Γνωμ. 309/2694/2001

Συναλλαγματικές ισοτιμίες νομισμάτων εκτός ζώνης ευρώ, που θα χρησιμοποιούνται για τις αποτιμήσεις, από 31.12.2000 και στο εξής, απαιτήσεων, υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα, καθώς και για τις δραχμοποιήσεις τιμολογίων αγορών και πωλήσεων εξωτερικού - χωρών εκτός ζώνης ευρώ

22 Μάρ 2001

Taxheaven.gr
Συναλλαγματικές ισοτιμίες νομισμάτων εκτός ζώνης ευρώ, που θα χρησιμοποιούνται για τις αποτιμήσεις, από 31.12.2000 και στο εξής, απαιτήσεων, υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα, καθώς και για τις δραχμοποιήσεις τιμολογίων αγορών και πωλήσεων εξωτερικού - χωρών εκτός ζώνης ευρώ

Νο 2694/Γνωμ. 309/22.3.2001

Αναφερόμαστε στο θέμα της επικεφαλίδας και το υπ' αριθ.1011760/99/0015/2.2.2001 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών.

Σας γνωρίζουμε ότι η γνώμη του ΕΣΥΛ έχει ως εξής:

1. Η δραχμική αποτίμηση των σε ξένο νόμισμα υφιστάμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων των επιχειρήσεων, καθορίζεται από την παρ. 2.3.2, υποπαρ. 1 του Π.Δ.1123/1980, η οποία αναφέρει τα εξής: "Οι λογαριασμοί των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα, οι λογ/σμοί των Γραμματίων ή Συν/κών (Εισπρακτέων ή Πληρωτέων) σε ξένο νόμισμα, καθώς και τυχόν διαθέσιμα σε ξένο νόμισμα, κατά το κλείσιμο του Ισολογισμού, αποτιμούνται με βάση την επίσημη τιμή του ξένου νομίσματος της ημέρας κλεισίματος του Ισολογισμού, η οποία προκύπτει από σχετικό Δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος".

2. Η δραχμική μετατροπή των σε ξένο νόμισμα εκφρασμένων τιμολογίων αγορών και πωλήσεων, καθορίζεται από την παρ. 2.3.1, υποπαρ. 1 και 2 του Π.Δ.1123/1980, η οποία αναφέρει τα εξής: "1. Η δραχμική Αξία των ειδών παγίων ή αποθεμάτων, που αγοράζονται από το εξωτερικό, ανεξάρτητα από τον τρόπο διακανονισμού της συναλλαγματικής της αξίας (π.χ. έναντι φορτωτικών εγγράφων, με άνοιγμα ανέκκλητης πιστώσεως ή με αποδοχή συναλλαγματικών) υπολογίζεται με βάση την επίσημη τιμή του ξένου νομίσματος (συναλλάγματος) της ημέρας διακανονισμού της αξίας. 2. Η δραχμική αξία των αγαθών που πωλούνται στο εξωτερικό, ανεξάρτητα από τον τρόπο διακανονισμού της αξίας τους, υπολογίζεται με βάση την επίσημη τιμή (τιμή αγοράς της Τράπεζας της Ελλάδος) του ξένου νομίσματος".

3. Από τα προηγούμενα προκύπτει με σαφήνεια ότι υπό το καθεστώς που ίσχυε μέχρι την ψήφιση του Ν.2842/2000, η πράξη εφαρμόζοντας τις διατάξεις του Π.Δ.1123/1980 και τις σχετικές υπ' αριθ. 177 και 198 γνωματεύσεις του ΕΣΥΛ, ακολουθούσε την εξής διαδικασία: α) Για την αποτίμηση σε δραχμές των απαιτήσεων σε ξένο νόμισμα χρησιμοποιείτο η επίσημη τιμή αγοράς του ξένου νομίσματος της Τράπεζας της Ελλάδος κατά την ημερομηνία της αποτίμησης.

β) Για την αποτίμηση σε δραχμές των υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα χρησιμοποιείτο η επίσημη τιμή πώλησης του ξένου νομίσματος της Τράπεζας της Ελλάδος κατά την ημερομηνία της αποτίμησης.

γ) Για τη δραχμική μετατροπή της σε συνάλλαγμα αξίας των τιμολογίων αγοράς αποθεμάτων παγίων ή υπηρεσιών χρησιμοποιείτο η επίσημη τιμή πώλησης του ξένου νομίσματος της Τράπεζας της Ελλάδος κατά την ημερομηνία του διακανονισμού της αξίας αγοράς.

δ) Για τη δραχμική μετατροπή της σε συνάλλαγμα αξίας των τιμολογίων πώλησης αγαθών ή υπηρεσιών χρησιμοποιείτο η επίσημη τιμή αγοράς του ξένου νομίσματος της Τράπεζας της Ελλάδος κατά την ημερομηνία του διακανονισμού της αξίας πώλησης.

4. Μετά την ψήφιση του Ν.2842/27.9.2000 και την εισδοχή της χώρας μας στην ΟΝΕ, η Τράπεζα της Ελλάδος δημοσιεύει σε καθημερινή βάση το "Δελτίο Ισοτιμιών αναφοράς της ΕΚΤ", στο οποίο δεν περιλαμβάνονται τιμές αγοράς και πώλησης. Παράλληλα, η Τράπεζα της Ελλάδος εκδίδει καθημερινά "ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ (Ξένων Τραπεζογραμματίων) έναντι ΕΥΡΩ για Συναλλαγές μέχρι Ισοτίμου ευρώ 10.000", στο οποίο οι τιμές των ξένων νομισμάτων εμφανίζονται σε τρεις στήλες: Μέση Τιμή, Τιμή Αγοράς, Τιμή Πώλησης, το οποίο όμως καλύπτει μόνο τις ανάγκες των υποκαταστημάτων της (για τις συναλλαγές τους). Κατόπιν των προεκτεθέντων, από την 31.12.2000 και εφεξής, για τις αποτιμήσεις σε ευρώ (και δραχμές) των σε νομίσματα χωρών εκτός ζώνης ευρώ (ξένα νομίσματα) απαιτήσεων, υποχρεώσεων και διαθεσίμων, καθώς και για τη μετατροπή σε ευρώ (και δραχμές) της σε ξένο νόμισμα αξίας των τιμολογίων αγοράς και πώλησης αποθεμάτων, παγίων και υπηρεσιών, θα λαμβάνεται υπόψη και θα εφαρμόζεται το ΔΕΛΤΙΟ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΚΤ που δημοσιεύει καθημερινά η Τράπεζα της Ελλάδος, στο οποίο εμφανίζονται οι τιμές συναλλάγματος σε ευρώ.
Η μετατροπή των τιμών αυτών σε δραχμές θα γίνεται με βάση την κλειδωμένη ισοτιμία δραχμής έναντι ευρώ 340,75 δρχ. Διευκρινίζεται ότι, μετά τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.2842/2000, θεωρούνται καταργημένες οι διατάξεις του ΕΓΛΣ, καθώς και τα σημεία των γνωματεύσεων του ΕΣΥΛ που γίνεται αναφορά σε τιμές "αγοράς" και "πώλησης", γιατί βασιζόντουσαν στη διατραπεζική αγορά συναλλάγματος, η οποία καταργήθηκε με τις διατάξεις αυτές.

Taxheaven.gr