Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γνωμ. 306/2545/2000 Προσδιορισμός κόστους παραγωγής και βραχύχρονων μηνιαίων ή τριμηνιαίων αποτελεσμάτων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εποχιακά

Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Γνωμ. 306/2545/2000
Προσδιορισμός κόστους παραγωγής και βραχύχρονων μηνιαίων ή τριμηνιαίων αποτελεσμάτων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εποχιακά


Γνωμ. 306/2545/2000 Προσδιορισμός κόστους παραγωγής και βραχύχρονων μηνιαίων ή τριμηνιαίων αποτελεσμάτων επιχε

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Προσδιορισμός κόστους παραγωγής και βραχύχρονων μηνιαίων ή τριμηνιαίων αποτελεσμάτων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εποχιακά Νο 2545/Γνωμ. 306/25.1.2000


Ι. Περιεχόμενο του εγγράφου

«Ανέκυψε το ζήτημα, αν οι επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν πρόβλημα εποχικότητας, έχουν την υποχρέωση να προσδιορίζουν κόστος παραγωγής και αποτελέσματα σε μηνιαία ή τριμηνιαία βάση, σύμφωνα με τις Γνωμ. ΕΣΥΛ αρ. 270/2273/1996 και 301/2461/1998.

Επί του εν λόγω ζητήματος η γνώμη μας είναι η εξής:

Οι επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν πρόβλημα απόλυτης εποχικότητας στην παραγωγή, δηλαδή παράγουν ορισμένους μήνες το χρόνο και τους υπόλοιπους αργούν ή πραγματοποιούν συντήρηση των εγκαταστάσεών τους (π.χ. βιομηχανίες που επεξεργάζονται γεωργικά προϊόντα των οποίων η παραγωγική διαδικασία διαρκεί όσο και η περίοδος συγκομιδής του γεωργικού προϊόντος) εξ αντικειμένου δε μπορούν να προσδιορίσουν βραχύχρονα (μηνιαίο ή τριμηνιαίο) κόστος παραγωγής.

Οι βιομηχανίες αυτές θα προσδιορίσουν κόστος παραγωγής μόνο στους μήνες που αυτή θα πραγματοποιηθεί, επιμερίζοντας το σύνολο των ετήσιων βιομηχανικών τους εξόδων στο κόστος παραγωγής των μηνών αυτών.

Με βάση το ανά μονάδα κόστος παραγωγής που θα προσδιοριστεί ως άνω, θα προσδιορίζεται ανά μήνα ή τρίμηνο το κόστος πωληθέντων, από το συσχετισμό του οποίου με τα αντίστοιχα μηνιαία ή τριμηνιαία έσοδα από πωλήσεις θα προκύπτει το αντίστοιχο μηνιαίο ή τριμηνιαίο μικτό αποτέλεσμα και κατΆ επέκταση και το αντίστοιχο καθαρό αποτέλεσμα της περιόδου.

Επομένως οι προαναφερόμενες επιχειρήσεις, λόγω αντικειμενικής αδυναμίας δε θα προσδιορίζουν μηνιαίο ή τριμηνιαίο κόστος παραγωγής.

Είναι όμως υποχρεωμένες να προσδιορίζουν μηνιαία ή τριμηνιαία αποτελέσματα.

Εξάλλου οι επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν πρόβλημα απόλυτης εποχικότητας στην πραγματοποίηση των εσόδων τους (π.χ. ξενοδοχείο, που λειτουργεί ορισμένους μήνες το χρόνο και τους υπόλοιπους αργεί) θα προσδιορίσουν μηνιαία ή τριμηνιαία αποτελέσματα μόνον στους μήνες που θα πραγματοποιήσουν έσοδα, επιμερίζοντας στους μήνες αυτούς το σύνολο των ετήσιων εξόδων τους.

Σχετικώς θα σας παρακαλέσουμε να μας γνωρίσετε, αν συμφωνείτε, με την προεκτιθέμενη άποψη»

ΙΙ. Σχετικά με το παραπάνω η γνώμη του ΕΣΥΛ είναι η εξής:

Η αντιμετώπιση του θέματος αυτού στηρίζεται στις βασικές αρχές που διέπουν τον εσωολογιστικό προσδιορισμό του κόστους και των αποτελεσμάτων σε βραχυχρόνια βάση (κατά μήνα ή τρίμηνο) όταν παρατηρείται διάσταση μεταξύ του χρόνου κατά τον οποίο η δαπάνη εκκαθαρίζεται και λογιστικοποιείται και της περιόδου στην οποία αφορά και πρέπει να επιβαρύνει.

Συγκεκριμένα:

(1) Όταν η επιχείρηση λειτουργεί παραγωγικά, ορισμένη περίοδο του έτους, προσδιορίζει το κόστος παραγωγής των προϊόντων της κατά την περίοδο που παράγονται τα προϊόντα (μήνας ή τριμηνία)

Στην περίπτωση αυτή το ετήσιο κόστος της παραγωγικής λειτουργίας επιβαρύνει εξολοκλήρου το κόστος παραγωγής της περιόδου που λειτουργεί παραγωγικά η επιχείρηση. Από άποψη λογιστικών εγγραφών το ετήσιο σταθερό κόστος της λειτουργίας παραγωγής προϋπολογίζεται κατΆ είδος δαπάνης (αποσβέσεις, αμοιβές και έξοδα προσωπικού, αμοιβές τρίτων, φόροι – τέλη, διάφορα έξοδα κ.λπ) στην αρχή της χρήσεως και λογιστικοποιείται, με χρέωση του λογαριασμού 92.00 «έξοδα λειτουργίας παραγωγής» και των αναλυτικών του, κατά τους μήνες που η επιχείρηση αναπτύσσει παραγωγική δραστηριότητα.

Παράδειγμα:

Αποσβέσεις χρήσεως που αφορούν στην παραγωγική λειτουργία

δρχ. 12.000.000

Περίοδος χρήσεως κατά την οποία αναπτύσσεται η παραγωγική δραστηριότητα


(π.χ. 1/5-31/10)

μήνες 6

Επιβάρυνση ανά μήνα του λογαριασμού 92.00.66

δρχ. 2.000.000Οι ημερολογιακές εγγραφές που μπορεί να γίνονται στη Γενική και Αναλυτική Λογιστική, με βάση τα παραπάνω στοιχεία είναι:

(Α) Στο τέλος κάθε μήνα και για όλους τους μήνες του έτους

Χρεώνεται

Ο λ/σμός 66 και οι αναλυτικοί του με

δρχ 1.000.000Πιστώνονται οι αρμόδιοι λ/σμοί της ομάδας (1) με


δρχ. 1.000.000

Χρεώνεται

Ο λ/σμός 58.66 με

δρχ. 1.000.000Πιστώνεται ο λ/σμός 66.99 με


δρχ. 1.000.000(Β) Στο τέλος κάθε μήνα από 31/5 – 31/10

Χρεώνεται

Ο λ/σμός 66.99 με

δρχ 2.000.000Πιστώνεται ο λ/σμός 58.66 με


δρχ. 2.000.000

Χρεώνεται

Ο λ/σμός 92.00 ………..66 με

δρχ. 2.000.000Πιστώνεται ο λ/σμός 90.66 με


δρχ. 2.000.000Στο τέλος της χρήσεως οι λογαριασμοί 58.66 και 66.99 θα είναι εξισωμένοι, ο λογαριασμός 66 με τους αναλυτικούς του θα έχει χρεωθεί, για τη συγκεκριμένη περίπτωση, με δρχ. 12.000.000 και το λειτουργικό κόστος παραγωγής (Λ/σμός 92.00 συνεπώς και το κόστος παραχθέντων προϊόντων) θα έχει επιβαρυνθεί με το ετήσιο ποσό των αποσβέσεων παγίων που αφορούν στην παραγωγική λειτουργία. Αν προκύψει οποιαδήποτε μικροδιαφορά μεταξύ των προϋπολογισμένων ποσών δαπανών και των οριστικά πραγματοποιημένων, αυτή ή ανακοστολογείται ή μεταφέρεται στο τέλος της περιόδου ή της χρήσεως στο λ/σμό 97 και τους αναλυτικούς του και από εκεί στο λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως»

Εφ΄ όσον οι επιχειρήσεις αυτής της κατηγορίας αναπτύσσουν καθόλη τη διάρκεια της χρήσεως συναλλακτική δραστηριότητα κυρίως δε πωλήσεις προϊόντων, το κόστος των λοιπών λειτουργιών – Διοίκησης, Διάθεσης, Έρευνας και Ανάπτυξης και Χρηματοδότησης – προσδιορίζεται εσωλογιστικά, σε μηνιαία βάση στους υπολογαριασμούς του 92 (τους 92.01, 92.02, 92.03 και 92.04) και από εκεί μεταφέρεται στο τέλος του μήνα ή του τριμήνου στο λογαριασμό αποτελεσμάτων, στον οποίο μεταφέρονται και τα αναλυτικά μικτά αποτελέσματα καθώς και τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες με σκοπό τον προσδιορισμό των καθαρών μηνιαίων ή τριμηνιαίων αποτελεσμάτων.

Όταν η επιχείρηση διακόπτει παντελώς τις παραγωγικές και συναλλακτικές της δραστηριότητες για ορισμένους μήνες της χρήσης (όπως τα εποχιακά ξενοδοχεία) είναι δυνατό ολόκληρο το σταθερό κόστος της περιόδου αδράνειας να το χειριστεί λογιστικοκοστολογικά, όπως το κόστος της παραγωγικής λειτουργίας της περίπτωσης 1, ή να ακολουθήσει τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 1 τόσο για το κόστος της παραγωγής όσο και για το κόστος των άλλων λειτουργιών (Διοίκησης, Διάθεσης, Έρευνας – Ανάπτυξης, Χρηματοδότησης)

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης