ΣΛΟΤ Αρ πρωτ: 573/19.09.05

Υποχρέωση τήρησης Αναλυτικής Λογιστικής όταν εφαρμόζονται ΔΛΠ και τηρούνται τα λογιστικά βιβλία βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.Σχόλια:


19 Σεπ 2005

Taxheaven.gr
 ΣΛΟΤ Αρ πρωτ: 573/19.09.05 Υποχρέωση τήρησης Αναλυτικής Λογιστικής όταν εφαρμόζονται ΔΛΠ και τηρούνται τα λογιστικά βιβλία βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 050919/0032

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

Με την ηλεκτρονική επιστολή σας της 6ης Σεπτεμβρίου 2005 μας ερωτάτε εάν, κατά την εφαρμογή των ΔΛΠ για σκοπούς χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και στην περίπτωση που επιλέξατε να τηρείτε τα λογιστικά βιβλία της εταιρείας σας σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας, έχετε υποχρέωση τήρησης της Αναλυτικής Λογιστικής, με τον τρόπο που προδιαγράφεται στο ΕΓΛΣ, με βάση τις αρχές και τους κανόνες των ΔΛΠ. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Κατά τη γνώμη μας, όταν τα λογιστικά βιβλία τηρούνται σύμφωνα με τους κανόνες της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας και συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις με βάση τα ΔΛΠ, δεν υποχρεούστε να τηρείτε την Αναλυτική Λογιστική, με τον τρόπο που προδιαγράφεται από το ΕΓΛΣ, με βάση τις αρχές και τους κανόνες των ΔΛΠ.

Εννοείται ότι για την κατάρτιση των κατά τα ΔΛΠ χρηματοοικονομικών καταστάσεων, το κόστος παραγωγής και τα αποτελέσματα προσδιορίζονται σύμφωνα με τους κανόνες των ΔΛΠ. Με βάση τους κανόνες των ΔΛΠ, τα σχετικά ποσά υπολογίζονται με αρχές και μεθόδους λογισμού οι οποίες δεν μεταβάλλονται από χρήση σε χρήση, εκτός εάν η μεταβολή υπαγορεύεται από αλλαγές στις συνθήκες λειτουργίας της επιχείρησης ή εάν η μεταβολή οδηγεί σε ορθότερο μερισμό του κόστους. Τα σχετικά μεγέθη του κόστους παραγωγής και των αποτελεσμάτων, με βάση τα ΔΛΠ, δεν απαιτείται να απεικονίζονται στους λογαριασμούς της Ομάδας 9 (Αναλυτική Λογιστική).

Περαιτέρω, εφόσον υποχρεούστε να τηρείτε Αναλυτική Λογιστική με τον τρόπο που προδιαγράφεται από το ΕΓΛΣ, έχοντας επιλέξει να τηρείτε τα λογιστικά σας βιβλία με βάση τη φορολογική νομοθεσία, τα μεγέθη της Αναλυτικής Λογιστικής θα πρέπει να εναρμονίζονται με τα μεγέθη της Γενικής Λογιστικής και αμφότερα τα μεγέθη αυτά θα προσδιορίζονται με βάση τη φορολογική νομοθεσία. Επιπλέον, η εταιρεία σας έχει την υποχρέωση να παρέχει στα ελεγκτικά όργανα όλα εκείνα τα στοιχεία και τους υπολογισμούς για τον προσδιορισμό του κόστους παραγωγής και των αποτελεσμάτων με βάση τις αρχές και τους κανόνες των ΔΛΠ.

Τέλος, θα πρέπει, στην περίπτωσή σας, να υπάρχει και να διατίθεται στα ελεγκτικά όργανα, πλήρης «λογιστική συμφωνία» (reconciliation) μεταξύ των δεδομένων των τηρουμένων λογαριασμών (που προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία) και των σχετικών στοιχείων του κόστους και των αποτελεσμάτων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (που προσδιορίζονται με βάση τις αρχές και τους κανόνες των ΔΛΠ). 

Ο πρόεδρος του ΣΛΟΤ

Κωνσταντίνος Παπαθανασίου

 

Taxheaven.gr