Γνωμ. 290/2356/1997

Εννοια εξόδων διοικητικής λειτουργίας

18 Απρ 1997

Taxheaven.gr


Εννοια εξόδων διοικητικής λειτουργίας
2356/Αρ. Γνωμ.: 290/18.4.1997

Ι. Το Υπουργείο Οικονομικών (Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος), προκειμένου να προβεί στην έκδοση ερμηνευτικής εγκυκλίου, σχετικής με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 100 παρ. 2 Ν.2238/1994, όπως πρόσφατα αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 14 παρ. 12 Ν.2459/1997, με το έγγραφό του 1042005/10322/Β 0012/14.4.1997 ζητά τον καθορισμό της «έννοιας των εξόδων διοικητικής λειτουργίας, καθώς και σε ποιούς λογαριασμούς του ΕΓΛΣ και κάθε Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου και σε ποιές οικονομικές καταστάσεις εμφανίζονται, οι δαπάνες αυτές, ιδιαίτερα των υποκαταστημάτων των αλλοδαπών Τραπεζών».

ΙΙ. Επί του ανωτέρω θέματος η γνώμη μας είναι η ακόλουθη:Έννοια εξόδων διοικητικής λειτουργίας 1. Σύμφωνα με τα περιλαμβανόμενα στις παραγρ. 5.1.300 αριθ. 3 περ. στ΄ και 5.213 αριθ. 5 του ΕΓΛΣ (Π.Δ. 1123/1980), κόστος ή έξοδα διοικητικής λειτουργίας είναι τα έξοδα λειτουργίας των διοικητικών υπηρεσιών της οικονομικής μονάδας, τα οποία συγκεντρώνονται στο λογαριασμό 92.01 της Αναλυτικής Λογιστικής και περιλαμβάνουν: α) από τα κατΆ είδος έξοδα της Ομάδας 6 της Γενικής Λογιστικής, τα ποσά εξόδων που πραγματοποιήθηκαν για τη λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τα ποσά του λογαριασμού 65 «τόκοι και συναφή έξοδα», και β) από τις αναλώσεις υλικών για επισκευές και συντηρήσεις των χώρων και εγκαταστάσεων των διοικητικών υπηρεσιών.

2. Τα συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα προηγούμενα, στο λογ/σμό 92.01 έξοδα διοικητικής λειτουργίας, κατά την κατάρτιση στο τέλος της χρήσεως του λογ/σμού 80.00 «λογ/σμός Γενικής Εκμεταλλεύσεως» και του λογ/σμού 86 «αποτελέσματα χρήσεως», καταχωρούνται και στους λογαριασμούς 80.02.00 και 86.00.02 (βλ. παραγρ. 2.2.803 αριθ. 5 και 2.2.809 αριθ. 5 του ΕΓΛΣ) και στην συνέχεια εμφανίζονται στην «κατάσταση λογαριασμού Αποτελεσμάτων χρήσεως (Λ/86)», όπως προβλέπεται από το σχετικό υπόδειγμα της παραγρ. 4.1.202 του ΕΓΛΣ.

3. Σύμφωνα με τα περιλαμβανόμενα στην παράγρ. 28.5.2 της ερμην. εγκυκλίου του ΚΒΣ (Π.Δ. 186/1992) υπΆ αριθμ. 3/1118148/936/ 24.11.1992, οι επιχειρήσεις που δεν υποχρεούνται να εφαρμόζουν την αναλυτική λογιστική (Ομάδα 9 του ΕΓΛΣ) και συνεπώς δεν τηρούν το λογ/σμό 92.01 «έξοδα διοικητικής λειτουργίας», υποχρεούνται να καταρτίζουν εξωλογιστικά το λογ/σμό 92.01, εφαρμόζοντας όμως τους προαναφερθέντες κανόνες (στην παρ. 1). Στη συνέχεια εφαρμόζονται τα περιλαμβανόμενα στην προηγούμενη παρ. 2

4. Σύμφωνα με τις παραγρ. 3.20, 3.213, 3.1.803, 3.1.809 και 4.202 του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (Π.Δ. 148/1984), τα όσα αναφέρονται στις προηγούμενες παρ. 1 και 2 εφαρμόζονται υποχρεωτικά και από τις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις, με τη μοναδική διαφοροποίηση ότι αντί του λογ/σμού 80.02.00 στις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις χρησιμοποιούνται ο λογ/σμός 80.02.01.

Επισημαίνεται ότι οι λογαριασμοί της αναλυτικής λογιστικής (Ομάδα 90 τηρούνται υποχρεωτικά από όλες τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις (βλ. παρ. 3.210 Π.Δ. 148/1984).

5. Για τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας των Τραπεζών διευκρινίζονται τα εξής:

α) Στο Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών (ΚΛΣΤ) του Π.Δ. 384/1992 δεν περιλαμβάνονται διατάξεις που να προβλέπουν με σαφήνεια τον υπολογισμό του λειτουργικού κόστους και την τήρηση σχετικών λογαριασμών, η δε Αναλυτική Λογιστική (Ομάδα 9) εφαρμόζεται προαιρετικά από τις Τράπεζες (άρθρο 2 Π.Δ. 384/1992). Μόνο στην παρ. 2.2.803 αριθ. 6 του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου αυτού περιλαμβάνεται η ακόλουθη σχετική διάταξη:

«Στους αναλυτικούς λογαριασμούς των 80.90 - 80.96 περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός 80.96 «έξοδα που βαρύνουν τα μικτά αποτελέσματα», ο οποίο λειτουργεί ως λογαριασμός κέντρου κόστους της Διοικητικής λειτουργίας των τραπεζών. Το περιεχόμενο του λογαριασμού 80.96 και των αναλυτικών του, αντιστοιχεί στους λογαριασμούς 86.09 και 86.10 των αποτελεσμάτων χρήσεως, όπου και μεταφέρεται στο τέλος της χρήσεως χωρίς καμία αριθμητική αλλοίωση ή μεταβολή».

Τα ποσά των λογαριασμών αυτών 86.09 «Γενικά έξοδα διοικήσεως» και 86.10 «Αποσβέσεις παγίων» καταχωρούνται ως εξής στις θέσεις 8 και 9 του υποδείγματος της «καταστάσεως λογ/σμού Αποτελεσμάτων χρήσεως (Λ/86)», που προβλέπεται από τις παραγρ. 4.1.201 και 4.1.202 του ΚΛΣΤ:

8. Γενικά έξοδα διοικήσεως

α. Δαπάνες προσωπικού

- Μισθοί και ημερομίσθια
- Επιβαρύνσεις κοινωνικής φύσεως για συντάξεις
- Λοιπές επιβαρύνσεις

β. ¶λλα έξοδα διοικήσεως

9. Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων

β) Από τα προηγούμενα και από τους υπολογαριασμούς, στους οποίους αναλύονται στο Σχέδιο Λογαριασμών του ΚΛΣΤ οι λογαριασμοί 80.96, 86.09 και 86.10, προκύπτει ότι ως «κόστος της διοικητικής λειτουργίας των Τραπεζών» και ως «Γενικά έξοδα διοικήσεως» αυτών χαρακτηρίζεται το σύνολο των εξόδων των ακόλουθων λογαριασμών:

60. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
61. Αμοιβές και έξοδα τρίτων
62. Παροχές τρίτων
63. Φόροι - Τέλη (εκτός των λογ/σμών 63.00, 63.98.00 και 63.98.02)
64. Διάφορα έξοδα (εκτός των λογ/σμών 64.06, 64.20 και 64.73)
66. Αποσβέσεις παγίων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος

γ) Ο πιο πάνω χαρακτηρισμός, όμως, δεν είναι επιστημονικά ορθός, γιατί στους προαναφερθέντες λογαριασμούς περιλαμβάνονται έξοδα που αφορούν όλες τις λειτουργίες της Τράπεζας (παραγωγής, διαθέσεως Διοίκησης).

Συνεπώς, για την εφαρμογή των νέων φορολογικών διατάξεων του άρθρου 14 παρ. 12 Ν.2459/1997, επιβάλλεται και οι Τράπεζες, με την εφαρμογή των αναφερόμενων στις προηγούμενες παραγρ. 1-3, να προβαίνουν στον εσωλογιστικό ή εξωλογιστικό προσδιορισμό του λειτουργικού κόστους όλων των λειτουργιών τους, συνεπώς και του κόστους της Διοικητικής λειτουργίας, η οποία δεν περιλαμβάνει δαπάνες που πραγματοποιούνται άμεσα κατά τη διαδικασία απόκτησης των εσόδων, όπως είναι οι δαπάνες όλων των υποκαταστημάτων της Τράπεζας, ή οι δαπάνες της Διεύθυνσης Επενδύσεων και Κεφαλαιαγοράς, ή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Διαθεσίμων και Χρηματοαγοράς, ή της Διεύθυνσης Περιουσίας κ.λπ. Δαπάνες που διαμορφώνουν το κόστος της διοικητικής λειτουργίας της Τράπεζας είναι αυτές που προκαλούνται από την λειτουργία των οργάνων διοικήσεως, όπως η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρός του, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι, οι Υποδιοικητές, οι Γενικοί Διευθυντές, οι Περιφερειακοί Διευθυντές, μαζί με τις υπηρεσίες γραμματείας όλων αυτών, το Γενικό Λογιστήριο, η Διεύθυνση Πληροφορικής (Μηχανογράφηση), η Διεύθυνση Δικαστικού, οι υπηρεσίες γενικής γραμματείας, εξυπηρέτησης μετόχων, δημοσίων σχέσεων, ασφαλείας, οι Διευθύνσεις προσωπικού, μελετών, οργάνωσης και γενικά όλες οι επιτελικού χαρακτήρα υπηρεσίες της Τράπεζας.

Τα προηγούμενα βρίσκονται σε αρμονία με τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 2 του ΚΛΣΤ (Π.Δ. 384/1992), στην οποία ορίζεται ότι «για θέματα των Τραπεζών, που δεν ρυθμίζονται από το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο του άρθρου 1 του παρόντος Π.Δ., εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου του Π.Δ. 1123/1980».

6. Τα περιλαμβανόμενα στην προηγούμενη παρ. 5 ισχύουν και για τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα υποκαταστήματα αλλοδαπών Τραπεζών, τα οποία, σύμφωνα με τα άρθρα 50γ, 50δ και 50ε κωδ. Ν.2190/1920, που προστέθηκαν με το άρθρο 2 του Π.Δ. 382/1994, εφαρμόζουν το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών (βλ. και έγγρ. Υπουργ. Οικονομικών 1095941/681/0015/1993).


Taxheaven.gr