Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γνωμ.ΣΛΟΤ 24/336/21.06.04 Λογιστικός χειρισμός από τον εκμισθωτή της αξίας ανεγερθέντος κτιρίου σε μισθώμενο οικόπεδο.

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Γνωμ.ΣΛΟΤ 24/336/21.06.04
Λογιστικός χειρισμός από τον εκμισθωτή της αξίας ανεγερθέντος κτιρίου σε μισθώμενο οικόπεδο.


Γνωμ.ΣΛΟΤ 24/336/21.06.04 Λογιστικός χειρισμός από τον εκμισθωτή της αξίας ανεγερθέντος κτιρίου σε μισθώμενο

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Γνωμ.ΣΛΟΤ/ 24/336/21.06.04 Λογιστικός χειρισμός από τον εκμισθωτή της αξίας ανεγερθέντος κτιρίου σε μισθώμενο οικόπεδο.

ΣΧΕΤΙΚΑ: ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


ΘΕΜΑ: Ανέγερση κτιρίου σε έδαφος κυριότητας τρίτου.

Προκειμένου η υπηρεσία μας να αποφανθεί για τα θέματα φορολογίας εισοδήματος που ανακύπτουν σε περίπτωση ανέγερσης κτιρίου από επιχείρηση σε μισθούμενο οικόπεδο άλλης επιχείρησης, σας παρακαλούμε να μας απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήματα:

α) Αν η εκμισθώτρια επιχείρηση υποχρεούται να εμφανίσει στα βιβλία της το κόστος ανέγερσης του κτιρίου κατά το χρόνο αποπεράτωσης του κτιρίου ή κατά το χρόνο λήξης της μίσθωσης.

β) Σε περίπτωση που στο μισθωτήριο συμβόλαιο υπάρχει ο όρος παράδοσης του μισθίου στην αρχική του μορφή, δηλαδή χωρίς το κτίριο, αν το κόστος ανέγερσης του κτιρίου θα εμφανισθεί ή όχι στα βιβλία της εκμισθώτριας επιχείρησης.

Β. Η ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΛΟΤ ΣΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΗΣ:

(α) Σύμφωνα με την παραγρ. 2.2.105 υποπαρ. 5 του ΕΓΛΣ (ΠΔ 1123/1980) Στους λογ/σμούς: 11.07 «Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων», 11.08 «Τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως μεταφορών σε ακίνητα τρίτων», 11.09 «Λοιπά Τεχνικά Έργα σε ακίνητα τρίτων» και 11.10 «Υποκείμενες σε απόσβεση διαμορφώσεως γηπέδων τρίτων», παρακολουθούνται (από τον μισθωτή του) τα κτίρια και τα τεχνικά έργα που κατασκευάζονται, καθώς και τα έξοδα που γίνονται σε ακίνητα κυριότητας τρίτων, όταν η οικονομική μονάδα έχει δικαίωμα χρήσεως για ορισμένο χρόνο που καθορίζεται συμβατικά, με τα την πάροδο του οποίου τα εν λόγω έργα (π.χ. κτίρια ή διαμορφώσεις) περιέρχονται στον κύριο του ακινήτου χωρίς αντάλλαγμα. Στους λογ/σμούς αυτούς καταχωρούνται: (α) Το κόστος ανεγέρσεως κτιρίων και τεχνικών έργων, (β) το κόστος διαμορφώσεων, βελτιώσεων και προσθηκών πάνω σε κτίρια και τεχνικά έργα και (γ) τα έξοδα διαμορφώσεως εδαφικών εκτάσεων.

Τα κτίρια και τα τεχνικά έργα που κατασκευάζονται από την οικονομική μονάδα σε ακίνητα τρίτων, καθώς και τα έξοδα που πραγματοποιούνται γι΄ αυτά, αποσβένονται ανάλογα με το χρόνο της συμβατικής χρησιμοποίησης τους με τον όρο ότι ο Συν/της αποσβέσεως που προσδιορίζονται με βάση το χρόνο χρησιμοποιήσεως τους δεν θα είναι μικρότερος από τον Συν/τη που εφαρμόζεται σε ομοειδή ιδιόκτητα πάγια στοιχεία.

(β) Από τα προηγούμενα προκύπτει ότι :

Ο εκμισθωτής του ακινήτου - οικοπέδου, δεν παρακολουθεί στα βιβλία του τίποτα από ότι γίνεται σε αυτό από τον μισθωτή ενοικιαστή. Μόνο ο μισθωτής θα εμφανίσει στα βιβλία που τηρεί και στους λογαριασμούς που αναφέρονται στην παράγραφο α (11.07, 11.08, 11.09, 11,10 κ.λπ.) το κόστος ανεγέρσεως του κτιρίου και των τεχνικών έργων, το κόστος διαμορφώσεων, βελτιώσεων και προσθηκών στα κτήρια ή τεχνικά έργα, τις δαπάνες διαμορφώσεως των εδαφικών εκτάσεων κ.λπ.

Εάν ο μισθωτής έχει αναλάβει την συμβατική υποχρέωση παραδόσεως στον εκμισθωτή του μισθίου (του οικοπέδου) στην αρχική του μορφή (στην κατάσταση που το παρέλαβε) ουδεμία επίσης εγγραφή ή καταχώρηση στα βιβλία του ενεργεί, ο εκμισθωτής σχετική με δαπάνες ανέγερσης σε αυτό κτιρίων, κατασκευής τεχνικών έργων, κατεδάφισης αυτών των κτιρίων ή άλλων τυχόν εργασιών αποκατάστασης του μισθίου στην αρχική του κατάσταση ή μορφή.

Σε περίπτωση που ο μισθωτής παραδίδει στον εκμισθωτή το οικόπεδο μαζί με ανεγερθέντα πάνω σε αυτό κτίσματα, τεχνικά έργα, ο εκμισθωτής κύριος του οικοπέδου καταχωρεί στα βιβλία του την αξία των κτιρίων, τεχνικών έργων κ.λπ. με μια λογιστική μονάδα, π.χ. Ευρώ.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης