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ σε περίπτωση μη γνωστοποίησης της αλλαγή της επωνυμίας της επιχείρησης και των κατά νόμο υπευθύνων και πρόστιμο ανερχόμενο στο

ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ σε περίπτωση μη γνωστοποίησης των λοιπών μεταβολών.
Οι εργοδότες υποχρεούνται επίσης να μεριμνούν για την απογραφή στο μητρώο ασφαλισμένων του Ταμείου των μη απογεγραμμένων προσώπων τα οποία απασχολούνται στην επιχείρηση τους από την έναρξη της απασχόλησης αυτών».
Η παραπάνω τροποποιητική διάταξη ισχύει για μεταβολές που επέρχονται από 7/3/2005 και εφεξής.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ


 

Taxheaven.gr