Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΙΚΑ εγκ. 51/2005 Αποδεικτική ισχύς δελτίου κομμένης αστυνομικής ταυτότητας» Σας κοινοποιούμε τη με αριθμ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/10138/21.6.05 εγκύκλιο της Γεν.Γραμματείας δημόσιας διοίκησης & Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του ΥΠ.ΕΣ ΔΙΑ, η οποία μας διαβιβάστηκε με το παραπάνω έγγραφο.

Σχόλια:


Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΙΚΑ εγκ. 51/2005
Αποδεικτική ισχύς δελτίου κομμένης αστυνομικής ταυτότητας» Σας κοινοποιούμε τη με αριθμ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/10138/21.6.05 εγκύκλιο της Γεν.Γραμματείας δημόσιας διοίκησης & Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του ΥΠ.ΕΣ ΔΙΑ, η οποία μας διαβιβάστηκε με το παραπάνω έγγραφο.


ΙΚΑ εγκ. 51/2005 Αποδεικτική ισχύς δελτίου κομμένης αστυνομικής ταυτότητας» Σας κοινοποιούμε τη με αριθμ. πρω

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΙΚΑ εγκ. 51/2005
Αποδεικτική ισχύς δελτίου κομμένης αστυνομικής ταυτότητας»

Σας κοινοποιούμε τη με αριθμ. πρωτ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.15/10138/21.6.05 εγκύκλιο της Γεν.Γραμματείας ∆ημόσιας ∆ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α, η οποία μας διαβιβάστηκε με το παραπάνω έγγραφο.
Σχετικά με την αποδεικτική ισχύ δελτίου κομμένης αστυνομικής ταυτότητας σας ενημερώνουμε, ότι οι ∆ημόσιες Υπηρεσίες δεν υποχρεούνται να βεβαιώνουν το γνήσιο της υπογραφής και να επικυρώνουν αντίγραφα εγγράφων στις περιπτώσεις στις οποίες οι πολίτες προσκομίζουν δελτίο «κομμένης» αστυνομικής ταυτότητας.
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ∆,ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚ. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ∆/ΝΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ - ΠΟΛΙΤΗ

Αθήνα, 21 Ιουνίου 2005
Αρ. Πρωτ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.15/10138,σχετ. 8813,6834

ΘΕΜΑ: «Αποδεικτική ισχύς δελτίου "κομμένης" αστυνομικής ταυτότητας».

Με αφορμή ερωτήματα ∆ημοσίων Υπηρεσιών και Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, σχετικά με την ισχύ της «κομμένης» αστυνομικής ταυτότητας ως μέσου απόδειξης των στοιχείων των προσώπων που υποβάλλουν αιτήσεις προς τη ∆ιοίκηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας» και ως εκ τούτου σχετικά με τη χρησιμοποίηση αυτής για επικύρωση αντιγράφων εγγράφων και για βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, σας πληροφορούμε τα

Το Υπουργείο ∆ημόσιας Τάξης (∆/νση Οργάνωσης - Νομοθεσίας) σε ερώτημα της Υπηρεσίας μας, το οποίο υποβλήθηκε για την αποσαφήνιση από αυτό, ως καθύλην αρμόδιας υπηρεσίας, της αποδεικτικής ισχύος του δελτίου της «κομμένης» αστυνομικής ταυτότητας, με έγγραφο του στις 17-5-2005 δέχεται, ότι το δελτίο «κομμένης» αστυνομικής ταυτότητας είναι άκυρο.

Κατά συνέπεια, η διοίκηση δεν υποχρεούται να προβεί στη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής με την επίδειξη του και οφείλει να υποδεικνύει στο ενδιαφερόμενο πολίτη την έκδοση νέου, υποχρέωση που προκύπτει από ης διατάξεις των άρθρων 6 και 13 του Ν.∆. 127 (Φ.Ε.Κ. 29/Α718-2-1969).

Συνεπώς, οι ∆ημόσιες Υπηρεσίες δεν υποχρεούνται να προβαίνουν στη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και στην επικύρωση αντιγράφων εγγράφων, στις περιπτώσεις στις οποίες οι πολίτες προσκομίζουν δελτίο «κομμένης» αστυνομικής ταυτότητας.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται οι ∆ιευθύνσεις ∆ιοικητικού των Υπουργείων καθώς και οι ∆ιευθύνσεις ∆ιοίκησης των Περιφερειών, να κοινοποιήσουν την παρούσα σε όλους τους φορείς τους δημόσιου τομέα που εποπτεύουν, συμπεριλαμβανομένων και των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού. Σημειώνεται ότι η παρούσα εγκύκλιος βρίσκεται στο δικτυακό τόπο της Υπηρεσίας μας - www.aspa.gr - στη διαδρομή ∆ημόσια ∆ιοίκηση /' Οργάνωση / Επικύρωση Αντιγράφων.
 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης