Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γνωμ. 308/2695/2001 Λογιστικός χειρισμός ΦΠΑ και άλλων φόρων που βεβαιώνονται και καταβάλλονται μετά τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Γνωμ. 308/2695/2001
Λογιστικός χειρισμός ΦΠΑ και άλλων φόρων που βεβαιώνονται και καταβάλλονται μετά τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου


Γνωμ. 308/2695/2001 Λογιστικός χειρισμός ΦΠΑ και άλλων φόρων που βεβαιώνονται και καταβάλλονται μετά τη διενέρ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Λογιστικός χειρισμός ΦΠΑ και άλλων φόρων που βεβαιώνονται και καταβάλλονται μετά τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου

Νο 2695/Γνωμ. 308/22.3.2001


Α. Περιεχόμενο του εγγράφου της ΔΕΗ Η ΔΕΗ στο υπ' αριθ. 000975/26.1.2001 έγγραφό της προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας αναφέρει τα εξής:

1. Με το υπ' αριθ. ΔΕΗ/ΔΟΛ/12328/27.11.2000 έγγραφό μας, είχαμε υποβάλει ερώτημα στο Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με το λογιστικό και φορολογικό χειρισμό του ΦΠΑ που βεβαιώθηκε στην επιχείρηση μετά τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου των χρήσεων 1989-1999.

2. Το Υπουργείο Οικονομικών με το υπ' αριθ. 1107461/11298/Β0012/4.12.2000 έγγραφό του απάντησε επί του φορολογικού θέματος, ενώ για τη λογιστική εμφάνιση του υπόψη ΦΠΑ μας συνέστησε να απευθυνθούμε στο ΕΣΥΛ το οποίο είναι αρμόδιο γι' αυτό το ζήτημα.

3. Κατόπιν τούτων και ενόψει κλεισίματος του ισολογισμού έτους 2000, παρακαλούμε να εκδώσετε το ταχύτερο δυνατό σχετική γνωμοδότηση, ώστε να διενεργήσουμε τις σχετικές λογιστικές εγγραφές σύμφωνα με το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις βασικές λογιστικές αρχές.

Β. Η γνώμη του ΕΣΥΛ στο πιο πάνω θέμα είναι η εξής:

1. Σύμφωνα με την παρ. 2.2.805, υποπαρ. 2 του Π.Δ.1123/1980 (ΕΓΛΣ), οι φόροι και τα τέλη που επιβάλλονται για φορολογικές υποχρεώσεις που δημιουργούνται από πράξεις ή παραλείψεις προηγούμενων χρήσεων, αλλά η αποδοχή της υποχρέωσης για πληρωμή τους γίνεται μέσα στη χρήση που τρέχει, χωρίς να προηγηθεί άσκηση προσφυγής στα αρμόδια δικαστήρια, καταχωρούνται στη χρήση που βεβαιώνονται οριστικά, στο λογ/σμό 82.00.04 "Φόροι και τέλη προηγούμενων χρήσεων". Στον ίδιο λογαριασμό καταχωρούνται φόροι και τέλη που βεβαιώνονται μετά από οριστικοποίηση αποφάσεων των αρμόδιων δικαστηρίων.
Ενώ ο φόρος εισοδήματος προηγούμενων χρήσεων καταχωρείται στο λογ/σμό 42.04 "Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων" και στη συνέχεια μεταφέρεται στο λογ/σμό 88.06 "Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων". Η χρέωση των παραπάνω λογαριασμών (82.00.04 και 42.04) γίνεται με πίστωση του λογ/σμού 54.99 "Φόροι - Τέλη προηγούμενων χρήσεων" και των αναλυτικών του. Είναι αυτονόητο ότι κατά την πληρωμή των φόρων αυτών χρεώνεται ο λογ/σμός 54.99 με πίστωση του λογ/σμού 38 "Χρηματικά Διαθέσιμα". Σύμφωνα επίσης με τη διάταξη του άρθρου 43, παρ. 1, περ. δ' του Κ.Ν.2190/1920 "περί Ανωνύμων Εταιριών": "Τα έσοδα και τα έξοδα που αφορούν τη χρήση λογίζονται σ' αυτή, ανεξάρτητα από το χρόνο της είσπραξης ή της πληρωμής τους".


2. Από τα προηγούμενα, που προέρχονται και από τη βασική λογιστική Οδηγία (ΕΕ) αριθ. 78/660/ΕΟΚ, σαφώς προκύπτει ότι, εκτός του φόρου εισοδήματος, οι λοιποί φόροι και τα τέλη (ΦΠΑ, ΦΜΥ, χαρτόσημο κ.λπ.) προηγούμενων χρήσεων που βεβαιώνονται οριστικά σε βάρος της επιχείρησης, είτε μετά από διοικητική επίλυση της διαφοράς (άρθρο 70 του Ν.2238/1994), είτε μετά από τελεσίδικη δικαστική απόφαση, επιβαρύνουν στο σύνολό τους τη χρήση μέσα στην οποία γίνεται η οριστική βεβαίωση και καταχωρούνται στον πιο πάνω λογ/σμό 82.00.04, ανεξάρτητα από το χρόνο καταβολής τους στο Δημόσιο. Σύμφωνα όμως με τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας (άρθρο 31, παρ. 1, περ. ε' του Ν.2238/1994), η έκπτωση των φόρων αυτών από τα φορολογητέα έσοδα πραγματοποιείται στη χρήση που καταβάλλονται τα σχετικά ποσά στο Δημόσιο (εφάπαξ ή με δόσεις) και συνεπώς επιβάλλεται να γίνεται σχετική φορολογική αναμόρφωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των ετών της καταβολής, όπως υποδεικνύεται και στο προαναφερθέν υπ' αριθ. 1107461/11298/4.12.2000 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Ο φορολογικός χειρισμός συνεπώς του ποσού των 10.3 δις δρχ. ΦΠΑ, ο οποίος επιβλήθηκε στη ΔΕΗ κατόπιν του διενεργηθέντος φορολογικού ελέγχου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, επιβαρύνει φορολογικά τα έσοδα της χρήσης κατά την οποία θα πληρωθεί τμηματικά ο φόρος αυτός και θα γίνει με σχετική αναμόρφωση των φορολογικών δηλώσεων που θα υποβληθούν για τις χρήσεις 2000-2004, σύμφωνα με όσα σας γνωστοποίησε το Υπουργείο Οικονομικών.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης