Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΥΑ 37687/ΦΕΚ 984/30.6.04 Καθορισμός της διαδικασίας απόσυρσης των δικύκλων μοτοσικλετών, της διαδικασίας απαλλαγής ή επιστροφής του τέλους ταξινόμησης, των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών για να τύχουν οι ενδιαφερόμενοι των προβλεπόμενων απαλλαγών, καθώς και κάθε σχετικής λεπτομέρειας.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-06-2004 ]
Κατηγορία: Τέλη και Ειδικές Φορολογίες

ΥΑ 37687/ΦΕΚ 984/30.6.04
Καθορισμός της διαδικασίας απόσυρσης των δικύκλων μοτοσικλετών, της διαδικασίας απαλλαγής ή επιστροφής του τέλους ταξινόμησης, των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών για να τύχουν οι ενδιαφερόμενοι των προβλεπόμενων απαλλαγών, καθώς και κάθε σχετικής λεπτομέρειας.


   ΥΑ 37687/ΦΕΚ 984/Β/30.6.2004 Καθορισμός της διαδικασίας απόσυρσης των δικύκλων μοτοσικλετών, της διαδικασίας απαλλαγής ή επιστροφής του τέλους ταξινόμησης, των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών για να τύχουν οι ενδιαφερόμενοι των προβλεπόμενων απαλλαγών, καθώς και κάθε σχετικής λεπτομέρειας.

37687

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του Ν. 3245/2004 (Φ.Ε.Κ. Α110/16.6.2004) "Κατάργηση ειδικής εισφοράς επί των συντάξεων του Δημοσίου και των άλλων ασφαλιστικών φορέων και άλλες διατάξεις".

2. Την ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας απόσυρσης των δικύκλων μοτοσικλετών, της διαδικασίας απαλλαγής ή επιστροφής του τέλους ταξινόμησης, των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών για να τύχουν οι ενδιαφερόμενοι των προβλεπόμενων απαλλαγών, καθώς και κάθε σχετικής λεπτομέρειας.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Φ.Ε.Κ. Α'137) "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα", όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Φ.Ε.Κ. Α' 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 "Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις" (Φ.Ε.Κ. Α' 38), καθώς και τη διαπίστωση ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη που βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:


Αρθρο 1

Διαδικασία παράδοσης της προς απόσυρση δίκυκλης μοτοσικλέτας.

Για την παροχή των κινήτρων καθορίζουμε τη διαδικασία παράδοσης της προς απόσυρση δίκυκλης μοτοσικλέτας, ως εξής:

1. Ο ιδιοκτήτης της προς απόσυρση δίκυκλης μοτοσικλέτας ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του, παραδίδει την μοτοσικλέτα, σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω υπηρεσίες του Ο.Δ.Δ.Υ. επιθυμεί:

α. Αττική: Κέντρο Ανω Λιοσίων

β. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Πολίχνης και Κέντρο Σίνδου

γ. Λάρισα: Κέντρο Σικουρίου

δ. Πάτρα: Κέντρο Αχαγιάς

Εναλλακτικά, για τους νομούς που δεν υπάρχουν υποκαταστήματα του Ο.Δ.Δ.Υ., η παραλαβή των δικύκλων μοτοσικλετών μπορεί να γίνει και από υπηρεσία της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, που θα καθορισθεί με απόφαση του Νομάρχη.

2. Μαζί με την παράδοση της δίκυκλης μοτοσικλέτας, υποβάλλονται στην κατά τα ανωτέρω αρμόδια υπηρεσία και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. αίτηση απόσυρσης

β. υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Φ.Ε.Κ. Α'75) του ιδιοκτήτη της δίκυκλης μοτοσικλέτας, στην οποία δηλώνει ότι "η αριθ. κυκλοφορίας............δίκυκλη μοτοσικλέτα, ιδιοκτησίας του, έχει κυλινδρισμό άνω των 50 κ.ε., έχει ταξινομηθεί στην Ελλάδα μέχρι και το έτος 1994, έχει καταβάλλει τα τέλη κυκλοφορίας από το έτος 2004 και μέχρι το έτος απόσυρσης, καθώς και ότι την αποσύρει οριστικά από την κυκλοφορία, προκειμένου να την αντικαταστήσει με άλλη νέας τεχνολογίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3245/2004"

γ. την άδεια κυκλοφορίας και

δ. την πινακίδα κυκλοφορίας.

Σε περίπτωση έλλειψης πινακίδας ή άδειας κυκλοφορίας, λόγω απώλειας ή φθοράς, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται, πριν την παράδοση του δικύκλου, να προβεί στην προβλεπόμενη διαδικασία για την παραλαβή νέας άδειας ή πινακίδας κυκλοφορίας. Προς τούτο ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αρμόδια Νομαρχιακή υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία για την έκδοση νέας αδείας κυκλοφορίας ή πινακίδας (λόγω απώλειας ή φθοράς) εκτός από το προβλεπόμενο παράβολο. Η Νομαρχιακή υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, αφού ελέγξει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, χορηγεί στον ενδιαφερόμενο "Αντίγραφο αδείας κυκλοφορίας για απόσυρση" ή "Βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών για ανταλλακτική πινακίδα λόγω απόσυρσης", αντίστοιχα. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον Ο.Δ.Δ.Υ. ή στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, αντί της πινακίδας κυκλοφορίας, ή της άδειας κυκλοφορίας την ανωτέρω αναφερομένη "Βεβαίωση" ή "Αντίγραφο". Η "Βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών για ανταλλακτική πινακίδα λόγω απόσυρσης" συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα 3 που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

3. Η παραδιδόμενη στον Ο.Δ.Δ.Υ. ή στην αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, προς απόσυρση δίκυκλη μοτοσικλέτα, θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται από το νόμο.

4. Ο Ο.Δ.ΔΎ. ή η αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ελέγχει την ταυτότητα της δίκυκλης μοτοσικλέτας, επαληθεύοντας με βάση την άδεια, την πινακίδα κυκλοφορίας, το εργοστάσιο κατασκευής και τον αριθμό πλαισίου της.

Ακολούθως ελέγχει, με βάση την άδεια κυκλοφορίας, αν ο κυλινδρισμός του κινητήρα της υπερβαίνει τα 50 κυβικά εκατοστά και έχει ταξινομηθεί στην Ελλάδα μέχρι και το έτος 1994, ώστε να βεβαιωθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις απόσυρσης.

5. Εφ' όσον ο Ο.Δ.Δ.Υ. ή η αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης διαπιστώσει την ταυτότητα του δικύκλου, και βεβαιωθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις απόσυρσης, το παραλαμβάνει και εκδίδει δελτίο ποσοτικής παραλαβής ή πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής, αντίστοιχα, σε δύο (2) αντίτυπα, όπως το υπόδειγμα 1, που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Το πρώτο από τα αντίτυπα (στέλεχος) παραμένει στο αρχείο της υπηρεσίας που το εξέδωσε και το άλλο παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο, προκειμένου να το παραδώσει σε οποιαδήποτε Νομαρχιακή υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών για την χορήγηση Βεβαίωσης Απόσυρσης.

Μαζί με το δελτίο ποσοτικής παραλαβής ή το πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής, κατά περίπτωση, επιστρέφονται στον ενδιαφερόμενο η άδεια και η πινακίδα κυκλοφορίας, εφόσον υπάρχει, ή η "Βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών για ανταλλακτική πινακίδα λόγω απόσυρσης" ή το "Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας για απόσυρση". Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας ή του "Αντιγράφου" κρατείται από την υπηρεσία που παραλαμβάνει το δίκυκλο και το συνοδεύει μέχρι την καταστροφή του.

Αν δεν διαπιστωθεί η ταυτότητα του δικύκλου διακόπτεται η διαδικασία και ο Ο.Δ.Δ.Υ. ή η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση παρακρατείτα στοιχεία κυκλοφορίας του (άδεια και πινακίδα) και τα αποστέλλει με έγγραφο του στην αρμόδια Νομαρχιακή υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών για τα περαιτέρω.

Αρθρο 2

Έκδοση βεβαίωσης απόσυρσης.

Για την έκδοση βεβαίωσης απόσυρσης, εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία:

1. Ο ιδιοκτήτης της προς απόσυρση δίκυκλης μοτοσικλέτας ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του, προσέρχεται σε οποιαδήποτε Νομαρχιακή υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών και υποβάλλει αίτηση απόσυρσης του δικύκλου με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του ιδιοκτήτη της δίκυκλης μοτοσικλέτας, στην οποία δηλώνει ότι "η αριθ. κυκλοφορίας............δίκυκλη μοτοσικλέτα, ιδιοκτησίας του, έχει κυλινδρισμό άνω των 50 κ.ε., έχει ταξινομηθεί στην Ελλάδα μέχρι και το έτος 1994 και ότι την αποσύρει οριστικά από την κυκλοφορία, προκειμένου να την αντικαταστήσει με άλλη νέας τεχνολογίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3245/2004.",

β. την άδεια κυκλοφορίας, ή το σχετικό "Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας για απόσυρση"

γ. την πινακίδα κυκλοφορίας ή τη σχετική "βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών για ανταλλακτική πινακίδα λόγω απόσυρσης",

δ. το δελτίο ποσοτικής παραλαβής του Ο.Δ.Δ.Υ. ή το πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής της αρμόδιας Νομαρχιακής Υπηρεσίας και

ε. επικυρωμένα φωτοαντίγραφα αποδείξεων καταβολής τελών κυκλοφορίας από το 2004 και μέχρι το έτος απόσυρσης, ή σε περίπτωση απώλειας αυτών, σχετική βεβαίωση από τη Δ.Ο.Υ.

2. Η Νομαρχιακή υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών ελέγχει τα στοιχεία της δίκυκλης μοτοσικλέτας μέσω του ON LINE συστήματος και αφού διαπιστώσει την ορθότητα τους και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις απόσυρσης, προβαίνει στην οριστική διαγραφή της από τα τηρούμενα μητρώα και χορηγεί σχετική μηχανογραφημένη "Βεβαίωση Απόσυρσης", η οποία είναι προσωπική και δεν μεταβιβάζεται, σύμφωνα με το υπόδειγμα 2, που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

3. Η βεβαίωση απόσυρσης εκδίδεται σε τρία αντίγραφα, τα οποία υπογράφονται και σφραγίζονται από τον αρμόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας. Το πρώτο αντίγραφο φέρει την ένδειξη "Αντίγραφο για την υπηρεσία" και φυλάσσεται στην υπηρεσία σε ειδικό φάκελο. Το δεύτερο και το τρίτο

αντίγραφο φέρουν τις ενδείξεις "Αντίγραφο για το Τελωνείο" και "Αντίγραφο για την ταξινόμηση", αντίστοιχα και παραδίδονται στον ενδιαφερόμενο, προκειμένου να κατατεθούν αρμοδίως για να τύχει των προβλεπομένων απαλλαγών για την αγορά νέου δικύκλου.

Η βεβαίωση απόσυρσης φέρει κωδικό αριθμό, ο οποίος αρχίζει με χαρακτηριστικό γράμμα που ορίζεται από τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, ακολουθεί ο κωδικός της υπηρεσίας και στη συνέχεια αύξων πενταψήφιος αριθμός σειράς.

4. Σε περίπτωση που υπάρχει παρακράτηση κυριότητας δεν θα είναι δυνατή η απόσυρση παρά μόνο αν προηγηθεί άρση της παρακράτησης της κυριότητας.

5. Σε περίπτωση απώλειας της "βεβαίωσης απόσυρσης" εκδίδεται αντίστοιχο μηχανογραφημένο αντίγραφο, μόνο από ειδικώς προς τούτο, εξουσιοδοτημένους από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, υπαλλήλους των Νομαρχιακών υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου και αιτιολογημένη απόφαση του Διευθυντή των υπηρεσιών αυτών.

Σε περίπτωση δεύτερης ή και επόμενης απώλειας των ανωτέρω στοιχείων είναι δυνατή η έκδοση αντιγράφου μόνο από τους ανωτέρω εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου και αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Νομάρχη.

Αρθρο 3

Αγορά δικύκλου νέας τεχνολογίας - Εφαρμογή των κινήτρων.


1. Για να επωφεληθεί των προβλεπόμενων κινήτρων του νόμου, ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης της αποσυρθείσας δίκυκλης μοτοσικλέτας, εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

α. Η "Βεβαίωση Απόσυρσης" (αντίγραφο για το Τελωνείο) παραδίδεται στον εισαγωγέα ή στον έμπορο από τον ενδιαφερόμενο, ή στην αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία αν η εισαγωγή της δίκυκλης μοτοσικλέτας γίνει από τον ίδιο. β. Οι προβλεπόμενες από τον νόμο απαλλαγές ισχύουν για τη δίκυκλη μοτοσικλέτα που αγοράζεται από τον ιδιοκτήτη του αποσυρόμενου δικύκλου και σε περίπτωση μεταβίβασης αυτής, η απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας ακολουθεί τη δίκυκλη μοτοσικλέτα.

γ. Για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας του νέου δικύκλου με τη διαδικασία της απόσυρσης, υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο όλα τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις δικαιολογητικά και επιπλέον η "Βεβαίωση Απόσυρσης" (αντίγραφο για την ταξινόμηση). Η Νομαρχιακή υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, προκειμένου να εκδώσει την άδεια κυκλοφορίας, ελέγχει επιπρόσθετα αν το υπόψη δίκυκλο είναι νέας τεχνολογίας, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.3245/2004.

δ. Στην εκδιδόμενη με την ανωτέρω διαδικασία της απόσυρσης, άδεια κυκλοφορίας του δικύκλου, θα υπάρχει η

ένδειξη "Κυκλοφορεί σε αντικατάσταση του αριθμ.......

αποσυρθέντος δικύκλου" και με βάση την ένδειξη αυτή θα ισχύουν, για το υπόψη δίκυκλο, οι προβλεπόμενες από τον νόμο απαλλαγές για τα τέλη κυκλοφορίας.

Για τις δίκυκλες μοτοσικλέτες, για τις οποίες παρέχονται τα ανωτέρω κίνητρα, χορηγείται το προβλεπόμενο από τον νόμο ετήσιο ειδικό σήμα που χορηγείται και για τα λοιπά απαλλασσόμενα από τα τέλη κυκλοφορίας οχήματα, με την καταβολή της προβλεπόμενης από τις ισχύουσες διατάξεις, κάθε φορά, αξίας.

2. Πα τον τελωνισμό, την οριστικοποίηση της; απαλλαγής ή την επιστροφή του τέλους ταξινόμησης, εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

α. Κατά τον τελωνισμό καινούργιων δικύκλων μοτοσικλετών με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 50 κυβικά εκατοστά, με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης, κατατίθεται στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή χρηματική παρακαταθήκη ή εγγυητική επιστολή τραπέζης, το ύψος της οποίας καλύπτει το σύνολο του αναλογούντος τέλους ταξινόμησης.

Η χρηματική παρακαταθήκη επιστρέφεται ή η εγγύηση αποδεσμεύεται, μερικά ή ολικά, με την τήρηση της διαδικασίας οριστικοποίησης της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης που προβλέπεται στο άρθρο αυτό.

β. Η οριστικοποίηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης θα πραγματοποιείται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου εισαγωγέα ή ιδιώτη στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή τελωνισμού της δίκυκλης μοτοσικλέτας, στο όνομα του οποίου έχει κατατεθεί το σχετικό Τελωνειακό Παραστατικό και έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό ταξινόμησης.

Με την αίτηση συνυποβάλλονται η μηχανογραφημένη "Βεβαίωση Απόσυρσης", η άδεια κυκλοφορίας της νέας μοτοσικλέτας και προκειμένου για εισαγωγέα, αντίγραφο του τιμολογίου πώλησης.

Η αίτηση, προκειμένου για εισαγωγέα, θα υποβάλλεται το αργότερο μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου πώλησης ή από της ημερομηνίας έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας της νέας μοτοσικλέτας, προκειμένου για ιδιώτη.

γ. Η επιστροφή του τέλους ταξινόμησης που έχει ήδη καταβληθεί κατά τον τελωνισμό δίκυκλης μοτοσικλέτας κατά εφαρμογή της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του Ν.3245/2004, θα πραγματοποιείται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου εισαγωγέα ή εμπόρου στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή τελωνισμού της δίκυκλης μοτοσικλέτας, εφαρμοζομένων ανάλογα των διατάξεων περί επιστροφής καταβληθέντων φόρων.

Στην αίτηση επισυνάπτονται κατά περίπτωση τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην προηγούμενη περίπτωση β.

Η επιστροφή του τέλους ταξινόμησης ενεργείται με Απόφαση του Προϊσταμένου της Τελωνειακής Αρχής στην οποία έχει καταβληθεί το τέλος ταξινόμησης της νέας μοτοσικλέτας.

δ. Η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή αφού ελέγξει τη συμφωνία και την ακρίβεια των υποβαλλόμενων στοιχείων προβαίνει είτε στην οριστικοποίηση της απαλλαγής με σχετική πράξη επί του Τελωνειακού Παραστατικού τελωνισμού είτε στην έκδοση Απόφασης επιστροφής του καταβληθέντος τέλους ταξινόμησης.

ε. Οι εισαγωγείς ή οι ιδιώτες που παραλαμβάνουν δίκυκλη μοτοσικλέτα με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης και τη θέτουν σε κυκλοφορία χωρίς προηγούμενη απόσυρση παλαιάς μοτοσικλέτας, υποχρεούνται όπως, μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου πώλησης, ή απόδειξης λιανικής πώλησης, προκειμένου για εισαγωγέα ή από την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας, προκειμένου για ιδιώτη, να προσέλθουν στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή για την καταβολή του αναλογούντος τέλους ταξινόμησης. Μετά την παρέλευση

της προθεσμίας αυτής, επιφυλασσομένων των περί λαθρεμπορίας διατάξεων του Ν.2960/2001 "Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας", επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις κυρώσεις και πρόστιμα.

3. Η Δ/νση Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών το πρώτο 10ήμερο κάθε μήνα παρέχει πληροφορία σε ηλεκτρονική μορφή στη Δ/νση Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Δ30, Τμήματα Α'και Γ) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, με στοιχεία για τις ταξινομήσεις δικύκλων μοτοσικλετών του προηγούμενου μήνα με ή χωρίς απόσυρση δικύκλων μοτοσικλετών (αριθμός άδειας κυκλοφορίας, αριθμός πλαισίου, αριθμός άδειας κυκλοφορίας αποσυρόμενης μοτοσικλέτας).

Αρθρο 4

Διαχείριση των αποσυρόμενων δικύκλων μοτοσικλετών.

Για τη διαχείριση και την καταστροφή των αποσυρόμενων δικύκλων μοτοσικλετών εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

1. Ο Ο.Δ.Δ.Υ. και οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις συντάσσουν καταστάσεις με τους αριθμούς κυκλοφορίας, τους αριθμούς πλαισίων, το εργοστάσιο κατασκευής και τον κυλινδρισμό των αποσυρόμενων δικύκλων, καθώς και το ονοματεπώνυμο των ιδιοκτητών τους.

2. Τα αποσυρόμενα δίκυκλα που συγκεντρώνονται από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις παραδίδονται, με ίδια μέσα, προς καταστροφή στον Ο.Δ.Δ.Υ. με βάση συγκεντρωτικές καταστάσεις παράδοσης - παραλαβής, οι οποίες για κάθε δίκυκλο θα περιλαμβάνουν τα στοιχεία που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο. Οι συγκεκριμένες καταστάσεις υποβάλλονται στον Ο.Δ.Δ.Υ. σε τρία (3) αντίτυπα και αφού επικυρωθεί απ' αυτόν η παραλαβή των δικύκλων που αναφέρονται σε αυτά, το ένα αντίτυπο παραμένει στον Ο.Δ.Δ.Υ, το δεύτερο στη Ν.Α και το τρίτο αποστέλλεται από τη Ν.Α στο ΥΠΕΣΔΔΑ μαζί με αντίγραφο του αντίστοιχου "δελτίου ποσοτικής παραλαβής" του Ο.Δ.Δ. Υ.3.ΟΟ.Δ.Δ.Υ. τηρεί τα στοιχεία των προσώπων ή των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που παρέδωσαν τα δίκυκλα, καθώς και τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το κάθε δίκυκλο (αριθμός κυκλοφορίας, αριθμός πλαισίου, εργοστάσιο κατασκευής και ημερομηνία παράδοσης παραλαβής και καταστροφής).

4. Η καταστροφή των δικύκλων πραγματοποιείται με ευθύνη του Ο.Δ.Δ. Υ., σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία.

5. Αν κατά τη διαδικασία παράδοσης των δικύκλων από την αρμόδια Νομαρχιακή Υπηρεσία στον ΟΔΔΥ υπάρξει αμφισβήτηση αναφορικά με την ταυτότητα ενός ή περισσοτέρων δικύκλων, τα εν λόγω δίκυκλα εξαιρούνται από την παράδοση και διαγράφονται από τις συγκεντρωτικές καταστάσεις παράδοσης - παραλαβής. Η ταυτότητα των δικύκλων αυτών εξετάζεται τελεσίδικα από την αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχίας που παρέλαβε τα προς απόσυρση δίκυκλα. Σε περίπτωση που η υπηρεσία αποφανθεί θετικά για την ταυτότητα του δικύκλου χαράσσει στο πλαίσιο του τον αριθμό κυκλοφορίας του δικύκλου και με βάσει αυτόν τον αριθμό και το πρακτικό της επιτροπής το δίκυκλο παραλαμβάνεται υποχρεωτικά από τον ΟΔΔΥ. Σε αντίθετη περίπτωση ανακαλείται το πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής της αρμόδιας Νομαρχιακής Υπηρεσίας και η βάσει αυτού, τυχόν, εκδοθείσα Βεβαίωση Απόσυρσης ή και η άδεια κυκλοφορίας με την ένδειξη "Κυκλοφορεί σε αντικατάσταση του αριθμ.......αποσυρθέντος δικύκλου", αν έχει εκδοθεί τέτοια άδεια.

Αρθρο 5

Έναρξη ισχύος.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης