Γνωμ. 312/2711/2001

Μορφή και περιεχόμενο του ισολογισμού λήξης της εκκαθάρισης Α.Ε.

29 Σεπ 2001

Taxheaven.gr
Μορφή και περιεχόμενο του ισολογισμού λήξης της εκκαθάρισης Α.Ε.

Νο 2711/Γνωμ. 312/29.9.2001

Η γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Λογιστικής επί του πιο πάνω θέματος έχει ως εξής:

1. Σύμφωνα με το άρθρο 49, παρ. 4, εδάφια α' και β' του Κ.Ν.2190/1920 "Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας."

Επίσης, στην παρ. 5, εδάφιο τρίτο του αυτού ως άνω άρθρου ορίζεται ότι "Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο."

2. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι ο Τελικός Ισολογισμός Εκκαθάρισης δεν μπορεί και δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνει στο Ενεργητικό του κανένα στοιχείο εκτός από χρηματικά διαθέσιμα, δηλαδή μετρητά ή καταθέσεις σε τράπεζες, που αντιπροσωπεύουν το τελικό προϊόν της εκκαθάρισης, στο δε Παθητικό του τις οφειλές της εταιρίας προς τους μετόχους που αντιπροσωπεύουν είτε μετοχικό κεφάλαιο, είτε το προκύψαν πέραν αυτού πλεόνασμα ή έλλειμμα (ζημία) της εκκαθάρισης, όπως φαίνεται από το παρακάτω Υπόδειγμα Τελικού Ισολογισμού
Εκκαθάρισης.

3. Τελικός Ισολογισμός Εκκαθάρισης Α.Ε.............

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ
38 Χρηματικά Διαθέσιμα 40 Κεφάλαιο ΧΧΧΧΧΧ
38.00 Ταμείο ΧΧΧΧΧΧ 53 Πιστωτές
38.03 Καταθέσεις όψεως ΧΧΧΧΧΧ 53.95 Μέτοχοι λογ/σμός
------ πλεονάσματος ή
ελλείμματος
εκκαθάρισης της
εταιρείας ΧΧΧΧΧΧ
------
Σύνολο Ενεργητικού ΧΧΧΧΧΧ Σύνολο Παθητικού ΧΧΧΧΧΧ
====== ======
Οι εκκαθαριστές

Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο ισολογισμός εμφανίζει στο Ενεργητικό ή στο Παθητικό του άλλα στοιχεία πλην αυτών που αναφέρονται στο παραπάνω υπόδειγμα, σημαίνει ότι δεν έχει περατωθεί η εκκαθάριση και συνεπώς ο ισολογισμός αυτός δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί Τελικός Ισολογισμός Εκκαθάρισης.


Taxheaven.gr