Αποτελέσματα live αναζήτησης

YΠ.Ε.Ε Αρ. πρ. 606/29.07.05 Ενέργειες υπηρεσιών της ΥΠ.Ε.Ε. ως προς τη διαχείριση υποθέσεων κατασχεμένων και παραληφθέντων βιβλίων και στοιχείων μετά την έναρξη λειτουργίας της

Σχόλια:


Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

YΠ.Ε.Ε Αρ. πρ. 606/29.07.05
Ενέργειες υπηρεσιών της ΥΠ.Ε.Ε. ως προς τη διαχείριση υποθέσεων κατασχεμένων και παραληφθέντων βιβλίων και στοιχείων μετά την έναρξη λειτουργίας της


YΠ.Ε.Ε Αρ. πρ. 606/29.07.05 Ενέργειες υπηρεσιών της ΥΠ.Ε.Ε. ως προς τη διαχείριση υποθέσεων κατασχεμένων και

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


YΠ.Ε.Ε Αρ. πρ. 606/29.07.05 Ενέργειες υπηρεσιών της ΥΠ.Ε.Ε. ως προς τη διαχείριση υποθέσεων κατασχεμένων και παραληφθέντων βιβλίων και στοιχείων μετά την έναρξη λειτουργίας της

Προς: Όλες τις Περιφερειακές Δ/νσεις ΥΠ.Ε.Ε.

Όπως είναι ήδη γνωστό, με την Α.Υ.Ο.Ο. 1067366/930/0006Β’/8.7.2005 (ΦΕΚ 993 Β’/14.7.2005) ορίστηκε ως χρόνος έναρξης λειτουργίας της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.) και ταυτόχρονα, χρόνος παύσης λειτουργίας του Σ.Δ.Ο.Ε., η 18η Ιουλίου 2005.

Από το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο γίνεται σαφές ότι η νέα Υπηρεσία αποτελεί καθολικό διάδοχο του καταργηθέντος Σ.Δ.Ο.Ε. Προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα από τη διαδοχή αυτή, όσον αφορά τη διαχείριση υποθέσεων κατασχεμένων και παραληφθέντων βιβλίων, στοιχείων και λοιπών ειδών, που υπήρχαν στο Σ.Δ.Ο.Ε. και σήμερα παραμένουν στις υπηρεσίες της ΥΠ.Ε.Ε., σας παρέχουμε τις πιο κάτω οδηγίες, ως προς τη διαχείριση των υπόψη υποθέσεων.

1. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Για τη διευκόλυνση σας, παραθέτουμε τις πιο κάτω σχετικές διατάξεις:

Άρθρο 30 § 24 του ν.3296/2004 «Όπου σε διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, αποφάσεων, συμβάσεων ή άλλων κειμένων αναφέρεται το Σ.Δ.Ο.Ε., στο εξής νοείται η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων.

Η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων, με την έναρξη λειτουργίας της, έχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουν δημιουργηθεί μέχρι το χρόνο παύσης λειτουργίας του Σ.Δ.Ο.Ε.»

Άρθρο 28 § 2 του Π.Δ. 85/2005 «Οι εκκρεμείς υποθέσεις σε οποιοδήποτε στάδιο, τα κατασχεμένα ή δεσμευμένα βιβλία, στοιχεία ……………….. και κάθε άλλου είδους δικαίωμα ή υποχρέωση των καταργούμενων υπηρεσιών του Σ.Δ.Ο.Ε. περιέρχονται στις αντίστοιχες υπηρεσίες της ΥΠ.Ε.Ε.».

Άρθρο 30 § 23 του ν.3296/2004 «Οι διατάξεις του …………….. και του άρθρου 57 παράγραφος 1 του Ν.2065/1992, όπως ισχύουν, εφαρμόζονται ανάλογα κατά περίπτωση και για το σύνολο των υποθέσεων και του προσωπικού της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων, ανεξάρτητα από τον κλάδο στον οποίο ανήκουν».

Περαιτέρω, με τις διατάξεις που ακολουθούν συνιστώνται:

- Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής, Υποδιεύθυνση Ελέγχων και Επεξεργασίας Στοιχείων.

- Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, Τμήμα Ελέγχων και Επεξεργασίας Στοιχείων.

Ειδικότερα οι σχετικές διατάξεις, προβλέπουν:

Άρθρο 12 § 2 Γ’ του Π.Δ. 85/2005 Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΥΠ.Ε.Ε. Αττικής «Δ΄ Υποδιεύθυνση Ελέγχων και Επεξεργασίας Στοιχείων α) Τμήματα Ελέγχων και Επεξεργασίας Στοιχείων. Κάθε Τμήμα ασκεί τις αρμοδιότητες ……………… και ιδίως επεξεργάζεται βιβλία, έγγραφα και λοιπά στοιχεία που κατάσχονται από τα συνεργεία υπαλλήλων ………………, τα οποία διαφυλάττει μέχρι την ολοκλήρωση της επεξεργασίας και τη σύνταξη της οικείας έκθεσης ελέγχου ή της πορισματικής αναφοράς, κατά περίπτωση. 

Κατ’ εξαίρεση, για μεμονωμένες περιπτώσεις κατασχέσεων, εφόσον προκύπτουν εμφανείς παραβάσεις, που δεν απαιτούν ιδιαίτερες ελεγκτικές επαληθεύσεις, μπορεί με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης, να ανατίθεται η επεξεργασία τους και στα λοιπά τμήματα»

Άρθρο 13 § 2 Αβ’ του Π.Δ. 85/2005 Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΥΠ.Ε.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας «Τμήμα Ελέγχων και Επεξεργασίας Στοιχείων. Ασκεί τις αρμοδιότητες του Τμήματος Ελέγχων και Επεξεργασίας Στοιχείων της Δ΄ Υποδιεύθυνσης Ελέγχων και Επεξεργασίας Στοιχείων της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΥΠ.Ε.Ε. Αττικής που αναφέρονται στο άρθρο 12.»

2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν στην υπηρεσία μας από τις μηνιαίες καταστάσεις των κατασχέσεων και παραλαβών, που απέστελλαν οι τέως Π.Δ. Σ.Δ.Ο.Ε., προκύπτει ότι, κυρίως στις μεγάλες Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, υφίστανται σημαντικός αριθμός υποθέσεων με κατασχεμένα ανεπίσημα βιβλία και στοιχεία (περίπου 950 και 250 αντίστοιχα).

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ –ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ- ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

3.1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής & Κεντρικής Μακεδονίας

Για τις Περιφερειακές Δ/νσεις που αναφέρονται στον τίτλο, στις οποίες δημιουργούνται Υποδιεύθυνση και Τμήμα, αντίστοιχα, Επεξεργασίας Στοιχείων, επιβάλλεται να γίνουν οι πιο κάτω ενέργειες:

3.1.1.Καταγραφή των υποθέσεων που βρίσκονται στα χέρια των ελεγκτών για επεξεργασία, σε κατάσταση στην οποία θα περιέχονται τα κάτωθι στοιχεία:

α. Α.Φ.Μ. και επωνυμία επιχείρησης

β. Χρονολογία κατάσχεσης

γ. Ονοματεπώνυμο ελεγκτή και τμήμα δράσης

δ. Αριθμός και ημερομηνία εντολής ελέγχου επεξεργασίας

ε. Κατασχεμένα είδη (πλήθος βιβλίων και στοιχείων) 

- μικρό

- μέτριο

- μεγάλο

3.1.2. Στάδιο επεξεργασίας

Σε ιδιαίτερη στήλη θα προσδιοριστεί το στάδιο της επεξεργασίας που βρίσκεται η κάθε υπόθεση με τη χρήση των πιο κάτω κωδικών:

- όταν δεν έχει ξεκινήσει η επεξεργασία τίθεται ο κωδικός 0

- όταν είναι υπό εξέλιξη (μέχρι διασταυρωτικούς ελέγχους) τίθεται ο κωδικός 1

- όταν έχουν ολοκληρωθεί οι διασταυρωτικοί έλεγχοι τίθεται ο κωδικός 2

- όταν βρίσκεται στο στάδιο σύνταξης της έκθεσης ελέγχου τίθεται ο κωδικός 3

- όταν έχει ολοκληρωθεί η σύνταξη της έκθεσης ελέγχου τίθεται ο κωδικός 4

3.1.3. Δείκτης σημαντικότητας υπόθεσης

Στη στήλη αυτή ανάλογα με το εκτιμώμενο μέγεθος και τη σημαντικότητα κάθε υπόθεσης, θα τεθούν ενδείξεις, ως εξής:

- Συνήθης τρέχουσα υπόθεση

- Σημαντική

- Ιδιαίτερα σημαντική

3.2. Η σύνταξη και η αξιολόγηση της κατάστασης θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία:

Για μεν την ΥΠ.Ε.Ε. Αττικής, μεταξύ του Προϊσταμένου της Περιφερειακής Διεύθυνσης και του Προϊσταμένου της Υποδιεύθυνσης Ελέγχων και Επεξεργασίας Στοιχείων.

Για δε την ΥΠ.Ε.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας, μεταξύ του Προϊσταμένου της Περιφερειακής Διεύθυνσης, του αρμόδιου Υποδιευθυντή Ελέγχων και του προϊσταμένου του Τμήματος Ελέγχων και Επεξεργασίας Στοιχείων.

Η αξιολόγηση και ο διαχωρισμός των υποθέσεων ανήκει στη δικαιοδοσία των Προϊσταμένων, κρίνουμε όμως σκόπιμο να επισημάνουμε ότι βασικό κριτήριο αξιολόγησης και διαχωρισμού των υποθέσεων σύμφωνα με τα προαναφερόμενα πρέπει να θεωρείται το στάδιο επεξεργασίας και η σημαντικότητα των υποθέσεων, σε συνάρτηση και με το εύρος των απαιτούμενων ελεγκτικών ενεργειών.

3.3. Με βάση την ανωτέρω αξιολόγηση θα γίνει διαχωρισμός των υποθέσεων:

α. Σε αυτές που η επεξεργασία και ο έλεγχος θα γίνει από τα συνιστώμενα Τμήματα Επεξεργασίας και

β. Σε αυτές που η επεξεργασία και ο έλεγχος θα γίνει από τα λοιπά Τμήματα Ελέγχου.

Για τις υποθέσεις της ανωτέρω περίπτωσης β’, απαιτείται η έκδοση σχετικής απόφασης του Προϊσταμένου της Δ/νσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 § 2 Γ’ και 13 § 2 Αβ’ του Π.Δ. 85/2005.

Όσον αφορά την έκδοση εντολών ελέγχου, ισχύουν τα αναφερόμενα στην εγκύκλιο μας με αριθ. πρωτ. 221/26.7.2005( παράγραφος Β’ 2).

4. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

4.1. Προκειμένου να διασφαλιστούν πλήρως τα συμφέροντα του δημοσίου, άμεση προτεραιότητα να δοθεί στις υποθέσεις που αναφέρονται στις χρήσεις 1998 και 1999 οι οποίες ως γνωστόν παραγράφονται την 31.12.2005.

Καθίσταται επιτακτική η ανάγκη σύνταξης, με ευθύνη των Προϊσταμένων των Περιφερειακών Διευθύνσεων, σχεδίου με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ενεργειών, με προτεραιότητα τις παραγραφόμενες, για τις οποίες ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης και περαίωσης τους η 30.9.2005.

5. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΤΕΜΙΣ

Με την εγκύκλιο της Διεύθυνσης μας, με αριθ. πρωτ. 102001/12.2.2003, είχαν δοθεί οδηγίες για την καταχώρηση των κατασχεμένων βιβλίων, στοιχείων και λοιπών ειδών στο Πρόγραμμα ΑΡΤΕΜΙΣ.

Όσες Περιφερειακές Διευθύνσεις δεν έχουν υλοποιήσει τις οδηγίες που δίδονται με την ανωτέρω εγκύκλιο, πρέπει να ολοκληρώσουν τις καταχωρήσεις του συνόλου των υποθέσεων μέχρι 30.11.2005.

6. ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Οι λοιπές Περιφερειακές Διευθύνσεις, εκτός των Π.Δ. Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, θα εφαρμόσουν αναλόγως τα προαναφερόμενα.

Ακριβές αντίγραφο Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης