Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γνωμ. 293/2402/1997 Δημοσιευόμενες βραχύχρονες οικονομικές καταστάσεις από τις εταιρίες που οι μετοχές τους έχουν εισαχθεί στο χρηματιστήριο αξιών

Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Γνωμ. 293/2402/1997
Δημοσιευόμενες βραχύχρονες οικονομικές καταστάσεις από τις εταιρίες που οι μετοχές τους έχουν εισαχθεί στο χρηματιστήριο αξιών


Γνωμ. 293/2402/1997 Δημοσιευόμενες βραχύχρονες οικονομικές καταστάσεις από τις εταιρίες που οι μετοχές τους έχ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Δημοσιευόμενες βραχύχρονες οικονομικές καταστάσεις από τις εταιρίες που οι
μετοχές τους έχουν εισαχθεί στο χρηματιστήριο αξιών
Αρ. Γνωμ.: 293/18.12.1997

Ι. Περιεχόμενο ερωτήματος

Με το έγγραφο υπΆ αριθ. 7989/12.12.1997 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ζητείται από το Εθνικό Συμβούλιο Λογιστικής να καταρτισθούν από αυτό, με βάση τα υποχρεωτικώς εφαρμοζόμενα λογιστικά σχέδια (Γενικό και Κλαδικά), αντίστοιχα υποδείγματα των καταστάσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 2 και 4 του Π.Δ. 360/1985, όπως αυτές ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με το άρθρο 90 του Ν.2533/1997.

ΙΙ. Η γνώμη του ΕΣΥΛ στο ανωτέρω αίτημα είναι η ακόλουθη: Για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο επιβλήθηκε η δημοσίευση των πιο πάνω οικονομικών καταστάσεων, πρέπει το ελάχιστο περιεχόμενό τους να είναι το παρακάτω:

Α. ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ


Ι. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της περιόδου

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

 

Διαθέσιμα

 

Χορηγήσεις

 

Χρεώστες Διάφοροι

 

Συμμετοχές - Επενδύσεις & Μακρ. Απαιτήσεις

 

Πάγια

 

Μείον Αποσβέσεις

 

Δαπάνες πολυετούς απόσβεσης (αναπόσβ. υπολ.)

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

 

(σε μεταφορά)

 

 

 

από μεταφορά

 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

 

Καταθέσεις

 

Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες

 

Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες

 

Πιστωτές Διάφοροι

 

Προβλέψεις

 

Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο

 

Αποθεματικά & λοιποί λογ/σμοί ιδίων κεφαλαίων

 

Αποτελέσματα - Κέρδη

 

Ζημίες

 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ

 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της περιόδου

 

ΕΣΟΔΑ

 

Από τόκους (καθαρά έσοδα)

 

Από προμήθειες (καθαρά έσοδα)

 

Από τίτλους (μετοχές, ομολογίες, κ.λπ.)

 

Από χρηματοοικονομικές πράξεις

 

Από άλλα έσοδα Εκμετάλλευσης

 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

 

 

 

ΕΞΟΔΑ

 

Δαπάνες προσωπικού

 

¶λλα Έξοδα Διοικήσεως

 

Αποσβέσεις Παγίων

 

Διαφορές προσαρμογής Αξιών

 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

 

Έκτακτα Έσοδα

 

Έκτακτα Έξοδα

 

Έκτακτα Αποτελέσματα

 

ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

 Β. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ


Ι. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της περιόδου

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

 

Δαπάνες πολυετούς απόσβεσης (αναπόσβ. υπολ.)

 

Πάγιο Ενεργητικό

 

Μείον Αποσβέσεις

 

Συμμετοχές - Επενδύσεις & Μακρ. Απαιτήσεις

 

Απαιτήσεις από Χρεώστες Ασφαλίστρων

 

Λοιπές Απαιτήσεις

 

Χρεόγραφα

 

Διαθέσιμα

 

Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

 

 

 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

 

Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο

 

Αποθεματικά & λοιποί λογ/σμοί ιδίων κεφαλαίων

 

Αποτελέσματα Περιόδου (+ / -)

 

Αποτελέσματα Προηγ. Χρήσεων (+ / -)

 

Προβλέψεις Ασφαλιστικές

 

Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες

 

Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες

 

Μεταβατικοί Λογ/σμοί Παθητικού

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ

 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της περιόδου

 

ΕΣΟΔΑ

 

Ασφάλιστρα & λοιπά έσοδα Κλάδου ΖΩΗΣ

 

Ασφάλιστρα & λοιπά έσοδα Κλάδου ΖΗΜΙΩΝ

 

¶λλα έσοδα Εκμεταλλεύσεως

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

 

 

 

ΕΞΟΔΑ

 

¶μεσα Έξοδα Κλάδου ΖΩΗΣ

 

¶μεσα Έξοδα Κλάδου ΖΗΜΙΩΝ

 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΕΣΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

 

ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

 

Μείον:

 

Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας

 

Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης

 

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

 

Πλέον: Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα - Κέρδη

 

Μείον: Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα - Ζημίες

 

Μείον: Έκτακτες Αποσβέσεις

 

ΤΕΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ  ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

 Γ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ


Ι. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της περιόδου

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

 

Δαπάνες πολυετούς απόσβεσης (αναπόσβ. υπολ.)

 

Πάγιο Ενεργητικό

 

Μείον Αποσβέσεις

 

Συμμετοχές & Μακρ. Απαιτήσεις

 

Αποθέματα

 

Πελάτες

 

Λοιπές Απαιτήσεις

 

Χρεόγραφα

 

Διαθέσιμα

 

Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

 

 

 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

 

Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο

 

Αποθεματικά & λοιποί λογ/σμοί ιδίων κεφαλαίων

 

Αποτελέσματα Περιόδου (+ / -)

 

Αποτελέσματα Προηγ. Χρήσεων (+ / -)

 

Προβλέψεις Διάφορες

 

Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες

 

Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες

 

Μεταβατικοί Λογ/σμοί Παθητικού

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ

 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της περιόδου

 

ΕΣΟΔΑ

 

Έσοδα από Πωλήσεις

 

Μείον: Κόστος Πωληθέντων

 

Πλέον: ¶λλα έσοδα Εκμετάλλευσης

 

ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

 

Μείον: Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας

 

Έξοδα Λειτουργίας Έρευνας - Ανάπτυξης

 

Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης

 

Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα (+ / -)

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

 

Πλέον: Ανόργανα Έσοδα - Κέρδη

 

Μείον: Ανόργανα Έξοδα - Ζημίες

 

Μείον: Πρόσθετες Αποσβέσεις

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης