Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ. Δ.973/26/13.07.05 (ΦΕΚ Β 972/13.7.2005) Τροποποίηση της υπ αριθμ. Δ.1418/13/11.9.1898 απόφασης Υπουργού Οικονομικών περί "Υπαγωγής εμπορευμάτων στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή χωρίς τη χορήγηση σχετικής έγκρισης από την Τελωνειακή Περιφέρεια".

Σχόλια:


Κατηγορία: Τέλη και Ειδικές Φορολογίες

Αριθ. Δ.973/26/13.07.05
(ΦΕΚ Β 972/13.7.2005) Τροποποίηση της υπ αριθμ. Δ.1418/13/11.9.1898 απόφασης Υπουργού Οικονομικών περί "Υπαγωγής εμπορευμάτων στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή χωρίς τη χορήγηση σχετικής έγκρισης από την Τελωνειακή Περιφέρεια".

Αριθ. Δ.973/26/13.07.05 (ΦΕΚ Β 972/13.7.2005) Τροποποίηση της υπ αριθμ. Δ.1418/13/11.9.1898 απόφασης Υπουργού

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Αριθ. Δ.973/26/18Γ/Γ.Α.10Γ (ΦΕΚ Β 972/13.7.2005) Τροποποίηση της υπ αριθμ. Δ.1418/13/11.9.1898 απόφασης Υπουργού Οικονομικών περί  "Υπαγωγής εμπορευμάτων στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή χωρίς τη χορήγηση  σχετικής έγκρισης από την Τελωνειακή Περιφέρεια".

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ΚΑΝ. (ΕΟΚ) αριθμ. 2913/1992 "περί Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα".

2. Τις διατάξεις του ΚΑΝ. (ΕΟΚ) αριθμ. 2454/1993 "περί εφαρμογής των διατάξεων του
Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα", όπως τροποποιήθηκε με τον ΚΑΝ. (ΕΚ) αριθμ.
993/01, και ειδικότερα τα άρθρα 497 και 499.

3. Τις διατάξεις του ν. 1676/1986 (άρθρα 32 - 39).

4. Την υπ αριθμ. Δ.895/23/25.6.2001, με την οποία καθορίζονται οι διαδικασίες υπαγωγής
εμπορευμάτων στο καθεστώς ενεργητικής τελειοποίησης.

5. Την ανάγκη απλούστευσης και επιτάχυνσης των διαδικασιών εφαρμογής του καθεστώτος
τελειοποίησης προς επανεξαγωγή στις περιπτώσεις που εισάγονται εμπορεύματα για επισκευή
και επανεξαγωγή.

6. Την υπ αριθμ. 14650/ΔΙΟΕ85/17.3.2004 (ΦΕΚ Β΄ 519), κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών "Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών".

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιβάρυνση του
Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Αρθρο 1

Το άρθρο 1 της Δ.1418/13/11.9.1998 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ Β 1008/1998) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"1. Για όλες τις Τελωνειακές Περιφέρειες, τα Τελωνεία Εισαγωγής Α΄ Τάξης καθίστανται
αρμόδια για την εφαρμογή της διαδικασίας που απαιτείται σχετικά με την υπαγωγή
εμπορευμάτων στο καθεστώς τελειοποίησης με σκοπό την επισκευή και επανεξαγωγή τους
(κωδικός οικονομικών όρων 30, άρθρο 539 στοιχείο α σημείο (v) του ΚΑΝ. (ΕΟΚ) αριθμ.
2454/1993, όπως τροποποιήθηκε με τον ΚΑΝ. (ΕΚ) αριθμ. 993/01).

2. Η κατάθεση διασάφησης υπαγωγής στο καθεστώς, στις ανωτέρω περιπτώσεις, αποτελεί και
αίτηση για την έκδοση της άδειας, η δε αποδοχή αυτής θα αποτελεί και έγκριση υπαγωγής στο
καθεστώς.

3. Στη διασάφηση θα επισυνάπτεται έγγραφο, το οποίο θα περιέχει όλα τα στοιχεία που
αναφέρονται στο άρθρο 499 του παραπάνω Κανονισμού.

Κατά την παράδοση των εμπορευμάτων στο εν λόγω καθεστώς, θα λαμβάνονται όλα τα
ενδεικνυόμενα μέτρα και θα πραγματοποιείται πλήρης και λεπτομερής έλεγχος των
στοιχείων και ενδείξεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ταυτότητά τους κατά την
επανεξαγωγή".

Αρθρο 2

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Ιουνίου 2005

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΔΑΜ ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ


 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης