Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γνωμ. 307/2568/2000 Λογιστικός χειρισμός νέου παράγωγου προϊόντος του Χρηματιστηρίου Παραγώγων Αθηνών Συμβάσεις REPOS επί τίτλων

Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Γνωμ. 307/2568/2000
Λογιστικός χειρισμός νέου παράγωγου προϊόντος του Χρηματιστηρίου Παραγώγων Αθηνών Συμβάσεις REPOS επί τίτλων


Γνωμ. 307/2568/2000 Λογιστικός χειρισμός νέου παράγωγου προϊόντος του Χρηματιστηρίου Παραγώγων Αθηνών Συμβάσει

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Λογιστικός χειρισμός νέου παράγωγου προϊόντος του Χρηματιστηρίου Παραγώγων Αθηνών "Συμβάσεις REPOS επί τίτλων"

Νο 2568/Γνωμ. 307/11.8.2000

Σχετικό: Επιστολή 2995/28.6.2000 της «Εταιρίας Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων (ΕΤΕΣΕΠ)»

Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ

Η ΕΤΕΣΕΠ στην πιο πάνω επιστολή της αναφέρει και τα εξής:

«ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΠΡΟΙΟΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ REPOS ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ»

Το Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών (ΧΠΑ) έχει ξεκινήσει τη λειτουργία του από 27.9.1999. Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα που έχουν εισαχθεί μέχρι σήμερα προς διαπραγμάτευση στο ΧΠΑ (Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης – ΣΜΕ και Δικαιώματα Προαίρεσης) καλύπτονται από λογιστική άποψη από την με αριθμό 304/15.7.1999 γνωμοδότηση του ΕΣΥΛ, η οποία κοινοποιήθηκε προς την ΕΤΕΣΕΠ με τον αριθμό 9423/Γ168 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής – Διεύθυνσης Τομέων Παραγωγής – Τμήμα Λογιστικής Τυποποίησης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

Προσεχώς προκύπτει να εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο ΧΠΑ παράγωγο προϊόν, η συμπεριφορά του οποίου δεν προσομοιάζει με κανένα από τα πιο πάνω προϊόντα. Το προϊόν αυτό θα διαλάβει τη συμβατική μορφή της πώλησης με σύμφωνο επαναγοράς (stock reverse repos) με μοναδική αγοράστρια και πωλήτρια αντίστοιχα την ΕΤΕΣΕΠ. Για να αποφευχθεί οποιοδήποτε πρόβλημα στη χρηματιστηριακή αγορά (επενδυτές, Μέλη ΧΠΑ και ΕΤΕΣΕΠ καθώς και το ίδιο το ΧΠΑ και η ΕΤΕΣΕΠ) που θα σχετίζεται με την άγνοια της λογιστικής αντιμετώπισης του νέου αυτού προϊόντος, θεωρούμε σκόπιμο να εκδοθεί άμεσα μια γνωμοδότηση από το ΕΣΥΛ σχετικά με τη λογιστική αντιμετώπιση , προτού ξεκινήσει η διαπραγμάτευση του προϊόντος αυτού.

Πιστεύουμε ότι η έκδοση μιας τέτοιας γνωμοδότησης, θα τυποποιήσει και θα ολοκληρώσει τη λογιστική απεικόνιση στην Ελλάδα για τα παράγωγα προϊόντα και θα διαλύσει τη διαφαινόμενη σύγχυση σχετικά με τον τρόπο δράσης των λογιστηρίων των εταιριών και οργανισμών οι οποίοι προτίθενται να ασχοληθούν πιο ενεργά με τη διαχείριση κινδύνου.

Ζητούμε συνεπώς την επίσημη άποψη του ΕΣΥΛ όσον αφορά τη λογιστική αντιμετώπιση των νέων αυτών προϊόντων καθώς και τους λογαριασμούς ΕΓΛΣ που πρέπει να χρησιμοποιούνται σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή:

1.- Ποιοι λογαριασμοί ουσίας του ΕΓΛΣ χρησιμοποιούνται για την καταχώρηση των προϊόντων καθώς και ποιες είναι οι ενδεικνυόμενες εγγραφές για τον πωλητή, την ΕΤΕΣΕΠ και τον αγοραστή σε κάθε περίπτωση.

2.- Σε ποιους λογαριασμούς εσόδων – εξόδων ή αποτελεσμάτων του ΕΓΛΣ καταχωρούνται τα έσοδα και τα έξοδα από τις συναλλαγές σε αυτά τα προϊόντα για τον αγοραστή, ΕΤΕΣΕΠ και πωλητή σε κάθε περίπτωση.

3.- Πώς εμφανίζονται στον ισολογισμό τέλους χρήσης, ή στις ενδιάμεσες (μηνιαίες ή τριμηνιαίες) οικονομικές καταστάσεις των αγοραστών, ΕΤΕΣΕΠ και πωλητών τα δεδομένα των συναλλαγών από τα νέα χρηματοοικονομικά προϊόντα πλην των (εσόδων και εξόδων).

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση που ενδεχομένως να είναι απαραίτητη για την ορθολογική εξαγωγή συμπερασμάτων. Για να σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε τα νέα αυτά παράγωγα προϊόντα επισυνάπτουμε κείμενο με την περιγραφή των προϊόντων αυτών.

Εισαγωγή

Για την περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς παραγώγων και την αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ των τιμών που διαμορφώνονται στην αγορά του ΧΑΑ και στην αγορά του ΧΠΑ πρέπει να παρέχεται στους επενδυτές η δυνατότητα να προβαίνουν σε πράξεις αντιστάθμισης των θέσεών τους σε παράγωγα του ΧΠΑ καθώς και σε πράξεις εξισορροπητικής αγοραπωλησίας (arbitrage) Ο μόνος τρόπος επίτευξης τέτοιων στρατηγικών είναι η τοποθέτηση των επενδυτών και στις δύο αγορές παίρνοντας αντίθετες θέσεις δηλαδή αγορά στη μία και αντίστοιχη πώληση στην άλλη. Προϋπόθεση λοιπόν για τη διεξαγωγή τέτοιων πράξεων είναι να παρέχεται η δυνατότητα διεξαγωγής ανοικτών πωλήσεων στο ΧΑΑ μέσω Συμβάσεων Repos επί τίτλων (συμβάσεις αγοράς με σύμφωνο επαναπώλησης ή πώληση με σύμφωνο επαναγοράς).

Αυτή η δυνατότητα είναι ιδιαίτερα σημαντική για τα Μέλη του ΧΠΑ με την ιδιότητα των ειδικών διαπραγματευτών τύπου Β (Ε.Δ.Β) προκειμένου να μπορούν να διατηρούν τη σωστή τιμή στις σχετικές αγορές. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα αυτής της δυνατότητας επέτρεψε με σχετική απόφασή της στους Ε.Δ.Β να αγοράζουν μετοχές από θεσμικούς επενδυτές, με σχετικά σύμφωνα επαναπώλησης των μετοχών αυτών. Μέχρι σήμερα αυτή η δυνατότητα δεν έχει αξιοποιηθεί, κυρίως λόγω της αδυναμίας των Ε.Δ.Β και των θεσμικών να καταλήξουν σε σχετική συμφωνία γύρω από το επιτόκιο δανεισμού.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω προβλήματα το ΧΠΑ και η ΕΤΕΣΕΠ πρότειναν την εισαγωγή των Συμβάσεων Repos Επί Τίτλων ως προϊόν διαπραγμάτευσης στο ΧΠΑ , όπου όλοι οι επενδυτές σε παράγωγα του ΧΠΑ δύνανται να πουλήσουν στην ΕΤΕΣΕΠ ή να αγοράσουν από την ΕΤΕΣΕΠ μετοχές, συνάπτοντας αντίστοιχα συμβάσεις πώλησης με σύμφωνο επαναγοράς ή συμβάσεις αγοράς με σύμφωνα επαναπώλησης. Ως κεντρικός αντισυμβαλλόμενος η ΕΤΕΣΕΠ, διαχειρίζεται τα μετοχικά της διαθέσιμα (poll μετοχών) τα οποία αποκτά από τις αγορές μετοχών, με αποκλειστικό σκοπό τη διάθεσή τους στους προτιθέμενους να αγοράσουν τις μετοχές αυτές επενδυτές.

Ειδικότερα, τα προϊόντα που πρόκειται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο ΧΠΑ με τις ως άνω συμβατικές μορφές, έχουν ως εξής:

1.- Η Σύμβαση Repos Επί τίτλων με πωλητές τους επενδυτές του ΧΠΑ και αγοραστή την ΕΤΕΣΕΠ και η

2.- Η Σύμβαση Repos Επί τίτλων με πωλητή την ΕΤΕΣΕΠ και αγοραστές τα μέλη του ΧΠΑ ή επενδυτές.

Επιδίωξη όλων των φορέων της κεφαλαιαγοράς είναι η δυνατότητα αγοράς (με σύμφωνο επαναπώλησης) στο ΧΠΑ και διενέργειας ανοικτών πωλήσεων (στο ΧΠΑ να είναι διαθέσιμη σε όλους τους επενδυτές. Προς αυτό το στόχο κατευθύνονται ήδη όλοι οι συναρμόδιοι για τη λειτουργία του προϊόντος φορείς (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών, Εταιρία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Παραγώγων, Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών).

Η σύμβαση η οποία θα καταρτίζεται γι αυτά τα προϊόντα, αυτόματα δημιουργεί το δικαίωμα του ενός συμβαλλομένου να απαιτήσει και την υποχρέωση του άλλου συμβαλλόμενου να επιστρέψει το προϊόν της σύμβασης που είναι οι τίτλοι μετοχών (συγκεκριμένων μετοχών που θα καθορίζονται από την ΕΤΕΣΕΠ) ανά πάσα στιγμή. Παρά το γεγονός ότι μεσολαβεί νομική μεταβίβαση των τίτλων των μετοχών, οι τίτλοι αυτοί ουσιαστικά ποτέ δεν αποξενώνονται από τον πωλητή , αφού έχει την δυνατότητα να τους ξαναποκτήσει χωρίς την παραμικρή διαφοροποίηση, όποτε το ζητήσει.

Με βάση τα πιο πάνω, η λογιστική διαδικασία θα πρέπει να αντιμετωπίζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζει τους αντισυμβαλλόμενους από οποιαδήποτε προβλήματα αποτίμησης. Δηλαδή, αυτός που πωλεί στην ΕΤΕΣΕΠ να πραγματοποιεί την αποτίμηση των χρεογράφων ως εάν τα είχε στην κατοχή του, ενώ αυτός ο οποίος αγοράζει από την ΕΤΕΣΕΠ ανεξάρτητα από τις λογιστικές εγγραφές που θα καταχωρήσει στα βιβλία του, το λογιστικό αποτέλεσμα να είναι το ίδιο που προκύπτει ως εάν δεν είχε προβεί στην αγορά και επαναπώληση των μετοχών από και προς την ΕΤΕΣΕΠ.

Β. Η ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΕΣΥΛ ΣΤΑ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΕΙΝΑΙ Η ΑΚΟΛΟΥΘΗ

1.- Ο διεθνής όρος Repos (Repurchase agreement) αποδίδει κυρίως τραπεζικές συναλλαγές που έχουν ως αντικείμενο την πώληση χρηματιστηριακών πραγμάτων με τη συμφωνία της επαναγοράς τους από τον πωλητή. Στη διεθνή πρακτική οι συναλλαγές αυτές εμφανίζονται με διάφορες παραλλαγές.

Νομοθετική πρόβλεψη τέτοιας μορφής συναλλαγών στην Ελλάδα έγινε αρχικά μεμ το άρθρο 74 του ν. 1969/1991 και μεταγενέστερα με το νέο άρθρο 117 του κωδ. Ν. 2190/1920 που προέρχεται από το άρθρο 12 της οδηγίας 86/635/ΕΟΚ και προστέθηκε σε αυτόν με το άρθρο 4 του Π.Δ 367/1994. Οι προερχόμενες από την κοινοτική οδηγία διατάξεις του άρθρου 117 κωδ. Ν. 2190/1920 παρέχουν τη δυνατότητα αντικείμενο συμβάσεως Repos να αποτελέσει οποιοδήποτε στοιχείο του ενεργητικού «όπως αξιόγραφα, απαιτήσεις ή κινητές αξίες».

Ο λογιστικός χειρισμός των συμβάσεων αυτών ρυθμίζεται από τις παρ. 4, 4 α και 5 της γνωματεύσεως του ΕΣΥΛ 224/2192 1994 και ανάλογος ενδείκνυται να είναι και ο λογιστικός χειρισμός των συμβάσεων Repos επί τίτλων του ΧΠΑ , όπως ειδικότερα καθορίζεται στις επόμενες παραγράφους. Νεότερη και ειδικότερη νομοθετική πρόβλεψη περιλαμβάνεται στο άρθρο 2 παρ. 30 του Ν. 2396/1996 (74 Α΄)

2.- Σύμφωνα με τα περιλαμβανόμενα στην προαναφερθείσα επιστολή της ΕΤΕΣΕΠ και στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 30 Ν. 2396/1996, οι συμβάσεις Repos Επί Τίτλων περιλαμβάνουν δύο σχετικές, αλλά διακριτικές μεταξύ τους, επί μέρους συμβάσεις αγοράς και πώλησης μετοχών στις οποίες συμμετέχει η ΕΤΕΣΕΠ, στην πρώτη σύμβαση ως αγοραστής και στη δεύτερη ως πωλητής των μετοχών.

3.- Με την πρώτη σύμβαση ο επενδυτής του ΧΠΑ και κύριος των μετοχών μιας ανώνυμης εταιρία, συμβάλλεται με την ΕΤΕΣΕΠ πουλώντας σε αυτήν τις μετοχές που κατέχει, με τη συμφωνία να τις επαναγοράσει όταν τις ζητήσει ή το αργότερο κατά τη λήξη της συμβατικής προθεσμίας. Για την πώληση αυτή, ο πωλητής δεν εισπράττει την αξία τους, αφού η συμφωνία προβλέπει να επαναγοράσει τις μετοχές του όταν τις χρειασθεί ή το αργότερο στο τέλος του συμβατικού χρόνου, λαμβάνει όμως ως αντάλλαγμα ένα ποσό τόκου που δεν είναι εκ των προτέρων γνωστό, το ποσό ή το ποσοστό του επιτοκίου. Επειδή η επαναγορά των πωλούμενων μετοχών είναι υποχρεωτική, οι μετοχές αυτές εξακολουθούν να εμφανίζονται στους οικείους πρωτοβάθμιους ή δευτεροβάθμιους λογαριασμούς του πωλητή μεταφερόμενες σε ιδιαίτερους υπολογαριασμούς τους, η δε υποχρέωση επαναγοράς απεικονίζεται σε σχετικό ζεύγος λογαριασμών τάξεως.

4.- Με τη δεύτερη σύμβαση η ΕΤΕΣΕΠ πουλάει, με σύμφωνο επαναπώλησης, τις μετοχές που απόκτησε σε άλλον επενδυτή, ο οποίος υποχρεούται να πωλήσει στην ΕΤΕΣΕΠ τις συγκεκριμένες μετοχές στο τέλος του συμβατικού χρόνου ή νωρίτερα εφόσον ζητηθεί αυτό από την ΕΤΕΣΕΠ. Υποχρεούται παράλληλα να καταβάλει στην ΕΤΕΣΕΠ έναν τόκο, ο οποίος προσδιορίζεται σε ημερήσια βάση. Ο επενδυτής που εμφανίζεται ως αγοραστής μετοχών από την ΕΤΕΣΕΠ και υποχρεούται να επαναπωλήσει τις ίδιες μετοχές στην ΕΤΕΣΕΠ το αργότερο μέχρι την καθορισμένη προθεσμία δεν καταχωρεί τις μετοχές αυτές στους οικείους ουσιαστικούς λογαριασμούς των λογιστικών του βιβλίων και δεν τις εμφανίζει στον ισολογισμό του, παρά μόνο σε ζεύγος λογαριασμών τάξεως απεικονίζει τη σχετική σύμβαση, γιατί οι μετοχές αυτές, εξακολουθούν να εμφανίζονται στα λογιστικά βιβλία του αρχικού πωλητή, περιλαμβανόμενες στους οικείους λογαριασμούς του ενεργητικού του ισολογισμού του (βλ. προηγούμενη παρ. 3 και άρθρο 117 παρ. 4 κωδ. Ν. 2190/1920)

5.- Με βάση τα αναφερόμενα στις προηγούμενες παραγράφους, η λογιστική παρακολούθηση των συναλλαγών που προκύπτουν από τις συμβάσεις Repos Επι τίτλων όπως αυτές περιγράφονται στα προηγούμενα, είναι η ακόλουθη:

5 α) Λογιστικά βιβλία επενδυτή του ΧΠΑ που πωλεί μετοχές του στην ΕΤΕΣΕ με σύμφωνο επαναγοράς τους από αυτόν.

α) Επειδή η επαναγορά των πωλούμενων μετοχών είναι υποχρεωτική οι μετοχές αυτές εξακολουθούν να εμφανίζονται στους οικείους πρωτοβάθμιους ή δευτεροβάθμιους λογαριασμούς και να περιλαμβάνονται στο ενεργητικό του ισολογισμού του πωλητή (βλ. άρθρο 117 παρ. 4 κωδ. Ν. 2190/1920). Μεταφέρονται όμως σε ιδιαίτερους υπολογαριασμούς, με λογιστική εγγραφή, της εξής μορφής:

Ε1--------------------------------------

---------------------------------------------------

34 Χρεόγραφα

 

34.80 Μετοχές πωληθείσες με σύμβαση Repos επί τίτλων

 

34.80.10  ΕΤΕΣΕΠ

 

34.80.10.01 Μετοχές της Α.Ε  «Κ»

 

               02 Μετοχές Α.Ε «Λ»

 

               03 Μετοχές Α.Ε «Κ»

 Οι πιο πάνω τεταρτοβάθμιοι λογαριασμοί τηρούνται κατά ποσότητα (αριθμό μετοχών) και αξία (στο κόστος),

εις 34 χρεόγραφα
(ακολουθούν οι οικείοι υπολογαριασμοί του).

β) Η υποχρέωση επαναγοράς απεικονίζεται σε οικείους υπολογαριασμούς του ζεύγους λογαριασμών τάξεως 03 και 07, ως εξής:

Ε2--------------------------------------

---------------------------------------------------

03 Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις

 

03.80 Απαιτήσεις από συμβάσεις Repos Επί τίτλων

 

          (ακολουθεί ανάλυση κατά σύμβαση)

 

    εις 07 Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις

 

         07.80 Υποχρεώσεις από συμβάσεις Repos Επί τίτλων

 

                   (ακολουθεί ανάλυση κατά σύμβαση)

 

------------------------------------------

---------------------------------------------------γ) Ο λογιζόμενος από την ΕΤΕΣΕΠ τόκος υπέρ του επενδυτή καταχωρείται στην πίστωση του λογαριασμού 76.98.10 «έσοδα από σύμβαση Repos επί τίτλων»

δ) Κατά την επαναγορά των μετοχών γίνεται αντιστροφή των προηγούμενων λογιστικών εγγραφών Ε1 και Ε2

ε) Οι επενδυτές που τηρούν το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών ή στο Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων διενεργούν τις ίδιες όπως προηγούμενα λογιστικές εγγραφές, χρησιμοποιώντας τους αντίστοιχους λογαριασμούς των σχεδίων αυτών.

5 β. Λογιστικά βιβλία του ΧΠΑ που αγοράζει μετοχές από την ΕΤΕΣΕΠ με σύμφωνο επαναπώλησής τους σε αυτήν

α) Επειδή η επαναπώληση των αγοραζόμενων μετοχών είναι υποχρεωτική, αυτές θα εξακολουθήσουν να εμφανίζονται στους οικείους λογαριασμούς του ενεργητικού των λογιστικών βιβλίων του αρχικού πωλητή και να περιλαμβάνονται στον Ισολογισμό του (βλ. προηγ. παρ. 3 και 5 α) ο δε αγοραστής των μετοχών αυτών από την ΕΤΕΣΕΠ μόνο σε ζεύγος λογαριασμών τάξεως θα απεικονίσει τη σχετική σύμβαση (βλ. προηγ. παρ. 4) διενεργώντας λογιστική εγγραφή παρόμοια με την προηγούμενη Ε2.

β) Ο λογιζόμενος από την ΕΤΕΣΕΠ τόκος σε βάρος του επενδυτή καταχωρείται στη χρέωση του λογαριασμού 65.98.10 «Τόκοι συμβάσεων Repos Επί Τίτλων».

γ) Κατά την επαναπώληση των μετοχών στην ΕΤΕΣΕΠ γίνεται αντιστροφή της αναφερόμενης προηγούμενα (περιπτ. α) λογιστικής εγγραφής σε λογαριασμούς τάξεως

δ) Οι επενδυτές που τηρούν το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών ή το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων διενεργούν τις ίδιες λογιστικές εγγραφές, χρησιμοποιώντας τους αντίστοιχους λογαριασμούς των σχεδίων αυτών.

5 γ . Λογιστικά Βιβλία ΕΤΕΣΕΠ

α) Η ΕΤΕΣΕΠ συνάπτει συμβάσεις:

- αγοράς μετοχών από επενδυτή του ΧΠΑ με σύμφωνο επαναγοράς τους από αυτόν και

- πώλησης μετοχών σε επενδυτή του ΧΠΑ με σύμφωνο επαναπώλησής τους σε αυτήν

Επειδή οι μετοχές που αγοράζει η ΕΤΕΣΕΠ από επενδυτή του ΧΠΑ επαναγοράζονται υποχρεωτικά από αυτόν, εξακολουθούν (και μετά τη σύμβαση πωλήσεώς τους στην ΕΤΕΣΕΠ) να εμφανίζονται στους οικείους λογαριασμούς ενεργητικό των λογιστικών του βιβλίων και στον ισολογισμό του. Για το λόγο αυτό δεν επιτρέπεται από τις λογιστικές αρχές και το νόμο (άρθρο 117 παρ. 4 κωδ. Ν. 2190/1920) να εμφανισθούν οι μετοχές αυτές και στους ίδιους λογαριασμούς των λογιστικών βιβλίων και στον ισολογισμό της ΕΤΕΣΕΠ (καθώς και του άλλου επενδυτή, στον οποίο ενδεχομένως να τις πωλήσει στη συνέχεια η ΕΤΕΣΕΠ με σύμφωνο επαναπώλησής τους σε αυτήν) και τούτο για να μην εμφανισθεί το ίδιο περιουσιακό στοιχείο στο ενεργητικό του ισολογισμού δύο ή τριών εταιριών (επενδυτή, ΕΤΕΣΕΠ, και δεύτερου επενδυτή).

Προκειμένου να αποφευχθεί αυτό, για τη λογιστική παρακολούθηση των πράξεων που προκύπτουν από τις πιο πάνω συμβάσεις αγοράς και πωλήσεως μετοχών δημιουργούνται κάτω από τον πρωτοβάθμιο λογαριασμό 34 «χρεόγραφα» οι εξής λογαριασμοί οι οποίοι δύνανται να τηρούνται με λογιστικό ισότιμο:

34.80     Αγορά μετοχών από επενδυτή του ΧΠΑ με σύμφωνο επαναγοράς τους από αυτόν

 

34.80.10 Μετοχές αγορασμένες με σύμβαση Repops

 

               (ανάλυση κατά εταιρία και περαιτέρω κατά τις ανάγκες)

 

34.80.20 Υποχρεώσεις από αγορά μετοχών με σύμβαση Repos

 

               (ανάλυση κατά επενδυτή και περαιτέρω κατά τις ανάγκες)

 

34.90     Πώληση μετοχών σε επενδυτή του ΧΠΑ με σύμφωνο επαναπώλησή τους

 

              στην ΕΤΕΣΕΠ

 

34.90.05 Απαιτήσεις από πώληση μετοχών με σύμβαση Repos

 

               (ανάλυση κατά επενδυτή και περαιτέρω κατά τις ανάγκες)

 β) Οι πιο πάνω λογαριασμοί λειτουργούν ως εξής:

βα) Κατά την αγορά μετοχών από επενδυτή του ΧΠΑ με σύμφωνο επαναγοράς τους από αυτόν, γίνεται η εξής λογιστική εγγραφή:

Ε1--------------------------------------

  ------------------------------------

34          Χρεόγραφα 

 

34.80     Αγορά μετοχών από επενδυτή του ΧΠΑ με σύμφωνο

 

               επαναγοράς τους από αυτόν

 

34.80.01 Μετοχές αγορασμένες με σύμβαση Repos

 

               (ανάλυση κατά εταιρία – π.χ. μετοχές εταιρίας «Κ»

 

               και περαιτέρω κατά τις ανάγκες)

 

              εις 34  Χρεόγραφα

 

                   34.80       Αγορά μετοχών από επενδυτή του ΧΠΑ με

 

                                   σύμφωνο επαναγοράς τους από αυτόν

 

                   34.80.20  Υποχρεώσεις από αγορά μετοχών με σύμβαση

 

                                   Repos

 

                                   (ανάλυση κατά επενδυτή και περαιτέρω κατά τις ανάγκες)

 ββ) Κατά την επαναγορά των πιο πάνω μετοχών κατά τον επενδυτή (που τις είχε πουλήσει στην ΕΤΕΣΕΠ) γίνεται αντιστροφή της προηγούμενης λογιστικής εγγραφής.

βγ) Κατά την πώληση μετοχών από την ΕΤΕΣΕΠ σε επενδυτή του ΧΠΑ με σύμφωνο επαναπώλησής τους σε αυτή, γίνεται η εξής λογιστική εγγραφή:

Ε4--------------------------------------

  ------------------------------------

34          Χρεόγραφα 

 

34.90    Πώληση μετοχών σε επενδυτή του ΧΠΑ με σύμφωνο

 

               επαναπώλησής  τους στην ΕΤΕΣΕΠ 

 

34.90.05 Απαιτήσεις από πώληση μετοχών  με σύμβαση Repos

 

               (ανάλυση κατά επενδυτή και περαιτέρω κατά τις ανάγκες)

 

              εις 34  Χρεόγραφα

 

                   34.80       Αγορά μετοχών από επενδυτή του ΧΠΑ με

 

                                   σύμφωνο επαναγοράς τους από αυτόν

 

                   34.80.10  Μετοχές αγορασμένες  με σύμβαση  Repos

 

                                   (ανάλυση κατά εταιρία  και περαιτέρω κατά τις ανάγκες)

 βδ) Κατά την επαναπώληση των πιο πάνω μετοχών στην ΕΤΕΣΕΠ γίνεται αντιστροφή της προηγούμενης λογιστικής εγγραφής.

βε) Οι υπέρ της ΕΤΕΣΕΠ τόκοι καταχωρούνται στην πίστωση του λογαριασμού 76.98.10 «Έσοδα συμβάσεων Repos Επί Τίτλων» και οι εις βάρος της τόκοι στη χρέωση του λογαριασμού 65.98.10 «Τόκοι συμβάσεων Repos Επί Τίτλων»

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης