Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γνωμ. 291/2350/1997 Διευκρινίσεις για ορισμένους λογαριασμούς του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Τραπεζών

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Γνωμ. 291/2350/1997
Διευκρινίσεις για ορισμένους λογαριασμούς του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Τραπεζών


Γνωμ. 291/2350/1997 Διευκρινίσεις για ορισμένους λογαριασμούς του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Τραπεζών

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Διευκρινίσεις για ορισμένους λογαριασμούς του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Τραπεζών
2350/Αρ. Γνωμ.291/21.4.1997

Στην πιο επιστολή του Τεχνικού Γραφείου της Σ.Ο.Λ. αεε περιλαμβάνονται ερωτήματα για το περιεχόμενο ορισμένων λογαριασμών του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Τραπεζών (ΚΛΣΤ) του Π.Δ. 384/1992 και την εμφάνισή τους στις οικονομικές καταστάσεις. Η γνώμη μας επί εκάστου των ερωτημάτων αυτών είναι η ακόλουθη:

1. Είναι προφανές ότι ο τίτλος του λογαριασμού 80.92.01 «έσοδα από προμήθειες χορηγήσεων (Λ./74.03)» έχει καταχωρισθεί λάθος στο ΚΛΣΤ. Όπως σαφώς προκύπτει από τις παραγρ. 2.2.704 και 2.2.708 καθώς και από το περιεχόμενο του λογαριασμού 74.03, ο σωστός τίτλος του λογαριασμού 80.92.01 είναι «έσοδα από προμήθειες κινήσεως κεφαλαίων».

2. Επειδή στη θέση 3β του ενεργητικού του ισολογισμού περιλαμβάνονται οι λοιπές απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων, μεταξύ των οποίων και αυτές που απεικονίζονται στους λογαριασμούς 38.08 - 38.10 (πλην κεντρικής Τράπεζας), στη θέση 1 του ενεργητικού του ισολογισμού πρέπει, εκτός των λογαριασμών 38.06 και 38.08 (σε ό,τι αφορούν την κεντρική Τράπεζα), να συμπεριλαμβάνεται και ο λογ/σμός 38.10 «καταθέσεις διατραπεζικής αγοράς» (σε ό,τι αφορά την Κεντρική Τράπεζα).

3. Στο λογ/σμό 37 «ειδικές καταθέσεις στην Κεντρική Τράπεζα» περιλαμβάνεται και ο λογ/σμός 37.00 «έντοκη υποχρεωτική κατάθεση επί των καταθέσεων». Επειδή έχει προκύψει η ανάγκη να απεικονίζεται και άτοκη υποχρεωτική κατάθεση επί των καταθέσεων, επιβάλλεται να δημιουργηθεί νέος λογαριασμός, 37.89.00 «άτοκη υποχρεωτική κατάθεση επί καταθέσεων», και τούτο για να αποφευχθεί οποιαδήποτε σύγχυση με το λογαριασμό 37.20 «άτοκος δεσμευμένος λογαριασμός καταθέσεων», ο οποίος έχει άλλο προορισμό. Παράλληλα, όμως, στη θέση 1 του ενεργητικού του Ισολογισμού πρέπει να περιλαμβάνεται και ο τριτοβάθμιος αυτός λογαριασμός ως εξής: «37.89.00 ¶τοκη υποχρεωτική κατάθεση επί των καταθέσεων, καθΆ όσον αφορά σε διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα».

4. Για τις καταθέσεις σε συνάλλαγμα των πελατών μιας εμπορικής Τράπεζας, η Τράπεζα της Ελλάδος απαιτεί να γίνεται επανακατάθεση του συναλλάγματος κατά ποσοστό 70% σΆ αυτήν. Η επανακατάθεση αυτή γίνεται σε συνάλλαγμα και οι τόκοι αποδίδονται σε συνάλλαγμα. Για την αποφυγή δημιουργίας συγχύσεως ως προς τη λογιστική μεταχείριση της επανακαταθέσεως και επειδή σε μερικές περιπτώσεις οι εμπορικές Τράπεζες χρησιμοποιούν το λογαριασμό 30.17 «Κεντρική Τράπεζα - απαιτήσεις από εκχωρημένο συνάλλαγμα καταθέσεων», διευκρινίζεται ότι η υποχρεωτική αυτή επανακατάθεση σε συνάλλαγμα εμπίπτει στους κανόνες ελέγχου της ρευστότητας και της φερεγγυότητας των Τραπεζών και πρέπει να αντιμετωπίζεται ως κατάθεση σε συνάλλαγμα με πιστωτικό ίδρυμα εσωτερικού και ειδικότερα στην Τράπεζα της Ελλάδος και να τυγχάνει της ίδιας μεταχειρίσεως ως προς την εμφάνιση στον Ισολογισμό. Εξάλλου υπάρχει στο ΚΛΣΤ σχετική πρόβλεψη στη θέση 1 του ενεργητικού του Ισολογισμού, όπου αναφέρονται οι λογαριασμοί 38.06 και 38.08 σε ό,τι αφορά την Κεντρική Τράπεζα.

5. Ορισμένες Τράπεζες απεικονίζουν στη θέση 4 «απαιτήσεις κατά πελατών» του ενεργητικού του ισολογισμού και τα «ομολογιακά δάνεια εκδόσεως πελατών». Δηλαδή, όταν οι Τράπεζες αγοράζουν ένα μεγάλο πακέτο ομολογιών ενός ομολογιακού δανείου προτιμούν να εμφανίζουν στη θέση 4 του ισολογισμού και όχι στη θέση 5-β «ομολογίες άλλων εκδοτών» που παρακολουθούνται στο λογ/σμό 34 «χρεόγραφα».

Η απεικόνιση και παρακολούθηση των ομολογιών αυτών μεταξύ των απαιτήσεων κατά πελατών είναι ορθότερη, γιατί ουσιαστικά πρόκειται για ένα νέο τρόπο χρηματοδοτήσεως των πελατών. Αυτή η απεικόνιση, όμως, δημιουργεί αυτόματα και την υποχρέωση να συνεξετάζεται και η απαίτηση αυτή, από απόψεως επισφάλειας, μαζί με τις λοιπές κατά του πελάτη απαιτήσεις, ώστε η σχηματισμένη πρόβλεψη να καλύπτει και τις εκ των ομολογιών αυτών πιθανές απώλειες.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης