Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γνωμ. 304/2497/1999 Λογιστική αντιμετώπιση των παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων - Ερώτημα της Εταιρίας Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί παραγώγων ΑΕ (ΕΤΕΣΕΠ)

Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Γνωμ. 304/2497/1999
Λογιστική αντιμετώπιση των παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων - Ερώτημα της Εταιρίας Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί παραγώγων ΑΕ (ΕΤΕΣΕΠ)


Γνωμ. 304/2497/1999 Λογιστική αντιμετώπιση των παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων - Ερώτημα της Εταιρίας Ε

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Λογιστική αντιμετώπιση των παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων - Ερώτημα της Εταιρίας Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί παραγώγων ΑΕ (ΕΤΕΣΕΠ) 2497/

Αρ.Γνωμ.304/15.7.1999
I. Περιεχόμενο του Ερωτήματος

«Λόγω της επικείμενης έναρξης λειτουργίας της οργανωμένης δευτερογενούς αγοράς παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων στην Ελλάδα, τον προσεχή Απρίλιο, θεωρούμε σκόπιμο να τεθεί σα θέμα προς συζήτηση και να εκδοθεί άμεσα μία γνωμάτευση από το ΕΣΥΛ, πριν την έναρξη των συναλλαγών επί παραγώγων, όσον αφορά το θέμα της λογιστικής τυποποίησης των προϊόντων αυτών.

Τα νέα αυτά προϊόντα, που έχουν ομοιότητες με συγκεκριμένα τραπεζικά προϊόντα, τα οποία είναι διαθέσιμα στην Ελλάδα μόνο εκτός χρηματιστηριακής αγοράς (over the counter – OTC) θα προσφέρονται μέσω του Χρηματιστηρίου Παραγώγων Αθηνών Α.Ε το οποίο έχει ως σκοπό τη δημιουργία και ανάπτυξη της αγοράς των παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων στην Ελλάδα.

Πιστεύουμε ότι η έκδοση μιας τέτοιας γνωμάτευσης θα τυποποιήσεις τη λογιστική απεικόνιση στην Ελλάδα για τα παράγωγα και θα διαλύσει τη διαφαινόμενη σύγχυση σχετικά με τον τρόπο δράσης των λογιστηρίων των εταιριών και οργανισμών οι οποίοι προτίθενται να ασχοληθούν πιο ενεργά με τη διασφάλιση κινδύνου.

Για να σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε ορισμένες έννοιες και όρους που σχετίζονται με τα υπό συζήτηση προϊόντα, επισυνάπτουμε το Ν. 2533/97 με βάση τον οποίο ιδρύθηκε η Χρηματιστηριακή αγορά παραγώγων στην Ελλάδα. Επιφορτισμένοι με τη δημιουργία, ανάπτυξη, οργάνωση και υποστήριξη της νέας χρηματιστηριακής αγοράς, είναι οι πολυμετοχικές εταιρίες Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών Α.Ε (ΧΠΑ) και η Εταιρία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Παραγώγων Α.Ε (ΕΤΕΣΕΠ)

Τα παράγωγα δεν είναι κινητές αξίες αλλά συμφωνίες επί κινητών ή άλλων αξιών (π.χ. συναλλάγματος, επιτοκίων κ.λπ). Είναι δηλ. διμερείς συμβάσεις η αξία των οποίων εξαρτάται από την εξέλιξη της τιμής ενός υποκειμένου περιουσιακού στοιχείου ή ενός δείκτη. Σε πρώτη φάση, τα παράγωγα προϊόντα της νέας αγοράς θα συνδέονται με κινητές αξίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) και με δείκτη του ΧΑΑ.

Διεθνώς η λογιστική απεικόνιση των παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων διενεργείται βάσει των διατάξεων του Σώματος Οικονομικών Λογιστικών Προτύπων (Financial Accounting Standart – FAS 80) και την οδηγία της Ε.Ε για τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Οι πιο πάνω διατάξεις καθορίζουν τις βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν την προετοιμασία όλων των λογαριασμών διεθνώς με μικρές παραλλαγές από χώρα σε χώρα.

Το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο δεν ενσωματώνει οδηγίες ως προς τη λογιστική απεικόνιση των παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων – Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (futures) και δικαιωμάτων προαίρεσης (options). Η με αριθμό 268/2272/1996 γνωμάτευση του ΕΣΥΛ καλύπτει το λογιστικό χειρισμό των πράξεων διασφάλισης κινδύνου (hedging) έναντι της διακύμανσης της χρηματιστηριακής τιμής των μετάλλων. Επίσης η βιβλιογραφία στην Ελλάδα σχετικά με τα παράγωγα γενικά είναι ανύπαρκτη.

Το κείμενο αυτό έχει αντλήσει τις απόψεις που εκφράζονται η διεθνή βιβλιογραφία, τις γενικώς παραδεκτές λογιστικές αρχές (GAAP) και την εμπειρία που υπάρχει από την ΧΠΑ και ΕΤΕΣΕΠ. Αποτελεί μία πρόταση για να τεθούν οι βάσεις για τη λογιστική τυποποίηση στη χρησιμοποίηση των παραγώγων. Πρέπει επίσης να τονισθεί ότι έγινε προσπάθεια να καλυφθούν όσο το δυνατό περισσότερα από τα λογιστικά θέματα που ενδεχόμενα να μας απασχολήσουν μετά την επίσημη έναρξη των συναλλαγών στα παράγωγα. Πιστεύουμε ότι η πρακτική θα κατευθύνει τη λογιστική εφαρμογή και τυποποίηση σε συγκεκριμένα θέματα που θα προκύψουν και για τα οποία θα πρέπει πιθανώς να εκδοθούν συμπληρωματικές γνωματεύσεις από το ΕΣΥΛ.

Προς το παρόν ζητούμε την επίσημη άποψη του ΕΣΥΛ όσον αφορά την λογιστική αντιμετώπιση των θεμάτων που αναφέρονται καθώς και τους λογαριασμούς ΕΓΛΣ που πρέπει να χρησιμοποιούνται σε κάθε περίπτωση. Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση που ενδεχομένως να είναι απαραίτητη για την ορθολογική εξαγωγή συμπερασμάτων».

ΙΙ. Η γνώμη του ΕΣΥΛ στο παραπάνω ερώτημα είναι η ακόλουθη:

2.1 Σύμφωνα με την παράγραφο 19 του άρθρου 1 του ν. υπΆ αριθμ. 2533/11.11.1997 (ΦΕΚ 228 τ. Α΄) «Ως παράγωγα νοούνται συμβάσεις επί χρηματοοικονομικών μέσων, ιδίως συμβάσεις προαίρεσης, υπό προθεσμία και ανταλλαγής δικαιωμάτων επί κινητών αξιών, χρηματιστηριακών δεικτών, μέσων της χρηματαγοράς, συναλλάγματος και επιτοκίων».

2.2 Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα που θα αποτελέσουν προσεχώς, αντικείμενο συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών (ΧΠΑ) είναι κατά δήλωση του ΕΤΕΣΕ τα ακόλουθα:

2.2.1 Συμβόλαιο Μελλοντική Εκπλήρωσης (Futures) ή (ΣΜΕ)

Με τα Σ.Μ.Ε δύο μέρη (ο αγοραστής και ο πωλητής ) αναλαμβάνουν την υποχρέωση, ο μεν πωλητής να πουλήσει, ο δε αγοραστής να αγοράσει σε μία μελλοντική χρονική στιγμή και σε ορισμένη τιμή το χρηματοοικονομικό «προϊόν». Στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ του χρονικού σημείου απόκτησης του συμβολαίου και του χρονικού σημείου που πρέπει ο πωλητής να παραδώσει (στον αγοραστή) το προϊόν ή το χρηματικό ισοδύναμό του, ο αγοραστής ή ο πωλητής μπορούν οποτεδήποτε να πουλήσουν ή να αγοράσουν το προϊόν που αποτέλεσε αντικείμενο συναλλαγής (στην προκειμένη περίπτωση το προϊόν είναι το δικαίωμα του αγοραστή να απαιτήσει παράδοση του προϊόντος στην ορισμένη τιμή κατά την ορισμένη χρονική στιγμή που συμφωνήθηκε σε τρίτους που το ζητούν). Η τιμή στην οποία θα πουληθεί το χρηματοοικονομικό προϊόν από τον αγοραστή, μπορεί να είναι ίση, μικρότερη ή μεγαλύτερη από την τιμή στην οποία το αγόρασε. Η διαφορά μεταξύ τιμής αγοράς και τιμής πώλησης αντιπροσωπεύει το αποτέλεσμα που πραγματοποιεί ο αγοραστής.

Τόσο ο αγοραστής όσο και ο πωλητής του Σ.Μ.Ε μπορούν ανά πάσα στιγμή να κλείσουν τη θέση τους. Αυτό πραγματοποιείται από μεν τον αγοραστή με την πώληση αντίστοιχων με τα αγορασθέντα Σ.Μ.Ε της αυτής λήξης, από δε τον πωλητή με την αγορά αντίστοιχων με τα πωληθέντα Σ.Μ.Ε της ίδιας λήξης. Όσο δεν γίνεται αυτό τόσο ο αγοραστής όσο και ο πωλητής βρίσκονται με ανοικτές θέσεις. Όσο διαρκεί αυτό – οι ανοικτές θέσεις- και η τιμή του Σ.Μ.Ε μεταβάλλεται, όπως συμβαίνει στην πραγματικότητα, εάν αυτή αυξάνεται εν σχέσει με την τιμή που είχε το Σ.Μ.Ε κατά τον χρόνο αγοραπωλησίας ο πωλητής καταβάλλει στον αγοραστή την προκύπτουσα διαφορά.

Αν η τιμή μειώνεται, η προκύπτουσα διαφορά καταβάλλεται από τον αγοραστή στον πωλητή. Όταν ο επενδυτής κλείσει τη θέση του έχει ήδη πραγματοποιηθεί το όποιο αποτέλεσμα των συναλλαγών που έγιναν. Αν ο επενδυτής δεν ενεργήσει άλλη συναλλαγή μέχρι τη λήξη του Σ.Μ.Ε τίποτα άλλο δεν καταβάλλει. Εισπράττει μόνο το περιθώριο που έχει προκαταβάλει στην χρηματιστηριακή εταιρία.

2.3. Συμβόλαιο δικαιωμάτων προαίρεσης (Option) ή (Σ.Δ.Π) Το συμβόλαιο δικαιωμάτων προαίρεσης αντιπροσωπεύει μία συμφωνία μεταξύ δύο μερών (τον αγοραστή και τον πωλητή) με την οποία συμφωνία δίδεται το δικαίωμα σε ένα από τα δύο μέρη να ζητήσει από το άλλο μέρος την εκπλήρωση της συμφωνίας – αγοράς ή πώλησης του χρηματοοικονομικού προϊόντος στην ορισμένη τιμή – μέχρι κάποιο χρονικό σημείο (π.χ εντός τριμήνου) ή με την πάροδο του χρονικού σημείου (π.χ. στο τέλος του τριμήνου).

Ο αποκτών, με το συμβόλαιο, το δικαίωμα να ζητήσει από τον αντισυμβαλλόμενο την εκπλήρωση της συμφωνίας μπορεί να μην ασκήσει το δικαίωμα αυτό αν κρίνει ότι δεν τον συμφέρει.

Η δυνατότητα όμως αυτή, ή απλώς το δικαίωμα, του ενός των συμβαλλομένων να ζητήσει ή όχι από τον άλλο συμβαλλόμενο την εκπλήρωση της συμφωνίας έχει το κόστος της (το option premium) το οποίο καταβάλει ο ένας από τους αντισυμβαλλόμενους (αγοραστής) που αποκτά το δικαίωμα της επιλογής στον έτερο.

Έτσι , αν ο αποκτών το δικαίωμα επιλογής δεν το ασκήσει ζημιώνει το ποσόν – το option premium- που έχει προκαταβάλει το οποίο φυσικά κερδίζει ο έτερος αντισυμβαλλόμενος. Είναι δε το ποσό αυτό (το option premium) το μόνο αποτέλεσμα που πραγματοποιείται, ουσιαστικά, κατά την υπογραφή ή την αγορά του Συμβολαίου. Τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης (Σ.Δ.Π) όπως και τα Σ.Μ.Ε αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων διαμορφώνεται σε καθημερινή βάση η τιμή τους. Ο κάτοχος ενός Σ.Δ.Π μπορεί οποτεδήποτε να «κλείσει τη θέση του» (να το πουλήσει) οπότε πραγματοποιείται ένα αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία) ως διαφορά μεταξύ της συμφωνηθείσας τιμής αγοράς και αυτής στην οποία έγινε η πώλησή του. Το ίδιο μπορεί να πράξει και ο αντισυμβαλλόμενος, ο οποίος μπορεί να κλείσει τη θέση του πραγματοποιώντας και αυτός ένα αποτέλεσμα.

2.4 Λογιστικός χειρισμός των παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων (Futures και Option)

2.4.1 Κατά την απόκτηση του Συμβολαίου Μ.Ε γίνεται εγγραφή στους λογαριασμούς τάξεως στην αξία που αγοράσθηκε αυτό.

(α) Κατά την απόκτηση του Συμβολαίου Μ.Ε γίνεται εγγραφή στους λογαριασμούς τάξεως στην αξία που αγοράσθηκε αυτό.

Χρεώνεται ο λ/σμός 03 «Απαιτήσεις από Αμφοτεροβαρείς Συμβάσεις» και ο δευτεροβάθμιος 03.20 «Απαιτήσεις από Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (Σ.Μ.Ε) και Πιστώνεται ο λ/σμός 07 «Υποχρεώσεις από Αμφοτεροβαρείς Συμβάσεις» και ο δευτεροβάθμιος 07.20 «Υποχρεώσεις από Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης» (Σ.Μ.Ε)

Οι παραπάνω λογαριασμοί τάξεως αναλύονται περαιτέρω σύμφωνα με τις ιδιαίτερες πληροφοριακές ανάγκες που δημιουργούνται κάθε φορά. Όταν το Σ.Μ.Ε πουληθεί ή λήξει, γίνεται αντίστροφη εγγραφή στους λογαριασμούς τάξεως.

(β) Οι διαφορές που προκύπτουν από την διακύμανση της τιμής του Σ.Μ.Ε εν σχέσει με την τιμή αγοράς ή πώλησης καταχωρούνται:

- εφ΄ όσον είναι θετικές (κέρδος) στο λ/σμό 73.92 «Διαφορές (κέρδη) από συναλλαγές στα Σ.Μ.Ε»

- εάν είναι αρνητικές (ζημία) στο λ/σμό 64.92 «Διαφορές (ζημία) από συναλλαγές στα Σ.Μ.Ε»

Με χρεωπίστωση των αρμόδιων κατά περίπτωση υπολογαριασμών του 38 ή του 33.

Εφ΄ όσον απαιτούνται περισσότερες πληροφορίες οι παραπάνω δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί (73.92 και 64.92) αναπτύσσονται σε τριτοβάθμιους, τεταρτοβάθμιους, κ.λπ)

(γ) Οι προμήθειες που καταβάλλονται από τους επενδυτές (πελάτες) στις χρηματιστηριακές εταιρίες, κ.λπ καταχωρούνται στα βιβλία τους σε κατάλληλο υπολογαριασμό του δευτεροβάθμιου 61.02 «Λοιπές προμήθειες Τρίτων» και σε κατάλληλους τριτοβάθμιους, ανάλογα με τις πληροφοριακές ανάγκες της μονάδας.

(δ) Τα περιθώρια που καταβάλλονται από τους επενδυτές στις χρηματιστηριακές εταιρίες για την κάλυψη ζημιών από ανοικτές θέσεις, παρακολουθούνται από τους λογαριασμούς 33.95 και 33.96, κατά περίπτωση, και τους αναλυτικούς τους.

2.4.2 Συμβόλαιο Δικαιωμάτων Προαίρεσης (Σ.Δ.Π) (Option)

(τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης διακρίνονται σε συμβόλαια δικαιωμάτων αγοράς και σε συμβόλαια δικαιωμάτων πώλησης)

(α) κατά την απόκτηση του Σ.Δ.Π γίνονται οι εγγραφές:

(αα) Στους λογαριασμούς τάξεως με τη συμφωνημένη αξία του συμβολαίου:

Χρεώνεται: ο λογαριασμός 03 «Απαιτήσεις από Αμφοτεροβαρείς Συμβάσεις» και ο δευτεροβάθμιος 03.21 «Απαιτήσεις από συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης» (Σ.Δ.Π) και

Πιστώνεται: ο λογαριασμός 07 «Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις» και ο δευτεροβάθμιος 07.21 «Υποχρεώσεις από συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης (Σ.Δ.Π)».

Οι παραπάνω λογαριασμοί τάξεως αναλύονται περαιτέρω σύμφωνα με τις ιδιαίτερες πληροφοριακές ανάγκες που δημιουργούνται στη μονάδα.

Όταν το συμβόλαιο δικαιωμάτων προαίρεσης – το Σ.Δ.Π – λήξει ή κλείσει τη θέση, γίνεται αντίστροφη εγγραφή στους λογαριασμούς τάξεως.

(αβ) Στους λογαριασμούς εσόδων – εξόδων

Το ποσό που καταβάλλεται (το option premium) κατά την απόκτηση του Σ.Δ.Π από αυτόν που αποκτά το δικαίωμα (από τον αγοραστή) στον αντισυμβαλλόμενο (στον πωλητή) αποτελεί:

(1) για τον αγοραστή δαπάνη και καταχωρείται στο λογαριασμό 64.93 «Έξοδα Συμβολαίων Δικαιωμάτων Προαίρεσης (Σ.Δ.Π)».

(2) για τον πωλητή έσοδο και καταχωρείται στο λογαριασμό 73.93 «Έσοδα από Συμβόλαια Δικαιωμάτων Προαίρεσης (Σ.Δ.Π)».

Οι παραπάνω δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί αναπτύσσονται περαιτέρω σε τριτοβάθμιους, τεταρτοβάθμιους κ.λπ, ανάλογα με τις πληροφοριακές ανάγκες της μονάδας.

(β) Κατά τη λήξη του συμβολαίου δικαιωμάτων προαίρεσης ή κατά το χρόνο εξάσκησης του δικαιώματος από τον αγοραστή ή κατά την πώληση (κατά το κλείσιμο της θέσης).

(βα) Το κέρδος που προκύπτει για τον αγοραστή καταχωρείται στο λογαριασμό:

73.93 «Έσοδα από συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης».

(ββ) Η ζημία που προκύπτει για τον πωλητή καταχωρείται στο λογαριασμό:

64.93 «Έξοδα από συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης».

(βγ) Αντιλογισμός της εγγραφής που έγινε στους λογαριασμούς τάξεως κατά την απόκτηση του Συμβολαίου Δικαιωμάτων Προαίρεσης (Σ.Δ.Π)

(γ) Οι προμήθειες που καταβάλλονται από τους επενδυτές στις χρηματιστηριακές επιχειρήσεις για τις συναλλαγές στα Σ.Δ.Π καταχωρούνται σε κατάλληλους υπολογαριασμούς του δευτεροβάθμιου 61.02 «Λοιπές προμήθειες»

(δ) Η αποτίμηση των ανοικτών θέσεων στα Σ.Δ.Π. Η διακύμανση των τιμών των Συμβολαίων Δικαιωμάτων Προαίρεσης (Σ.Δ.Π), στη χρηματιστηριακή αγορά παραγώγων, δημιουργεί για τον κάτοχο Σ.Δ.Π προσδοκία πραγματοποιήσεως, ενδεχόμενα, θετικού αποτελέσματος (κέρδους) ως διαφοράς μεταξύ της τιμής αγοράς και τιμής πώλησης.
Η υλοποίηση της προσδοκίας αυτής (του κέρδους) γίνεται μόνο με την πώληση (με το κλείσιμο της ανοικτής θέσης). Οι διαφορές αποτιμήσεως των ανοικτών θέσεων στα Σ.Δ.Π μπορεί να καταχωρούνται μόνο στους λογαριασμούς τάξεως 03.21 και 07.21. Αναφέρονται όμως οι διαφορές αυτές υποχρεωτικά και με κάθε λεπτομέρεια στο προσάρτημα που συνοδεύει τον Ισολογισμό.

2.4.3 Επιχειρήσεις που εφαρμόζουν Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια

Οι συναλλασσόμενοι με το Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών ή με την ΕΤΕΣΕΠ που εφαρμόζουν Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια των: Π.Δ 148/1984 (ασφαλιστικές επιχειρήσεις) Π.Δ 80/1997 (Φορείς Κοινωνικής Π.Δ 205/1998 (Ν.Π.Δ.Δ) προσαρμόζουν ανάλογα τους κινούμενους λογαριασμούς τους, όπου δεν συμπίπτουν με τους λογαριασμούς του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, που αναφέρονται στη γνωμάτευση αυτή.

Προκειμένου για τις Τράπεζες και γενικά για τους συναλλασσόμενους με το ΧΠΑ και την ΕΤΕΣΕΠ που τηρούν υποχρεωτικά το ΚΛΣ των Τραπεζών του Π.Δ 384/1992, οι λογαριασμοί που κινούνται σε αντιστοιχία με τους λογαριασμούς του ΕΓΛΣ (του Π.Δ 1123/1980) είναι οι ακόλουθοι:

 

                                                                                                                                      ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

 

ΠΡΑΞΕΙΣ ή ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΚΑ Λ/ΣΜΟΥ

ΚΑ Λ/ΣΜΟΥ

 

 

Ε.ΓΛΣ

Κ.Λ.Σ.Τ

(α)

Απόκτηση  Συμβολαίου Μελλ. Εκπλήρωσης (Σ.Μ.Ε)

 

 

 

Απαιτήσεις από Σ.Μ.Ε

03.20

03.20

 

Υποχρεώσεις από Σ.Μ.Ε

07.20

07.20

(β)

Διαφορές από τη διακύμανση της τιμής των Σ.Μ.Ε

 

 

 

Αρνητικές διαφορές (ζημία)

64.92

64.92

 

Θετικές διαφορές (κέρδος)

73.92

73.92

 

Αντιλειτουργούντες λ/σμοί

38 ή 33

38 ή 33

(γ)

Απόκτηση Συμβολαίου Δικαιωμάτων Προαίρεσης (Σ.Δ.Π)

 

 

 

Απαιτήσεις από Σ.Δ.Π

03.21

03.21

 

Υποχρεώσεις από Σ.Δ.Π

07.21

07.21

(δ)

Το καταβαλλόμενο optionpremium από αυτόν που αποκτά το

 

 

 

δικαίωμα στον αντισυμβαλλόμενο

 

 

 

- Ως έξοδο καταχωρείται στον λ/σμό:

64.93

64.93

 

- Ως έσοδο καταχωρείται στο λ/σμό:

73.93

73.93

(ε)

Κατά τη λήξη του Σ.Δ.Π ή κατά το χρόνο άσκησης του δικαιώματος

 

 

 

ή κατά  το κλείσιμο της θέσης, το αποτέλεσμα που προκύπτει

 

 

 

καταχωρείται:

 

 

 

- εφ΄ όσον είναι κέρδος στο λ/σμό:

73.93

73.93

 

- εφ΄ όσον είναι ζημία στο λ/σμό:

64.93

64.93

(στ)

Οι προμήθειες που εισπράττονται ή καταβάλλονται για τις

 

 

 

συναλλαγές στα παράγωγα καταχωρούνται:

 

 

 

- ως έξοδα στους λογαριασμούς:

61.02

61.91

 

- ως έσοδα στους λογαριασμούς:

73.92 ή 73.93

74.92 ή 74.93

(ζ)

Αντιλειτουργούντες Λογαριασμοί:

 

 

 

Οι αντιλειτουργούντες λογαριασμοί στις περιπτώσεις (δ), (ε) και (στ)

 

 

 

είναι οι:

38 ή 33

38 ή 39Οι τίτλοι των λογαριασμών των περιπτώσεων (β), (δ), (ε) και (στ) του Κ.Λ.Σ.Τ ταυτίζονται με τους τίτλους των αντίστοιχων λογαριασμών του Ε.Γ.Λ.Σ όπως αναφέρονται στην παρούσα γνωμάτευση.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης