Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣΛΟΤ ΑΠΑΑ/418/03.08.05 Υποχρέωση εφαρμογής ΔΠΧΠ από μη εισηγμένη συγγενή επιχείρηση.

Σχόλια:


Κατηγορία: Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

ΣΛΟΤ ΑΠΑΑ/418/03.08.05
Υποχρέωση εφαρμογής ΔΠΧΠ από μη εισηγμένη συγγενή επιχείρηση.


ΣΛΟΤ ΑΠΑΑ/418/03.08.05 Υποχρέωση εφαρμογής ΔΠΧΠ από μη εισηγμένη συγγενή επιχείρηση.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 ΣΛΟΤ  ΑΠΑΑ/418/03.08.05 Υποχρέωση εφαρμογής ΔΠΧΠ από μη εισηγμένη συγγενή επιχείρηση.

ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 050803/0030

Αριθμός πρωτοκόλλου: 418

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

Με επιστολή σας της 31 ης Μαΐου 2005 μας ερωτάτε σχετικά με το ποιες εταιρείες πλην των εισηγμένων έχουν υποχρέωση δημοσίευσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου 3229/2004 και 3301/2004.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η μη εισηγμένη συγγενής επιχείρηση δεν είναι υποχρεωμένη να εφαρμόζει τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) για τις δικές της οικονομικές καταστάσεις. Η επιχείρηση αυτή όμως είναι υποχρεωμένη να παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία στην επενδύουσα επιχείρηση προκειμένου αυτή να τροποποιήσει τις οικονομικές καταστάσεις της συγγενούς και να εφαρμόσει στη συνέχεια την προβλεπόμενη από το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (Δ.Λ.Π.) 28 μέθοδο της καθαρής θέσης. 'Αρνηση εκ μέρους της συγγενούς επιχείρησης για παροχή των στοιχείων αυτών στην επενδύουσα επιχείρηση αποτελεί σαφή παράβαση των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920.

Επισημαίνεται, όμως, ότι η συγγενής επιχείρηση που παρέχει στην επενδύουσα επιχείρηση όλα τα στοιχεία για τη διαμόρφωση των οικονομικών της καταστάσεων από τα Ελληνικά λογιστικά πρότυπα στα Δ.Π.Χ.Π., μπορεί να επωφεληθεί από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3301/2004 και να συντάσσει και η ίδια τις οικονομικές της καταστάσεις με βάση τα Δ.Π.Χ.Π, δεδομένης της προετοιμασίας της για την παροχή στοιχείων στην επενδύουσα.

Σε ότι αφορά το δεύτερο ερώτημα σας, το «αθροιστικά» σημαίνει ότι αθροίζονται τα υπό του νόμου καθοριζόμενα στοιχεία όλων των ενοποιούμενων μη εισηγμένων θυγατρικών και εφόσον αυτά δεν υπερβαίνουν το 5% των αντίστοιχων ενοποιημένων μεγεθών του ομίλου, οι θυγατρικές αυτές απαλλάσσονται από την εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Π. για τις ατομικές οικονομικές τους καταστάσεις. Δεν απαλλάσσονται όμως οι επιχειρήσεις αυτές από την σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. για σκοπούς ενοποίησης. Διευκρινίζεται ότι κατά των υπολογισμό των σχετικών αθροισμάτων δεν λαμβάνονται υπόψη οι διεταιρικές συναλλαγές.

Για την καλύτερη κατανόηση παρατίθεται το εξής παράδειγμα. Στο σχετικό πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2005 του Ομίλου ΑΛΦΑ σε ενοποιημένη βάση σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π., καθώς και οι ατομικοί ισολογισμοί των δύο θυγατρικών της που καταρτίστηκαν για σκοπούς ενοποίησης στην ίδια λογιστική βάση (ποσοστό συμμετοχής 60% και για τις δύο). Περαιτέρω, στις 31 Δεκεμβρίου 2005 υπάρχει απαίτηση της Θ1 από τη Θ2 ποσού 8.000, ενώ στη διάρκεια της περιόδου 2005 η Θ1 πούλησε στη Θ2 εμπορεύματα κόστους 4.500 αντί 5.000. Το σύνολο των αγορών αυτών πουλήθηκε από την Θ2 σε τρίτους εντός της ίδιας περιόδου.

 

Όμιλος ΑΛΦΑ

Θυγατρική 1

Θυγατρική 2

Θ1 +Θ2

Σύνολο στοιχείων ενεργητικού

1.050.000

30.000

40.000

70.000

Σύνολο υποχρεώσεων

600.000

20.000

22.000

42.000

Καθαρής θέσης

400.000

10.000

18.000

28.000

Δικαιώματα μειοψηφίας

50.000

 

 

 

Κύκλος εργασιών

500.000

10.000

20.000

30.000

Διάφορα έξοδα

448.200

8.800

18.200

27.000

Δικαιώματα μειοψηφίας

1.800

 

 

 

Καθαρά κέρδη

50.000

1.200

1.800

3.000

Η συμμετοχή των Θ1 και Θ2 στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου έχει υπολογιστεί ως εξής.

  Θ1 + Θ2 προσαρμογές Συνεισφορά στις ενοποιημένες καταστάσεις Συνεισφοράς χωρίς δικαιώματα μειοψηφίας (60%)
Σύνολο στοιχείων ενεργητικού 70.000 -8.000 62.000 37.200
Κύκλος εργασιών 30.000 -5.000 25.000 15.000
Καθαρά κέρδη 3.000     1.800

Στο παραπάνω παράδειγμα δεν θεμελιώνεται υποχρέωση για τις θυγατρικές Θ1 και Θ2 να δημοσιεύσουν τις ατομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ, αφού μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας:

1. το ενοποιούμενο συνολικό ενεργητικό των δύο θυγατρικών είναι μικρότερο από το 5% του αντίστοιχου ποσού του ομίλου σε ενοποιημένη βάση [37.200 μικρότερο του 50.640, όπου 50.640 = (1.050.000-37.200)* 5%]

2. ο ενοποιούμενος συνολικός κύκλος εργασιών των δύο θυγατρικών είναι μικρότερος από το 5% του αντίστοιχου ποσού του ομίλου σε ενοποιημένη βάση [15.000 μικρότερο του 24.250, όπου 24.500 = (500.000-15.000)* 5%]

3. τα ενοποιούμενα συνολικά αποτελέσματα των δύο θυγατρικών είναι μικρότερα από το 5% του αντίστοιχου ποσού του ομίλου σε ενοποιημένη βάση [1.800 μικρότερο και ίσο του (50.000 - 1.800) * 5%]

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης