Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1068/18.4.2003 1037516/2221/241 Συμμετοχή στο Κοινοτικό Πρόγραμμα FISCALlS 2003/2007 - Ανταλλαγές 2003


Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-04-2003 ]
Κατηγορία: Λοιπά

ΠΟΛ.1068/18.4.2003
1037516/2221/241 Συμμετοχή στο Κοινοτικό Πρόγραμμα FISCALlS 2003/2007 - Ανταλλαγές 2003


Αθήνα, 18 Απριλίου 2003
Αριθμ.Πρωτ.: 1037516/2221/241/Ε0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
14η Δ/νση (ΦΠΑ)
Τμήμα Ε' «Σχέσεων με την Ε.Ε.
& Νομ. Προσαρμογής»

ΠΟΛ 1068

ΘΕΜΑ: Συμμετοχή στο Κοινοτικό Πρόγραμμα FISCALlS 2003/2007 - Ανταλλαγές 2003

1037516/2221/241/Ε0014/ΠΟΛ.1068/18.4.2003

Το κοινοτικό πρόγραμμα FISCALIS 2003/2007 υιοθετήθηκε με την υπ' αριθ. 2235/2002 απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, καλύπτει τα έτη 2003 - 2007, αποτελεί διάδοχο πρόγραμμα του προγράμματος FISCALIS (με περίοδο υλοποίησης 1998-2002).

Στα πλαίσια του κοινοτικού προγράμματος FISCALIS 2003/2007, θα πραγματοποιηθούν κατά το τρέχον έτος, όπως και στα επόμενα έτη υλοποίησης, ανταλλαγές υπαλλήλων τα έξοδα των οποίων καλύπτονται πλήρως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Γενικός στόχος του προγράμματος FISCALIS 2003/2007 είναι η βελτίωση της ορθής λειτουργίας των φορολογικών συστημάτων στην εσωτερική αγορά με την αύξηση της συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών.

Οι επιμέρους στόχοι του προγράμματος είναι:

- για το ΦΠΑ:

- η εξοικείωση των υπαλλήλων των φορολογικών διοικήσεων με τον τρόπο οργάνωσης και τις πρακτικές εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας περί ΦΠΑ στα κράτη μέλη, με απώτερο στόχο την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής στο εσωτερικό της Κοινότητας.

- η εξασφάλιση της αποδοτικής, αποτελεσματικής και εκτενούς συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών,

- η ανάπτυξη και διάδοση ορθών διοικητικών πρακτικών,

- για την άμεση φορολογία:

- η υποστήριξη της ανταλλαγής πληροφοριών στο πλαίσιο της αμοιβαίας συνδρομής των κρατών μελών,

- η γνώση της κοινοτικής νομοθεσίας στον τομέα της άμεσης φορολογίας,

- για του φόρους επί των ασφαλίστρων:

- η βελτίωση της συνεργασίας των κρατών μελών και η καλύτερη εφαρμογή των υφισταμένων κανόνων.

Στα πλαίσια αυτά, οι υπάλληλοι της ελληνικής φορολογικής διοίκησης, που ασχολούνται κατά κύριο λόγο με την εφαρμογή του ΦΠΑ, τον έλεγχο αλλά και με την άμεση φορολογία, μπορούν να επισκεφθούν τις φορολογικές διοικήσεις των άλλων κρατών μελών για χρονικό διάστημα έως ένα (1) μήνα. Συνήθως το διάστημα των δύο εβδομάδων κρίνεται αρκετό.

Προκειμένου να συμμετάσχουν οι υπάλληλοι στο πρόγραμμα αυτό, θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν στη 14η Δ/νση ΦΠΑ - Τμήμα Ε', μέχρι τις 23 Μαΐου 2003 τα παρακάτω:

1. Αίτηση συμμετοχής

Το έντυπο αυτό (επισυνάπτεται στην παρούσα) συμπληρώνεται σε μια ξένη γλώσσα, κατά προτίμηση Αγγλικά ή Γαλλικά, καθώς και στην Ελληνική γλώσσα.

Για την αποτελεσματικότερη διεξαγωγή των ανταλλαγών, θα πρέπει στο έντυπο αυτό να αναγράφονται με σαφήνεια και αναλυτικά οι στόχοι και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της συμμετοχής καθώς και τα θέματα που θα μελετηθούν κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής και τα οποία θα πρέπει να έχουν άμεση σχέση με το αντικείμενο εργασίας του συμμετέχοντα υπαλλήλου. Η ακριβής συμπλήρωση του εντύπου από τους ενδιαφερομένους διευκολύνει, τόσο την επιλογή των κατάλληλων εφοριακών υπαλλήλων που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, όσο και την σωστή προετοιμασία της ανταλλαγής, από τη χώρα υποδοχής.

Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι δηλώνουν με αριθμό προτίμησης τις χώρες που θέλουν να επισκεφθούν, σε κάθε περίπτωση όμως η τελική χώρα αποστολής ορίζεται μετά από συνεννόηση των συντονιστών του προγράμματος της χώρας αποστολής και της χώρας υποδοχής και με στόχο την ομοιόμορφη κατανομή των υπαλλήλων σε όλα τα κράτη μέλη.

2. Βιογραφικό σημείωμα

Η υποχρέωση υποβολής του επισυναπτόμενου εντύπου προβλέπεται (από την ΕΥΟ 1112135/1700/0001/Α/30.11.1999) σε κάθε περίπτωση αποστολής υπαλλήλων σε υπηρεσιακό ταξίδι και συμπληρώνεται στην ελληνική γλώσσα.

Καθώς οι προτεραιότητες, όσον αφορά τη λειτουργία του προγράμματος, έχουν καθοριστεί σε κοινοτικό επίπεδο για το έτος 2003, οι υπάλληλοι πρέπει να σημειώσουν σε ποια ή σε ποιες από τις αναγραφόμενες προτεραιότητες ανταποκρίνεται η αίτηση συμμετοχής τους (Πεδίο V). Η συμπλήρωση αυτή είναι απαραίτητη για την εκ των υστέρων αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του Προγράμματος.

3. Αντίγραφο κτήσης τίτλου σπουδών ξένης γλώσσας

Δεδομένου ότι το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε ξένη γλώσσα, σύμφωνα με τις επιλογές της χώρας υποδοχής, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν πολύ καλό επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν ικανοποιητικά και κυρίως όσον αφορά στην ορολογία στον τομέα της φορολογίας.

Σε περίπτωση καλής γνώσης ξένης γλώσσας, χωρίς την κτήση συγκεκριμένου τίτλου σπουδών, θα πρέπει να βεβαιώνεται το επίπεδο γνώσης με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1999 του υπαλλήλου.

Ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων στις ανταλλαγές είναι ανάλογος με τη χρηματοδότηση που λαμβάνει κάθε κράτος μέλος από τον προϋπολογισμό του προγράμματος. Με βάση τη χρηματοδότηση αυτή, η χώρα μας μπορεί να οργανώσει περίπου 12-15 ανταλλαγές κατά το 2003.

Σημειώνεται ότι στο πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος εφοριακοί υπάλληλοι μόνο μία φορά καθ' όλη τη διάρκεια της πενταετίας (2003 - 2007), εκτός και υπάρχουν σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι, οπότε είναι δυνατή η συμμετοχή τους για μια ακόμη φορά, μετά από προηγούμενη έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι όλων των υπηρεσιών του Υπουργείου να μεριμνήσουν ώστε να λάβουν γνώση της εγκυκλίου όλοι οι εφοριακοί υπάλληλοι, λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή στο πρόγραμμα αυτό βελτιώνει τη λειτουργία της ελληνικής φορολογικής διοίκησης στο σύνολο της.

Σημειώνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο υπόψη πρόγραμμα είναι η πολύ καλή γνώση της νομοθεσίας και της πρακτικής εφαρμογής της νομοθεσίας (ΦΠΑ ή άμεση φορολογία) στη χώρα μας, καθώς και/ή η γνώση των διαδικασιών διοικητικής συνεργασίας με τα άλλα κράτη μέλη.

