ΠΟΛ.1153/12.12.2005

Συμπλήρωση - Τροποποίηση απόφασής μας 1032543/ 1540 /0016/26.4.02/ (ΦΕΚ 577/2002 Β.) (Αρ.Πρ.1118075/8320/0016)Σχόλια:


12 Δεκ 2005

Taxheaven.gr
Αθήνα, 12 - 12 - 2005
Αρ.Πρωτ.: 1118075/8320/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
- Δ/ΝΣΗ 16η (Εισπρ. Δημ. Εσόδων)
- Δ/νση 12η ( Φορ/γιας Εισοδ/τος)
2. ΓΕΝ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
- Δ/νση 24η (Λογ/σμών του Δημοσίου)
3. ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
- Δ/νση 30η (Εφαρμογών Η/Υ)

ΠΟΛ.: 1153

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση – Τροποποίηση απόφασής μας 1032543/1540/0016/26.4.2002/ (ΦΕΚ 577/2002 ΒΆ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.1947/1991 (ΦΕΚ 70/91 Α') «Απλούστευση φορολογικών διαδικασιών και άλλες ρυθμίσεις»

2. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/95 Α'). «Περί Δημοσίου Λογιστικού».

3. Την 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.05 (ΦΕΚ 1432Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

4. Την ανάγκη βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των διαδικασιών επιστροφής φόρου εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, με την επέκταση των φορέων που μετέχουν στη διαδικασία επιστροφής του φόρου εισοδήματος.

5. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 της απόφασής μας 1032543/1540/0016/26.4.2002 συμπληρώνεται με την αναγραφή στις αναφερόμενες Τράπεζες και της ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ από το οικ. έτος 2006 στη διαδικασία επιστροφής του φόρου εισοδήματος φυσικών Προσώπων μέσω Τραπεζών.

2. Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ακριβές Αντίγραφο

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

 


Taxheaven.gr