Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1063/28.6.2004 Προαιρετική υποβολή περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου ( TAXISnet), από τους υποκείμενους που τηρούν βιβλία Α και Β κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

Σχόλια: Η παρούσα απόφαση καταργήθηκε από 1.1.2012 με την ΠΟΛ.1267/30.12.2011.


Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1063/28.6.2004
Προαιρετική υποβολή περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου ( TAXISnet), από τους υποκείμενους που τηρούν βιβλία Α και Β κατηγορίας του Κ.Β.Σ.


ΠΟΛ.1063/28.6.2004 Προαιρετική υποβολή περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου ( TAXISnet)

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ: Α'
Αθήνα, 28 Ιουνίου 2004
Αρ.Πρωτ.: 1055431/4327/615 /Α0014

ΠΟΛ 1063

Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2-4
Ταχ. Κωδ. :106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφ. : Κατερίνα Καρύδα Γεώργ. Αναγνωστόπουλος
Τηλ. : 210 3647202-5
FAX : 210 3645413
E-mail : [email protected]


ΘΕΜΑ: Προαιρετική υποβολή περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (TAXISnet), από τους υποκείμενους που τηρούν βιβλία Α και Β κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Έχοντας υπόψη:

1. Τις ακόλουθες διατάξεις του κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/7.11.2000 ΦΕΚ 248 Α΄) όπως ισχύουν:
α) της παραγράφου 11 του άρθρου 36 β) των παραγράφων 1 περίπτωση α΄, 2,3,6 του άρθρου 38 γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 59 δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64
2. Τις διατάξεις των ακόλουθων Αποφάσεων Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών:
α) 1042252/1534/355/0014/ΠΟΛ.1149/15.5.2002 (ΦΕΚ 656 Β)
β) 1023240/1107/163/0014/ΠΟΛ.1055/2.3.2001 (ΦΕΚ 215 Β)
γ) 1023404/1363/0016/ΠΟΛ.1054/2.3.2001
δ) 1101260/6084/787/0014/ΠΟΛ.1257/14.11.2001 (ΦΕΚ 1578 Β)
ε) 1063644/194/27/0014/ΠΟΛ.1019/4.2.2003 (ΦΕΚ 154 Β) στ) 1002414/204/25/0014/ΠΟΛ.1005/8.11.1993 (ΦΕΚ 238 Β) όπως ισχύει μετά τις 1042660/3595/Α0014/ΠΟΛ.1115/23.3.1993 (ΦΕΚ 252 Β) και 1105799/1797/8881/0014/ΠΟΛ.1214/19.9.1994 (ΦΕΚ 727 Β) ΑΥΟ.
ζ) 1084866/1962/338/0014/ΠΟΛ.1106/24.9.2003 (ΦΕΚ 1453 Β).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 69 και 76 του Π.Δ. 16/89 (ΦΕΚ 6 Α΄)

4. α) Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.2362/95 (ΦΕΚ 247 Α΄)
β) Τις διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφος 10 του Ν.2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α΄)

5. Την 14650/ΔΙΟΕ/17-3-2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

6. Το γεγονός της ύπαρξης αδυναμίας εκ μέρους κάποιων υποκειμένων για υποβολή περιοδικών δηλώσεων αποκλειστικά και μόνο μέσω του ειδικού συστήματος ΤΑΧΙSnet.

7. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Οι περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. των υπόχρεων που τηρούν βιβλία Α και Β κατηγορίας του ΚΒΣ επιτρέπεται να υποβάλλονται προαιρετικά, με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω του συστήματος ΤΑΧΙSnet, για φορολογικές περιόδους που αρχίζουν από 1.7.2004 και εφεξής.

2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας παύει η ισχύς κάθε απόφασης αντιθέτου περιεχομένου.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης