Γνωμ. 298/2335/1998

Εάν οι καταχωρούμενες στο λογαριασμό 41.10 "επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων" θεωρούνται αποθεματικά

6 Ιούλιος 1998

Taxheaven.gr
Γνωμάτευση: 298/2335/1998
Εάν οι καταχωρούμενες στο λογ/σμό 41.10 επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων θεωρούνται αποθεματικά
Ι. Περιεχόμενο ερωτήματος

Προκειμένης της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 13 παρ. 4 κωδ. Ν.2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών» (όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με το άρθρο 9 Ν.2339/1995), τίθεται το ερώτημα εάν τα ποσά των επιχορηγήσεων πάγιων επενδύσεων, που καταχωρούνται στο λογ/σμό του ΕΓΛΣ 41.10, θεωρούνται ή όχι αποθεματικά δεδομένου ότι στη γνωμάτευση του ΕΣΥΛ 215/2169/1994 δεν καθορίζεται ρητά η φύση τους.

ΙΙ. Η γνώμη του ΕΣΥΛ στο πιο πάνω ερώτημα είναι η ακόλουθη:

Όπως υπογραμμίζεται στη γνωμάτευσή μας 215/2169/1994, αποθεματικά είναι μόνο τα σχηματιζόμενα από πραγματοποιημένα καθαρά κέρδη, που δεν διανέμονται στους μετόχους ως μέρισμα. Τα ποσά που με βάση ειδικές διατάξεις παρέχονται από το Κράτος ή άλλους Φορείς σε επιχειρήσεις που πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, με αποκλειστικό σκοπό την πραγματοποίηση πάγιων παραγωγικών επενδύσεων, δεν θεωρούνται αποθεματικά, αφενός γιατί δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα καθαρά κέρδη της εταιρείας και αφετέρου γιατί, όπως και στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 20 (αναμορφ. Εκδ. 1994) επισημαίνεται (παραγρ. 12, 15, 16, 17 και 24-27), τα ποσά των επιχορηγήσεων για την απόκτηση πάγιου παραγωγικού εξοπλισμού χρησιμοποιούνται για την κάλυψη της δαπάνης των αποσβέσεων του εξοπλισμού αυτού και μεταφέρονται τμηματικά (και ισόποσα με τις αντίστοιχες αποσβέσεις) στα έσοδα των οικείων χρήσεων.

Αυτός ο χειρισμός έχει περιληφθεί και στο ΕΓΛΣ (Π.Δ. 1123/1980, παραγρ. 2.2.402 περίπτ. 8 υποπερ. ζ΄, που προστέθηκε με την παραγρ. 17 του άρθρου μόνου του Π.Δ. 532/1984, ΦΕΚ 179/Α).
Taxheaven.gr