Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γνωμ. 289/2354/1997 Τρόπος ενσωματώσεως των δεδομένων του υποκαταστήματος με λογιστική αυτοτέλεια στο Κεντρικό

Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Γνωμ. 289/2354/1997
Τρόπος ενσωματώσεως των δεδομένων του υποκαταστήματος με λογιστική αυτοτέλεια στο Κεντρικό


Γνωμ. 289/2354/1997 Τρόπος ενσωματώσεως των δεδομένων του υποκαταστήματος με λογιστική αυτοτέλεια στο Κεντρικό

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Τρόπος ενσωματώσεως των δεδομένων του υποκαταστήματος με λογιστική αυτοτέλεια στο Κεντρικό
2354/Αρ. Γνωμ. 289/16.4.1997

Ι. Στην πιο πάνω επιστολή περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

«Ανώνυμη ξενοδοχειακή εταιρεία διατηρεί υποκατάστημα (ξενοδοχείο), στο οποίο τηρούνται τα εξής βιβλία:

Γενικό Ημερολόγιο

Γενικό Καθολικό

Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών

Το Μητρώο Παγίων για το σύνολο των παγίων της εταιρείας τηρείται στο Κεντρικό και οι αποσβέσεις χρήσεως λογιστικοποιούνται και καταχωρούνται στο τέλος κάθε χρήσης στα βιβλία του Κεντρικού.

Στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης, το υποκατάστημα αποστέλλει στο Κεντρικό, Ισοζύγιο Λογαριασμών, οι οποίοι ενσωματώνονται στους αντίστοιχους που τηρούνται σΆ αυτό.

Στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών του υποκαταστήματος καταχωρείται η απογραφή των ενεργητικών και παθητικών στοιχείων του, αλλά και καταρτίζεται λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και λογαριασμός Γενικός Εκμετάλλευσης.

Με βάση τα ανωτέρω και ενόψει της υποχρεωτικής εφαρμογής της Αναλυτικής Λογιστικής, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε:

α) Εάν ορθά μέχρι σήμερα το λογιστικό αποτέλεσμα τόσο του υποκαταστήματος όσο και του Κεντρικού προσδιορίζεται μετά την ενσωμάτωση των λογαριασμών του υποκαταστήματος στο τέλος της χρήσης, στους λογαριασμούς του Κεντρικού (σχετική Γνωμ. ΕΣΥΛ 131/ 31.1.1993).

β) Εάν υπάρχει υποχρέωση από 1 Ιανουαρίου 1998 το υποκατάστημα στο οποίο ασκείται η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας, να προσδιορίζει μηνιαίως τα αποτελέσματά του.

Στην περίπτωση αυτή οι λογαριασμοί των παγίων πρέπει υποχρεωτικά να τηρούνται στο υποκατάστημα;

γ) Το μηνιαίο αποτέλεσμα του υποκαταστήματος πρέπει να ενσωματώνεται στα βιβλία του κεντρικού και να εξάγεται το συνολικό μηνιαίο αποτέλεσμα της εταιρείας;

Εάν δεν υπάρχει υποχρέωση προσδιορισμού μηνιαίου αποτελέσματος από το υποκατάστημα, πως θα τηρείται η αναλυτική λογιστική στο υποκατάστημα ώστε να μεταφέρονται τα δεδομένα στο Κεντρικό.

δ) Εάν η ίδια εταιρεία διατηρεί υποκατάστημα στην αλλοδαπή, ποιος θα πρέπει να είναι ο τρόπος ενσωμάτωσης των δεδομένων του υποκαταστήματος στο Κεντρικό, στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης σχετικά με την εφαρμογή της Αναλυτικής Λογιστικής.

Παρακαλούμε να τύχουμε της όσο το δυνατόν συντόμου απαντήσεώς σας».

ΙΙ. Επί των θεμάτων που τίθενται με την επιστολή αυτή η γνώμη μας είναι η εξής:

1. Πλήρης λογιστική αυτοτέλεια του υποκαταστήματος, που εφαρμόζει την αναλυτική λογιστική, υπάρχει όταν σε αυτό τηρούνται πλήρη λογιστικά βιβλία, προσδιορίζεται εσωλογιστικά, το αργότερο στο τέλος κάθε μήνα, το λειτουργικό κόστος, το κόστος παραγωγής των προϊόντων και υπηρεσιών, το μικτό αποτέλεσμα αναλυτικά και το καθαρό αποτέλεσμα που αντιστοιχεί στο υποκατάστημα, με την ανάλυση που έχει ο οικείος λογαριασμός αποτελεσμάτων της Αναλυτικής Λογιστικής (98 ή 86.90). Αυτονόητο είναι ότι λογιστική αυτοτέλεια υπάρχει στο υποκατάστημα και όταν η λογιστική του τηρείται από τη μηχανογραφική υπηρεσία του κεντρικού σε ιδιαίτερο λογιστικό κύκλωμα.

Από τα αναφερόμενα στην ανωτέρω επιστολή προκύπτει ότι, η λογιστική που έχει σχεδιαστεί και τηρείται στο υποκατάστημα δεν συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά της πλήρους λογιστικής αυτοτέλειας, όπως απαιτεί ο Κ.Β.Σ. (άρθρο 9 παρ. 3 Π.Δ. 186/1992).

2. Στην περίπτωση που τηρείται στο υποκατάστημα αυτοτελής λογιστική, τα πάγια στοιχεία του υποκαταστήματος παρακολουθούνται στα βιβλία του, οι επΆ αυτών αποσβέσεις λογιστικοποιούνται - σε μηνιαία βάση - στους λογαριασμούς του υποκαταστήματος και οι τακτικές ενσωματώνονται στο λειτουργικό κόστος, ενώ οι έκτακτες καταχωρούνται στο λογ/σμό 85.

3. Εάν το υποκατάστημα έχει πλήρη λογιστική αυτοτέλεια και προσδιορίζει εσωλογιστικά, σε μηνιαία βάση, το λειτουργικό κόστος, το κόστος παραγωγής των προϊόντων και υπηρεσιών, τα κατΆ είδος μικτά αποτελέσματα και το καθαρό αποτέλεσμα, η οικονομική μονάδα δύναται να μην ενσωματώνει τα δεδομένα των κινήσεων αυτών του υποκαταστήματος στα βιβλία του Κεντρικού στο τέλος κάθε μήνα, αλλά να ενσωματώνει μόνο στο τέλος της χρήσεως τα δεδομένα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του υποκαταστήματος, κατά τα γνωστά.

4. Για τα υποκαταστήματα του εξωτερικού ισχύει όμοια διαδικασία που ακολουθεί και για τα υποκαταστήματα του εσωτερικού που έχουν πλήρη λογιστική αυτοτέλεια.

5. Τα αναφερόμενα στις προηγούμενες παραγράφους (1-4) ισχύουν από 1.1.1988 για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν την αναλυτική λογιστική. Οι επιχειρήσεις αυτές για την περίοδο 1.1 - 31.12.1997 υποχρεούνται να προσδιορίζουν εσωλογιστικά, σε μηνιαία βάση, μόνο το λειτουργικό κόστος.

6. Ο λογαριασμός γενικής εκμεταλλεύσεως των υποκαταστημάτων και του Κεντρικού καταρτίζεται υποχρεωτικά μόνο μια φορά στο τέλος της διαχειριστικής χρήσεως μαζί με τον ετήσιο λογαριασμό αποτελεσμάτων.

7. Στην περίπτωση που ορισμένοι λογαριασμοί του υποκαταστήματος τηρούνται στο Κεντρικό, οπότε η λογιστική αυτοτέλειά του δεν είναι πλήρης και συνεπώς από τα βιβλία του δεν εξάγεται «αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα», τα μηνιαία δεδομένα των λογιστικών βιβλίων του υποκαταστήματος ενσωματώνονται, στο τέλος κάθε μήνα, στα λογιστικά βιβλία του κεντρικού, στα οποία εφαρμόζονται, στη συνέχεια, τα αναφερόμενα στις προηγούμενες παραγρ. 1 - 6. Η ενσωμάτωση γίνεται σύμφωνα με τους λογιστικούς χειρισμούς που περιλαμβάνονται στις γνωματεύσεις μας 131/1877/1993 και 200/2125/1994.

8. Διευκρινίζεται ότι οι επιχειρήσεις του μεταποιητικού τομέα και οι τεχνικές κα-θώς και οι εμπορικές και ξενοδοχειακές, οι οποίες, είτε με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ΚΒΣ (Π.Δ. 186/1992) απαλλάσσονται της υποχρεώσεως τηρήσεως βιβλίου αποθήκης, είτε με αποφάσεις της Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων (άρθρου 37 ΚΒΣ) έχουν απαλλαγεί από την υποχρέωση αυτή ή έχουν απαλλαγεί από την υποχρέωση τηρήσεως, κατά τη διάρκεια της χρήσεως, της αποθήκης κατά ποσότητα και αξία ως προς την εξαγωγή, δεν υποχρεούται να προβαίνουν σε εσωλογιστικό υπολογισμό μηνιαίων αναλυτικών αποτελεσμάτων.

Δηλαδή, οι επιχειρήσεις αυτές, από 1.1.1998 και μετά, υποχρεούνται να προσδιορίζουν εσωλογιστικά, σε μηναία βάση, μόνο το λειτουργικό τους κόστος (στους υπολογαριασμούς του πρωτοβάθμιου 92), ενώ ο εσωλογιστικός προσδιορισμός του κόστους παραγωγής, του κόστους των πωληθέντων, των μικτών αποτελεσμάτων και του τελικού καθαρού αποτελέσματος, επιτρέπεται να γίνονται μόνο στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου (χρήσεως).

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης