Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ. Α2 . 3683/12.10.05 Τροποποίηση ορισμένων ρυθμίσεων του άρθρου 9 της Α.Δ. 14/89, σχετικά με υποβολή τιμοκαταλόγων και προαναγγελία μεταβολής των τιμών και άλλες ρυθμίσεις.(ΦΕΚ Β΄ 1414/12.10.2005)

Σχόλια:


Κατηγορία: Λοιπά

Αριθ. Α2 . 3683/12.10.05
Τροποποίηση ορισμένων ρυθμίσεων του άρθρου 9 της Α.Δ. 14/89, σχετικά με υποβολή τιμοκαταλόγων και προαναγγελία μεταβολής των τιμών και άλλες ρυθμίσεις.(ΦΕΚ Β΄ 1414/12.10.2005)


Αριθ. Α2 . 3683/12.10.05 Τροποποίηση ορισμένων ρυθμίσεων του άρθρου 9 της Α.Δ. 14/89, σχετικά με υποβολή τιμο

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αριθ. Α2 - 3683/12.10.05   Τροποποίηση ορισμένων ρυθμίσεων του άρθρου 9 της Α.Δ. 14/89, σχετικά με υποβολή τιμοκαταλόγων και προαναγγελία μεταβολής των τιμών και άλλες ρυθμίσεις.(ΦΕΚ Β΄ 1414/12.10.2005)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Αρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το Αρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄).

2. Το π.δ. 397/1988 "Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Το ν.δ. 136/1946 (Αρθρο 1)"Περί Αγορανομικού Κώδικος" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Το π.δ. 27/1996 "Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας - Ενέργειας - 
Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης".

5. Το π.δ. 122/2004 "Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού".

6. Την υπ αριθμ. Δ.15/Α/Φ/Οικ.4889/24.3.2004 Κοινή Απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού  Ανάπτυξης "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Γεώργιο Σαλαγκούδη και Ιωάννη  Παπαθανασίου".

7. Την Α.Δ 14/89 "Κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων εκδοθεισών μέχρι 16.2.1989", όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Την ανάγκη αναμόρφωσης των κείμενων Αγορανομικών Διατάξεων στα πλαίσια του 
εκσυγχρονισμού και προσαρμογής τους συνεπεία των νέων συνθηκών ανταγωνιστικότητας της 
αγοράς.

9. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Αρθρο 1

Tο Αρθρο 9 του Κεφαλαίου 1 της Αγορανομικής Διάταξης 14/89, όπως αυτό επαναφέρθηκε σε 
ισχύ με την όμοια 11/2003, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"Αρθρο 9

Υποβολή τιμοκαταλόγων - προαναγγελία μεταβολής των τιμών κ.λπ.

1. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου αφορούν:

α) Τις βιομηχανίες, βιοτεχνίες, συνεταιριστικά εργοστάσια παραγωγών και εισαγωγικές 
επιχειρήσεις χονδρικής πώλησης, που πωλούν είδη, όπως αυτά κατονομάζονται στους Πίνακες 1  και 2, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος άρθρου και υπό την προϋπόθεση ότι οι  επιχειρήσεις αυτές πραγματοποίησαν, κατά την κλεισμένη οικονομική χρήση των ετών 2003 ή  2004 και σύμφωνα με τους συνταχθέντες ισολογισμούς τους, συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών  7.000.000 ευρώ και άνω για όλα τα πωληθέντα είδη, ανεξάρτητα αν ο κύκλος εργασιών αφορά  και είδη εκτός των πινάκων 1 και 2. 

β) Τις επιχειρήσεις, που παρέχουν υπηρεσίες, όπως οι υπηρεσίες αυτές κατονομάζονται στον 
Πίνακα 3, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος άρθρου και υπό την προϋπόθεση ότι 
οι εν λόγω επιχειρήσεις πραγματοποίησαν, κατά την κλεισμένη οικονομική χρήση των ετών 
2003 ή 2004 και σύμφωνα με τους συνταχθέντες ισολογισμούς τους, συνολικό ετήσιο κύκλο 
εργασιών 3.000.000 ευρώ και άνω για όλες τις παρασχεθείσες υπηρεσίες, ανεξάρτητα αν ο 
κύκλος εργασιών αφορά και παρεχόμενες υπηρεσίες εκτός του πίνακα 3. 

γ) Τις ως άνω (α) και (β) επιχειρήσεις που ασκούν μικτή δραστηριότητα (δηλαδή πωλούν είδη 
των Πινάκων 1 και 2 - παρέχουν υπηρεσίες του Πίνακα 3), υπό την προϋπόθεση ότι αυτές 
πραγματοποίησαν, κατά την κλεισμένη οικονομική χρήση των ετών 2003 ή 2004 και σύμφωνα με  τους συνταχθέντες ισολογισμούς τους, συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών 5.000.000 ευρώ και άνω για όλες τις δραστηριότητες, ανεξάρτητα αν ο κύκλος εργασιών αφορά και μικτές 
δραστηριότητες εκτός των πινάκων 1, 2 και 3. 

δ) Τις ως άνω (α) και (β) επιχειρήσεις, οι οποίες, από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
άρθρου και μετά, θα πραγματοποιήσουν για πρώτη φορά σε κάποια κλεισμένη οικονομική χρήση 
και σύμφωνα με τους συνταχθέντες Ισοογισμούς τους, συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών 
7.000.000 ευρώ και άνω ή 3.000.000 ευρώ και άνω ή 5.000.000 ευρώ και άνω, κατά περίπτωση 
δραστηριότητας (δηλαδή μόνο εμπορία ειδών των Πινάκων 1 και 2 ή μόνο παροχή υπηρεσιών του Πίνακα 3 ή και τις δύο αυτές δραστηριότητες), ανεξάρτητα αν οι κύκλοι εργασιών, κατά περίπτωση, αφορούν και είδη εκτός των πινάκων 1 και 2 ή παρεχόμενες υπηρεσίες εκτός του πίνακα 3 ή μικτές δραστηριότητες εκτός των πινάκων 1, 2 και 3. 

2. Οι επιχειρήσεις της ως άνω παραγράφου 1, υποχρεούνται στην αποστολή ή κατάθεση 
απευθείας στις Κεντρικές Υπηρεσίες (Δ/νσεις Τιμών -Τροφίμων - Ποτών, Τιμών Βιομηχανικών 
Προϊόντων-Φαρμάκων, Τιμών - Παροχής Υπηρεσιών) του Υπουργείου Ανάπτυξης (Πλ. Κάνιγγος) 
των κατωτέρω στοιχείων:

α) Έγγραφη επιστολή, που θα υπογράφεται από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της 
επιχείρησης, στην οποία θα αναγράφονται η επωνυμία της επιχείρησης, η έδρα αυτής (πόλη, 
κωμόπολη κ.λπ. οδός - αριθμός) καθώς και το ύψος του επιτευχθέντος ετήσιου κύκλου 
εργασιών με μνεία της ημερομηνίας που έκλεισε η οικονομική χρήση.

β) Τιμοκατάλογος, που θα υπογράφει ο ως άνω εκπρόσωπος της επιχείρησης, τον οποίο 
εφαρμόζει η επιχείρηση κατά την ημέρα αποστολής ή κατάθεσής του, στον
οποίο θα αναγράφονται τα είδη των πινάκων 1 και 2 ή οι μορφές των παρεχομένων υπηρεσιών 
του πίνακα 3 με τις αντίστοιχες τιμές τους.

Η αποστολή - κατάθεση των ως άνω στοιχείων (επιστολή, τιμοκατάλογος) πραγματοποιείται 
υποχρεωτικά το αργότερο μέσα σε προθεσμία έξι (6) ημερών, που προσμετράται από την 
επομένη της ημερομηνίας ισχύος του παρόντος άρθρου, εφόσον οι επιχειρήσεις εμπίπτουν στις 
διατάξεις των περιπτώσεων (α), (β) και (γ) της ως άνω παραγράφου 1 ή από την ημερομηνία 
κλεισίματος της οικονομικής χρήσης, εφόσον οι επιχειρήσεις εμπίπτουν στις διατάξεις της 
περίπτωσης (δ) της ως άνω παραγράφου 1. 

3. Εφεξής, εφόσον οι ανωτέρω επιχειρήσεις, για οποιονδήποτε λόγο προτίθενται να 
μεταβάλλουν (αυξητικά ή μειωτικά) τις τιμές πώλησης των ειδών των πινάκων 1 και
2 ή τις παρεχόμενες υπηρεσίες του πίνακα 3, υποχρεούνται όπως, τουλάχιστον δέκα (10) 
ημέρες, πριν τη μεταβολή αυτή, αποστέλλουν ή καταθέτουν απευθείας στις
ως άνω Κεντρικές Υπηρεσίες, τα κατωτέρω στοιχεία:

α) Επιστολή προαναγγελίας μεταβολής των τιμών, που θα υπογράφεται από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της επιχείρησης και στην οποία θα αναφέρεται η ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των νέων τιμών που θα μεταβληθούν καθώς και οι λόγοι για τους οποίους η επιχείρηση προτίθεται να προβεί στη μεταβολή των τιμών αυτών.

β) Τιμοκατάλογο που θα υπογράφεται από τον ως άνω εκπρόσωπο της επιχείρησης με τα είδη 
των πινάκων 1 και 2 ή τις παρεχόμενες υπηρεσίες του πίνακα 3 με τις νέες τιμές τους, που 
θα εφαρμοσθούν μετά τη μεταβολή, ανεξάρτητα αν η εν λόγω μεταβολή θα αφορά, εν όλω ή εν 
μέρει τα είδη ή τις υπηρεσίες του τιμοκαταλόγου.

4. Στις περιπτώσεις που οι ανωτέρω επιχειρήσεις προτίθενται να θέσουν σε κυκλοφορία για 
πρώτη φορά είδη των πινάκων 1 και 2 ή να παράσχουν, για πρώτη φορά, υπηρεσίες του πίνακα 
3, που όμως δε μνημονεύονται στους ισχύοντες τιμοκαταλόγους τους, υποχρεούνται όπως, 
τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες, πριν από την κυκλοφορία των ειδών αυτών ή την παροχή της 
υπηρεσίας, αποστέλλουν ή καταθέτουν απευθείας στις ως άνω Κεντρικές Υπηρεσίες το κατωτέρω στοιχείο:

- Επιστολή, που θα υπογράφεται από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της επιχείρησης, στην 
οποία θα μνημονεύονται τα νέα είδη που θα κυκλοφορήσουν για πρώτη φορά με τις τιμές 
πώλησής τους και την ημερομηνία της πρώτης κυκλοφορίας ή θα αναφέρονται οι νέες μορφές 
παρεχόμενης υπηρεσίας με τις αντίστοιχες τιμές τους και την ημερομηνία εφαρμογής αυτών.

5. Κάθε φορά που με εκδιδόμενες Αγορανομικές Διατάξεις θα συμπληρώνονται με νέα είδη ή 
νέες παρεχόμενες υπηρεσίες οι πίνακες 1, 2 και 3 οι ανωτέρω επιχειρήσεις έχουν την υποχρέωση όπως αποστείλουν ή καταθέσουν απευθείας στις ως άνω Κεντρικές  Υπηρεσίες το κατωτέρω στοιχείο, το αργότερο μέσα σε διάστημα έξι (6) ημερών, που θα  προσμετράται από την επομένη της ημερομηνίας ισχύος των εν λόγω Αγορανομικών Διατάξεων 
και υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι οι συμπληρώσεις αυτές θα αφορούν την επιχείρηση.

Τιμοκατάλογο που θα υπογράφεται από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της επιχείρησης, στον 
οποίο θα συμπεριλαμβάνονται τα είδη ή οι υπηρεσίες, που προστέθηκαν στους εν λόγω πίνακες 
με τις αντίστοιχες τιμές τους.

6. Επιχειρήσεις της ως άνω παραγράφου 1, που θα λειτουργήσουν για πρώτη φορά μετά την 
ισχύ του παρόντος άρθρου, εφόσον τα είδη που θα πωλούν ή τις υπηρεσίες που θα παρέχουν, διαλαμβάνονται στους πίνακες 1, 2 και 3, υπάγονται στις διατάξεις του  παρόντος άρθρου, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι θα πραγματοποιήσουν για πρώτη φορά ετήσιο  κύκλο εργασιών 7.000.000 ευρώ και άνω ή 3.000.000 ευρώ και άνω, ή 5.000.000 ευρώ και άνω,  κατά περίπτωση, στα πλαίσια των διατάξεων της ως άνω παραγράφου 1.

7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δε θίγονται έστω κι αν σε κάποιες κλεισμένες  οικονομικές χρήσεις, μεταγενέστερες αυτών που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α),
(β), (γ) και (δ) της ως άνω παραγράφου 1 ο συνολικός κύκλος εργασιών των ως άνω επιχειρήσεων διαμορφωθεί σε επίπεδα κατώτερα των 7.000.000 ευρώ ή των 3.000.000
ευρώ ή των 5.000.000 ευρώ κατά περίπτωση στα πλαίσια των διατάξεων της ως άνω παραγράφου 1.

8. Όπου στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, προβλέπεται τακτός χρόνος αποστολής ή 
κατάθεσης ή γνωστοποίησης των προβλεπομένων στοιχείων (επιστολές - τιμοκατάλογοι κ.λπ.), 
η εμπρόθεσμη αποστολή - κατάθεση - γνωστοποίηση πιστοποιείται:

- είτε μέσω του πρωτοκόλλου των ως άνω Κεντρικών Υπηρεσιών, 

- είτε μέσω φαξ του Υπουργείου Ανάπτυξης 210-3842642 ή 210-3840752 ή 210-3805009 ή 210-3840516,

- είτε μέσω ηλεκτρονικής μορφής (e-mail) στις ηλεκτρονικές δ/νσεις: 
της Δ/νσης Τιμών Τροφίμων-Ποτών: [email protected],
της Δ/νσης Τιμών Βιομηχ. Προϊόντων-Φαρμάκων: [email protected]
της Δ/νσης Τιμών Παροχής Υπηρεσιών: [email protected]

H λήψη των ως άνω e-mail επιβεβαιώνεται με αντίστοιχο e-mail της Υπηρεσίας προς την 
επιχείρηση. 

Αρθρο 2

Με την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργείται η Α.Δ 11/03.

Αρθρο 3

1. Οι παραβάτες της παρούσας που ισχύει σε όλη τη χώρα την επομένη της ανακοίνωσης στον 
ημερήσιο τύπο διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τον ισχύοντα αγορανομικό κώδικα και τις διατάξεις της παραγρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 3377/2005.

2. Να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να ανακοινωθεί στον Ημερήσιο Τύπο.

ΠΙΝΑΚΕΣ 1, 2 ΚΑΙ 3

που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του άρθρου 9 της παρούσας:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ

1. Ρύζια

2. Άλευρα

3. Ζυμαρικά 

4. Αλιεύματα κατεψυγμένα

5. Γάλα νωπό παστεριωμένο 

6. Γάλα διατηρημένο 

7. Γιαούρτια 

8. Άρτος, Αρτοσκευάσματα - Αρτοπαρασκευάσματα

9. Σοκολατούχα γάλατα γενικά 

10. Τυριά γενικά 

11. Μαργαρίνες - Φυτικά λίπη

12. Ζωικά βούτυρα

13. Κατεψυγμένα λαχανικά

14. Ζάχαρη 

15. Σοκολάτες - Προϊόντα σοκολατοποιίας

16. Παγωτά 

17. Καφές (άφρυκτος - πεφρυγμένος - κομμένος)

18. Εμφιαλωμένα νερά γενικά 

19. Αναψυκτικά ποτά γενικά 

20. Χυμοί φρούτων και λαχανικών

21. Οίνοι και οινοπνευματώδη ποτά

22. Ζύθος

23. Είδη μπισκοτοποιίας και σνάκς

24. Παιδικές τροφές 

25. Όσπρια

26. Προϊόντα αλλαντοποιίας

27. Σιμιγδάλια

28. Ελαιόλαδα

29. Σπορέλαια

30. Κατεψυγμένα πουλερικά

31. Κακάο - Μάζα κακάο 

32. Αλιεύματα αλίπαστα και καπνιστά 

33. Προϊόντα απομίμησης σοκολάτας

34. Ελιές χύμα και συσκευασμένες 

35. Τοματοπολτός, τοματοχυμός, σάλτσα κέτσαπ, τοματάκια κομμένα ή αποφλοιωμένα, σε 
κλειστή συσκευασία (κονσέρβες κ.λ.π)

36. Κομπόστες 

37. Μέλι

38. Είδη καραμελοποιίας 

39. Ξηροί καρποί χύμα - συσκευασμένοι, αποφλοιωμένοι ή μη

40. Μαρμελάδες 

41. Μαγιονέζες

42. Έτοιμες σαλάτες (ρώσικη, μελιτζανοσαλάτα, Βουδαπέστης, τυροσαλάτα, τζατζίκι) 

43. Ιχθυηρά συσκευασμένα (κονσέρβες κ.λ.π)

44. Έτοιμα φαγητά συσκευασμένα (ντολμαδάκια, φασολάκια, μπάμιες, μελιτζάνες κ.λ.π)

45. Κονσέρβες κρεατοσκευάσματων και κρεατοπαρασκευασμάτων (κορνμπήφ, λάντσιον μητ, κ.λ.π) 

46. Ρυζόγαλα, κρέμες γάλακτος

47. Δημητριακά επεξεργασμένα για ανθρώπινη διατροφή (νιφάδες καλαμποκιού κ.λ.π)

48. Αλάτι και πάσης φύσεως μπαχαρικά

49. Ξύδι

50. Γάλα σε σκόνη

51. Αφεψήματα πάσης φύσεως

52. Επιδόρπια γιαουρτιού

53. Χαλβάς νηστίσιμος

54. Πατάτες σε σκόνη (πουρέ)

55. Μανιτάρια συσκευασμένα

56. Αυγά

57. Μουστάρδες

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ

1. Αθλητικά είδη 

2. Είδη ατομικής φροντίδας αναλώσιμα (διαρκή - μη διαρκή)

3. Είδη καθαρισμού και συντήρησης νοικοκυριού 

4. Χαρτιά γενικά και προϊόντα tissue (χ/π, χαρτί υγείας, χαρτί κουζίνας)

5. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων 

6. Συσσωρευτές μολύβδου και ξηρά στοιχεία 

7. Ορυκτέλαια και λιπαντικά

8. Ελαστικά επίσωτρα και αεροθάλαμοι γενικά 

9. Σχολικά είδη - γραφική ύλη 

10. Καλλυντικά 

11. Σίδηρος μπετόν 

12. Χρώματα και βερνίκια 

13. Τσιμέντο

14. Λατομικά προϊόντα 

15. Έτοιμο σκυρόδεμα


ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

1. Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια - Φροντιστήρια παντός τύπου

2. Συνεργεία αυτοκινήτων και λοιπών τροχοφόρων 

3. Σέρβις ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών και λοιπών συσκευών 

4. Ιδιωτικές Κλινικές - Διαγνωστικά Κέντρα 

5. Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων και λοιπών τροχοφόρων

6. Γηροκομεία ιδιωτικά 

7. Κομμωτήρια 

8. Ινστιτούτα Αισθητικής και Αδυνατίσματος

9. Ιδιωτικά Γυμναστήρια

10. Κινηματογράφοι - Θέατρα

11. Καταστήματα Εστίασης, Αναψυχής και Διασκέδασης

12. Ασφάλιστρα αυτοκινήτων - υγείας - κατοικίας

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2005

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης