Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1067/15.7.2004 Κοινοποίηση διατάξεων. Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις που περιέχονται στο Κεφάλαιο Β «Ρύθμιση ληξιπροθέσμων χρεών» του Σχεδίου Νόμου «Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, ρύθμιση ληξιπροθέσμων χρεών και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα τα άρθρα 12 έως 15 αυτού που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων προς ψήφιση την 15 Ιουλίου 2004 και ισχύουν από την κατάθεσή του, για ενημέρωση και ενιαία εφαρμογή αυτών.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-07-2004 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1067/15.7.2004
Κοινοποίηση διατάξεων. Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις που περιέχονται στο Κεφάλαιο Β «Ρύθμιση ληξιπροθέσμων χρεών» του Σχεδίου Νόμου «Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, ρύθμιση ληξιπροθέσμων χρεών και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα τα άρθρα 12 έως 15 αυτού που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων προς ψήφιση την 15 Ιουλίου 2004 και ισχύουν από την κατάθεσή του, για ενημέρωση και ενιαία εφαρμογή αυτών.


Αθήνα, 15 Ιουλίου 2004
Αριθμ.Πρωτ.: 1059110/4342/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ)
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α΄, Β΄, Γ΄, Ε΄

ΠΟΛ 1067

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις που περιέχονται στο Κεφάλαιο Β «Ρύθμιση ληξιπροθέσμων χρεών» του Σχεδίου Νόμου «Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, ρύθμιση ληξιπροθέσμων χρεών και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα τα άρθρα 12 έως 15 αυτού που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων προς ψήφιση την 15 Ιουλίου 2004 και ισχύουν από την κατάθεσή του, για ενημέρωση και ενιαία εφαρμογή αυτών.

Α) ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΧΡΕΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 έως 15 του παραπάνω νομοσχεδίου παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης ληξιπροθέσμων οφειλών προς το Δημόσιο που είναι βεβαιωμένες στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και στα Τελωνεία του Κράτους, καθώς και οφειλών υπέρ τρίτων που εισπράττονται μέσω των Δ.Ο.Υ.

1. Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση.

Στη ρύθμιση, υπάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 13, οι παρακάτω οφειλές:

α) Οι οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες με βάση τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. μέχρι και τις 29/2/2004. Υποχρεωτικά υπάγονται και οι οφειλές για τις οποίες έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια παροχής διευκολύνσεων (έχουν χορηγηθεί τρεις διευκολύνσεις).

β) Μπορεί να υπαχθούν στη ρύθμιση, εφόσον επιθυμεί ο οφειλέτης και το δηλώσει στην αίτησή του

οφειλές που τελούν σε αναστολή είσπραξης, κατόπιν απόφασης δικαστηρίου οφειλές που έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ή σε άλλη νομοθετική ρύθμιση, που εξακολουθούν να ισχύουν κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης.

γ) Εξαιρούνται από τη συγκεκριμένη .ρύθμιση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου, όσες οφειλές έχουν υπαχθεί σε εξωπτωχευτικό συμβιβασμό, που τηρείται και όσες εισπράττονται, λόγω αμοιβαίας συνδρομής υπέρ κρατών της Ε.Ε ή υπέρ άλλων κρατών.

δ) Αίτημα συνυποχρέου που έχει ευθύνη για την καταβολή μέρους μόνον οφειλής του πρωτοφειλέτη (μέρους συγκεκριμένης εγγραφής) δε γίνεται δεκτό, για υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15.

Αντίθετα αυτό γίνεται δεκτό αν ο συνυπόχρεος ευθύνεται για το σύνολο της οφειλής συγκεκριμένης εγγραφής.

2. Προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση

α) Υποβολή αίτησης του ενδιαφερομένου οφειλέτη μέχρι την 30 Ιουλίου 2004 στη Δ.Ο.Υ. ή το Τελωνείο που είναι βεβαιωμένες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές (παρ. 2 άρθρου 12).

β) Πληρωμή της πρώτης δόσης ή εφάπαξ (κατ΄ επιλογή του οφειλέτη) την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση (παρ. 3 άρθρου 12).

γ) Η ενημερότητα του ενδιαφερόμενoυ για οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες από 01.03.04 και μετά «(εξόφληση ή αναστολή πληρωμής ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής κλπ.), τουλάχιστον για τις ληξιπρόθεσμες.

3. Ευεργετήματα του οφειλέτη που υπάγεται στη ρύθμιση.

α) Δυνατότητα καταβολής των οφειλών που ρυθμίζονται σε πολλές δόσεις, από μία έως και εξήντα.

β) Παγίωση των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, που βαρύνουν τις οφειλές με βάση τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί στις 2 Ιουνίου 2004, ήτοι δεν επιβαρύνονται οι οφειλές με προσαυξήσεις πέραν της ανωτέρω ημερομηνίας.

γ) Δυνατότητα χορήγησης απαλλαγής από τις παραπάνω (παγιωμένες) προσαυξήσεις κατά ποσοστό κλιμακούμενο (από 80% έως 50%) ανάλογα με τον αριθμό δόσεων που επιλέγεται.

Συγκεκριμένα η απαλλαγή που χορηγείται στις προσαυξήσεις, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί στις 2/6/2004, ανάλογα με τον τρόπο καταβολής, που ο οφειλέτης επιλέγει, σύμφωνα με το άρθρο 12, είναι οι εξής:

- μία δόση (εφάπαξ καταβολή) 80%.

- μέχρι έξι (6) μηνιαίες δόσεις 77%.

- μέχρι δέκα (10) μηνιαίες δόσεις 75%.

- μέχρι είκοσι (20) μηνιαίες δόσεις 70%.

- μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις 68%.

- μέχρι τριάντα (30) μηνιαίες δόσεις 65%.

- μέχρι σαράντα (40) μηνιαίες δόσεις 60%.

- μέχρι σαράντα οκτώ (48) μηνιαίες δόσεις 56%.

- μέχρι πενήντα τέσσερις (54) μηνιαίες δόσεις 53% και

- μέχρι εξήντα (60) μηνιαίες δόσεις 50%.

δ) Εφόσον ο οφειλέτης επιθυμεί, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης να εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών του παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης απαλλαγής κατά ποσοστό, επί του εναπoμείναντoς ποσού των παγιωμένων προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται.

Το ποσό που καταβάλλεται εφάπαξ για την εξόφληση της οφειλής θεωρείται ως η τελευταία μηνιαία δόση π.χ. αν κάποιος οφειλέτης έχει ρυθμίσει τις οφειλές του σε 50 μηνιαίες δόσεις (με απαλλαγή των προσαυξήσεων κατά ποσοστό 50%) και αποφασίσει την εξόφληση μέσα στην προθεσμία της 21 ης δόσης, τότε το ποσοστό απαλλαγής που του παρέχεται επί των προσαυξήσεων του υπολοίπου χρέους ανέρχεται σε ποσοστό 68% και όχι 50%).

ε) Χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας εφόσον έχουν πληρωθεί όλες οι δόσεις της ρύθμισης μέχρι την ημέρα έκδοσης του, είναι ενήμερος σε τυχόν άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές και συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθ. 26 Ν. 1882/1990 , όπως ισχύει σήμερα.

Αν όμως πρόκειται για αίτημα χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. μπορεί να αρνηθεί τη χορήγησή του, αν το χρέος είναί αδιασφάλιστο ή εφόσον το χρέος είναι διασφαλισμένο, να θέτει όρο παρακράτησης μέρους ή του συνόλου του εισπραττομένου τιμήματος (περίπτωση γ παρ. 2 άρθρου 14).

Αν πρόκειται για είσπραξη απαίτησης μπορεί να παρακρατηθεί ποσοστό μέχρι 50% της εισπραττόμενης απαίτησης, με εξαίρεση τις απαιτήσεις κατά του δημοσίου που συμψηφίζονται ολόκληρες κατά το μέρος που καλύπτουν την οφειλή (περ. δ & ε παρ. 2 άρθρου 14).

στ) Δεν λαμβάνονται σε βάρος του οφειλέτη τα παρακάτω μέτρα:

Της πoινικής δίωξης λόγω μη καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο ( άρθρο 25 Ν. 1882/1990 ΦΕΚ 43 Α΄) όπως ισχύει σήμερα.

Του κλεισίματος των καταστημάτων ή επιχειρήσεων ( άρθρο 22 Ν. 2523/1997ΦΕΚ 179 Α΄).

Της προσωπικής κράτησης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ζ) Εφόσον έχουν ήδη ληφθεί σε βάρος των οφειλετών που υπάγονται στη ρύθμιση τα πιο πάνω μέτρα, αναστέλλονται.

η) Αναστέλλεται η συνέχιση διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών ή ακινήτων, (έκδοση προγράμματος πλειστηριασμού), εφόσον η εκτέλεση αφορά μόνο ρυθμισμένα χρέη.

Επισημαίνεται ότι δεν αναστέλλονται οι κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ούτε στις περιπτώσεις που έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες κατάσχεσης, τα ποσά όμως που θα αποδίδονται από αυτές, θα πιστώνονται σε δόση ή δόσεις της ρύθμισης, εφόσον δεν συμψηφίζονται με άλλες ληξιπρόθεσμες μη ρυθμισμένες οφειλές.

4. Λοιπά στοιχεία της ρύθμισης

-Η πρώτη δόση της ρύθμισης καταβάλλεται την ημέρα υποβολής της αίτησης.

- Η δεύτερη δόση καταβάλλεται υποχρεωτικά μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Αυγούστου 2004.

-Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών

-Το συνολικό ποσό κάθε δόσης δε μπορεί να είναι μικρότερο (σε κεφάλαιο και προσαυξήσεις μαζί) από εκατόν πενήντα (150) Ευρώ.

-Η καθυστέρηση καταβολής μίας δόσης της ρύθμισης έχει ως συνέπεια την επιβάρυνση του συνολικού ποσού αυτής με τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

-Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης αποδεικτικού Ενημερότητας, αυτό χορηγείται με διάρκεια ισχύος ενός μηνός.

-Η συνέπεια του οφειλέτη στη ρύθμιση δεν εμποδίζει το Δημόσιο προς διασφάλιση της οφειλής, να επιβάλει κατάσχεση ή να λάβει εξασφαλιστικά μέτρα, όπως υποθήκη (περ. β παρ. 2 άρθρου 14).

5. Αναστολή παραγραφής

Η παραγραφή των χρεών που ρυθμίζονται με τις διατάξεις αυτές και για τα οποία υποβάλλεται σχετική αίτηση υπαγωγής τους στη ρύθμιση, αναστέλλεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που αφορά η ρύθμιση, ανεξάρτητα καταβολής οποιουδήποτε ποσού και δεν συμπληρώνεται πριν παρέλθει 1 (ένα) έτος από την λήξη της τελευταίας δόσης αυτής (παρ. 3 άρθρου 14).

6. Απώλεια της ρύθμισης

Ο οφειλέτης χάνει τα ευεργετήματα της ρύθμισης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 15 εφόσον:

α) Δεν καταβάλλει δύο (2) συνεχείς μηνιαίες δόσεις αυτής ή

β) Δεν είναι ενήμερος, κατά την έννοια των διατάξεων της περίπτωσης β της παραγράφου 3 του άρθρου 26 του νόμου 1882/1990 - ΦΕΚ 43 Α (εξόφληση ή αναστολή πληρωμής ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής), για χρέη που καθίσταται ληξιπρόθεσμα μετά την 1 η Μαρτίου 2004, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών. Στην περίπτωση αυτή το υπόλοιπο της οφειλής

που είχε ρυθμιστεί επιβαρύνεται με όλες τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής με βάση τα στοιχεία βεβαίωσης.

Σημειώνεται ότι αν ο οφειλέτης απολέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.

Β. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ.

Με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ίδιου νομοσχεδίου ρυθμίζονται οι παρακάτω οφειλές από δάνεια:

1) Ρύθμιση Δανείων ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.

Aρθρο 4 παρ.4 Ν. 2702/1999 Απόφαση Υπ. Οικ. & Οικ.1082944/4939/0016/99 (ΦΕΚ 1788 Β΄/99)

Με τη διάταξη της παρ.1 του άρθρου 17 παρέχεται η δυνατότητα εφάπαξ εξόφλησης μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2004 του ποσού που οφείλεται από δάνεια Ε.ΟΜ.Μ.Ε.Χ. χωρίς τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που το βαρύνουν και ταυτόχρονη διαγραφή (οίκοθεν) των βεβαιωμένων τόκων για το συγκεκριμένο κεφάλαιο

2) Αναβίωση της ρύθμισης για δάνεια Ε.Κ.Τ.Ε., που Εκχωρήθησαν στο Ελληνικό Δημόσιο Ν. 2789/2000 άρθρο 30 παρ. 11 Απόφαση Υπ. Οικ. Οικ. 1033024/1932­24/0016/2001 ( ΠΟΛ.1084/01 )

Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.2 του άρθρου 17, οφειλές προς το Δημόσιο από δάνεια που χορηγήθηκαν από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (πρώην Ε Κ Τ Ε.) με βάση τις διατάξεις του Ν.Δ. 1138/1972 (ΦΕΚ 63 Α΄) και 1641/86 (ΦΕΚ 122 Α΄) εκχωρήθηκαν στο Δημόσιο κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 2 Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ 43 Α΄), 32 Ν. 2224/94 (ΦΕΚ 112 Α΄) και 30 παράγραφος 11 Ν. 2789/2000 (ΦΕΚ 21 Α΄), βεβαιώθηκαν στις Δ.Ο.Υ. ως δημόσια έσοδα (Κ.Α.Ε. 3917, 3918, 3932) και δεν έχουν εξοφληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος των κοινοποιούμενων διατάξεων, καταβάλλονται εφάπαξ χωρίς τις αναλογούσες κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής με παροχή έκπτωσης κατά ποσοστό 40% επί του υπολοίπου κεφαλαίου (ληξιπροθέσμου και μη), μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2004. Η εφάπαξ εξόφληση πρέπει να γίνει μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του τρίτου μήνα από τη δημοσίευση των κοινοποιούμενων διατάξεων.


 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης