Γνωμ. 294/2400/1997

Ετήσια αναστολή εφαρμογής ορισμένων υποχρεώσεων Αναλυτικής Λογιστικής

18 Φεβ 1997

Taxheaven.gr


Ετήσια αναστολή εφαρμογής ορισμένων υποχρεώσεων Αναλυτικής Λογιστικής
Αρ.Γνωμ. 294/18.12.1997

Ι. Περιεχόμενο ερωτήματος

Στο υπΆ αριθμ. 1126890/938/8.12.1997 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

«Με αφορμή τα αιτήματα ενδιαφερομένων, όπως του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΕΕ) καθώς και την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών για την αναστολή εφαρμογής της αναλυτικής λογιστικής σε μηνιαία βάση, για ένα χρόνο, παρακαλούμε να γνωματεύσετε αναλόγως, ώστε η παράγραφος 8 της Γνωμ. 270/1996 ως προς το χρόνο έναρξης ισχύος του δεύτερου σταδίου εφαρμογής (εξαγωγή μηνιαίου αποτελέσματος), να παραταθεί για ένα ακόμη έτος (δηλ. για το έτος 1998)».

ΙΙ. Η γνώμη του ΕΣΥΛ στο πιο πάνω ερώτημα είναι η ακόλουθη:

1. Οι βασικοί λόγοι για τους οποίους ζητείται η κατά μία χρήση μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης υποχρεωτικής εφαρμογής της Αναλυτικής Λογιστικής με βάση τη 270/1996 γνωμάτευση του ΕΣΥΛ είναι:

α. Η έλλειψη ολοκληρωμένου λογισμικού λειτουργίας της Αναλυτικής Λογιστικής και η χρονοβόρος διαδικασία προσαρμογής των ήδη χρησιμοποιούμενων μηχανογραφικών πακέτων από τις επιχειρήσεις που τα έχουν κατασκευάσει.

β. Η ανάγκη να δοθεί επαρκής χρόνος στις επιχειρήσεις να διερευνήσουν την αγορά για την προμήθεια του κατάλληλου λογισμικού λειτουργίας της Αναλυτικής Λογιστικής ή να το κατασκευάσουν οι ίδιες.

γ. Ο περιορισμένος χρόνος προετοιμασίας των λογιστικών υπηρεσιών των επιχειρήσεων για την ανάπτυξη του συστήματος της Αναλυτικής Λογιστικής και της δημιουργίας της κατάλληλης υποδομής στους τομείς της κοστολόγησης και κοστολογικής οργάνωσης των επιχειρήσεων.

δ. Η ανάγκη πληρέστερης ενημέρωσης των λογιστών, στη λειτουργία της Αναλυτικής Λογιστικής, μέσω των σεμιναρίων που παρακολουθούνται από τους λογιστές όλων των γεωγραφικών διαμερισμάτων της χώρας και τα οποία έχουν πυκνωθεί κατά το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους.

2. Από τις πληροφορίες που έχουμε, η τήρηση της Αναλυτικής Λογιστικής από 1.1.1998 θα γίνει από μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων κυρίως των μεγάλων, που έχουν ήδη δημιουργήσει την κατάλληλη υποδομή και οι οποίες την λειτουργούν ήδη εξωλογιστικά.

3. Αιτήματα μετάθεσης κατά 12 μήνες του χρόνου έναρξης της πλήρους εσωλογιστικής λειτουργίας της Αναλυτικής Λογιστικής προβάλλονται, κατά κύριο λόγο, από επιχειρήσεις μεσαίες ή ανοργάνωτες οι οποίες δεν γνωρίζουν και τα οφέλη που θα προκύψουν για αυτές από την χρησιμοποίηση ενός αξιόπιστου συστήματος παροχής πληροφοριών για τη διοίκηση και την λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.

4. Όπως είναι γνωστό, η Αναλυτική Λογιστική τηρείται ήδη μερικά ως προς το σκέλος του λογιστικού προσδιορισμού του λειτουργικού κόστους σε μηνιαία βάση, από όλες τις επιχειρήσεις που ελέγχονται από το Σ.Ο.Ε. και συγκεντρώνουν δύο κύρια χαρακτηριστικά μεγέθους τους (κύκλος εργασιών άνω του ενός δισ. δρχ. και ύψος ενεργητικού και παθητικού άνω των 500 εκατ.). Το γεγονός αυτό έχει δημιουργήσει σοβαρή βάση που διευκολύνει την εφαρμογή της Αναλυτικής Λογιστικής στο σύνολό της.

5. Μετά από τα προηγούμενα, προκειμένου να δοθεί ο ζητούμενος χρόνος για την προετοιμασία των Λογιστηρίων, συμφωνούμε να χορηγηθεί η αιτούμενη ετήσια αναστολή της υποχρεώσεως υπολογισμού, σε μηνιαία βάση, του κόστους παραγωγής και των κατΆ είδος αναλυτικών αποτελεσμάτων, που προβλέπονται από τη γνωμάτευσή μας 270/2273/1996.

Η αναστολή δηλαδή θα περιλαμβάνει:

α. Τον εσωλογιστικό προσδιορισμό του κόστους παραγωγής των επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα και του κόστους παραγωγής υπηρεσιών σε μηνιαία βάση (παραγρ. 4 της 270/1993 γνωμ. του ΕΣΥΛ).

β. Την εσωλογιστική παρακολούθηση της κίνησης των αποθεμάτων σε μηνιαία βάση (παραγρ. 5 της γνωμ. 270/1996 του ΕΣΥΛ), και

γ. Τον εσωλογιστικό προσδιορισμό των μηνιαίων κατΆ είδος αποτελεσμάτων σε μηνιαία βάση.

Από τις διαχειριστικές περιόδους (χρήσεις) που αρχίζουν από την 31/12/1998 και μετά θα εφαρμόζεται στο σύνολό της, η γνωμάτευση του ΕΣΥΛ 270/2273/1996.


Taxheaven.gr