Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γνωμ. 301/2461/1998 Μερική ετήσια αναστολή εφαρμογής ορισμένων υποχρεώσεων που θεσπίζονται από την υπ αριθ. 270/2273/10.7.1996 Γνωμάτευση του ΕΣΥΛ σχετικά με την τήρηση της αναλυτικής λογιστικής

Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Γνωμ. 301/2461/1998
Μερική ετήσια αναστολή εφαρμογής ορισμένων υποχρεώσεων που θεσπίζονται από την υπ αριθ. 270/2273/10.7.1996 Γνωμάτευση του ΕΣΥΛ σχετικά με την τήρηση της αναλυτικής λογιστικής


Γνωμ. 301/2461/1998 Μερική ετήσια αναστολή εφαρμογής ορισμένων υποχρεώσεων που θεσπίζονται από την υπ αριθ. 2

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Γνωμάτευση: 301/2461/1998

Μερική ετήσια αναστολή εφαρμογής ορισμένων υποχρεώσεων που θεσπίζονται από τη Γνωμ. ΕΣΥΛ 270/2273/10/7/1996 σχετικά με την τήρηση της Αναλυτικής Λογιστικής
Ι. Περιεχόμενο ερωτήματος

Στο υπΆ αριθμ. 1105486/628/0015/16.9.1998 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων αναφορικά με την τήρηση της Αναλυτικής Λογιστικής» περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα:

«Σας διαβιβάζουμε το πρακτικό της επιτροπής που συστάθηκε με την Α.Υ.Ο. 1019760/495/12.9.1998 με αντικείμενο τη μελέτη και εξέταση θεμάτων Αναλυτικής Λογιστικής και σας γνωρίζουμε ότι υιοθετήθηκαν ως θέσεις του Υπουργείου Οικονομικών τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο Δ΄ του πρακτικού, όπως αυτά διατυπώθηκαν από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.

Ύστερα από τα ανωτέρω παρακαλούμε, το συντομότερο δυνατό, να γνωμοδοτήσετε αναλόγως».

ΙΙ. Η γνώμη του ΕΣΥΛ στο πιο πάνω ερώτημα είναι η ακόλουθη:

1. Οι επιχειρήσεις του μεταποιητικού τομέα (βιομηχανικές, βιοτεχνικές) καθώς και οι μικτές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν ακόμη, κατά την άποψη των φορέων τους, σοβαρά προβλήματα στην τήρηση της Αναλυτικής Λογιστικής σύμφωνα με την υπΆ αριθμ. 270/10.7.1996 Γνωμάτευση του ΕΣΥΛ. Τα προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στην δυσκολία εσωλογιστικού προσδιορισμού σε μηνιαία βάση, του κόστους παραγωγής και της παραγωγής σε εξέλιξη, της εσωλογιστικής παρακολούθησης της κίνησης των αποθεμάτων και του εσωλογιστικού προσδιορισμού των αναλυτικών αποτελεσμάτων. Ζητείται ως εκ τούτου η κατά μία χρήση παράταση του χρόνου ενάρξεως πλήρους εφαρμογής της Γνωμάτευσής μας υπΆ αριθ. 270/1993.

Με την παράταση αυτή δίδεται ο αναγκαίος χρόνος ολοκλήρωσης της οργανωτικής, κοστολογικής και μηχανογραφικής προετοιμασίας των επιχειρήσεων, οριακού κυρίως χαρακτήρα, που δεν μπόρεσαν μέχρι σήμερα να τηρήσουν πλήρως την Αναλυτική Λογιστική. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ο μέγιστος αριθμός των βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων τηρεί ήδη την Αναλυτική Λογιστική σε μηνιαία βάση και επωφελείται από το πλήθος των έγκυρων και έγκαιρων πληροφοριών που λαμβάνουν οι διοικήσεις τους με την τήρησή της.

Εξάλλου, οι βιομηχανικές ή μικτές επιχειρήσεις των οποίων οι μετοχές διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών πρέπει να καταρτίζουν και να δημοσιεύουν τριμηνιαίες λογιστικές καταστάσεις Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων και συνεπώς να τηρούν πλήρως σε μηνιαία ή τριμηνιαία βάση την Αναλυτική Λογιστική.

2. Οι εμπορικές επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών δεν φαίνεται να αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα τήρησης της Αναλυτικής Λογιστικής πλήρως σε μηνιαία βάση.

3. Οι επιχειρήσεις που έχουν απαλλαγεί από την υποχρέωση τήρησης του βιβλίου αποθήκης ως προς την εξαγωγή με αποφάσεις της ΕΛΒ, καθώς και οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν απαλλαγεί πλήρως από την υποχρέωση τηρήσεως του βιβλίου Αποθήκης βάσει διατάξεων Νόμων, δεν μπορούν πρακτικά να παρακολουθήσουν εσωλογιστικά και σε μηνιαία βάση την κίνηση των αποθεμάτων τους και να προσδιορίσουν τα αποτελέσματά τους αναλυτικά, για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η απαλλαγή τους.

4. Επισημαίνουμε την ορθότητα της άποψης των εκπροσώπων των συλλογικών οργάνων της βιομηχανίας ότι επιβάλλεται η τιμολόγηση των πωλούμενων αποθεμάτων, μέσα στο μήνα της αποστολής τους στους πελάτες και την ανάγκη τροποποίησης της σχετικής διάταξης του ΚΒΣ.

5. Με βάση τα προηγούμενα και προκειμένου να υποβοηθηθεί η πλήρης και ορθή τήρηση της Αναλυτικής Λογιστικής από το σύνολο των επιχειρήσεων που υπάγονται στον έλεγχο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών (οι οποίες καθορίζονται ειδικώτερα στη Γνωμάτευσή μας 280/2314/1996), είναι αναγκαίο να δοθούν οι ακόλουθες διευκολύνσεις:

α. Παράταση για μία ακόμη χρήση, της υποχρεωτικής τήρησης, από τις βιομηχανικές ή μικτές επιχειρήσεις με κλάδο επεξεργασίας και υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης, των οποίων οι μετοχές δεν είναι εισαγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, της Αναλυτικής Λογιστικής σε μηνιαία ή τριμηνιαία βάση και μόνον όσον αφορά στον εσωλογιστικό προσδιορισμό του κόστους παραγωγής, την εσωλογιστική παρακολούθηση της κίνησης των αποθεμάτων και τον εσωλογιστικό προσδιορισμό των αναλυτικών αποτελεσμάτων. Στο διάστημα αυτό η τήρηση της Αναλυτικής Λογιστικής (με λοιπά δεδομένα), γίνεται σε μηνιαία ή τριμηνιαία βάση. Οι επιχειρήσεις αυτές από τις διαχειριστικές χρήσεις που αρχίζουν από την 31.12.1999 και μετά, θα εφαρμόζουν στο σύνολό της τη Γνωμ. του ΕΣΥΛ 270/2273/1996 σε μηνιαία ή τριμηνιαία βάση.

β. Την παροχή της δυνατότητας στις εμπορικές επιχειρήσεις που υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίου αποθήκης και τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όπως, από 1.1.1999 και εφΆ εξής, τηρούν την Αναλυτική Λογιστική, όσον αφορά στον εσωλογιστικό προσδιορισμό του κόστους παραγωγής, την εσωλογιστική παρακολούθηση της κίνησης των αποθεμάτων και τον εσωλογιστικό προσδιορισμό των αποτελεσμάτων σε μηνιαία ή τριμηνιαία βάση.

γ. Οι επιχειρήσεις των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ανεξάρτητα από τον κλάδο στον οποίο ανήκουν (βιομηχανικές, εμπορικές, παροχής υπηρεσιών, ναυτιλιακές, χρηματιστηριακές κ.λπ.), υποχρεούνται από 1.1.1999 να εφαρμόζουν πλήρως την Αναλυτική Λογιστική σύμφωνα με την Γνωμ. του ΕΣΥΛ 270/2273/1996 σε μηνιαία ή τριμηνιαία βάση με εξαίρεση, προς το παρόν, τις Τράπεζες και τις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις οι οποίες οφείλουν έγκαιρα να προετοιμασθούν σχετικά.

Αναφορικά με τις επιχειρήσεις που υπάγονται στην παραπάνω παράγραφο 3 και έχουν τις μετοχές τους εισαγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών η υποχρέωση για τήρηση της Αναλυτικής Λογιστικής σε μηνιαία ή τριμηνιαία βάση, σύμφωνα με την Γνωμάτευσή μας 270/2273/10.7.1996, καθορίζεται από τις ανάγκες που προκύπτουν από τις ισχύουσες ειδικές διατάξεις και τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την κατάρτιση και δημοσίευση αξιόπιστων τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης