ΠΟΛ.1060/1.7.2004

Ρύθμιση της υποχρέωσης τήρησης του βιβλίου αποθήκης και του βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών των τεχνικών επιχειρήσεων .

1 Ιούλ 2004

Taxheaven.gr
Αθήνα, 1 Ιουλίου 2004
Αριθμ.Πρωτ.: 1055042/488/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΆ

ΠΟΛ 1060

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση της υποχρέωσης τήρησης του βιβλίου αποθήκης και του βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών των τεχνικών επιχειρήσεων.

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1.Τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ (υποπερίπτωση γβ΄) του άρθρου 38 του Π.Δ. 186/1992 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 40 του άρθ. 9 του Ν. 2753/99 (ΦΕΚ 249 Α). 

2. Την 14650/ΔΙΟΕ85/17-3-2004 (ΦΕΚ 519 Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί «Καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών». 

3. Το γεγονός ότι, μετά την εφαρμογή των διατάξεων του άρθ. 7 παρ. 7 του N.2940/01 (ΦΕΚ 180 Α) και του άρθ. 16 παρ. 1 , 3 του ν. 2992/2002 (ΦΕΚ 54 Α), αναφορικά με τον λογιστικό προσδιορισμό των καθαρών κερδών των τεχνικών επιχειρήσεων που αναφέρονται σ΄ αυτές, οι τεχνικές επιχειρήσεις υποχρεώθηκαν από 1/1/2004 για πρώτη φορά σε τήρηση βιβλίου αποθήκης, παραγωγής κοστολογίου και τεχνικών προδιαγραφών. 

4. Την 1062054/648/ΠΟΛ.1089/2.7.2003 Α.Υ.Ο.Ο. (ΦΕΚ 970 Β) με την οποία καθορίστηκε ο τρόπος τήρησης του βιβλίου αποθήκης και τεχνικών προδιαγραφών, των τεχνικών επιχειρήσεων. 

5. Ότι ενόψει της τέλεσης των Ολυμπιακών αγώνων και του πλήθους των έργων που εκτελούνται οι επιχειρήσεις αυτές αντιμετωπίζουν δυσχέρειες οργάνωσης τους για την τήρηση του βιβλίου αποθήκης με τον τρόπο που ορίζεται από την παραπάνω απόφαση (Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1089/2003 ). 

6. Την ανάγκη να δοθεί εύλογο χρονικό διάστημα στους υπόχρεους, για την ολοκλήρωση της μηχανοργάνωσής τους, για την τήρηση του βιβλίου αποθήκης. 

7. Ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 

Αποφασίζουμε 


1. Μεταθέτουμε τον χρόνο έναρξης ισχύος της Α.Υ.Ο.Ο. 1062054/648/ ΠΟΛ.1089/2.7.2003 (ΦΕΚ 970 Β΄) «Τρόπος τήρησης του βιβλίου αποθήκης και του βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών των τεχνικών επιχειρήσεων», από τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 1/1/2005 και μετά. Για την διαχειριστική περίοδο που αρχίζει από την 1/1/2004 και μετά και μέχρι τη λήξη αυτής, η υποχρέωση τήρησης του βιβλίου αποθήκης εξαντλείται με την παρακολούθηση των εσόδων στα τηρούμενα βιβλία διακεκριμένα ανά έργο. 

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 


 

Taxheaven.gr