ΠΟΛ.1141/18.11.2005

Υποβολή στοιχείων από τους φορείς πληρωμής προς τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του ν. 3312/2005 (ΦΕΚ 35 Α΄) (Α.Υ.Ο. 1109637/18.11.2005)Σχόλια: Η απόφαση αυτή έχει τροποποιηθεί με τις ΠΟΛ.1078/10.5.2008 και ΠΟΛ.1122/25.8.2008


23 Νοέ 2005

Taxheaven.gr
Αθήνα, 18 Nοεμβρίου 2005
Αρ.Πρωτ. 1109637/2412/05/ΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΟΛ.: 1141
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ

ΘΕΜΑ: Υποβολή στοιχείων από τους φορείς πληρωμής προς τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του ν.3312/2005 (ΦΕΚ 35 Α).

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 έως 13 και ειδικότερα τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 7 του ν. 3312/2005 (ΦΕΚ 35 Α΄) "Αμοιβαία συνδρομή των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της άμεσης φορολογίας, φορολογία τόκων και άλλες διατάξεις", με τον οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 2003 για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ ( E.E.L 157/138/ 26.6.2003).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 των Συμφωνιών υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Νήσων Γκέρνζυ, Μαν και Τζέρσεϋ για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις και για την προσωρινή εφαρμογή τους, οι οποίες κυρώθηκαν με το ν.3358/2005 (ΦΕΚ 154 Α΄).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 των Συμφωνιών υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου των Κάτω Χωρών για τις Ολλανδικές Αντίλλες και για την Αρούμπα, για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις και για την προσωρινή εφαρμογή τους, οι οποίες κυρώθηκαν με το ν.3352/2005 (ΦΕΚ 148 Α΄).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της Συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Βρετανικών Παρθένων Νήσων για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, η οποία κυρώθηκε με το ν.3360/2005 (ΦΕΚ 156 Α΄).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 της Συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Μοντσεράτ για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, η οποία κυρώθηκε με το ν.3354/2005 (ΦΕΚ 150 Α΄).

7. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 7 της Συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ανγκουίλα, σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα έσοδα από αποταμιεύσεις υπό τη μορφή τόκων, η οποία κυρώθηκε με το ν. 3359/2005 (ΦΕΚ 155 Α΄).

8. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 15 της Συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Νήσων Τουρκ και Κάϊκος, για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, η οποία κυρώθηκε με το ν.3353/2005 (ΦΕΚ 149 Α΄).

9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 249/1998 (ΦΕΚ 186 Α΄) "Τροποποίηση και συμπλήρωση του Οργανισμού του Υπουργείου Οικονομικών (Π.Δ. 284/1988)",

10. Την αριθ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432/τΒ΄/14-10-2005) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών "Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών",

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Aρθρο 1
Τρόπος και χρόνος και υποβολής των στοιχείων

1. Οι φορείς πληρωμής υποχρεούνται να συλλέγουν και να τηρούν σε ηλεκτρονικό αρχείο τα στοιχεία του πραγματικού δικαιούχου των τόκων τα οποία ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 του ν.3312/2005, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 2 της παρούσας, το αργότερο μέχρι 31 Μαρτίου εκάστου έτους.

Επίσης, οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να συλλέγουν και να τηρούν σε ηλεκτρονικό αρχείο τα στοιχεία σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β) της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν.3312/2005 (ΦΕΚ 35 Α'). Τα στοιχεία αυτά υποχρεούνται να κοινοποιούν, σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, στην αρμόδια αρχή της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ίδιου νόμου [το εδάφιο αυτό προστέθηκε με την ΠΟΛ.1122/25.8.2008]

2. Τα ως άνω στοιχεία συμπληρώνονται με βάση τα επίσημα αποδεικτικά έγγραφα που προσκομίζει ο πραγματικός δικαιούχος των τόκων. Τα επίσημα αποδεικτικά έγγραφα προσδιορίζονται στο Παράρτημα 1 της παρούσας, το οποίο αποτελεί και αναπόσπαστο μέρος της και τηρούνται στα αρχεία των φορέων πληρωμής.

Τα επίσημα αποδεικτικά στοιχεία για την εφαρμογή της περίπτωσης β) της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν.3312/2005 (ΦΕΚ 35 Α'), που υποχρεούνται να προσκομίσουν οι φορείς της αλλοδαπής, ορίζονται σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις [το εδάφιο αυτό προστέθηκε με την ΠΟΛ.1122/25.8.2008]

3. Τα πεδία των πληροφοριών για τα ως άνω στοιχεία του πραγματικού δικαιούχου των τόκων, καθώς και η μηχανογραφική απεικόνισή τους περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 2 της παρούσας, το οποίο αποτελεί και αναπόσπαστο μέρος της.

Από το οικονομικό έτος 2008 (χρήση 2007) και εντεύθεν τα πεδία των πληροφοριών καθώς και η μηχανογραφική απεικόνισή τους, σχετικά με τα ως άνω στοιχεία του πραγματικού δικαιούχου των τόκων και με τα στοιχεία της περίπτωσης β) της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν.3312/2005, περιλαμβάνονται στα παραρτήματα 4 και 5 της παρούσας, τα οποία αποτελούν και αναπόσπαστο μέρος της [το εδάφιο αυτό προστέθηκε με την ΠΟΛ.1122/25.8.2008]

4. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη υποβολή των ανωτέρω στοιχείων από τους φορείς πληρωμής δύναται να λάβει χώρα το αργότερο μέχρι 30 Απριλίου 2006.

5. Κατ' εξαίρεση για το έτος 2007, η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων από τους φορείς πληρωμής δύναται να λάβει χώρα το αργότερο μέχρι 15 Μαΐου 2007[Η παράγραφος αυτή  προστέθηκε με την ΠΟΛ.1078/10.5.2007]

6. Κατ' εξαίρεση για το έτος 2008, η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων από τους φορείς πληρωμής δύναται να λάβει χώρα το αργότερο μέχρι 25 Μαΐου 2008 [Η παράγραφος αυτή  προστέθηκε με την ΠΟΛ.1122/25.8.2008]


Aρθρο 2
Υποβολή των σχετικών με την πληρωμή των τόκων στοιχείων κατά το αρχικό στάδιο εφαρμογής των διατάξεων του ν.3312/2005


Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 7 του ν.3312/2005, το χρονικό διάστημα από 1ης Ιουλίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2005 ορίζεται ως αρχικό στάδιο εφαρμογής των διατάξεων του ν.3312/2005 σε ότι αφορά αποκλειστικά την υποχρέωση των φορέων πληρωμής για τη συλλογή και ηλεκτρονική υποβολή των αναλυτικών κατά τις κατηγορίες της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν.3312/2005 στοιχείων των τόκων. Στο στάδιο αυτό, οι φορείς πληρωμής υποχρεούνται στη συλλογή και ηλεκτρονική υποβολή τουλάχιστον των στοιχείων για το συνολικό ποσό των τόκων ή του εισοδήματος και για το συνολικό ποσό των εσόδων από την πώληση, την εξαγορά ή την εξόφληση σε εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του ν.3312/2005.

Aρθρο 3
Ηλεκτρονική υποβολή αναλυτικών πληροφοριών για τους τόκους

Από την 1η Ιανουαρίου 2006 οι φορείς πληρωμής υποχρεούνται να συλλέγουν αναλυτικά στοιχεία για τους τόκους ταξινομώντας τους στις κατηγορίες που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 του ν.3312/2005. Τα στοιχεία αυτά τηρούνται μηχανογραφικά και αποστέλλονται στις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας.

Aρθρο 4
Αρμόδια αρχή ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων

1. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) ορίζεται ως αρμόδια αρχή στην οποία οι φορείς πληρωμής υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 του ν.3312/2005, με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 1, 2 και 3 της παρούσας.

Στο πλαίσιο αυτό η Γ.Γ.Π.Σ. :

α) συλλέγει τα μηχανογραφικά στοιχεία (πληροφορίες προς ανταλλαγή) από τους φορείς πληρωμής και προβαίνει στην κατάλληλη επεξεργασία των κρυπτογραφημένων στοιχείων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανταλλαγή των πληροφοριών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.3312/2005.
β) αποστέλλει στους φορείς πληρωμής τα ερωτήματα που λαμβάνονται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών κατοικίας των πραγματικών δικαιούχων των τόκων προκειμένου οι φορείς πληρωμής να προβούν στις κατάλληλες διορθώσεις για τα στοιχεία αυτά.
γ) διαθέτει με ασφαλή τρόπο τις συλλεγόμενες πληροφορίες προκειμένου αυτές να γνωστοποιηθούν στις αρμόδιες αρχές των κρατών-μελών κατοικίας των πραγματικών δικαιούχων των τόκων σε συνεργασία με την αρμόδια αρχή (Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων Δ.Ο.Σ.) σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν.3312/2005, καθώς και των σχετικών διατάξεων στις διμερείς φορολογικές συμφωνίες με τα συνδεδεμένα ή εξαρτημένα εδάφη.
δ) συντηρεί το απαιτούμενο για την υποστήριξη της ανταλλαγής δεδομένων υλικό και λογισμικό.

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) ορίζεται, επίσης, ως αρμόδια αρχή στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν.3312/2005 (ΦΕΚ 35 Α'). Στο πλαίσιο αυτό η Γ.Γ.Π.Σ. ακολουθεί τις ίδιες ως άνω περιγραφόμενες διαδικασίες, σχετικά με αυτά τα στοιχεία. [το εδάφιο αυτό προστέθηκε με την ΠΟΛ.1122/25.8.2008]


2. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ορίζεται επίσης ως αρμόδια αρχή υποδοχής των στοιχείων για τους πραγματικούς δικαιούχους των τόκων που φορολογούνται στην Ελλάδα. Τα στοιχεία, που αποστέλλονται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, παραλαμβάνονται επίσημα από την αρμόδια αρχή (Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων Δ.Ο.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν.3312/2005 σε συνεργασία με τη Γ.Γ.Π.Σ. Στο πλαίσιο αυτό η Γ.Γ.Π.Σ. είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση, αποθήκευση, επεξεργασία και αξιοποίηση των αντίστοιχων πληροφοριών για τους πραγματικούς δικαιούχους των τόκων που φορολογούνται στην Ελλάδα.
Βλέπε και παραρτήματα της ΠΟΛ.1078/10.5.2007 καθώς και της ΠΟΛ.1022/25.8.2008


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΥΝΑΨΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για συναφθείσες συμβάσεις πριν την 01.01.2004

Για συναφθείσες συμβάσεις μετά την 01.01.2004

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Όνομα

- Διαβατήριο ή

-Δελτίο Ταυτότητας με βάση τις διατάξεις του ν.2331/1995

- οποιοδήποτε άλλο επίσημο αποδεικτικό έγγραφο (π.χ. πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας)

Όνομα

- Διαβατήριο ή

- Δελτίο Ταυτότητας*

*Αντίγραφα των ανωτέρω συλλέγονται

και τηρούνται στα αρχεία των

φορέων πληρωμής.

Επώνυμο

- Διαβατήριο ή

-Δελτίο Ταυτότητας με βάση τις διατάξεις του ν.2331/1995

- οποιοδήποτε άλλο επίσημο αποδεικτικό έγγραφο (π.χ. πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας)

Επώνυμο

- Διαβατήριο ή

- Δελτίο Ταυτότητας*

*Αντίγραφα των ανωτέρω συλλέγονται

και τηρούνται στα αρχεία των φορέων

πληρωμής.

Διεύθυνση

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα [δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο αποδεικτικό έγγραφο(π.χ. πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας)]

Διεύθυνση

Εάν η διεύθυνση δεν περιλαμβάνεται στα παραπάνω, αποδεικνύεται με βάση οποιοδήποτε επίσημο αποδεικτικό έγγραφο** (π.χ. πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας ή πιστοποιητικό από δήμο)

** Πρωτότυπα των εγγράφων αυτών συλλέγονται και τηρούνται στα αρχεία των φορέων πληρωμής.Α.Φ.Μ.

ή άλλος μοναδικός αριθμός ταυτοποίησης δικαιούχου

- Διαβατήριο ή -Δελτίο Ταυτότητας ή

- οποιοδήποτε άλλο επίσημο αποδεικτικό έγγραφο***, ενδεχομένως πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας ή βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα [στην περίπτωση που το κράτος δεν διαθέτει Α.Φ.Μ. αλλά διαθέτει ενδεχομένως άλλο μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης του δικαιούχου (π.χ. Social Security Number)].

Εάν δεν προκύπτει ο Α.Φ.Μ. ή ο άλλος μοναδικός αριθμός ταυτοποίησης του δικαιούχου, τότε συμπληρώνονται τα στοιχεία της ταυτότητας ως κατωτέρω.

***Αντίγραφα ή πρωτότυπα των ανωτέρω συλλέγονται και τηρούνται στα αρχεία των φορέων πληρωμής.Ημερομηνία γέννησης

- Διαβατήριο ή - Δελτίο Ταυτότητας*

μόνο εάν δεν προκύπτει ο Α.Φ.Μ. ή άλλος μοναδικός αριθμός ταυτοποίησης δικαιούχου από τα παραπάνω

* Αντίγραφα των ανωτέρω συλλέγονται και τηρούνται στα αρχεία των φορέων πληρωμήςΤόπος γέννησης

- Διαβατήριο ή - Δελτίο Ταυτότητας*

μόνο εάν δεν προκύπτει ο Α.Φ.Μ. ή άλλος μοναδικός αριθμός ταυτοποίησης δικαιούχου από τα παραπάνω

*Αντίγραφα των ανωτέρω συλλέγονται και τηρούνται στα αρχεία των φορέων πληρωμής.

Β. ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Χώρα

- Διαβατήριο ή

- Δελτίο Ταυτότητας με βάση τις διατάξεις του ν.2331/1995

Χώρα

- Διαβατήριο ή - Δελτίο Ταυτότητας ή

- οποιοδήποτε άλλο επίσημο αποδεικτικό έγγραφο με την εξής διαδικασία:

α) Εάν η κατοικία είναι σε τρίτη χώρα και το διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας έχει εκδοθεί σε κ-μ Ε.Ε., τότε απαιτείται πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας από την τρίτη χώρα.

β) Εάν δεν προσκομιστεί πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας τρίτης χώρας, τότε τόπος κατοικίας θεωρείται η χώρα έκδοσης του διαβατηρίου ή δελτίου ταυτότητας (εκτός αν έχει προσκομιστεί πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας κράτους μέλους της Ε.Ε.)

***Αντίγραφα ή πρωτότυπα των ανωτέρω συλλέγονται και τηρούνται στα αρχεία των φορέων πληρωμής.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
Καθορισμός του μορφότυπου FISC 39

Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί λεπτομερή περιγραφή του μορφότυπου FISC 39 όπως αυτό θα χρησιμοποιηθεί κατά τα έτη 2006 και 2007 σχετικά με την ηλεκτρονική συλλογή των πληροφοριών για τους πραγματικούς δικαιούχους των τόκων προκειμένου να αποσταλούν από τους φορείς πληρωμής προς τις αρμόδιες αρχές. Όπου γίνεται αναφορά σε πεδίο "υποχρεωτικό" σημαίνει ότι οι φορείς πληρωμής υποχρεούνται να το συμπληρώνουν με τα σχετικά στοιχεία.Κωδικός

Περιγραφή

Θέση

Μήκος

Τύπος πεδίου

Τιμές

Σχόλια

F001

Τύπος Πληροφορίας

1

1

Αριθμητικό

0: Επανάληψη

1: Νέο

2: Διόρθωση

Υποχρεωτικό

1 Πληροφορίες Δικαιούχου

Κωδικός

Περιγραφή

Θέση

Μήκος

Τύπος πεδίου

Τιμές

Σχόλια

F002

Χώρα Κατοικίας του Δικαιούχου

2

2

Αλφαβητικό

ISO 3166; 2 Alpha

(Βλ. Υποενότητα Χώρα Κατοικίας Δικαιούχου)

F003

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Taxation Identification Number)

4

20

Αλφαριθμητικό


Υποχρεωτικό υποκείμενο σε συνθήκες

(Βλ. Υποενόητα Αριθμός Φορολογικού Μητρώου Δικαιούχου)

F007

Ημερομηνία Γέννησης

48

8

Αλφαριθμητικό

ISO 8601

ΥΥYYMMDD

Κενό αν είναι άγνωστη

(Βλ. Υποενότητα Ημερομηνία Γέννησης Δικαιούχου)

F008

Τύπος Μορφότυπου Ονόματος

56

1

Αριθμητικό

0: Τυποποιημένος Μορφότυπος

1:

Ελεύθερος Μορφότυπος

Υποχρεωτικό Πεδίο

FreeForm1

Ελεύθερος Μορφότυπος Ονόματος

57

210

Αλφαριθμητικό


Υποχρεωτικό όταν το F008 είναι 1 (Bλ. Υποενότητα Ελεύθερος Μορφότυπος Ονόματος Δικαιούχου)

F009

Επώνυμο

57

70

Αλφαριθμητικό


Υποχρεωτικό όταν το F008 είναι 0 (Βλ. Υποενότητα Τυποποιημένος Μορφότυπος Ονόματος Δικαιούχου)

F010

Άλλα Ονόματα

127

70

Αλφαριθμητικό

Μπορεί να εμπεριέχει στοιχεία όπως Όνομα, Μεσαίο Όνομα, Αρχικά

Υποχρεωτικό όταν το F008 είναι 0 (Βλ. Υποενότητα Τυποποιημένος Μορφότυπος Ονόματος Δικαιούχου)

F014

Τόπος Γέννησης

268

35

Αλφαριθμητικό


Υποχρεωτικό υποκείμενο σε συνθήκες (Βλ. Υποενότητα Τόπος Γέννησης Δικαιούχου)

F016

Χώρα Γέννησης

338

2

Αλφαβητικό

ISO 3166; 2 Alpha

(Βλ. Υποενότητα Χώρα Γέννησης Δικαιούχου)

F028

Τύπος Μορφότυπου Διεύθυνσης

763

1

Αριθμητικό

0: Τυποποιημένος Μορφότυπος

1: Ελεύθερος Μορφότυπος

Υποχρεωτικό πεδίο

FreeForm4

Ελεύθερος Μορφότυπος Διεύθυνσης

764

70

Αλφαριθμητικό


Υποχρεωτικό όταν το F028 είναι 1 (Βλ. Υποενότητα Ελεύθερος Μορφότυπος Διεύθυνσης Δικαιούχου)

F029

Οδός

764

35

Αλφαριθμητικό


Υποχρεωτικό όταν το F028 είναι 0 (Βλ. Υποενότητα Τυποποιημένος Μορφότυπος Διεύθυνσης Δικαιούχου)

F030

Πόλη

834

35

Αλφαριθμητικό


Υποχρεωτικό όταν το F028 είναι 0 (Βλ. Υποενότητα Τυποποιημένος Μορφότυπος Διεύθυνσης Δικαιούχου)

F032

Ταχυδρομικός Κώδικας

904

9

Αλφαριθμητικό


Υποχρεωτικό όταν το F028 είναι 0 (Βλ. Υποενότητα Τυποποιημένος Μορφότυπος Διεύθυνσης Δικαιούχου)

F033

Χώρα

913

2

Αλφαβητικό

ISO 3166; 2 Alpha

Υποχρεωτικό πεδίο ανεξάρτητα από τη τιμή του πεδίου F028 (Βλ. Υποενότητα Τυποποιημένος Μορφότυπος Διεύθυνσης Δικαιούχου)

F034

Τύπος Άλλης Διεύθυνσης

915

1

Αλφαριθμητικό

0: Διεύθυνση κατοικίας ή εργασίας

1: Διεύθυνση επαγγελματικής στέγης

2: Άλλη Διεύθυνση


F035

Τύπος Μορφότυπου Άλλης Διεύθυνσης

916

1

Αλφαριθμητικό

0: Τυποποιημένος Μορφότυπος

1: Ελεύθερος Μορφότυπος


FreeForm5

Ελεύθερος Μορφότυπος Άλλης Διεύθυνσης

917

149

Αλφαριθμητικό


Χρησιμοποιείται όταν το F035 είναι 1

F036

Οδός Άλλης Διεύθυνσης

917

70

Αλφαριθμητικό


Υποχρεωτικό όταν το F035 είναι 0

F037

Πόλη Άλλης διεύθυνσης

987

35

Αλφαριθμητικό


Υποχρεωτικό όταν το F035 είναι 0

F038

Υποδιαίρεση της Χώρας Άλλης Διεύθυνσης

1022

35

Αλφαριθμητικό


Υποχρεωτικό όταν το F035 είναι 0

F039

Ταχυδρομικός Κώδικας Άλλης Διεύθυνσης

1057

9

Αλφαριθμητικό


Υποχρεωτικό όταν το F035 είναι 0

F040

Χώρα Άλλης Διεύθυνσης

1066

2

Αλφαβητικό


Υποχρεωτικό όταν το F035 είναι συμπληρωμένο, ανεξάρτητα από τη τιμή του.

2. Πληροφορίες Φορέα Πληρωμής

Κωδικός

Περιγραφή

Θέση

Μήκος

Τύπος πεδίου

Τιμές

Σχόλια

F045

Τύπος Μορφότυπου Ονόματος

1112

1

Αλφαριθμητικό

0: Τυποποιημένος Μορφότυπος

1: Ελεύθερος Μορφότυπος.

Μπορεί να παραμείνει κενό σε περίπτωση που δεν υπάρχει φορέας πληρωμής.

Υποχρεωτικό πεδίο εφόσον υπάρχει φορέας πληρωμής

FreeForm6

Ελεύθερος Μορφότυπος Ονόματος

1113

210

Αλφαριθμητικό


Υποχρεωτικό όταν το F045 είναι 1 (Βλ. Υποενότητα Ελεύθερος Μορφότυπος Ονόματος Φορέα Πληρωμής)

F046

Επώνυμο για Φυσικό Πρόσωπο/ Επωνυμία για Νομικό Πρόσωπο

1113

70

Αλφαριθμητικό


Υποχρεωτικό όταν το F045 είναι 0 (Βλ. Υποενότητα Τυποποιημένος Μορφότυπος Ονόματος Φορέα Πληρωμής)

F047

Άλλα Ονόματα

1183

70

Αλφαριθμητικό

Σε περίπτωση Φυσικού Προσώπου μπορεί να εμπεριέχει στοιχεία όπως Όνομα, Μεσαίο Όνομα, Αρχικά

Υποχρεωτικό όταν το F045 είναι 0 (Βλ. Υποενότητα Τυποποιημένος Μορφότυπος Ονόματος Φορέα Πληρωμής)

F050

Τύπος Μορφότυπου Διεύθυνσης

1312

1

Αλφαριθμητικό

0: Τυποποιημένος Μορφότυπος

1: Ελεύθερος Μορφότυπος.

Μπορεί να παραμείνει κενό σε περίπτωση που δεν υπάρχει φορέας πληρωμής.

Υποχρεωτικό πεδίο εφόσον υπάρχει φορέας πληρωμής

FreeForm7

Ελεύθερος Μορφότυπος Διεύθυνσης

1324

149

Αλφαριθμητικό


Υποχρεωτικό όταν το F050 είναι 1 (Βλ. Υποενότητα Ελεύθερος Μορφότυπος Διεύθυνσης Φορέα Πληρωμής)

F051

Οδός

1324

70

Αλφαριθμητικό


Υποχρεωτικό όταν το F050 είναι 0 (Βλ. Υποενότητα Τυποποιημένος Μορφότυπος Διεύθυνσης Φορέα Πληρωμής)

F052

Πόλη

1394

35

Αλφαριθμητικό


Υποχρεωτικό όταν το F050 είναι 0 (Βλ. Υποενότητα Τυποποιημένος Μορφότυπος Διεύθυνσης Φορέα Πληρωμής)

F054

Ταχυδρομικός Κώδικας

1464

9

Αλφαριθμητικό


Υποχρεωτικό όταν το F050 είναι 0 (Βλ. Υποενότητα Τυποποιημένος Μορφότυπος Διεύθυνσης Φορέα Πληρωμής)

F055

Χώρα

1473

2

Αλφαβητικό

ISO 3166; 2 Alpha

Υποχρεωτικό πεδίο εφόσον υπάρχει φορέας πληρωμής και το F050 είναι συμπληρωμένο

3. Πληροφορίες Πληρωμής Πίστωσης

Κωδικός

Περιγραφή

Θέση

Μήκος

Τύπος πεδίου

Τιμές

Σχόλια

F088

Φορολογικό Έτος Πληρωμής/ Πίστωσης

2299

8

Αλφαριθμητικό

ISO 8601; YYΥΥ(Χρόνος)

Υποχρεωτικό πεδίο

F090

Τύπος Τόκων Πληρωμής/ Πίστωσης

2311

4

Αλφαριθμητικό


(Βλ. Υποενότητα Τύπος Τόκων)

F091

Κωδικός Νομίσματος

2315

3

Αλφαβητικό

ISO 4217; 3 Alpha

Υποχρεωτικό πεδίο

F092

Ακαθάριστο Ποσό Τόκων

2318

18

Αριθμητικό


Υποχρεωτικό πεδίο (Βλ. Υποενότητα Ακαθάριστο Ποσό Τόκων)

F101

Ταυτότητα Μηνύματος (Προσδιοριστικό Αποσταλμένων Πληροφοριών)

2411

70

Αλφαριθμητικό


Υποχρεωτικό πεδίο (Βλ. Υποενότητα Ταυτότητα Μηνύματος)

F102

Ταυτότητα Μηνύματος Συσχετισμού

2481

70

Αλφαριθμητικό


(Βλ. Υποενότητα Ταυτότητα Μηνύματος Συσχετισμού)

F103

Πηγή Τόκων/ Αριθμός λογαριασμού (IBAN ή ISIN)

2551

105

Αλφαριθμητικό


Υποχρεωτικό πεδίο (Βλ. Υποενότητα Αριθμός Λογαριασμού)

4. Σχολιασμός πεδίων

4.1. Χώρα Κατοικίας Δικαιούχου

Η χώρα κατοικίας του δικαιούχου αναφέρεται στο πεδίο F002, όπως αναγράφεται στο διαβατήριο, ή στο δελτίο ταυτότητας, ή σε άλλο επίσημο αποδεικτικό έγγραφο ταυτοποίησης (π.χ. πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας, πιστοποιητικό από δήμο) που προσκομίζεται από το δικαιούχο σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:
Για φυσικά πρόσωπα που παρουσιάζουν διαβατήριο, ή δελτίο ταυτότητας ή άλλο επίσημο αποδεικτικό έγγραφο ταυτοποίησης που έχει εκδοθεί από ένα κράτος μέλος και δηλώνουν κάτοικοι σε μια τρίτη χώρα, η χώρα κατοικίας θα επιβεβαιώνεται μέσω ενός πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας εκδιδόμενο από τη φορολογική αρχή της τρίτης χώρας στην οποία ο δικαιούχος υποστηρίζει ότι είναι κάτοικος. Αν ο δικαιούχος δε προσκομίσει τέτοιο πιστοποιητικό, ως χώρα κατοικίας θεωρείται το κράτος μέλος που εξέδωσε το διαβατήριο, ή το δελτίο ταυτότητας ή άλλο επίσημο αποδεικτικό έγγραφο ταυτοποίησης.

4.2. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου Δικαιούχου
Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Tax Identification Number) της χώρας κατοικίας του δικαιούχου, όπως εμφανίζεται στο διαβατήριο, ή στο δελτίο ταυτότητας, ή σε άλλο επίσημο αποδεικτικό έγγραφο ταυτοποίησης που προσκομίζει ο δικαιούχος πρέπει να αναφερθεί στο πεδίο F003. Στην περίπτωση που τέτοιος αριθμός δεν εμφανίζεται στα παραπάνω έγγραφα, τότε η ταυτοποίηση του δικαιούχου γίνεται υποχρεωτικά με βάση την ημερομηνία και τον τόπο γέννησής του όπως παρουσιάζονται στο διαβατήριο ή στο δελτίο ταυτότητας του. Στην περίπτωση αυτή, η ημερομηνία και τόπος γέννησης αναφέρονται στα πεδία F007 και F014 αντίστοιχα.

4.3. Ημερομηνία Γέννησης Δικαιούχου
Όταν το πεδίο F003 δεν είναι συμπληρωμένο με τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Tax Identification Number) το πεδίο F007 θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρωθεί με την ημερομηνία γέννησης του δικαιούχου όπως αναγράφεται στο διαβατήριο ή στο δελτίο ταυτότητας του δικαιούχου.
Σύμφωνα με το πρότυπο ISO 8601 η ημερομηνία πρέπει να έχει το μορφότυπο ΥΥYYMMDD (Χρόνος, Μήνας, Ημέρα).

4.4. Ελεύθερος Μορφότυπος Ονόματος Δικαιούχου
Το FreeForm1 θα πρέπει να είναι συμπληρωμένο όταν το F008 είναι 1. Στην περίπτωση αυτή το FreeForm1 θα πρέπει να περιέχει όλα τα συστατικά μέρη του ονόματος του δικαιούχου όπως αναγράφονται (διατηρώντας και τη σειρά αναγραφής) στο διαβατήριο, ή στο δελτίο ταυτότητας, ή σε άλλο επίσημο αποδεικτικό έγγραφο ταυτοποίησης που προσκομίζει ο δικαιούχος.

4.5. Τυποποιημένος Μορφότυπος Ονόματος Δικαιούχου
4.5.1. Επώνυμο Δικαιούχου

Όταν το πεδίο F008 πάρει τη τιμή 0, το πεδίο F009 είναι υποχρεωτικό και περιέχει το επώνυμο του δικαιούχου, όπως αναγράφεται στο διαβατήριο, ή στο δελτίο ταυτότητας, ή σε άλλο δημόσιο αποδεικτικό έγγραφο ταυτοποίησης που προσκομίζει ο δικαιούχος. Όλα τα διαθέσιμα επώνυμα (ένα μοναδικό, ή διπλό ή και επίθετο που αποκτήθηκε μετά το γάμο) θα πρέπει να αναγράφονται στο πεδίο αυτό ακριβώς με τη σειρά που εμφανίζονται στο διαβατήριο, ή στο δελτίο ταυτότητας, ή σε άλλο επίσημο αποδεικτικό έγγραφο ταυτοποίησης του δικαιούχου.

4.5.2. Άλλα Ονόματα Δικαιούχου
Όταν το πεδίο F008 πάρει την τιμή 0, το πεδίο F010 μπορεί να περιέχει το όνομα, μεσαίο όνομα και/ ή τα αρχικά του δικαιούχου όπως αναγράφονται στο διαβατήριο, ή στο δελτίο ταυτότητας, ή σε άλλο επίσημο αποδεικτικό έγγραφο ταυτοποίησης που προσκομίζει ο δικαιούχος.

4.6. Τόπος Γέννησης Δικαιούχου
Όταν το πεδίο F003 δεν είναι συμπληρωμένο με τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Tax Identification Number), το πεδίο F014 θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρωθεί με τον τόπο (πόλη) γέννησης του δικαιούχου, όπως αναγράφεται στο διαβατήριο ή στο δελτίο ταυτότητας του δικαιούχου.

4.7. Χώρα Γέννησης Δικαιούχου
Όταν το πεδίο F003 δεν είναι συμπληρωμένο με τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Tax Identification Number), το πεδίο F016 πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρωθεί με τη χώρα γέννησης του δικαιούχου, όπως αναγράφεται στο διαβατήριο ή στο δελτίο ταυτότητας του δικαιούχου.

4.8. Ελεύθερος Μορφότυπος Διεύθυνσης Δικαιούχου
Για την περιγραφή της διεύθυνσης του δικαιούχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ο Ελεύθερος είτε ο Τυποποιημένος Μορφότυπος.
Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί ο Ελεύθερος Μορφότυπος το πεδίο F028 πρέπει να πάρει την τιμή 1 και όλα τα στοιχεία της διεύθυνσης εκτός από τη χώρα να αναγραφούν στο πεδίο FreeForm4 με αριστερή στοίχιση. Η χώρα αναφέρεται στο πεδίο F033.
Η διεύθυνση θα πρέπει να αναφέρεται όπως αναγράφεται στο διαβατήριο, ή στο δελτίο ταυτότητας, ή σε άλλο επίσημο αποδεικτικό έγγραφο που προσκομίζει ο δικαιούχος. Αν ο φορέας πληρωμής γνωρίζει κάποια άλλη διεύθυνση που βοηθά τον σκοπό της ταυτοποίησης του δικαιούχου, αυτή θα πρέπει να αναφερθεί στα πεδία F034 μέχρι και F040.

4.9. Τυποποιημένος Μορφότυπος Διεύθυνσης Δικαιούχου
Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί ο Τυποποιημένος Μορφότυπος για την περιγραφή της διεύθυνσης του δικαιούχου, το πεδίο F028 πρέπει να πάρει τη τιμή 0 και τα στοιχεία της διεύθυνσης να αναγράφονται στα πεδία F029, F030, F032 και F033 όπως ορίζεται παρακάτω:
· Η οδός και ο αριθμός αναγράφονται στο πεδίο F029.
· Η πόλη αναγράφεται στο πεδίο F030.
· Ο ταχυδρομικός κώδικας αναγράφεται στο πεδίο F032.
· Η χώρα αναγράφεται στο πεδίο F033.

Η διεύθυνση θα πρέπει να αναφέρεται όπως αναγράφεται στο διαβατήριο, ή στο δελτίο ταυτότητας, ή σε άλλο δημόσιο αποδεικτικό έγγραφο που προσκομίζει ο δικαιούχος. Αν ο φορέας πληρωμής γνωρίζει κάποια άλλη διεύθυνση που βοηθά το σκοπό της ταυτοποίησης του δικαιούχου τότε αυτή θα πρέπει να αναφερθεί στα πεδία F034 μέχρι και F040.

4.10. Ελεύθερος Μορφότυπος Ονόματος Φορέα Πληρωμής
Για την περιγραφή του ονόματος του φορέα πληρωμής μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ο Ελεύθερος είτε ο Τυποποιημένος Μορφότυπος.
Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί ο Ελεύθερος Μορφότυπος το πεδίο F045 θα πρέπει να πάρει την τιμή 1 και όλα τα πεδία του ονόματος θα πρέπει να αναφερθούν με αριστερή στοίχιση στο πεδίο FreeForm6.

4.11. Τυποποιημένος Μορφότυπος Ονόματος Φορέα Πληρωμής
Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί ο Τυποποιημένος Μορφότυπος για την περιγραφή του ονόματος του φορέα πληρωμής το πεδίο F045 πρέπει να πάρει την τιμή 0, και:
· Αν ο φορέας πληρωμής είναι φυσικό πρόσωπο
o Το επώνυμο αναγράφεται στο πεδίο F046
o Το όνομα, μεσαίο όνομα και/ή τα αρχικά μπορούν να αναγραφούν στο πεδίο F047
· Αν ο φορέας πληρωμής είναι νομικό πρόσωπο
o Η επωνυμία του φορέα αναγράφεται στο πεδίο F046

4.12. Ελεύθερος Μορφότυπος Διεύθυνσης Φορέα Πληρωμής
Για την περιγραφή της διεύθυνσης του φορέα πληρωμής μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ο Ελεύθερος είτε ο Τυποποιημένος Μορφότυπος.
Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί ο Ελεύθερος Μορφότυπος το πεδίο F050 θα πρέπει να πάρει την τιμή 1 και όλα τα πεδία της διεύθυνσης, εκτός από τη χώρα θα πρέπει να αναγραφούν στο πεδίο FreeForm7 ακολουθώντας αριστερή στοίχιση. Η χώρα αναγράφεται στο πεδίο F055.

4.13. Τυποποιημένος Μορφότυπος Διεύθυνσης Φορέα Πληρωμής
Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί ο Τυποποιημένος Μορφότυπος για την περιγραφή της διεύθυνσης του φορέα πληρωμής το πεδίο F050 πρέπει να πάρει τη τιμή 0 και τα στοιχεία της διεύθυνσης να αναγραφούν στα πεδία F051, F052, F054 και F055 όπως ορίζεται παρακάτω:
· Η οδός και ο αριθμός αναγράφονται στο πεδίο F051.
· Η πόλη αναγράφεται στο πεδίο F052.
· Ο ταχυδρομικός κώδικας αναγράφεται στο πεδίο F054.
· Η χώρα αναγράφεται στο πεδίο F055.

4.14. Τύπος Τόκων
Το πεδίο F090 επιτρέπει τον προσδιορισμό του είδους των τόκων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 της Οδηγίας χρησιμοποιώντας τους ακόλουθους τέσσερις χαρακτήρες:
· 1ος χαρακτήρας (Position 1) με πιθανές τιμές: a, b, c, d, e, 1, 2
· 2ος χαρακτήρας (Position 2) με πιθανές τιμές: 1, 2, x, y
· 3ος χαρακτήρας (Position 3) με πιθανές τιμές: 1, 2, x, y
· 4ος χαρακτήρας (Position 4) με πιθανές τιμές: 1, 2, x, y
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το 1ο εδάφιο της παραγράφου (2) του άρθρου 8 της οδηγίας, ο φορέας πληρωμής πρέπει να διαφοροποιεί τους τόκους σύμφωνα με τις πέντε κατηγορίες των τόκων ("a", "b", "c", "d", "e") που απαριθμούνται στο συγκεκριμένο εδάφιο. Εντούτοις, το 2ο εδάφιο της παραγράφου (2) του άρθρου 8 επιτρέπει στα κράτη μέλη, εφόσον το επιθυμούν, να περιορίσουν το ελάχιστο επίπεδο πληροφοριών που πρέπει να υποβάλλεται από το φορέα πληρωμής σχετικά με τη καταβολή των τόκων στο συνολικό ποσό των τόκων ή του εισοδήματος χρησιμοποιώντας τον αριθμό "1", και στο συνολικό ποσό των εσόδων από την πώληση, την εξαγορά ή την εξόφληση χρησιμοποιώντας τον αριθμό "2".
Επομένως, το πεδίο F090 μπορεί να συμπληρωθεί:
· Με έναν από τους χαρακτήρες "a", "b", "c", "d", ή "e" όπως ορίζονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου (2) του άρθρου 8 όταν ένα κράτος μέλος θέλει να διαχωρίσει τους τόκους με βάση τις πέντε κατηγορίες που αναφέρονται στο συγκεκριμένο εδάφιο.
· Με ένας από τους αριθμούς "1" ή "2" όταν ένα κράτος μέλος θέλει να περιορίσει στο ελάχιστο την προς διάθεση πληροφορία. Στην περίπτωση αυτή και σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου (2) του άρθρου 8, το "1" θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί όταν οι πληροφορίες αφορούν το συνολικό ποσό των τόκων ή του εισοδήματος, και το "2" όταν οι πληροφορίες αφορούν το συνολικό ποσό των εσόδων από την πώληση, την εξαγορά ή την εξόφληση.
· Τον συνδυασμό των δύο προαναφερθέντων κανόνων, όπου στην περίπτωση αυτή, ο κατάλληλος αριθμός "1" ή "2" προστίθεται μετά από το χαρακτήρα "a", "b", "c", "d", "e".
Επίσης μετά από το χαρακτήρα ("a", "b", "c", "d", "e") ή τον αριθμό ("1", "2"), ή το συνδυασμό τους, ο χαρακτήρας "x" πρέπει να προστεθεί εάν οι πληροφορίες αφορούν το άρθρο 4 παράγραφος (1) ενώ ο χαρακτήρας "y" πρέπει να προστεθεί εάν οι πληροφορίες αφορούν το άρθρο 4 παράγραφος (2). Συνεπώς, η πληρωμή ενός συνολικού ποσού τόκων ή εισοδήματος (σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου (2) του άρθρου 8 της οδηγίας) θα πρέπει να αναφερθεί στο πεδίο F090 με το συνδυασμό "1y".

4.15. Ακαθάριστο Ποσό Τόκων
Το ακαθάριστο ποσό των τόκων αναγράφεται με αποκοπή δεκαδικών ψηφίων στο πεδίο F092. Το ποσό θα πρέπει να εμφανίζεται ως καθαρός ακέραιος αριθμός, δηλαδή δεν επιτρέπονται αλφαβητικοί χαρακτήρες, δεκαδικά ψηφία, κόμματα, τελείες, κτλ.

4.16. Ταυτότητα Μηνύματος
Το πεδίο F101 χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό/ ταυτοποίηση του μηνύματος (το σύνολο της πληροφορίας που αποστέλλεται) με μοναδικό τρόπο στο χώρο και χρόνο.

4.17. Ταυτότητα Μηνύματος Συσχετισμού
Το πεδίο F102 χρησιμοποιείται μόνο σε περίπτωση που το τρέχον μήνυμα αποτελεί επανάληψη ή διόρθωση ενός μηνύματος που έχει αποσταλεί προηγουμένως και παίρνει ως τιμή την 'Ταυτότητα Μηνύματος' που είχε καταχωρηθεί στο πεδίο F101 του προηγούμενου μηνύματος (δηλαδή του μηνύματος του οποίου το τρέχον μήνυμα αποτελεί επανάληψη ή διόρθωση). Αν πρόκειται για νέο μήνυμα το πεδίο F102 παραμένει κενό.

4.18. Αριθμός Λογαριασμού
Στο πεδίο F103 αναγράφεται ο σχετικός κώδικας IBAN (International Bank Account Number) ή άλλος κώδικας προσδιορισμού τραπεζικού λογαριασμού ή ο κώδικας ISIN (International Security Identification Number). Ο IBAN αποτελεί διεθνές πρότυπο που αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα Τραπεζικά Πρότυπα (ECBS) σύμφωνα με τα ISO κριτήρια για την ταυτοποίηση των τραπεζικών λογαριασμών διεθνώς.


Taxheaven.gr