Αρ. Πρ. 35119/26.09.05

Οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 3 παρ. 1 περ. δ(x) του Ν. 3299/2004 ( επενδυτικά σχέδια δημιουργίας χώρων κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών και κεντρικών αγορών ).

18 Δεκ 2005

Taxheaven.gr
 Αρ. Πρ. 35119/26.09.05
Αθήνα 26 - 9 - 2005

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Συντάγματος
Ταχ. Κώδικας : 10180 Αθήνα


Εγκύκλιος

Οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 3 παρ. 1 περ. δ(x) του Ν. 3299/2004 ( επενδυτικά σχέδια δημιουργίας χώρων κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών και κεντρικών αγορών ).

1. Θεσμικό πλαίσιο.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.1 περ. δ(x) του Ν. 3299/2004, μεταξύ των επενδυτικών σχεδίων που ενισχύονται με τα κίνητρα του, περιλαμβάνονται και αυτά που αναφέρονται στην « ανέγερση και εκμετάλλευση βιοτεχνικών κέντρων και κτιρίων στις ειδικές βιοτεχνικές και βιομηχανικές ζώνες που καθορίζονται στο πλαίσιο του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού, καθώς και χώρων κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών, κεντρικών αγορών και σφαγείων που γίνονται από επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. α΄ ή β΄ βαθμού ή συνεταιρισμούς. Επίσης επενδυτικά σχέδια των ως άνω φορέων για τη μετασκευή και διαμόρφωση παλαιών βιομηχανοστασίων και λοιπών εγκαταστάσεων για χώρους κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών, εκθεσιακών κέντρων, κεντρικών αγορών και σφαγείων ».2. Προϋποθέσεις.

Για την υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 βάσει του άρθρου 3 παρ. 1 περ. δ(x) θα πρέπει να συντρέχουν, μεταξύ άλλων, οι εξής προϋποθέσεις :

i. Φορέας του επενδυτικού σχεδίου να είναι

- επιχείρηση Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ ή β΄ βαθμού
- συνεταιρισμός

ii. Το αντικείμενο του επενδυτικού σχεδίου να αφορά είτε την ανέγερση και εκμετάλλευση

- βιοτεχνικών κέντρων και κτιρίων στις ειδικές βιοτεχνικές και βιομηχανικές ζώνες,
- χώρων κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών
- κεντρικών αγορών
- σφαγείων

είτε τη μετασκευή και διαμόρφωση παλαιών βιομηχανοστασίων και λοιπών εγκαταστάσεων για

- χώρους κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών,
- εκθεσιακών κέντρων
- κεντρικών αγορών
- σφαγείων

3. Καθορισμός των εννοιών της Κεντρικής Αγοράς και των χώρων κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών.

Για την ερμηνευτική προσέγγιση των όρων της ¨ Κεντρικής Αγοράς ¨ και των ¨χώρων κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών ¨, έννοιες που μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενα υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων αλλά που ωστόσο ούτε στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 ούτε και σε συναφή νομοθετικά κείμενα δεν προσδιορίζεται το περιεχόμενό τους, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, πέραν της γραμματικής διατύπωσης, κριτήρια που αναφέρονται στην τήρηση βασικών αρχών του επενδυτικού νόμου π.χ. βιωσιμότητα των επενδύσεων κλπ, στην εκπλήρωση των τιθέμενων σκοπών του, στην ερμηνεία άλλων σχετικών διατάξεων π.χ. ενισχυόμενες δαπάνες κλπ.
Παράλληλα η επενδυτική πρόταση οφείλει να καταγράφει με σαφή τρόπο τις συγκεκριμένες ενισχυόμενες δραστηριότητες με ποινή απένταξης εκ των υστέρων, όπως άλλωστε ορίζεται και στο άρθρο 10 του Ν. 3299/2004.

α. Έννοια «Κεντρικής Αγοράς».

Ειδικότερα με την υλοποίηση των επενδυτικών προγραμμάτων που αποσκοπούν στην δημιουργία Κεντρικής Αγοράς επιδιώκεται η κατασκευή μόνιμων εγκαταστάσεων σε ειδικά διαμορφωμένους γεωγραφικά χώρους στους οποίους θα αναπτύσσεται και θα λειτουργεί θεματικού τύπου αγορά, δηλαδή παρουσίαση και διάθεση προϊόντων ενός εξειδικευμένου κλάδου οικονομικής δραστηριότητας ή ευρύτερα προϊόντων που εντάσσονται σ΄ ένα συγκεκριμένο τομέα της οικονομίας π.χ. πρωτογενής τομέας ( αγορά προϊόντων γης, θάλασσας κλπ. ), δευτερογενής τομέας π.χ. βιοτεχνικά, βιομηχανικά προϊόντα, τομέας τουρισμού (λαϊκή τέχνη κλπ. ) αλλά ενδεχομένως και αγορά προϊόντων που χαρακτηρίζουν μια συγκεκριμένη περιοχή.
Οι εγκαταστάσεις αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν επιπρόσθετα βοηθητικούς χώρους ( γραφεία, αποθήκες κλπ. ) με τους οποίους θα διευκολύνεται η λειτουργία της Κεντρικής Αγοράς π.χ. διαχείριση των παρεχόμενων υπηρεσιών, μεταφορά και απρόσκοπτη τροφοδοσία των επί μέρους καταστημάτων κλπ.

Βασικός προσανατολισμός των συγκεκριμένων επενδύσεων αποτελεί η συγκέντρωση, η αγορά και η πώληση σε ένα ενιαία διαμορφωμένο χώρο μιας ομογενοποιημένης κατηγορίας προϊόντων έτσι ώστε με την διαδικασία της λειτουργίας της ανταγωνιστικής αγοράς να επιτυγχάνεται πρωτίστως σταθερή ποιότητα που θα συνοδεύεται επιπλέον με σημαντικά οφέλη των επιχειρηματικών μονάδων ( μείωση του κόστους εγκατάστασης – ενοίκια, λειτουργικά έξοδα, του μεταφορικού κόστους κλπ. ) αλλά και των κατοίκων – αγοραστών της ευρύτερης περιοχής (επαρκής πληροφόρηση, δυνατότητα σύγκρισης ομοειδών προϊόντων κλπ. ).

Ο αριθμός των απαιτούμενων συνεργαζόμενων επιχειρήσεων δεν μπορεί να αποτελέσει μία επιπρόσθετη ελάχιστη προϋπόθεση για την ένταξη ενός αντίστοιχου επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, ωστόσο όμως θα πρέπει να είναι ικανός για την βιωσιμότητα της επένδυσης ενώ παράλληλα το μέγεθός του θα εξετάζεται σε συνάρτηση με τα πληθυσμιακά δεδομένα αλλά και τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής π.χ. διαφορετικές ανάγκες καλύπτει η δημιουργία Κεντρικής Αγοράς σε μια μεγάλη επαρχιακή πόλη σε σχέση με έναν μικρό ορεινό δήμο.

Η υιοθέτηση αντίθετα, ως περιεχόμενο της έννοιας της ¨ Κεντρικής Αγοράς ¨ ενός χώρου κτιριακών υποδομών εντός των οποίων θα διενεργούνται εμπορικές συναλλαγές προϊόντων και αγαθών που εντάσσονται σε διαφορετικούς τομείς της οικονομικής δραστηριότητας ¨ πολυ – θεματικού τύπου αγορά ¨ π.χ. πώληση προϊόντων πρωτογενή τομέα παράλληλα με του δευτερογενή – φρούτα, είδη αλιείας, είδη ρουχισμού, υποδημάτων, ηλεκτρικά είδη κλπ., δεν συνάδει με τις επιλογές και τις ιεραρχήσεις του επενδυτικού νόμου, αλλά τα χαρακτηριστικά αυτά προσιδιάζουν περισσότερο στην έννοια των ¨Εμπορικών Κέντρων ¨ η δημιουργία όμως των οποίων δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των υπαγόμενων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 3299/2004.

β. Έννοια των «χώρων κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών».

Τα επενδυτικά προγράμματα που αφορούν την δημιουργία χώρων κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών οφείλουν να συμβάλλουν, μεταξύ άλλων, στην ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της συγκεκριμένης κοινωνίας εντός των ορίων της οποίας υλοποιούνται, στην αύξηση του βαθμού της κοινωνικής συνοχής, στη βελτίωση τομέων της τοπικής οικονομίας, στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του τόπου αυτού, στην παρουσίαση των πολιτιστικών εκφράσεων τόσο της σημερινής εποχής όσο και σημαντικών περιόδων της ιστορικής διαδρομής καθώς και εν γένει στην προαγωγή της πολιτισμικής ζωής.

Ενδεικτικά αναφέρονται λειτουργίες και εκδηλώσεις που θα πραγματοποιούνται εντός των χώρων αυτών αλλά και με αφορμή τη δημιουργία των επενδύσεων αυτών:

- Παρουσίαση εκθεμάτων που προβάλλουν τον χαρακτήρα της περιοχής ή την ιστορία του χώρου.

- Διοργάνωση ημερίδων, διαλέξεων με ευρύτερο αλλά και ειδικό περιεχόμενο π.χ. σχετικές με το σκοπό του συνεταιρισμού.

- Εκδηλώσεις, συναθροίσεις με αφορμή την αναβίωση ή διατήρηση τοπικών εθίμων, σημαντικών γεγονότων της περιοχής κλπ., παραδοσιακοί λόγοι, γιορτές κρασιού κλπ.

- Εκθέσεις μορφών τέχνης, καλλιτεχνών, π.χ. εκθέσεις βιβλίου ζωγραφικής, κλπ.

Αποκλείονται συνεστιάσεις, χοροί, διοργανώσεις γάμων, βαπτίσεων, εορταστικών εκδηλώσεων και πάσης φύσεως δραστηριότητες που ανήκουν συνήθως σε χώρους ¨ κέντρων διασκεδάσεως ¨.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ


Taxheaven.gr