Οι υπάλληλοι που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις και επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να αποστείλουν τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιολογητικά μέχρι 23 Μαΐου 2003, στο συντονιστή του προγράμματος Fiscalis για την Ελλάδα, κ. Σπύρο Καλλιμάνη: 14η Δ/νση ΦΠΑ, FAX: 210 36 45 413 με κοινοποίηση στο Γραφείο Γεν. Δ/ντή Φορολογίας. Η διαβίβαση των δικαιολογητικών πρέπει να γίνει με υπηρεσιακό σημείωμα και με την υπογραφή του Προϊσταμένου της συγκεκριμένης υπηρεσίας όπου υπηρετεί ο υπάλληλος.

Οι εφοριακοί υπάλληλοι που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής για το έτος 2002 και δεν συμμετείχαν τελικά, θα πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση.

Προτεραιότητες έτους 2003

Για το έτος 2003 έχουν καθοριστεί σε κοινοτικό επίπεδο οι κάτωθι προτεραιότητες, για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του προγράμματος:

1. Κατανόηση της Κοινοτικής Νομοθεσίας και της εφαρμογής της από τα κράτη μέλη (ΦΠΑ).

2. Βελτίωση της συνεργασίας των κρατών μελών.

3. Βελτίωση Διοικητικών Διαδικασιών - Διάδοση καλών πρακτικών μεταξύ των Διοικήσεων.

4. Υποστήριξη της ανταλλαγής πληροφοριών στην αμοιβαία συνδρομή.

5. Κατανόηση κοινοτικής νομοθεσίας που αφορά την άμεση φορολογία.

Αποτελεσματικότερη εφαρμογή του προγράμματος

Από τη λειτουργία του προγράμματος FISCALIS (1998-2002), φαίνεται ότι το πρόγραμμα αυτό ήταν επωφελές για τη φορολογική μας διοίκηση, η ωφέλεια όμως αυτή περιοριζόταν κυρίως στο ατομικό επίπεδο των συμμετεχόντων υπαλλήλων (απόκτηση γνώσεων και εμπειριών).

Είναι όμως βέβαιο ότι το πρόγραμμα μπορεί να αξιοποιηθεί περισσότερο, για τη βελτίωση της ελληνικής φορολογικής διοίκησης στο σύνολο της. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού απαιτείται η ενεργός εμπλοκή των ανωτέρων ιεραρχικά στελεχών της φορολογικής μας διοίκησης - Προϊστάμενοι των υπηρεσιών και ειδικότερα των κεντρικών υπηρεσιών του Υπουργείου.

Στα πλαίσια αυτά, οι Προϊστάμενοι μπορούν και θα πρέπει:

- Να ζητήσουν την πραγματοποίηση ειδικών προγραμμάτων με συγκεκριμένο αντικείμενο μελέτης, υποδεικνύοντας ενδεχομένως και συγκεκριμένους υπαλλήλους. Τέτοια προγράμματα μπορεί να έχουν και μικρότερη διάρκεια π.χ. 3-5 ημέρες.

- Να υποδείξουν θέματα προς διερεύνηση, τα οποία θεωρούν ότι θα βοηθήσουν την υπηρεσία τους ή το σύνολο της φορολογικής διοίκησης. Η υπόδειξη αυτή μπορεί να γίνει, είτε προς τους υπαλλήλους που οι ίδιοι θα προτείνουν να συμμετάσχουν, είτε προς τη 14η Δ/νση - Τμήμα Ε', ώστε να δοθούν σε όλους τους υπαλλήλους για διερεύνηση.

Οι ανωτέρω προτάσεις θα ομαδοποιηθούν από την ομάδα διαχείρισης του προγράμματος, που υπηρετεί στη 14η Δ/νση και μετά την έγκριση τους από την υπηρεσιακή και πολιτική ηγεσία του Υπουργείου θα επιδιωχθεί η υλοποίηση τους.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι μπορούν να επικοινωνούν με το συντονιστή του προγράμματος στο τηλέφωνο 210 36 45 869.ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ι. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΠΟΛΗ Τ.Κ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
II. ΣΠΟΥΔΕΣ
ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΕΙ ΤΕΙ
ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΑΕΙ/ΤΕΙ
ΤΜΗΜΑ
ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΤΥΧΙΟ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΜSc (ή ισότιμο): ΤΙΤΛΟΣ
ΙΔΡΥΜΑ: ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ.

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ: ΤΙΤΛΟΣ
ΙΔΡΥΜΑ: ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ.
III. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΙΤΛΟΣ ΓΝΩΣΗΣ

Α- ............. .............
Β- ............. .............
Γ- ............. .............
Δ- ............. .............IV. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ ............. ΒΑΘΜΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ............. ΤΗΛ. ΥΠΗΡ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ (αν είστε αποσπασμένος)
ΘΕΣΗ/ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ.............
............................................
............................................
............................................
............................................
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ (συνοπτικά)
............................................
............................................
............................................
............................................V. ΣΕ ΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΟΤΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΣΑΣ. (Σημειώστε Χ)
1. Κατανόηση της Κοινοτικής Νομοθεσίας & της εφαρμογής της από τα
Κράτη Μέλη (ΦΠΑ).............
2. Βελτίωση της συνεργασίας των Κρατών Μελών.............
3. Βελτίωση Διοικητικών Διαδικασιών - Διάδοση καλών πρακτικών
μεταξύ των Διοικήσεων.............
4.Υποστήριξη της ανταλλαγής πληροφοριών στην αμοιβαία συνδρομή.............
5.Κατανόηση κοινοτικής νομοθεσίας που αφορά την άμεση φορολογία.............APPLICATION FOR PARTICIPATION IN AN EXCHANGE

Please note that

*all sections of the form must be completed

1. PERSONAL INFORMATION
1.1. Name of the applicant
Surname/family name: .............................
First Name(s): .................................

1.2. Office Address of the applicant

Address ................
Tel ................
Fax .........
E-mail ................

2. GENERAL INFORMATION

2.1. The exchange visit will encompass following taxation area(s)

3. APPLICANT INFORMATION
3.1. Gender Μ F
3.2. Date of birth Day .... Month.... Year....
3.3. Language Knowledge (3=Very good
2=Good
1=Basic)
Language
Passive Knowledge
Command of spoken language
Command of written language

3
2
1
3
2
1
3
2
1

................... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
................... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
................... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
................... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

APPLICATION FOR PARTICIPATION IN AN EXCHANGE

Additional comments (eg language courses followed, qualifications gained, etc)
...........................................
...........................................
...........................................
Do you require an intensive language course in the host country language?
Yes
No
Specify language (if more than one possibility):
...........................................
...........................................
...........................................

3.4. What is the name of your function and/or your title and/or grade code

...........................................
...........................................
...........................................

3.5. Description of your main duties

...........................................
...........................................
...........................................

3.6. Countries you would like to visit as an applicant

Put in priority order. Your first choice is the country you prefer the most.

FIRST CHOICE

...........................................

SECOND CHOICE

...........................................

THIRD CHOICE

...........................................

APPLICATION FOR PARTICIPATION IN AN EXCHANGE

3.7. What are the objectives for your exchange visit?

Which objectives and which outcome would you like to realise?

OBJECTIVES

(1) For your administration:

...........................................
...........................................
...........................................

(2) For your personal development:

...........................................
...........................................
...........................................

Outcome

(1) For your administration:

...........................................
...........................................
...........................................

(2) For your personal development:

...........................................
...........................................
...........................................

3.8. Proposed length of the exchange

(The length may not exceed one month)

Number of working days: (Choose one of the options)
*
day(s) or,
*
Between and days
3.9. Have you already completed an exchange?
Yes
No

(for example under the Fiscalis or the Matthaeus - Tax programme)

If yes, please give details: (country visited, length of exchange, year in which it occurred).

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης