Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρ.Πρ. 42837/17.11.05 Καθορισμός επενδυτικών σχεδίων που αφορούν την παραγωγή μεταποίηση και εμπορία προϊόντων αλιείας και υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 .


Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-11-2005 ]
Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αρ.Πρ. 42837/17.11.05
Καθορισμός επενδυτικών σχεδίων που αφορούν την παραγωγή μεταποίηση και εμπορία προϊόντων αλιείας και υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 .


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ


Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3299/2004 "Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση" (ΦΕΚ 261/Α/23-12-04), και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2(α) αυτού.

2. Τις “Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας” (Ανακοίνωση 2004/C 229/03, (EL) C229/05 της 14-09-2004).

3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1595/2004 της Επιτροπής της 8ης Σεπτεμβρίου 2004 "Σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία προϊόντων αλιείας" (L 291/03 (EL) /14.9.2004).

4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2792/1999 του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1999 "για καθορισμό των λεπτομερών κανόνων των ρυθμίσεων σχετικά με την κοινοτική διαρθρωτική βοήθεια στον τομέα της αλιείας" (L 337/10 (EL) / 30-12-1999).

5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1999 "για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας" (L 17/22 (EL) / 21.1.2000).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 1338/1983 “Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου - ΦΕΚ 36/ Α΄/1983”, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν.1440/1984 Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και του εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ (ΦΕΚ 70/84 τεύχος Α) και στο άρθρο 65 του Ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ.3 του Ν.992/1979 “περί οργανώσεων των διοικητικών υπηρεσιών για την εφαρμογή της Συνθήκης προσχώρησης της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές κοινότητες και ρύθμισης συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων” (ΦΕΚ 280/79 τεύχος Α).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.4 του Ν.Δ. 131/1974 “περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων εις την γεωργική, κτηνοτροφική, δασική και αλιευτική παραγωγή” (ΦΕΚ 220/74 τεύχος Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Το άρθρο 90 του “Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα” που κυρώθηκε για το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005).

10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 121/2004 ( Φ.Ε.Κ. 84/Α/10-3-2004 ) "Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών".

11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 178/2000 (Φ.Ε.Κ. 165/Α/14-7-2000) "Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας".

12. Το υπ' αριθμ. 81/20-3-2002 Π.Δ. (ΦΕΚ 57/Α/21-03-2002) "Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών".

13. Τις διατάξεις του Π.Δ. 402/88 ( Φ.Ε.Κ. 187/Α/26-08-1988 ) "Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας", όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 398/90 ( Φ.Ε.Κ. 159/Α/28-11-1990 ), το Π.Δ. 422/91 (Φ.Ε.Κ. 154/Α/91 ) και την απόφαση Πρωθυπουργού "Μεταβολή τίτλων υπουργείων και καθορισμός σειράς τάξης υπουργείων" Υ1/10-03-2004 (ΦΕΚ 513/Β/10-03-2004).

14. Την υπ' αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14-10-2005 (ΦΕΚ 1432/Β/14-10-2005) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών "Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών".Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε


Ά ρ θ ρ ο 1

ΟΡΙΣΜΟΙ


1. α. Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις ενισχύσεις του Ν. 3299/2004 και αφορούν την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία προϊόντων του τομέα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.


β. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται οι προδιαγραφές, πρόσθετοι όροι, περιορισμοί και προϋποθέσεις για την εφαρμογή των ενισχύσεων στα επενδυτικά αυτά σχέδια.

2. Για τους σκοπούς τις παρούσας απόφασης και σύμφωνα με τον Κανονισμό 1595/2004 της Επιτροπής και τον Κανονισμό 2792/1999 του Συμβουλίου, ορίζονται ως :

α. “Προϊόν αλιείας και υδατοκαλλιέργειας” νοείται κάθε προϊόν που αλιεύεται στη θάλασσα ή σε εσωτερικά ύδατα, καθώς και τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας που περιλαμβάνονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου της 17 Δεκεμβρίου 1999 του Συμβουλίου, όπως παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας απόφασης.

β. “Μεταποίηση και εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας” νοείται κάθε ενέργεια συμπεριλαμβανομένου του χειρισμού, της κατεργασίας, της παραγωγής και διανομής μεταξύ του χρόνου αλίευσης ή εκφόρτωσης στην ξηρά και του σταδίου του τελικού προϊόντος.

γ. “Υδατοκαλλιέργεια” νοείται η εκτροφή ή η καλλιέργεια υδρόβιων οργανισμών με τη χρήση τεχνικών με σκοπό την αύξηση, πέραν των φυσικών ικανοτήτων του περιβάλλοντος, της προστασίας των εν λόγω οργανισμών. Οι οργανισμοί αυτοί παραμένουν, καθ όλη τη διάρκεια εκτροφής ή καλλιέργειάς τους και μέχρι τη συγκομιδή τους, στην ιδιοκτησία φυσικού ή νομικού προσώπου.

3. Οι ενισχύσεις για τα επενδυτικά σχέδια που περιγράφονται στην παρούσα απόφαση παρέχονται μόνο σε επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται ως “μικρομεσαίες επιχειρήσεις” σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 70/2001 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 12-01-2001 ((EL) 2001, L 10/33), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τα επενδυτικά σχέδια που περιλαμβάνονται στην παρούσα απόφαση αφορούν την ίδρυση νέων ή την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις.

Τα επενδυτικά σχέδια εκσυγχρονισμού υφιστάμενων μονάδων δεν μπορεί να επιφέρουν αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας αυτών σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% και μπορεί να υλοποιούνται με ή χωρίς αλλαγή του τόπου εγκατάστασης. Στις περιπτώσεις που η επερχόμενη αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας υπερβαίνει το ως άνω όριο τα επενδυτικά σχέδια χαρακτηρίζονται ως επέκταση.

5. Οι ενισχύσεις παρέχονται σε επενδυτικά σχέδια τα οποία (α) συμβάλλουν σε διαρκή οικονομικά οφέλη της προβλεπόμενης διαρθρωτικής βελτίωσης, (β) προσφέρουν επαρκείς εγγυήσεις τεχνικής και οικονομικής βιωσιμότητας και (γ) αποφεύγουν τις δυσμενείς επιπτώσεις, ιδίως τον κίνδυνο δημιουργίας πλεονασματικών ικανοτήτων παραγωγής.
Ενισχύονται οι επενδύσεις οι οποίες προορίζονται για την αύξηση της παραγωγής εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά κατά περίπτωση, για τη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής ή της υγείας των ανθρώπων ή των ζώων, για τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, για τη μείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης ή έργα εγκατάστασης ή βελτίωσης της κυκλοφορίας του ύδατος εντός των μονάδων υδατοκαλλιέργειας.

6. Κάθε ενίσχυση που παρέχεται βάσει της παρούσας απόφασης πληροί όλες τις προϋποθέσεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1595/2004 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 8 Σεπτεμβρίου 2004 “σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, μεταποίηση και εμπορίας προϊόντων αλιείας” (ΕL 2004 L291/3, 14/09/2004).

Ά ρ θ ρ ο 2

Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια1. Επενδυτικά σχέδια στον πρωτογενή τομέα:

α. Στην υποπερίπτωση iii της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 3299/2004 υπάγονται επενδυτικά σχέδια τυποποίησης, συσκευασίας ή συντήρησης προϊόντων αλιείας και ιχθυοτροφίας μη προερχόμενα από μεταποιητική δραστηριότητα.

β. Στην υποπερίπτωση iv της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 3299/2004 υπάγονται επενδυτικά σχέδια αλιευτικών επιχειρήσεων (υδατοκαλλιέργειες) σύγχρονης τεχνολογίας, που αφορούν:
- Μονάδες καλλιέργειας θαλάσσιων ιχθύων.
- Ιχθυογεννητικούς σταθμούς (ΙΧΣ) θαλάσσιων ιχθύων.
- Μονάδες οστρακοκαλλιέργειας και εκτροφής ψαριών γλυκού νερού.
- Μονάδες παραγωγής ιχθυοτροφών ετήσιας δυναμικότητας έως 5.000 τόνους.

γ . Για την εφαρμογή του πρώτου κριτηρίου της περίπτωσης δ (i) της παρ. 1 του άρθρου 6 Ν. 3299/2004 “Η κατάταξη της πρωτογενούς δραστηριότητας ως υψηλής, μέσης ή χαμηλής προτεραιότητας σύμφωνα με την γεωργική πολιτική της χώρας”, όλες οι δραστηριότητες που περιγράφονται στην παρούσα παράγραφο χαρακτηρίζονται ως υψηλής προτεραιότητας.

2. Επενδυτικά σχέδια στον δευτερογενή τομέα

Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια του δευτερογενούς τομέα που αφορούν μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας σύμφωνα με την υποπερίπτωση iii της περ. β της παρ. 1 και τις αντίστοιχες περιπτώσεις της περ. ε της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 3299/2004.

3. Επενδυτικά σχέδια στον τριτογενή τομέα

Ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται στις υποπεριπτώσεις iii και x της περίπτωσης δ της παραγρ. 1 και τις αντίστοιχες υποπεριπτώσεις της παρ. 1(ε) του άρθρου 3 του Ν. 3299/2004.Ά ρ θ ρ ο 3

Ενισχυόμενες δαπάνες


Στα επενδυτικά σχέδια που ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας απόφασης ενισχύονται δαπάνες που αφορούν υλικές επενδύσεις που προορίζονται για την παραγωγή και διαχείριση (κατασκευή, επέκταση, εξοπλισμός και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων). Ειδικότερα ενισχύονται οι παρακάτω κατηγορίες δαπανών του Άρθρου 3 παρ 5 του Ν 3299/2004:

(i) Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.

(ii) Η αγορά αποπερατωθεισών ή ημιτελών βιομηχανικών ή βιοτεχνικών κτιριακών εγκαταστάσεων που παραμένουν σε αδράνεια και δεν χρησιμοποιούνται τουλάχιστον για δύο (2) έτη πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος, υπό την προϋπόθεση ότι δεν ανήκουν σε προβληματική επιχείρηση, όπως ορίζεται στις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων (Ανακοίνωση 1999/C288/02) και δεν έχουν λάβει προηγούμενη κρατική ενίσχυση.

(iii) Η αγορά βιοτεχνικών χώρων σε τυποποιημένα βιοτεχνικά κτίρια των Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών – Β.Ε.ΠΕ. (ΒΙ.ΠΕ. Ε.Τ.Β.Α., λοιπές ΒΙ.ΠΕ, ΒΙ.ΠΑ, ΒΙΟ.ΠΑ. και τεχνοπόλεις ή τεχνολογικά πάρκα ), υπό την προϋπόθεση ότι δεν ανήκουν σε προβληματική επιχείρηση, όπως ορίζεται στις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων (Ανακοίνωση 1999/C 288/02) και δεν έχουν λάβει προηγούμενη κρατική ενίσχυση.

(iv) Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων, ειδικών εγκαταστάσεων λοιπού και εργαστηριακού εξοπλισμού. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση.

(v) Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχανοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών αγοράς του αναγκαίου λογισμικού, καθώς και δαπανών εξοπλισμού για τη διασφάλιση του ηλεκτρονικού περιεχομένου.

(vi) Η αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων διακίνησης υλικών και προϊόντων εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας. Η αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων μαζικής μεταφοράς προσωπικού. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιου σύγχρονου εξοπλισμού και η κατασκευή εγκαταστάσεων για τη χερσαία ή θαλάσσια διακίνηση υλικών και προϊόντων.

(vii) Η αγορά καινούργιων αυτοκινήτων-ψυγείων μόνο εφόσον αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της μονάδας.

(viii) Η κατασκευή κτιρίων ή εγκαταστάσεων προοριζομένων για τη στέγαση, την αναψυχή ή τη συνεστίαση των εργαζομένων της επιχείρησης, καθώς και αιθουσών κατάρτισης προσωπικού, εφόσον αυτά γίνονται στην περιοχή που είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση.

(ix) Οι δαπάνες υλικών επενδύσεων για εισαγωγή και προσαρμογή περιβαλλοντικά φιλικής τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία.
Ά ρ θ ρ ο 4

Δικαιολογητικά υποβολής αιτήσεων

α. Ισχύουν τα γενικά καθώς και τα ειδικά δικαιολογητικά ανά είδος επενδυτικού σχεδίου της υπ΄ αριθμ. 8352/3.3.2005 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί “Καθορισμού των δικαιολογητικών και των τεχνοοικονομικών στοιχείων για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων με τα κίνητρα της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης της κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3299/2004” (ΦΕΚ 360/Β/21-03-2005).

β. Επιπρόσθετα απαιτείται για τα επενδυτικά σχέδια υδατοκαλλιέργειας :

- Άδεια ίδρυσης από την αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας.
Άρθρο 5

Πρόσθετοι όροι, περιορισμοί και προϋποθέσεις


1. Για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που περιγράφονται στην παρούσα απόφαση, αντίγραφο του φακέλου διαβιβάζεται στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή στην αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας, η οποία εντός μηνός γνωμοδοτεί ως προς τον ορθολογικό σχεδιασμό, καθώς και την συμβατότητα με την κοινοτική νομοθεσία.

Για τα επενδυτικά σχέδια που ενισχύονται με το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής η γνωμάτευση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ή της αρμόδιας Διεύθυνσης της Περιφέρειας θα λαμβάνεται με πρωτοβουλία του φορέα της επένδυσης και θα αποτελεί στοιχείο ελέγχου από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

2. Τα ποσοστά ενίσχυσης ορίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 4 του άρθρου 4 του Ν.3299/2004.

Οι επιλέξιμες δαπάνες των ενισχυόμενων επενδυτικών σχεδίων δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό των 2.000.000 ευρώ και το πραγματικό ποσό της χορηγούμενης ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 1.000.000 ευρώ.


Ά ρ θ ρ ο 6

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης εκτιμάται ότι η δαπάνη που θα προκύψει σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων εξαρτάται από το συνολικό κόστος των επενδυτικών σχεδίων που θα υπαχθούν στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/23-12-2004) και προβλέπεται από την ετήσια απόφαση καθορισμού κονδυλίων για την κάλυψη των δαπανών αυτών.


Ά ρ θ ρ ο 7
1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Β').


Αθήνα, 2005 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας”

που περιλαμβάνονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου της 17 Δεκεμβρίου 1999 του Συμβουλίου

 

Ως προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, σύμφωνα με τον Κανονισμό 104/2000, ορίζονται τα προϊόντα του κατωτέρω πίνακα για τα οποία αναφέρεται στην πρώτη στήλη ο κωδικός της Σ.Ο.

 

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή  Προϊόντος

α) 0301

Ψάρια ζωντανά

0302

Ψάρια νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, με εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304

0303

Ψάρια κατεψυγμένα, με εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304

0304

Φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών έστω και αλεσμένα. Νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα

β) 0305

Ψάρια αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Ψάρια καπνιστά, έστω και ψημένα πριν ή κατά τη διάρκεια του καπνίσματος. Αλεύρια, σκόνες και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβώλων (πελέτες) ψαριών, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων.

γ) 0306

Μαλακόστρακα, έστω και χωρίς το όστρακό τους, ζωντανά, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Μαλακόστρακα με το όστρακό τους βρασμένα σε νερό ή ατμό, έστω και διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Αλεύρια, σκόνες και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβώλων (πελέτες) μαλακοστράκων, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων.

0307

Μαλάκια, έστω και χωρισμένα από το κοχύλι τους, ζωντανά, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Ασπόνδυλα υδρόβια, άλλα από τα μαλακόστρακα και τα μαλάκια, ζωντανά, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Αλεύρια, σκόνες και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβώλων (πελέτες) ασπόνδυλων υδρόβιων άλλων από τα μαλακόστρακα, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων.

δ)

 

Προϊόντα ζωικής προέλευσης που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Ζώα μη ζωντανά των κεφαλαίων 1 ή 3 ακατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου :

 

      — Άλλα :

 

—— Προϊόντα από ψάρια ή μαλακόστρακα, μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια. Ζώα μη ζωντανά του κεφαλαίου 3 :

05119110

——— Κατάλοιπα ψαριών

05119190

——— Άλλα

ε) 1604

Παρασκευάσματα από κονσέρβες ψαριών. Χαβιάρι και τα υποκατάστατα αυτού που παρασκευάζονται από αυγά ψαριών.

στ) 1605

Μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, παρασκευασμένα ή διατηρημένα.

ζ)

Ζυμαρικά εν γένει, έστω και ψημένα ή παραγεμισμένα με κρέας ή άλλες ουσίες ή και αλλιώς παρασκευασμένα, όπως τα σπαγέτα, μακαρόνια, νούγιες, λαζάνια, gnocchi, ραβιόλια, κανελόνια. Αράπικο σιμιγδάλι (κουσκούς) έστω και παρασκευασμένο :

 

— Ζυμαρικά εν γένει, όχι ψημένα ούτε παραγεμισμένα ούτε αλλιώς παρασκευασμένα.

 

— Ζυμαρικά εν γένει, παραγεμισμένα (έστω και ψημένα ή αλλιώς παρασκευασμένα).

19022010

—— Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο του 20% ψάρια και μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια.

η)

Αλεύρια, σκόνες και συσσωματώματα με μορφή σβώλων (από κρέας, παραπροϊόντα σφαγείων, ψάρια ή καρκινοειδή μαλακόστρακα), μαλάκια ή άλλα  ασπόνδυλα υδρόβια ακατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου. Ινώδη κατάλοιπα ξιγκιών :

23012000

— Αλεύρια, σκόνες και συσσωματώματα με μορφή σβώλων (από ψάρια ή καρκινοειδή μαλακόστρακα), μαλάκια ή άλλα  ασπόνδυλα υδρόβια.

 

(1) ΣΟ : Κωδικός Συνδυασμένης Ονοματολογίας της Eurostat.

(2) Τα προϊόντα του ανωτέρω πίνακα, για τα οποία δεν αναφέρεται Κωδικός Σ.Ο., δεν αφορούν προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και παρατίθενται για διευκρινιστικούς λόγους.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης