Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1151/2.12.2005 Ολοκλήρωση ελέγχου από τις Δ.Ο.Υ. καταστάσεων ιδιοκτητών πλοίων αναψυχής και εισοδημάτων από εκμίσθωση οικοδομών (Αρ. πρ. 1116943/3745)

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1151/2.12.2005
Ολοκλήρωση ελέγχου από τις Δ.Ο.Υ. καταστάσεων ιδιοκτητών πλοίων αναψυχής και εισοδημάτων από εκμίσθωση οικοδομών (Αρ. πρ. 1116943/3745)


ΠΟΛ.1151/2.12.2005 Ολοκλήρωση ελέγχου από τις Δ.Ο.Υ. καταστάσεων ιδιοκτητών πλοίων αναψυχής και εισοδημάτων α

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2005
Αρ.Πρωτ.: 1116943/3745/Δ.Μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΓΆ

ΠΟΛ.: 1151

ΘΕΜΑ: Ολοκλήρωση ελέγχου από τις Δ.Ο.Υ. καταστάσεων ιδιοκτητών πλοίων αναψυχής και εισοδημάτων από εκμίσθωση οικοδομών.


1. Στα πλαίσια της παρακολούθησης και αξιοποίησης δεδομένων από την εφαρμογή διασταυρωτικών επαληθεύσεων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων είναι ο έλεγχος και η επαλήθευση στοιχείων ιδιοκτητών πλοίων αναψυχής και λοιπών σκαφών αναψυχής, για τον προσδιορισμό της συνολικής ετήσιας δαπάνης διαβίωσης του φορολογουμένου (τεκμαρτή δαπάνη από την κατοχή ή κυριότητα και της δαπάνης που καταβλήθηκε για τη απόκτηση των περιουσιακών αυτών στοιχείων), καθώς και ο έλεγχος και επαλήθευση στοιχείων εισοδημάτων από την εκμίσθωση οικοδομών.

Ειδικότερα, με τα αριθμ. 1040531/2033/Α009/3.4.1996, 1040110/1890/Δ.Μ. Γ΄/2.4.1997, 1048576/1690/Δ.Μ.-Γ΄/15.4.1998, 1025510/611/Δ.Μ.- Γ΄/5.3.1999, 1004711 /130/Δ.Μ.- Γ΄/17.1.2003, 1019096/401/Δ.Μ.-Γ΄/ 25.2.2003, 1019054/4021 Δ.Μ.- Γ΄/25.2.2003, 1025155 /894/Δ.Μ. - Γ΄/22.3.2004 και 1051962/2184/Δ.Μ. -Γ΄/25.5.2005 έγγραφα της Δ/νσης Μητρώου--Τμήμα Γ΄ σας έχουν δοθεί αρμοδίως καταστάσεις επεξεργασίας διαφορών, όπως αυτές προέκυψαν μετά την διασταύρωση από την Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) δεδομένων στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων από την νηολόγηση και μεταβίβαση σκαφών αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, που αφορούν τα οικον. έτη 1995, 1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003 και 2004 (εισοδήματα έτους 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 και 2003), αντίστοιχα.

Επίσης, με τα αριθμ. 1029881/1368/Α009/5.3.1996, 1074888/4653/Δ.Μ.Γ΄/11.7.1997, 1073000/2837/Δ.Μ. - Γ΄/2.6.1998, 0206/Γ.Δ./Δ30/Γ-Γ.Π.Σ./22Α2003, 1082278/3032/ Δ.Μ. - Γ΄ /15.10.2004 και 1033104/816 /Δ.M. - Γ΄/31.3.2005 έγγραφα της ως άνω Υπηρεσίας και της Γ.Γ.Π.Σ., επίσης σας έχουν δοθεί αρμοδίως καταστάσεις επεξεργασίας διαφορών όπως αυτές προέκυψαν μετά την διασταύρωση από τη Γ.Γ.Π.Σ. των δηλωθέντων στην φορολογία του εισοδήματος φυσικών προσώπων εισοδημάτων από την εκμίσθωση οικοδομών (Α΄ πηγής), που αφορούν τα οικον. έτη 1994, 1996, 1997, 2002, 2003 και 2004 (εισοδήματα έτους 1993, 1995, 1996, 2001, 2002 και 2003), αντίστοιχα.

2. Με τα πιο πάνω σχετικά έγγραφα έχουν δοθεί και οι αναγκαίες οδηγίες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου, την καταγραφή και την αποστολή των αποτελεσμάτων των ελεγκτικών σας ενεργειών στην Γενική Δ/νση Φορολογικών Ελέγχων - Διεύθυνση Μητρώου - Τμήμα Γ΄ (επαληθεύσεων). Προς το σκοπό αυτό αλλά και την εποπτεία του Ελεγκτικού Έργου των Δ.Ο.Υ από τις Περιφερειακές Οικονομικές Επιθεωρήσεις, η Γενική Δ/νση Οικονομικής Επιθεώρησης - Δ/νση Επιθεώρησης Υπηρεσιών, με το αριθμ. 1079491/4004/ΔΕΥ - Α΄ 3567/5.9.2003 έγγραφο της, έδωσε πρόσθετες οδηγίες, για την ολοκλήρωση των ελεγκτικών ενεργειών των Δ.Ο.Υ.

Περαιτέρω, αναφορικά με την καταγραφή και απεικόνιση του ελεγκτικού ανά Δ.Ο.Υ. Έργου, από τη Δ/νση Μητρώου - Τμήμα Γ΄ σας έχει αποσταλεί ιδιαίτερο προς τούτο έγγραφο, με το οποίο ορίστηκε ως χρόνος ολοκλήρωσης των ελεγκτικών σας διαδικασιών για τις πιο πάνω δαπάνες και εισοδήματα που αφορούν μέχρι και το οικον. έτος 2002, η 20η.2.2004.

Στην συνέχεια εκτιμώντας τα καταγεγραμμένα αποτελέσματα ελέγχου επί των διασταυρώσεων αυτών, με την αριθμ. 1007532/292/Δ.Μ.- Γ΄/ΠΟΛ.1009/26.1.2005 Εγκύκλιο, ορίστηκε ως καταληκτική προθεσμία περαίωσης του Ελεγκτικού σας Έργου μέχρι και του οικον. έτους 2003, η 30η.6.2005.

3. Εξάλλου, από τα απολογιστικά στοιχεία ελέγχου που τέθηκαν υπόψη της Υπηρεσίας μας, προκύπτει αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των διαδικασιών ελέγχου (ανύπαρκτο ή ελάχιστο αποτέλεσμα ελέγχου, σε πλήθος Δ.Ο.Υ.). Επίσης ότι, λόγω της μακρόχρονης εξέλιξης του ελέγχου, καταγράφεται ότι, δεν προκύπτει συστηματική παρακολούθηση των αποτελεσμάτων ελέγχου των Υπηρεσιών σας, όπως και η μη καταγραφή του πρόσθετου εισοδήματος, σε χρόνο μεταγενέστερο εκείνου της επιβολής των διοικητικών κυρώσεων, μετά τη νέα εκκαθάριση των ανακριβών φορολογικών δηλώσεων.

4. Κατόπιν των ανωτέρω, επειδή η επεξεργασία - διασταύρωση δεδομένων στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων από τη νηολόγηση και μεταβίβαση σκαφών αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, όπως και των δηλουμένων εισοδημάτων από την εκμίσθωση οικοδομών (Α΄ πηγής), για τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης των υπόχρεων φυσικών προσώπων, εντάσσεται στα πλαίσια του προγραμματισμού των αναγκαίων διασταυρώσεων που έχουν αποφασισθεί από την Πολιτική και Υπηρεσιακή ηγεσία, να ενεργήσετε άμεσα με το σκοπό όπως ολοκληρωθεί τελικώς ο έλεγχος και ο καταλογισμός οφειλομένων φόρων και προστίμων.

Προς το σκοπό αυτό επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

α. Την διεξαγωγή και ολοκλήρωση του ελεγκτικού Έργου των Καταστάσεων της Γ.Γ.Π.Σ., αναθέσετε σε ορισθέντα υπάλληλο ή υπαλλήλους της Υπηρεσίας σας.

β. Καταληκτική προθεσμία περαίωσης του ελεγκτικού Έργου των υπόψη στοιχείων μέχρι και του οικον. έτους 2003, ορίζεται η 30η.6.2006.

γ. Σε συνέχεια των ήδη υποβληθέντων μέχρι σήμερα από τις Υπηρεσίες σας στην αρμόδια Διεύθυνση Μητρώου - Τμήμα Γ΄ στοιχείων αποτελεσμάτων ελέγχου, θα συνεχίσετε την υποβολή αποτελεσμάτων ελέγχου, στα πλαίσια της ολοκλήρωσης των διαδικασιών ελέγχου μέχρι την άνω οριζόμενη νεότερη προθεσμία.

Τονίζεται ότι, η τήρηση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης των ενεργειών σας (ελέγχου), είναι αναγκαία για την αξιολόγηση της λειτουργικής εφαρμογής των υπόψη διασταυρώσεων, όπως και τον προγραμματισμό εφαρμογής άλλων διασταυρώσεων.

5. Οι αρμόδιες Οικονομικές Επιθεωρήσεις στις οποίες κοινοποιείται η εντολή αυτή, παρακαλούνται να επιβλέψουν την ορθή και έγκαιρη εφαρμογή της.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης