Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εγκ. ΙΚΑ/61/2005 Διευκρινίσεις για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών.

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Εγκ. ΙΚΑ/61/2005
Διευκρινίσεις για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών.


Εγκ. ΙΚΑ/61/2005 Διευκρινίσεις για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Εγκ. ΙΚΑ/61/2005 Διευκρινίσεις για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών».
ΣΧΕΤ: Εγκύκλιες 42/05, 48/05, 53/05, 58/05
Ακολουθεί η με αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/14701/22.7.05 Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., η Γ.Γ.Κ.Α., η οποία εκδόθηκε μετά από καταγγελίες για την μη εφαρμογή των διατάξεων (Ν.3242/04, Κ.Υ.Α., Υ.Α.) της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών από τις καθ΄ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Αθήνα 22 Ιουλίου 2005 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΑΔΠ/Α/14701
Θέμα : «Διευκρινίσεις για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών»

Με αφορμή καταγγελίες προς την Υπηρεσία μας για την μη εφαρμογή των διατάξεων της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών από τις καθ� ύλη αρμόδιες υπηρεσίες και μετά από καταγραφή των δυσλειτουργιών που έχουν διαπιστωθεί σχετικά, επισημαίνουμε τα παρακάτω:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

1.- Έχει διαπιστωθεί ότι πολλές υπηρεσίες προβάλλουν ως λόγο για την μη εφαρμογή των ΚΥΑ που αφορούν την αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών, την έλλειψη εξοπλισμού, την μη επαρκή στελέχωσή τους, την ύπαρξη ειδικού καθεστώτος διεκπεραίωσης διοικητικών διαδικασιών, ακόμη και την άποψη ότι μερικές από τις διαδικασίες που διεκπεραιώνουν δεν αποτελούν διοικητική πράξη.

Είναι προφανές ότι τα επιχειρήματα αυτά δεν δικαιολογούν τη μη εφαρμογή από τις αρμόδιες υπηρεσίες της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών και κατά συνέπεια, ως στερούμενα ουσιαστικού περιεχομένου, δεν αποτελούν σε καμιά περίπτωση άλλοθι για την μετακύλιση της υποχρέωσης αναζήτησης του συγκεκριμένου δικαιολογητικού στον πολίτη.

2.- Εξ� άλλου Υπηρεσίες αρμόδιες για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών προτείνουν να παρέχουν εξουσιοδότηση σε άλλη υπηρεσία ή στα ΚΕΠ για την αναζήτησή των δικαιολογητικών αυτών.

Τονίζεται ότι παρόμοια δυνατότητα δεν προβλέπεται και δεν προκύπτει από καμία διάταξη και για καμία διαδικασία. Επομένως, είναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν οι ίδιες στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση των δικαιολογητικών.

3.- Επειδή πολλοί φορείς εκφράζουν την επιφύλαξη για το κατά πόσο εμπίπτουν στις εν λόγω διατάξεις, ή προβάλλουν ως λόγο για την μη εφαρμογή τους την άποψη ότι δεν υπόκεινται στο πεδίο εφαρμογής τους. Διευκρινίζεται, ότι σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του Ν. 3242/04, το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων της αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών εκτείνεται στους φορείς του Δημοσίου, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ α� και β� βαθμού.

4.- Είναι αναγκαίο να αναφερθούμε σε καταγγελίες πολιτών, αλλά και υπαλλήλων των ΚΕΠ, σύμφωνα με τις οποίες πολλές υπηρεσίες αποθαρρύνουν τους πολίτες από την άσκηση του δικαιώματός τους για αυτεπάγγελτη αναζήτηση των δικαιολογητικών, με την δικαιολογία ότι θα καθυστερήσει η διεκπεραίωση της υπόθεσής τους.

Είναι σαφές, ότι παρόμοιες συμπεριφορές θεωρούνται απαράδεκτες, καθώς αποτελούν τροχοπέδη στην όλη προσπάθεια για την καταπολέμηση γραφειοκρατικών πρακτικών, αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών της Διοίκησης και απεμπλοκής του πολίτη από αυτές.


ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

1. Αυτεπάγγελτη αναζήτηση αρνητικής ή καταφατικής δήλωσης σε αντικατάσταση του φυσικού τύπου του αντιγράφου ποινικού μητρώου (γενικής ή δικαστικής χρήσης)Α.- Έχει διαπιστωθεί ότι σε πολλές υπηρεσίες επικρατεί άγνοια αναφορικά με τα αδικήματα, η παράβαση των οποίων αποτελεί κώλυμα για την διεκπεραίωση διοικητικών πράξεων της αρμοδιότητάς τους.

Είναι επομένως, αναγκαίο να αντιμετωπιστεί το θέμα άμεσα με την καταγραφή από όλες τις υπηρεσίες των συγκεκριμένων διατάξεων ποινικού χαρακτήρα και των αδικημάτων, που αποτελούν κώλυμα για συγκεκριμένες διαδικασίες, ώστε το Αυτοτελές Τμήμα Ποινικού Μητρώου να είναι σε θέση να δώσει σαφείς απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα και να αποφεύγονται καθυστερήσεις που μόνο σε επιπλέον ταλαιπωρία και σύγχυση του πολίτη οδηγούν.

Β.- Οποιαδήποτε απαίτηση υπηρεσιών για υποβολή αντιγράφου ποινικού μητρώου από τον πολίτη βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τις διατάξεις του Ν. 3242/04 και της αριθμ. 2458/2005 (ΦΕΚ 267/Β΄) ΚΥΑ που έχει εκδοθεί κατ� εξουσιοδότησή του.

Γ.- Επιπλέον η επίκληση προγενέστερων κανονιστικών διατάξεων δεν επιτρέπεται, καθώς χαρακτηρίζεται ως μη σύννομη.

Δ.- Τα αιτήματα που υποβάλλονται για εξαίρεση υπηρεσιών από την αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών δεν γίνονται αποδεκτά, δεδομένου ότι η εξαίρεση αυτή αποτελεί ανασταλτικό παράγονται για την εφαρμογή του ολοκληρωμένου προγράμματος που προωθείται κατά της γραφειοκρατίας με σκοπό την δημιουργία μιας αποτελεσματικής και αποδοτικής Δημόσιας Διοίκησης.

2. Αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ και Β΄.


Α.- Μετά από συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν αναζητηθεί αυτεπάγγελτα πιστοποιητικά στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ και Β΄ από καμία υπηρεσία.

Σας ενημερώνουμε ότι το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα, θα ζητηθούν στοιχεία για την εφαρμογή του μέτρου της αυτεπάγγελτης αναζήτησης, όπως για παράδειγμα, αριθμός εγγράφων που ζητήθηκαν, τήρηση προθεσμιών κ.λ.π., προκειμένου να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητά του.

Β.- Διαπιστώθηκε, επίσης, ότι οι Α/θμιες Υγειονομικές Επιτροπές των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, οι οποίες εμπίπτουν στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προκειμένου να εκδώσουν σχετικές βεβαιώσεις υγείας, ζητούν την κατάθεση πιστοποιητικού στρατολογίας από τους πολίτες, αρνούμενοι να το αναζητήσουν αυτεπάγγελτα.
Σημειώνεται ότι η υποβολή του πιστοποιητικού στρατολογίας τύπου Α΄ και Β΄, εφόσον προκύπτει από συγκεκριμένη διάταξη, πρέπει να αναζητείται από τις υγειονομικές επιτροπές αυτεπάγγελτα και όχι από τους πολίτες.

3. Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών αρμοδιότητας του ΥΠΕΣΔΔΑΑ.- Το προφορικό αίτημα σχολείων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για εξαίρεσή τους από αυτεπάγγελτη αναζήτηση του πιστοποιητικού γέννησης για την εγγραφή μαθητών σε αυτά, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό, καθώς εμπίπτουν σαφώς στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 3242/04.

Ως εκ τούτου το αρμόδιο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων παρακαλείται να προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να ενημερωθούν πλήρως όλα τα σχολεία της Χώρας.

Β.- Ανάλογο αίτημα Αστυνομικών Τμημάτων για την εξαίρεσή τους από την αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικού γέννησης κατά την διαδικασία έκδοσης δελτίου αστυνομικής ταυτότητας επίσης δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό για τους λόγους που έχουν ήδη προαναφερθεί.

Και στην περίπτωση αυτή παρακαλείται το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης � Δ/νση Κρατικής Ασφάλειας � Τμήμα Ταυτοτήτων, να δώσει σχετικές οδηγίες στα κατά τόπους αρμόδια Αστυνομικά Τμήματα.

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΚΕΠ)

Κρίνεται αναγκαίο να διευκρινιστούν όσον αφορά την εμπλοκή των ΚΕΠ στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών τα εξής:

1. Τα ΚΕΠ σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να εξουσιοδοτηθούν από τις υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών να τα αναζητήσουν για λογαριασμό τους, όπως έχει ήδη προαναφερθεί.

2. Τα ΚΕΠ εξακολουθούν να αναζητούν τα εν λόγω δικαιολογητικά τα οποία έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης αναζήτησης μόνο στις περιπτώσεις που οι πολίτες τα χρειάζονται για άλλους λόγους (π.χ. πρόσληψή τους σε ιδιωτικές εταιρείες κ.λπ.) ή για όσους δεν επιθυμούν την αυτεπάγγελτη αναζήτησή τους.ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ

ΥΠΕΣΔΔΑ
1. Πιστοποιητικό γέννησης

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

3. Πιστοποιητικό εγγραφής ανδρών στα μητρώα αρρένων

4. Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης

5. Αντίγραφο ή απόστασμα ληξιαρχικής πράξης γάμου

6. Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτουΥπουργείο Εθνικής Άμυνας
7. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ και Β΄


Υπουργείο Δικαιοσύνης
8. Αρνητική ή καταφατική δήλωση της ποινικής κατάστασης σε αντικατάσταση του φυσικού τύπου του αντιγράφου ποινικού μητρώου γενικής ή δικαστικής χρήσης.


Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας
9. Βεβαίωση προϋπηρεσίας πρώην Μονίμων Πολιτικών Υπαλλήλων και Εκπαιδευτικών, πρώην πολιτικών υπαλλήλων και εκπαιδευτικών με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ και πρώην εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ

10. Βεβαίωση αποδοχών συνταξιούχων του δημοσίου ή όχι (πρώην στελεχών ΛΣ και πολιτικών υπαλλήλων

11. Βεβαίωση παρακρατούμενου φόρου μισθοδοσίας

12. Βεβαίωση θαλάσσιας υπηρεσίας

13. Βεβαίωση ασφάλισης ή μη στον Οίκο Ναύτου

14. Βεβαίωση διαγραφής από τον Οίκο ΝαύτουΥπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
15. Βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα της Εξισωτικής Αποζημίωσης για την Εφορία

16. Βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο Αγροτών (για τους αρχηγούς εκμεταλλεύσεων και για τα μέλη-αγρότες)

17. Βεβαίωση απόσταξης σταφυλιών

18. Βεβαίωση της ιδιότητας νεοεισερχομένου Νέου Γεωργού, Γεωργού (αφορά όσους έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα Νέων Γεωργών και δεν έχει παρέλθει 10ετία από την ένταξή τους καθώς και όσους έχουν ενταχθεί με Σχέδιο βελτίωσης και δεν έχει παρέλθει 5ετία)

19. Βεβαίωση συμμετοχής στο ΟΣΔΕ Εκτάσεις

20. Βεβαίωση με το ποσό επιδότησης της τελευταίας χρονιάς (αιγοπρόβατα)

21. Βεβαίωση με το ποσό επιδότησης της τελευταίας πενταετίας (αιγοπρόβατα)

22. Βεβαίωση για το ποσό οικονομικής ενίσχυσης (ελαιόλαδο)

23. Βεβαίωση εγγραφής στο σύστημα Γεωγραφικών πληροφοριών (ελαιόλαδο)

24. Βεβαίωση σχετικές με τις άδειες λειτουργίας των εγκαταστάσεων τροφίμων

25. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας για μόνιμο, εποχικό και πρακτικής άσκησης προσωπικού

26. Βεβαιώσεις αποδοχών μονίμου, εποχικού και πρακτικής άσκησης προσωπικού

Υπενθυμίζουμε ότι το σύνολο του πληροφοριακού υλικού που αφορά στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών είναι διαθέσιμο από την ιστοσελίδα της ΓΓΔΔ&ΗΔ στη διεύθυνση www.gspa.gr στη διαδρομή Δημόσια Διοίκηση > Εκσυγχρονισμός > Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση Δικαιολογητικών.
Τα Υπουργεία παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στις Υπηρεσίες και τα ΝΠΔΔ που εποπτεύουν και να φροντίσουν για την πιστή και άμεση εφαρμογή του ν. 3242/04.
Η Διεύθυνση ΟΤΑ του ΥΠΕΣΔΔΑ παρακαλείται να κοινοποιήσει και να εποπτεύσει την πιστή εφαρμογή της εγκυκλίου από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, τους Δήμους και τις Κοινότητες.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης