Γνωμ. 298/2335/1998 Εάν οι καταχωρούμενες στο λογαριασμό 41.10 "επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων" θεωρούνται αποθεματικά | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γνωμ. 298/2335/1998

Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-07-1998 ]
Γνωμ. 298/2335/1998
Εάν οι καταχωρούμενες στο λογαριασμό 41.10 "επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων" θεωρούνται αποθεματικά

Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Γνωμάτευση: 298/2335/1998
Εάν οι καταχωρούμενες στο λογ/σμό 41.10 επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων θεωρούνται αποθεματικά
Ι. Περιεχόμενο ερωτήματος

Προκειμένης της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 13 παρ. 4 κωδ. Ν.2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών» (όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με το άρθρο 9 Ν.2339/1995), τίθεται το ερώτημα εάν τα ποσά των επιχορηγήσεων πάγιων επενδύσεων, που καταχωρούνται στο λογ/σμό του ΕΓΛΣ 41.10, θεωρούνται ή όχι αποθεματικά δεδομένου ότι στη γνωμάτευση του ΕΣΥΛ 215/2169/1994 δεν καθορίζεται ρητά η φύση τους.

ΙΙ. Η γνώμη του ΕΣΥΛ στο πιο πάνω ερώτημα είναι η ακόλουθη:

Όπως υπογραμμίζεται στη γνωμάτευσή μας 215/2169/1994, αποθεματικά είναι μόνο τα σχηματιζόμενα από πραγματοποιημένα καθαρά κέρδη, που δεν διανέμονται στους μετόχους ως μέρισμα. Τα ποσά που με βάση ειδικές διατάξεις παρέχονται από το Κράτος ή άλλους Φορείς σε επιχειρήσεις που πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, με αποκλειστικό σκοπό την πραγματοποίηση πάγιων παραγωγικών επενδύσεων, δεν θεωρούνται αποθεματικά, αφενός γιατί δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα καθαρά κέρδη της εταιρείας και αφετέρου γιατί, όπως και στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 20 (αναμορφ. Εκδ. 1994) επισημαίνεται (παραγρ. 12, 15, 16, 17 και 24-27), τα ποσά των επιχορηγήσεων για την απόκτηση πάγιου παραγωγικού εξοπλισμού χρησιμοποιούνται για την κάλυψη της δαπάνης των αποσβέσεων του εξοπλισμού αυτού και μεταφέρονται τμηματικά (και ισόποσα με τις αντίστοιχες αποσβέσεις) στα έσοδα των οικείων χρήσεων.

Αυτός ο χειρισμός έχει περιληφθεί και στο ΕΓΛΣ (Π.Δ. 1123/1980, παραγρ. 2.2.402 περίπτ. 8 υποπερ. ζ΄, που προστέθηκε με την παραγρ. 17 του άρθρου μόνου του Π.Δ. 532/1984, ΦΕΚ 179/Α).

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)


Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκηςWord!

export to word

Add to library!

click here to add to library

Clip!

Clippy clip

Revisions!

this circ has revisions

Email!

email to a friend

PDF!

print to pdf

First tab!

the first tab

second tab!

the second tab

third tab!

the third tab

fourth tab!

the fourth tab

sixth tab!

the sixth tab

seventh tab!

the seventh tab

eighth tab!

the eighth tab