Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1113/5.8.2005 Καθορισμός υποβαλλόμενων δικαιολογητικών για την έγκριση της έκπτωσης των αποζημιώσεων, δικαιωμάτων, εξόδων διοικητικής υποστήριξης, οργάνωσης, κλπ. από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1113/5.8.2005
Καθορισμός υποβαλλόμενων δικαιολογητικών για την έγκριση της έκπτωσης των αποζημιώσεων, δικαιωμάτων, εξόδων διοικητικής υποστήριξης, οργάνωσης, κλπ. από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων


ΠΟΛ.1113/5.8.2005 Καθορισμός υποβαλλόμενων δικαιολογητικών για την έγκριση της έκπτωσης των αποζημιώσεων, δικα

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Αθήνα, 5 Αυγούστου 2005
Αριθμ.Πρωτ.: 1076283/11073/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ ΒΆ

ΠΟΛ.: 1113

ΘΕΜΑ: Καθορισμός υποβαλλόμενων δικαιολογητικών για την έγκριση της έκπτωσης των αποζημιώσεων, δικαιωμάτων, εξόδων διοικητικής υποστήριξης, οργάνωσης, κλπ. από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις των περιπτώσεων ι' και ιη' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151Α'), όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις παραγράφους 10 και 11 του άρθρου 9 του ν. 3296/2004 (ΦΕΚ 253Α'), αντίστοιχα.

β) Τις διατάξεις της 14650/ΔΙΟΕ85/17.3.2004 (ΦΕΚ 519Β') κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία καθορίσθηκαν οι αρμοδιότητες των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.

γ) Ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Για την έγκριση της έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων των αποζημιώσεων ή των δικαιωμάτων που καταβάλλουν σε αλλοδαπούς οργανισμούς ή επιχειρήσεις για τη χρησιμοποίηση τεχνικής βοήθειας, ευρεσιτεχνιών, σημάτων σχεδίων, μυστικών βιομηχανικών μεθόδων και τύπων, πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων συναφών δικαιωμάτων ή των εξόδων διοικητικής υποστήριξης, αναδιοργάνωσης, κλπ., κατ' εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων ι' και ιη' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994, αντίστοιχα, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν στην αρμόδια Επιτροπή, η οποία εδρεύει στο Υπουργείο Οικονομικών και η οποία έχει συσταθεί με την 1060979/10726/Β0012/21.6.2005 Α.Υ.Ο., το αργότερο δύο (2) μήνες πριν από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου στην οποία αναφέρονται οι πιο πάνω δαπάνες, σχετική αίτηση. Η αίτηση αυτή θα συνοδεύεται απαραίτητα από όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που περιγράφονται στα Παραρτήματα Α' και Β' της παρούσας, σε έξι (6) δεμένα αντίτυπα στην ελληνική γλώσσα.

2. Σε περίπτωση που η σύμβαση, με βάση την οποία οφείλονται οι προαναφερόμενες δαπάνες, υπογραφεί μετά τη λήξη της προθεσμίας, η οποία προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο, η αίτηση υποβάλλεται το αργότερο σε δύο (2) μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης.

3. Κατ' εξαίρεση, για την έγκριση των δαπανών που αναφέρονται στις περιπτώσεις ι' και ιη' της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994 και οι οποίες βαρύνουν τη διαχειριστική περίοδο 2005, η αίτηση εγκρίσεως με τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες υποβάλονται το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2005.

4. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της αίτησης ή υποβολής της αίτησης χωρίς τη συνυποβολή των οριζομένων στην παράγραφο 1 στοιχείων και πληροφοριών, η αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα και οι υπόψη δαπάνες απορρίπτονται.

5. Η οριζόμενη στις προηγούμενες παραγράφους διαδικασία για την έγκριση των δικαιωμάτων ή αποζημιώσεων ακολουθείται στις πιο κάτω περιπτώσεις:

α) όταν αυτά καταβάλλονται από εμπορικές επιχειρήσεις ή από μικτές επιχειρήσεις σε άλλες εμπορικές ή μικτές επιχειρήσεις της αλλοδαπής, κατά το μέρος όμως που αυτά αφορούν στον εμπορικό τους κλάδο, και αναφέρονται στη χρήση σημάτων, μεθόδων εμπορίας ή διανομής, καθώς και άλλων συναφών δικαιωμάτων, ανεξάρτητα από το ύψος των σχετικών ποσών.

β) όταν τα ποσά αυτά καταβάλλονται από επιχειρήσεις με διαφορετικό αντικείμενο εργασιών (βιομηχανικές, μεταλλευτικές, παροχής υπηρεσιών κλπ.) σε μητρικές τους επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις του ίδιου ομίλου, οι οποίες βρίσκονται στην αλλοδαπή και εφόσον υπερβαίνουν το τέσσερα τοις εκατό (4%) των ακαθαρίστων εσόδων που προκύπτουν από τη χρήση του συγκεκριμένου δικαιώματος και μέχρι πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ ετησίως.

Αν το ποσό των δικαιωμάτων υπερβαίνει τα 500.000 ευρώ, ανεξάρτητα αν το ποσοστό αυτών επί των ακαθαρίστων εσόδων είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο του 4%, απαιτείται προέγκριση από την Επιτροπή. Αντίθετα, δεν απαιτείται προέγκριση όταν το υπόψη ποσοστό είναι το πολύ μέχρι και 4% των ακαθαρίστων εσόδων και το ποσό που αντιστοιχεί στο εν λόγω ποσοστό ανέρχεται μέχρι 500.000 ευρώ, αλλά εναπόκειται στον έλεγχο να αναγνωρίσει την εν λόγω δαπάνη (στο σύνολο ή μέρος αυτής). Σε περίπτωση καταβολής συγκεκριμένου ετήσιου ποσού, θα πρέπει, για την εφαρμογή των ανωτέρω, να εξευρίσκεται και το ποσοστό επί των ακαθαρίστων εσόδων στο οποίο αντιστοιχεί το εν λόγω ποσό.

6. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση της έγκρισης των εκπιπτόμενων εξόδων διοικητικής υποστήριξης, οργάνωσης, αναδιοργάνωσης και γενικά άλλων υπηρεσιών, που καταβάλλονται σε αλλοδαπές επιχειρήσεις ή οργανισμούς και σχετίζονται με τα γενικότερα συμφέροντα του ομίλου, όταν αυτά υπερβαίνουν το πέντε τοις εκατό (5%) των αντίστοιχων δαπανών που πραγματοποιεί μία επιχείρηση (ημεδαπή επιχείρηση του ομίλου) και μέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.

Αν το ποσό των εξόδων διοικητικής υποστήριξης, οργάνωσης, αναδιοργάνωσης, κλπ., υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ, ανεξάρτητα αν το ποσοστό αυτών επί των αντίστοιχων δαπανών της ίδιας είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο του 5%, απαιτείται προέγκριση από την Επιτροπή προκειμένου να αναγνωρισθεί ως δαπάνη. Αντίθετα, δεν απαιτείται προέγκριση όταν το υπόψη ποσοστό είναι το πολύ μέχρι και 5% των αντίστοιχων δικών της δαπανών και ταυτόχρονα το ποσό που αντιστοιχεί στο εν λόγω ποσοστό ανέρχεται μέχρι 100.000 ευρώ, αλλά ελέγχεται όπως και οι λοιπές δαπάνες. Για την εφαρμογή των ανωτέρω, πρέπει να εξευρίσκεται και το ποσοστό επί των δαπανών στο οποίο αντιστοιχεί το εν λόγω ποσό.

7. Η Επιτροπή, προκειμένου να διαμορφώσει γνώμη και να αποφασίσει για την αναγνώριση ή μη των προαναφερόμενων δαπανών, έχει το δικαίωμα να ζητά από την αιτούσα επιχείρηση την προσκόμιση οποιουδήποτε άλλου στοιχείου ή πληροφορίας ή διευκρίνισης κρίνει χρήσιμη και αναγκαία για τη διαμόρφωση της κρίσης της.

Επίσης, η Επιτροπή ορίζει εισηγητή από την αρμόδια για τον έλεγχο φορολογική αρχή την κάθε υπόθεση που εξετάζει προς διαπίστωση της ακρίβειας των υποβληθεισών πληροφοριών και στοιχείων.

Ο εισηγητής δεν έχει δικαίωμα ψήφου και αποχωρεί από την αίθουσα της συνεδρίασης εφόσον θέσει υπόψη της Επιτροπής όλα τα στοιχεία που του ζητηθούν από αυτή και πριν την έναρξη της συζήτησης της υπόθεσης από την Επιτροπή

[Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 7 συμπληρώθηκαν με την ΠΟΛ.1148/2.12.2005]

8. Η απόφαση αυτή, μαζί με τα Παραρτήματα Α' και Β', να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'

Υποβαλλόμενα στοιχεία και πληροφορίες για δικαιώματα ή αποζημιώσεις της περ. ι' της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1) Τα ακόλουθα γενικά στοιχεία της αιτούσας επιχείρησης:

- επωνυμία,

- Α.Φ.Μ.,

- ΑΡΜΑΕ,

- ταχυδρομική διεύθυνση έδρας και τυχόν υποκαταστημάτων,

- αρμόδια Δ.Ο.Υ.,

- κύριο αντικείμενο εργασιών και τυχόν άλλες δευτερεύουσες δραστηριότητες καθώς και τα ακαθάριστα έσοδά τους με τα αντίστοιχα ποσοστά αυτών επί του συνολικού κύκλου εργασιών της τελευταίας, πριν την υποβολή της αίτησης, διαχειριστικής περιόδου,

- στοιχεία όλων των αλλοδαπών νομικών προσώπων (επωνυμία, διεύθυνση έδρας), που είναι εταίροι ή μέτοχοι, καθώς και τα ποσοστά συμμετοχής αυτών στο εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο της αιτούσας επιχείρησης, εφόσον συμμετέχουν πάνω από 10% κατά την έναρξη της οικείας διαχειριστικής περιόδου.

2) Τις οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας, πριν από την υποβολή της αίτησης, διαχειριστικής περιόδου.

3) Το τελικό ισοζύγιο λογαριασμών τελευταίου βαθμού ανάλυσης με τα οριστικοποιημένα κονδύλια των λογαριασμών των Ομάδων 6, 7, 8 και 9 (εφόσον τηρείται η Ομάδα αυτή) της ίδιας ως άνω διαχειριστικής περιόδου.

4) Τα συνολικά έσοδα των τελευταίων 5 διαχειριστικών περιόδων, διακεκριμένα αφενός μεν κατά πρωτοβάθμιο λογαριασμό και αφετέρου σ' εκείνα που προσμετρώνται στη βάση υπολογισμού των δικαιωμάτων ή αποζημιώσεων και σ' εκείνα που δεν προσμετρώνται.

Η κατά τα πιο πάνω ανάλυση των συνολικών εσόδων κάθε διαχειριστικής περιόδου θα έχει τη μορφή του ακόλουθου πίνακα:

ΕΣΟΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ..

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

70

71

72

ΛΟΙΠΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

Προσμετρώμενα


Μη Προσμετρώμενα


ΣΥΝΟΛΟ


Εάν η αιτούσα επιχείρηση προέρχεται από μετατροπή ή συγχώνευση η οποία έγινε κατά τη διάρκεια των ως άνω διαχειριστικών περιόδων, υποβάλλονται ίδιοι πίνακες και για τα έσοδα της άλλης επιχείρησης, ώστε οι υποβαλλόμενοι πίνακες που αφορούν την αιτούσα και την άλλη επιχείρηση να καταλαμβάνουν το χρονικό διάστημα των ως άνω διαχειριστικών περιόδων. Το ίδιο ισχύει και για τα υποβαλλόμενα στοιχεία της παραγράφου 3.

5) Τα δικαιώματα ή τις αποζημιώσεις που πιστώθηκαν κατά τις ίδιες ως άνω διαχειριστικές περιόδους και τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν συνεπεία των πιστώσεων αυτών, ως ακολούθως:

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Η' ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧ/ΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ..

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ


......%

......%

- ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ Η' ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ,

- ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΑΥΤΟΥ

ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣΣε περίπτωση που δεν είχε προηγηθεί πίστωση, δεν συμπληρώνονται οι αντίστοιχες γραμμές των οικείων στηλών του πιο πάνω πίνακα.

6) Σε περίπτωση που έχουν απορριφθεί από το φορολογικό έλεγχο δικαιώματα ή αποζημιώσεις που αναφέρονται στις διαχειριστικές περιόδους 2000 - 2004 (οικονομικά έτη 2001 - 2005), ανεξάρτητα αν τα αποτελέσματα αυτά έχουν καταστεί οριστικά ή όχι, θα αναφέρεται το ποσό των δικαιωμάτων ή αποζημιώσεων που απορρίφθηκε για κάθε διαχειριστική περίοδο διακεκριμένα και η αιτιολογία της απόρριψής τους.

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΑΝΗΚΕΙ Η ΑΙΤΟΥΣΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

1) Κατάσταση των αλλοδαπών νομικών προσώπων, που είναι μέτοχοι ή εταίροι επιχείρησης ή επιχειρήσεων του ομίλου, και τα οποία καταβάλλουν δικαιώματα ή αποζημιώσεις για τον ίδιο λόγο, όπως και η αιτούσα επιχείρηση.

2) Το ύψος των πιστωθέντων ή καταβληθέντων δικαιωμάτων ή αποζημιώσεων, από τις επιχειρήσεις της προηγούμενης παραγράφου, ανά δικαιούχο επιχείρηση, καθώς και το ποσοστό και τη βάση υπολογισμού αυτών.

3) Τα ανωτέρω στοιχεία θα πρέπει να προσκομίζονται και στην περίπτωση που τα δικαιώματα ή ποσά καταβλήθηκαν σε διαφορετικές εταιρίες του ίδιου ομίλου.

Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Η ΤΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

1) Το ύψος των δικαιωμάτων ή αποζημιώσεων για την έκπτωση των οποίων ζητείται έγκριση από την Επιτροπή, εφόσον πρόκειται για συγκεκριμένο ποσό ή το εκτιμώμενο, εάν υπολογίζεται με ποσοστό επί των ακαθάριστων εσόδων ή άλλο τρόπο.

2) Το λόγο καταβολής τους (χρήση σήματος, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, κλπ.).

3) Τον τρόπο υπολογισμού τους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'

Υποβαλλόμενα στοιχεία και πληροφορίες για δαπάνες διοικητικής υποστήριξης, κλπ. της περ. ιη' της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1) Τα στοιχεία των παραγράφων 1, 2 και 3 του κεφαλαίου Α' του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α'.

2) Τα έξοδα διοικητικής υποστήριξης, κλπ., που βάρυναν την αιτούσα επιχείρηση τις τελευταίες 5 διαχειριστικές περιόδους, ως ακολούθως:

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ''

ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ & ΕΔΡΑ ΑΥΤΟΥ
3) Σε περίπτωση που έχουν απορριφθεί από το φορολογικό έλεγχο έξοδα διοικητικής υποστήριξης, κλπ., που αναφέρονται στις διαχειριστικές περιόδους 2000 - 2004 (οικονομικά έτη 2001 - 2005), ανεξάρτητα αν τα αποτελέσματα αυτά έχουν καταστεί οριστικά ή όχι, θα αναφέρεται το ποσό των εξόδων που απορρίφθηκε για κάθε διαχειριστική περίοδο διακεκριμένα και η αιτιολογία της απόρριψής τους.

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΑΝΗΚΕΙ Η ΑΙΤΟΥΣΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Τα αντίστοιχα στοιχεία των παρ. 1, 2 και 3 του κεφαλαίου Β' του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α'. Αν συντρέχει περίπτωση υποβολής των στοιχείων της παρ. 2 του πιο πάνω Κεφαλαίου, να αναφερθεί σε τί ποσοστό των δικών τους δαπανών ανέρχονται τα έξοδα διοικητικής υποστήριξης, κλπ., που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις του ομίλου, καθώς και σε ποιες επιχειρήσεις του ομίλου τα καταβάλλουν.

Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΚΛΠ.

1) Το ύψος των εξόδων διοικητικής υποστήριξης, κλπ., για την έκπτωση των οποίων ζητείται έγκριση από την Επιτροπή.

2) Τα στοιχεία της δικαιούχου αλλοδαπής επιχείρησης (επωνυμία, έδρα, κλπ.) και αν αυτή ανήκει στον ίδιο όμιλο με την ημεδαπή (αιτούσα) επιχείρηση ή όχι.

3) Εξειδίκευση των υπηρεσιών για τις οποίες καταβάλλονται τα ποσά.

4) Τη συμβολή των υπόψη δαπανών στη δημιουργία εισοδήματος στην Ελλάδα.

5) Μέθοδος προσδιορισμού της αξίας των υπηρεσιών υποστήριξης.

6) Γιατί δεν ζητήθηκαν οι υπηρεσίες υποστήριξης από τρίτους.


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης