Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΥΑ/Α0019/18.6.04 Απλουστευμένες διαδικασίες εισαγωγής, εξαγωγής και διαμετακόμισης της ηλεκτρικής ενέργειας.


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-06-2004 ]
Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικοί φόροι

ΥΑ/Α0019/18.6.04
Απλουστευμένες διαδικασίες εισαγωγής, εξαγωγής και διαμετακόμισης της ηλεκτρικής ενέργειας.


ΥΑ/Α0019/ΦΕΚ 910/Β/18.6.04
Απλουστευμένες διαδικασίες εισαγωγής, εξαγωγής και διαμετακόμισης της ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 21 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α/22.11.2001).

2. Τις διατάξεις του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα Καν.(ΕΟΚ) 2913/1992 του Συμβουλίου.

3. Τις διατάξεις εφαρμογής του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα Καν. (ΕΟΚ) 2454/1993 της Επιτροπής.

4. Τις παρακάτω διατάξεις του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/ Α/7.11.2000) «Κώδικα ΦΠΑ»:

Άρθρα 2,3,5 παραγρ. 1,7,13,17,20,35 παραγρ. 3,36, 54 παραγρ. 4,60 και 64 παραγρ. 3.

5. Τις διατάξεις της Σύμβασης για το καθεστώς Κοινής Διαμετακόμισης.

6. Το Ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 286/Α) «Απελευθέρωση της αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας - Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 3 «για την άσκηση δραστηριότητας ηλεκτρικής ενέργειας απαιτείται προηγούμενη άδεια, η οποία χορηγείται από τον Υπουργό Ανάπτυξης ύστερα από γνωμοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ).

7. Το Π.Δ. 328/12.12.2000 (ΦΕΚ 268/Α) «Σύσταση και καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Α.Ε.».

8. Την αριθμ. 14650/ΔΙΟΕ 85/17.3.2004 (ΦΕΚ 519/Β/17.3.2004) Απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.

9. Το γεγονός ότι από την Απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 450 του Καν. ΕΚ 2454/1993 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 113 της Σύμβασης για το καθεστώς Κοινής Διαμετακόμισης, τα εμπορεύματα, που μεταφέρονται μέσω δικτύου αγωγών θεωρούνται ότι έχουν υπαχθεί στο καθεστώς της Κοινοτικής/Κοινής Διαμετακόμισης και περαιτέρω προς το σκοπό της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία και ανάλωση ή εξαγωγή καθορίζουμε απλουστευμένες διαδικασίες εισαγωγής, εξαγωγής και διαμετακόμισης της ηλεκτρικής ενέργειας, ως εξής:

Αρθρο 1

Διαδικασία Διαμετακόμισης

Όταν ηλεκτρική ενέργεια η οποία έχει παραχθεί σε τρίτη χώρα πρόκειται να διακινηθεί εντός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας χωρίς να έχει τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία, θεωρείται ότι τίθεται κατά τη διάρκεια της διακίνησης της σε καθεστώς Διαμετακόμισης.

Σε καθεστώς Διαμετακόμισης θεωρείται ότι τίθεται επίσης ηλεκτρική ενέργεια η οποία παράγεται ή τίθεται σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα και διακινείται μεταξύ Κρατών-Μελών, όταν ο αγωγός μέσω του οποίου διακινείται, διέρχεται από χώρα ΕΖΕΣ.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις εφαρμογή έχει το άρθρο 450 του Καν. (ΕΟΚ) 2454/1993 καθώς και, κατά περίπτωση, το άρθρο 113 του Προσαρτήματος 1 του Παραρτήματος α) της Σύμβασης της 20ης Μαϊου 1987 για το καθεστώς της Κοινής Διαμετακόμισης.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω άρθρα, η ηλεκτρική ενέργεια ως εμπόρευμα που διακινείται μέσω αγωγών, θεωρείται ότι έχει τεθεί σε καθεστώς διαμετακόμισης με την είσοδο της στα δίκτυα αγωγών με τα οποία μεταφέρεται.

Κύριος υπόχρεος του καθεστώτος καθώς και μεταφοράς του εν λόγω εμπορεύματος θεωρείται το πρόσωπο που εκμεταλλεύεται το δίκτυο αγωγών, είτε στη χώρα όπου αυτό εισέρχεται στο δίκτυο προς μεταφορά, είτε στο Κράτος-Μέλος μέσω του οποίου εισέρχεται στο έδαφος της Κοινότητας.

Για τις αποστολές ηλεκτρικής ενέργειας από την Ελλάδα σε άλλο Κράτος-Μέλος ή χώρα ΕΖΕΣ, ως κύριος υπόχρεος θεωρείται η ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ. Η ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ θεωρείται επίσης ως μεταφορέας για την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας η οποία διακινείται στο Ελληνικό Τελωνειακό έδαφος κατά την αποστολή ή παραλαβή αυτής υπό το καθεστώς διαμετακόμισης.

Το καθεστώς διαμετακόμισης θεωρείται ότι λήγει τη στιγμή κατά την οποία η ηλεκτρική ενέργεια φτάνει στις εγκαταστάσεις της ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ και εγγράφεται στα λογιστικά της βιβλία καθώς και στο Ειδικό Λογιστικό Βιβλίο που προβλέπεται στο άρθρο 5 της παρούσας.

Για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η ηλεκτρική ενέργεια έχει παραχθεί ή έχει τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία σε άλλο Κράτος-Μέλος της Κοινότητας, η απόδειξη του κοινοτικού χαρακτήρα δύναται να παρασχεθεί με την προσκόμιση του τιμολογίου αγοράς από το Κράτος-Μέλος επί του οποίου πρέπει να έχει τεθεί η ένδειξη T2L και η θεώρηση του αρμόδιου Τελωνείου του αποστέλλοντος Κράτους-Μέλους.

Ανάλογη διαδικασία τηρείται και στις περιπτώσεις αποστολής προς άλλο Κράτος-Μέλος από την ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία βρίσκεται σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ελλάδα και για την οποία δεν οφείλονται δασμοί και φόροι.

Αρθρο 2

Αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές

1) Αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές για την υπαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας σε ελεύθερη κυκλοφορία, ανάλωση, εξαγωγή και διαμετακόμιση, καθώς και για τη βεβαίωση, την είσπραξη ή την απαλλαγή των αναλογουσών δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, καθορίζονται:

Το Α' Τελωνείο Εισαγωγής και Εφοδίων Πειραιά και το Α' Τελωνείο Θεσσαλονίκης, ως αρμόδια για τις διαδικασίες εισαγωγής, εξαγωγής και διαμετακόμισης.

Τα ως άνω Τελωνεία ορίζονται και ως Τελωνεία ελέγχου.

2) Για την εφαρμογή της Απόφασης αυτής:

α) Αρμόδιο όργανο, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, για την πιστοποίηση των ποσοτήτων της διακινούμενης ηλεκτρικής ενέργειας, είναι η εταιρεία «Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α. Ε.» (ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ)

β) Η πιστοποίηση των ποσοτήτων της διακινούμενης ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται με σχετική βεβαίωση που χορηγεί η ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ.

Αρθρο 3

Διαδικασία εισαγωγής

1) Για την εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας υποβάλλεται από τον εγκεκριμένο εισαγωγέα στο αρμόδιο Τελωνείο

του άρθρου 2, το αργότερο μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου της εισαγωγής μήνα, δήλωση (διασάφηση) εισαγωγής για το σύνολο της παραληφθείσας ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας που αφορά τον προηγούμενο της κατάθεσης της μήνα και καταβάλλονται οι σχετικές επιβαρύνσεις.

2) Στη δήλωση (διασάφηση) εισαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, προσαρτώνται:

α) Αντίγραφα των τιμολογίων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

β) Η αναφερόμενη στην περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της παρούσας, βεβαίωση της εταιρείας ΔΕΣΜΗΕΑ.Ε.

γ) Έγγραφη ενημέρωση του εισαγωγέα, όσον αφορά τη διακίνηση ηλεκτρικής ενέργειας, ως το συνημμένο υπόδειγμα No 1. Ένα αντίγραφο αυτού, με πράξη του Τελωνείου, αποστέλλεται από τον εισαγωγέα στην ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ η οποία έχει την υποχρέωση να το φυλάσσει στο αρχείο της και ένα ακόμη αντίγραφο, με πράξη του Τελωνείου, φυλάσσεται στο αρχείο του εισαγωγέα προκειμένου να διευκολύνεται ο έκτων υστέρων τελωνειακός έλεγχος.

3) Για τη βεβαίωση και είσπραξη ή απαλλαγή του οφειλόμενου κατά την εισαγωγή δασμού, Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) καθώς και των λοιπών φορολογικών επιβαρύνσεων, εφαρμόζονται οι ισχύουσες κάθε φορά Κοινοτικές και Εθνικές τελωνειακές διατάξεις, καθώς και οι διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα βεβαίωσης διαμόρφωσης φορολογητέας αξίας και είσπραξης ή απαλλαγής ΦΠΑ κατά την εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.


Αρθρο 4

Διαδικασία εξαγωγής

1) Για την εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας υποβάλλεται από τον εγκεκριμένο εξαγωγέα στο αρμόδιο Τελωνείο του άρθρου 2, το αργότερο μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου της εξαγωγής μήνα, δήλωση (διασάφηση) εξαγωγής, για το σύνολο της εξαγχθείσας ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας που αφορά τον προηγούμενο της κατάθεσης της μήνα.

2) Στη δήλωση (διασάφηση) εξαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας προσαρτώνται:

α) Αντίγραφα των τιμολογίων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας.

β) Η αναφερόμενη στην περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της παρούσας, βεβαίωση της εταιρείας ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε.

γ) Έγγραφη ενημέρωση του εξαγωγέα, όσον αφορά τη διακίνηση ηλεκτρικής ενέργειας, ως το συνημμένο υπόδειγμα No 2. Ένα αντίγραφο αυτού, με πράξη του Τελωνείου, αποστέλλεται από τον εξαγωγέα στην ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ η οποία έχει την υποχρέωση να το φυλάσσει στο αρχείο της και ένα ακόμη αντίγραφο, με πράξη του Τελωνείου, φυλάσσεται στο αρχείο του εξαγωγέα προκειμένου να διευκολύνεται ο εκ των υστέρων τελωνειακός έλεγχος.

3) Ως αποδεικτικά στοιχεία της απαλλαγής από το ΦΠΑ της εξαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας απαιτούνται:

α) Θεωρημένο από το Τελωνείο εξαγωγής αντίτυπο 3 της δήλωσης (διασάφησης) εξαγωγής.

β) Θεωρημένα από το Τελωνείο εξαγωγής, αντίγραφα των τιμολογίων πώλησης.

3) Με την καταχώρηση της δήλωσης (διασάφησης) εξαγωγής, η εξαγωγή των εμπορευμάτων έχει ήδη ολοκληρωθεί και η διασάφηση αυτή οριστικοποιείται άμεσα με

την έκδοση της άδειας εξαγωγής και τη θεώρηση του αντιτύπου 3 αυτής από το αρμόδιο Τελωνείο εξαγωγής.


Αρθρο 5

Τήρηση βιβλίων

1) Ο κύριος υπόχρεος του καθεστώτος Διαμετακόμισης και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τηρεί Ειδικό Βιβλίο, για την εισερχόμενη και εξερχόμενη ηλεκτρική ενέργεια, ως το συνημμένο υπόδειγμα No 3.

2) α) Ο εγκεκριμένος εισαγωγέας, εξαγωγέας, αποστολέας ή παραλήπτης, κατά περίπτωση, τηρεί Ειδικό Βιβλίο, για την εισερχόμενη και εξερχόμενη ηλεκτρική ενέργεια, ως τα συνημμένα υποδείγματα 4α και 4β.

β) Τα ανωτέρω Ειδικά Βιβλία λαμβάνουν αύξουσα αρίθμηση και θεωρούνται από το αρμόδιο Τελωνείο σε κάθε σελίδα τους πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής. Αρμόδιος για τη θεώρηση των Ειδικών Βιβλίων είναι ο προϊστάμενος των Τελωνειακών Αρχών της παραγρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας.

γ) Τα Ειδικά Βιβλία, έχουν ως ελάχιστες ενδείξεις και τίτλους, τις αναφερόμενες στα υποδείγματα No 3, No 4α και No 4β, χωρίς να αποκλείονται περισσότερες ενδείξεις και τίτλοι.

δ) Τα Ειδικά Βιβλία τηρούνται είτε χειρόγραφα με μελάνη, είτε μηχανογραφικά. Η ενημέρωση τους γίνεται μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου της εισαγωγής ή εξαγωγής μήνα, αλλά πάντα πριν την ημερομηνία κατάθεσης της σχετικής Διασάφησης. Η κατά τα παραπάνω ενημέρωση, αποτελεί την απλουστευμένη διασάφηση και έχει τα ίδια έννομα αποτελέσματα με την αποδοχή της Δήλωσης - Διασάφησης Εισαγωγής, Εξαγωγής και Διαμετακόμισης.

Κάθε εγγραφή στα Ειδικά Βιβλία, που αφορά συναλλαγή ή άλλη πράξη, στηρίζεται σε στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/1992) ή σε δημόσια έγγραφα ή σε άλλα πρόσφορα αποδεικτικά στοιχεία και μετρήσεις ή τέλος σε παραστατικά που προβλέπονται από διατάξεις που ισχύουν στα Κράτη αποστολής της ηλεκτρικής ενέργειας.

ε) Σε περιπτώσεις ανάγκης διόρθωσης εγγραφής επί των Ειδικών Βιβλίων, αυτή μπορεί να γίνει όσον αφορά εκείνα που τηρούνται μηχανογραφικά με αντιλογισμό της εσφαλμένης εγγραφής και τον εν συνεχεία λογισμό της με τα σωστά δεδομένα, ενώ όσον αφορά εκείνα που τηρούνται χειρόγραφα με απλή διαγραφή της εσφαλμένης εγγραφής, με τρόπο τέτοιο που να διασφαλίζει την ευχερή ανάγνωση της διαγραφείσας εγγραφής.

στ) Τα Ειδικά Βιβλία και τα λοιπά δικαιολογητικά των εγγραφών, τηρούνται στην έδρα των εταιρειών και διατηρούνται - διαφυλάσσονται πέντε (5) χρόνια μετά το έτος της τελευταίας εγγραφής τους.

Πέραν της παραπάνω προθεσμίας τα Ειδικά Βιβλία και τα λοιπά δικαιολογητικά των εγγραφών διατηρούνται -διαφυλάσσονται οπωσδήποτε και για όσο επιπλέον χρόνο εκκρεμεί σχετική υπόθεση ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας.


Αρθρο 6

Παραβάσεις-Παρατυπίες


Η μη τήρηση και εφαρμογή των συναφών τελωνειακών διατυπώσεων και των διαδικασιών που καθορίζονται με την παρούσα Απόφαση για την εισαγωγή, εξαγωγή και διαμετακόμιση της ηλεκτρικής ενέργειας, αποτελεί παράβαση της Τελωνειακής και Φορολογικής νομοθεσίας, κατά περίπτωση και κολάζεται ανάλογα, ανακαλείται δε η παρούσα έγκριση εφαρμογής απλουστευμένων διαδικασιών.Αρθρο 7

Μεταβατικές διατάξεις - έναρξη ισχύος1. Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής, παύει να ισχύει κάθε άλλη διάταξη που έρχεται σε αντίθεση με την παρούσα.

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει, από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης